Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv"— Presentationens avskrift:

1 GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv

2 Göta älvutredningen Ett riktat regeringsuppdrag - utreda skredrisker i Göta Älvdalen med hänsyn till klimatanpassning. Ca 100 Mkr under 3 år. Terrängmodell Svarta områden = tidigare utförda skredriskanalyser ( )

3 Skred, ett 3D-problem… Tuve 1977 Småröd 2006 Topografi Geologi
SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg, Malmö, Sundsvall, Borlänge, Sthlm Skred, ett 3D-problem… Tuve 1977 Småröd 2006 Topografi Geologi Hydrologi Jordskred Sicilien feb

4 Flera glidytor med olika säkerhetsfaktorer

5 Utsnitt ur terrängmodell (laserscanning och multibeam-ekolodning)
Ombearbetad terrängmodell SWE99TM RH2000. Laserscanning land och multibeam-ekolodning älven. Noggrannhet ca 0,2m i 1m grid. (jämför Lantmäteriets kommande nationella höjdmodell med noggrannhet ca 0,2m-0,3m i 2m grid). 3Dpdf-er...

6 Sjömätning Bild: Sjöfartsverket

7 Jordartsdata och sonderingar

8 Översvämningsscenarier
Några myndigheter och organisationer inblandade i GötaÄlv-problematiken

9 GIS på SGI GIS-arkitekter/ingenjörer - Mats Öberg (fd Länsstyrelserna) och Johan Axelsson (fd Försvarsmakten) Ny GIS-plattform och struktur: ESRI och OpenSource, Databaslagring (PostgreSQL), SWEREF99TM (FME), GIS i fält (handhållna enheter. GPS-kamera). GIS-analys – hydrologi, översvämning, kvicklera-kartering, skredkostnadsmodellering, miljökonsekvenser (riskobjekt/skyddsobjekt - MIFO förorenande områden, AB-anläggningar, naturvård, markvärden etc). Deltagande i INSPIRE-arbetet, nationell geodatasamverkan WebbGIS-tittskåp med tiotusentals borrhål, topografi och jordartsgeologi, GPS fältfoto, ortofoto, befintliga skredriskanalyser, riskobjekt mm

10 Utsnitt ur internt tittskåp (ArcGISServer WebADF)

11 GIS i fält

12 Intern GIS-plattform PostgreSQL/PostGIS (schematiskt)
desktop webb ArcGIS (Acad) QGIS ArcGISServer MapGuide Ext WMS  Klienter (FME) Server/ tjänster ArcGIS Server MapGuide OpenSource Read/Write Read Data- lager PostgreSQL ArcSDE PostGIS datatyp Filer DMZ

13 Exempel på redovisning av en skredriskanalys

14 GIS-analys 1759 0.6 km Bilderna:
-”NAKASE” för att ta fram förutsättningar för skred baserat på topografi 1:10 och jordarter -prototyp för uppskattning av kostnader baserat på LM Taxeringsvärde och SCB Bef/100m-ruta (markvärde +liv 70%h/4%o/25Mkr) Sådant här går inte göra utan GIS…

15 Del av underlag för konsekvensbedömning
Maria Åkesson, Geol. Inst, LU 

16 Kommande tjänster på Internet/Extranet:
SGI är en av ca 25 dataproducerande myndigheter i Sverige och skall 2013 enligt INSPIRE-direktivet/miljöinformationslagen tillhandahålla erosionskarteringar Sverige och skredriskanalyser GötaÄlv Underhandsmaterial kommer att visas i webbGIS-tittskåp på ”extranet” (lösenordsskyddat på Internet) i dialog med kommun och andra berörda myndigheter


Ladda ner ppt "GIS för Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta Älv"

Liknande presentationer


Google-annonser