Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal fastighetsförvaltning disposition – föreläsning ons 5/12 IT-stöd, begrepp Strategisk Fastighetsplanering Investeringar; kalkyler, planer etc LPU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal fastighetsförvaltning disposition – föreläsning ons 5/12 IT-stöd, begrepp Strategisk Fastighetsplanering Investeringar; kalkyler, planer etc LPU."— Presentationens avskrift:

1 Kommunal fastighetsförvaltning disposition – föreläsning ons 5/12 IT-stöd, begrepp Strategisk Fastighetsplanering Investeringar; kalkyler, planer etc LPU Kvalitetsarbete (ISO 9001) Överboda projektet Ev. övningar

2 IT-strategi Frågor att besvara Vad behöver vi för stöd? Vem/vilka skall arbeta/ändra/titta i systemet? Skall vi köpa ett färdigt system? Anpassa/Utveckla själva?

3 IT-strategi Var ligger tyngdpunkten? Beräkningar Sortering av stora datamängder Analyser Styrning och reglering

4 Områden för IT-stöd Fastighetsregister Ekonomi (Budget och redovisning) Hyresadministration Felanmälan Energistatistik Projektuppföljning (Projekthantering) Tidsredovisning Ritningsarkiv Kalkylsystem

5 IT-strategi Gemensam databas Önskvärt med system som kan kommunicera med andra system Webb-lösningar (ökad flexibilitet) Utbilda personalen

6 Exempel på IT-stöd inom UK Ecopilot Summarum/Repab Pondus Lovisa Visma Wickells kalkylprogram PUF

7 Svåra begrepp Lokaleffektivitet Internhyra Kapitalkostnad Lokalyta Underhåll Nyckeltal FM

8 Lokaleffektivitet Optimalt balans mellan tillgång och efterfrågan av lokaler Bästa möjliga nyttjande av lokalerna under tiden

9 Styrmedel för lokaleffektivitet Koncerntänkande Övergripande planering och direktiv Internhyra Lokalresursplanering Samnyttjande, samplanering Ekonomiska incitament Nyckeltal

10 Lokalöverskott Samla lediga ytor till uthyrn.bara enh Hyr ut externt? Sälja? Riva? Kallställa?

11 Internhyra/internpris Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad

12 Internhyra/internpris Fördelar Medvetandegör lokalanvändarna om lokalkostnaden Styrningseffekt Lokaler som inte behövs lämnas Underlag för prisjämförelser Intresset för lokalresursplanering ökar Optimerar kommunnyttan

13 Internhyra/internpris Nackdelar Inga riktiga pengar Hyran motsvarar inte ”värdet” av lokalen Kan bli komplicerat Brist på flexibla lösningar Monopolsituation Kräver administrativa resurser

14 Internhyra/internpris Nivåer Självkostnad på totalnivå Självkostnad på kategorinivå Självkostnad på fastighetsnivå Självkostnad på byggnadsnivå

15 Internpris Mål Självkostnadsbaserad med schablon för underhåll Ska visa de verkliga kostnaderna Kan särskiljas från andra kostnader Utmanar till förbättringar Lättadministrerat Externa lokaler med extern hyra plus administration och ev. fastighetsservice, el vatten etc

16 Internpris huvudavtal med bilagor Internpriset beräknas per internavtal Möjlighet till månadsvis ”avräkning” Prognos över internprisets utveckling under planeringsperioden bifogas internfakturan Förvaltningarna bestämmer själva hur internpriset ska fördelas Internavtal Huvudkontrakt - Parter - Kategori - Yta och belopp - Allmänna upplåtelsevillkor - Gränsdragning - Särskilda bestämmelser Bilagor - Lokalförteckning - Budgeterat internpris - Upplåtelse- och uppsägningstider - Gränsdragningslista

17 Kapitalkostnad Investeringsutgiften Kalkylränta Avskrivningstid

18 Investeringar Definition Större utgifter t ex > 40 000kr Livslängd minst 3 år Gränsdragningsproblem Investering/underhåll

19 Investeringstyper Verksamhetsinvesteringar Ny- till- och ombyggnader Verksamhetsanpassning Fastighetsinvesteringar Lönsamhetsinvesteringar Reinvesteringar

20 Kapitalkostnader Beräkningsmodeller Real annuitet Nominell annuitet Rak avskrivning Nominell avskrivning

21 Real annuitet Fördelar Jämt fördelad årskostnad Tar hänsyn till inflationen Nackdelar Högst kapitalkostnad i slutet av avskrivningsperioden Svår att förstå

22 Nominell annuitet Fördelar Jämt fördelad årskostnad Lättare att kommunicera Nackdelar Tar inte hänsyn till inflationen

23 Rak avskrivningsmodell Fördelar Lättast att förstå Låga kapitalkostnader i slutet av perioden Tydlig redovisning av ränta resp avskrivning Nackdelar Höga kapitalkostnader i början av perioden

24 Kapitalkostnader Årskostnad (Annuitet) Utgiften x faktor (kalkylränta och avskrivning) Inflationskompensation (Real kalkylmodell) Årskostnad (Rak) Restvärdet x räntan

25 Lokalyta Olika areabegrepp BTABruttoarea BRABruksarea LOALokalarea ÖVA Övrig area NTANettoarea

26 Underhållsbegreppet (enl UK) Långsiktigt planerat underhållLPU Ytskikt Förebyggande underhållFU Årliga kontroller Avhjälpande underhållAU Akuta fel Skadegörelse (Reinvestering) Byte av tekniska komponenter Funktionsrelaterad

27 Underhållsbegreppet (enl Aff) Planerat underhåll (förutbestämt i tid och rum) Felavhjälpande underhåll (t ex felanmälan) Övrigt felavhjälpande underhåll (t ex byte packningar) Akut underhåll (t ex trasig värmepanna)

28 Underhållshjulet Förebyggande underhåll Minskat avhjälpande underhåll Mer planerat underhåll Bättre ekonomi

29 Benchmarking Ta reda på vem som har bästa värdet Hur har man gjort där? Kan vi göra på samma sätt? Ständig utveckling/förbättring

30 Benchmarking Använd nyckeltal Mät på samma sätt Mät samma sak Mät samma period

31 Nyckeltal Kontrollera och följa upp utvecklingen Inom den egna verksamheten Hos andra jämförbara organisationer

32 Nyckeltal Men även stimulera och sporra organisationen till förbättringar

33 Nyckeltal Lokalkostnad/m2 Lokalkostnad/anställd Lokalkostnad/elev Energiförbrukning/m2 Underhållskostnad/m2 Administrationskostnad/m2 Kapitalkostnad/Total kostnad

34 Nyckeltal Att tänka på Vad menas med m2? Förbrukning eller kronor? Vilken period avses? Begränsa antalet nyckeltal

35 FM = Facility Management Tillhandahållande av funktionella arbetsplatser Stödfunktion till kärnverksamheten Styrning och ledning av supporttjänster

36 FM = Facility Management Förmåga att skapa samspel mellan den fysiska arbetsplatsen, människorna och organisationens arbete Omfattar Planering, utformning, byggande och förvaltning

37 FM = Facility Management Konsten att få fastigheten/lokalen att optimalt stödja kärnverksamheten

38 FM Exempel Lokalvård IT-stöd Möblering Reception Servering Omflyttningar

39 Strategisk förvaltningsplan Identifiera problemområden Underlag för beslut Underlag för koncerndirektiv Underlag för LRP Faktasamling Prognoser

40 Strategisk fastighetsplanering Bör omfatta Historiska uppgifter (Senaste 5 åren) Aktuella uppgifter (Det närmaste året) Långsiktiga planer (år 2 till 10)

41 Strategisk fastighetsplanering Inom områdena Ekonomi/Budget Investeringsprojekt Underhållsåtgärder Lokalnyttjare/verksamhet Lokalytor/förändringar Nyckeltal

42 Investeringskalkyler Nuvärdemodellen - jfr alternativa lösningar Annuitetsmodellen- jfr alternativa lösningar Pay-off - lönsamhetsinvesteringar

43 Nuvärdemodellen Alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till nuvärde med hjälp av en faktor Om summan av nuvärdet större än 0 är investeringen lönsam

44 Annuitetsmodellen Grundinvesteringen fördelas ut över den ekonomiska livslängden Jämför förväntade driftnetton med den fördelade investeringen Om driftöverskottet är större än de årliga annuiteterna är investeringen lönsam

45 Pay-off metoden Grundinvesteringen dividerat med den förväntade vinsten per år Investeringen lönsam om pay-off tiden är kortare än investeringens livslängd eller kortare än uppsatt mål


Ladda ner ppt "Kommunal fastighetsförvaltning disposition – föreläsning ons 5/12 IT-stöd, begrepp Strategisk Fastighetsplanering Investeringar; kalkyler, planer etc LPU."

Liknande presentationer


Google-annonser