Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vindkraft och PBL Svårigheterna i de nya reglerna avseende detaljplan och bygglov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vindkraft och PBL Svårigheterna i de nya reglerna avseende detaljplan och bygglov."— Presentationens avskrift:

1 1 Vindkraft och PBL Svårigheterna i de nya reglerna avseende detaljplan och bygglov

2 2 Detaljplan Planläggning kan hävdas om vindkraftverk enligt 8 kap 2 § 1 st pkt 6 skall uppföras där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar (5 kap 1 § 2 st pkt 2) (gäller oberoende av tillståndsplikt)

3 3 Detaljplan forts.. Hur skall begreppet stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar tolkas? etablering i eller i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse (jmf 5 kap 1 § 1 st pkt 2 PBL ) - i randzonen där det finns ett bebyggelsetryck, motstridiga markanvändningsintressen, allmänhetens intresse om vad som ska hända i området - i närheten av bybildning, eller en grupp med fritidshus. Omfattningen av den aktuella åtgärden och behovet av samordning med bef. bebyggelse måste vara avgörande andra platser där det enligt översiktsplaner finns tankar om annan samhällsutveckling med bebyggelse eller andra anläggningar. efterfrågan på mark för vindkraft är stor och kanske många exploatörer är inblandade (står i vindkraftspropen)

4 4 Detaljplan forts… Hur initieras planläggning? För ärenden, som är föremål för tillståndsgivning enligt miljöbalken kan kommunen framföra kravet i samråd och/eller ”vetohantering”. I ärenden som redan har fått tillstånd är det ”kört”(finns inga övergångsbestämmelser). Om förslaget till ny PBL införs kommer planbeskedet att vara ett instrument för att i ett tidigt skede slå fast kommunens inställning. Kräver aktivitet från exploatören. Lst bör upplysa i det tidiga samrådet enligt MB att exploatören bör ta kontakt med kommunen. Om antagandet Om detaljplan skall göras bör tillståndet avvakta tills detaljplanen antagits (Tvärt emot vad vi rekommenderat i den tidigare lagstiftningen) Vitsen med planläggningen går annars förlorad. Kan vara motiverat i de specialfall där planläggning bedömts nödvändigt. Tillståndet får inordna sig efter de slutsatser som planen kommit fram till. Tillstånd kan formellt sett ges enligt MB även om kommunen inte har gjort någon detaljplan trots att PBL föreskriver att det ska vara detaljplan.

5 5 Bygglov Bygglov krävs aldrig om tillstånd lämnats (8 kap 2 § 2 st 2 pkt) Bygglovplikten för vindkraftverk i övrigt framgår av 8 kap 2 § 1 st 6 pkt. Prövning av planenlighet Om plan görs inträder inte bygglovplikten automatiskt, men uppförandet skall följa planen. Hur bevakar man att detaljplanen följs? Kan kanske diskuteras i samband med bygganmälan. I den nya PBL är det oklart hur det kan ske, regeringen skall utfärda föreskrifter om anmälningsplikt vilket kan komma att innefatta bygglovsbefriade vindkraftverk. 5 kap 36 § 2 st PBL - Åtgärder som inte kräver lov och som avser byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser skall utföras så att de inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

6 6 Bygglov forts… Övrigt I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införs en bestämmelse om vad en anmälan om vindkraft ska innehålla och att kommunerna i lämplig omfattning ska handlägga en anmälan tillsammans med ett bygglovsärende. I 3 kap 14 § PBL anges att i fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 § första stycket skall föreskrifterna i 1–3 och 10–13 §§ om byggnader tillämpas. Hur kontrolleras detta? Kan aktualiseras i samband med ett överklagande!

7 7 Vetot Kommunen avgör själv när man ska besluta om vetot. Där det är uppenbart att vindkraftsetablering enligt kommunens syn är utesluten, bör inte detaljplankravet hävdas utan redan från början ”vetoinstrumentet” aviseras.

8 8 Övergångsbestämmelser Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 augusti 2009. Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. gäller fortfarande äldre bestämmelser om bygglovsplikt i 8 kap. 2 § första stycket 6 för vindkraftverk som har börjat uppföras före den 1 augusti 2009, om dessa bestämmelser leder till lindrigare påföljd. Om ett detaljplaneärende – som har föranletts av ett detaljplanekrav som nu tas bort – är under handläggning i en kommun när lagändringarna träder i kraft, kan ärendet avskrivas från vidare handläggning om kommunen önskar det. Det behövs ingen särskild övergångsbestämmelse om detta. Om ett ärende om bygglov – som har föranletts av en bygglovsplikt som nu tas bort – är under handläggning i en kommun när lagändringarna träder i kraft, kan ärendet avskrivas från vidare handläggning endast om sökanden har medgett det. Detta följer av att byggnadsnämnden, enligt 8 kap. 21 § plan- och bygglagen, ska pröva en ansökan om bygglov även om den åtgärd som ansökan avser inte är bygglovspliktig. Det behövs ingen särskild övergångsbestämmelse om detta.

9 9 Hallands län


Ladda ner ppt "1 Vindkraft och PBL Svårigheterna i de nya reglerna avseende detaljplan och bygglov."

Liknande presentationer


Google-annonser