Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Sidan 1 Antibiotika och resistens Välkomna!

2 Sidan 2 Behandlingseffekt vid blodförgiftning med pneumokocker % överlevare Penicillin Untreated Dagar

3 Sidan 3 Antibiotika har blivit en ändlig resurs

4 Sidan 4 Very few new substances in pipeline…

5 Sidan 5 Hur är läget?

6 Sidan 6

7 Sidan 7 Från Fleming till bad bugs need drugs

8 Sidan 8

9 Sidan 9 Vem äger ABR – problemet ? ABR är en social och ekonomisk fraga

10 Sidan 10 Bärare av ESBL-bildande bakterier efter utlandsresa: 24-30% Tängden et al, AAC 2010 Östholm-Balkhed et al, JAC 2013 Norska patienter med gastroenterit efter utlandsresa: 56% Jorgensen et al, SJID 2014

11 Sidan 11 Time for action! "… much can be done. This includes prescribing antibiotics appropriately and only when needed, following treatment correctly, restricting the use of antibiotics in food production to therapeutic purposes, and tackling the problem of substandard and counterfeit medicines." Keynote address at the conference on Combating antimicrobial resistance. Copenhagen, March 14, 2012.

12 Sidan 12 Historik

13 Sidan Penicillin Sulfonamider Aminoglykosider Tetracyklin Nitrofurantoin Cefalosporiner Makrolider Nitroimidazol Glykopeptider Kinoloner Trimetoprim Fusidinsyra Linkosamider Fosfomycin Karbapenemer Monobactam Oxazolidinoner Lipopeptider Antibiotikaresistens identifieradAntibiotika upptäckt

14 Sidan 14 Sulphonamides Tetracyclines Penicillins/betalactams Aminoglycosides Macrolides Glycopeptides Streptogramins Chloramphenicol Quinolones Trimetoprim Lincosamides 1930´s 1940´s 1950´s 1960´s 1970’s 1980´s 1990´s 2000´s Oxazolidinones Utveckling av nya antibiotikaklasser Lipopeptides

15 Sidan 15 Konsekvenser av överanvändning Risker för individen/biverkningar Resistensutveckling Äventyrar medicinska landvinningar

16 Sidan 16 Detta finns i potten…

17 Sidan Höga resistensiffror rapporterades i alla WHO-regioner bland vanliga bakterier som orsakar såväl vårdrdrelaterade som samhällsförvärvade infektioner 2.Resistens påverkar patienter och sjukvårdskostnader negativt 3.Behandlingsalternativen för vanliga infektioner håller på att ta slut 4.Trots begränsningar visar rapporten på storleksordningen på problemet samt kunskapsluckor Sammanfattning I Antibakteriell resistens

18 Sidan 18 Hur utvecklas resistens

19 Sidan 19 Selektionstryck Selektion -Plasmidmedierad resistens Hur uppkommer resistens?

20 Sidan 20 Vad driver resistens

21 Sidan 21 Antibiotikatryck ( kinoloner, cefalosporiner ) Smittspridning (hygien)

22 Sidan 22 Antibiotikatryck I

23 Sidan 23

24 Sidan European Antimicrobial Resistance Surveillance System. EARSS. Ju mer kinoloner – desto högre resistens

25 Sidan 25 Cefalosporiner driver lika mycket….

26 Sidan 26 Spridning II

27 Sidan 27  Medarbetare  Handhygien, arbetsbelastning, bemanningskvalitet, tid, kommunikationsförmåga, relationer i arbetslaget, kunskaper  Lokaler  Utformning, trångt, städningen, överbeläggningar  Patienten  Egna kunskaper, involvering, information  Ledning  Engagemang, interaktion formell/informell, stöd  System och uppföljning  IT-stöd, verktyg, förbättringsmetoder  Forskning och utveckling  Stöd  Samverkan mellan vårdgrannar, avtal och uppföljning Helger Sommar

28 Sidan 28

29 Sidan 29 VRISverigeEU -drabbar10 % dödsfall kostar>3.7 MdrSEK €7 Mdr -extra vårddygn % går att förebygga!

30 Sidan 30 Resistensläge i Sverige

31 Sidan 31

32 Sidan 32 Escherichia coli - urinisolat - aggregerade data från ResNet

33 Sidan 33 Fördelning av ESBL bland E. coli från invasiva infektioner inom EU/EEA 2010 och 2013

34 Sidan 34 Fördelning ESBL, KS Solna 85% E. coli 10% Klebsiella pneumoniae 5 % övriga enterobacteriace

35 Sidan 35 Många sorters ESBL…

36 Definition av ESBL BetalaktamasBeteckningHämmas avKlassificering PenicillinaserTEM-1, SHV-1KlavulansyraEj ESBL CefalosporinaserCTX-M, TEM/SHV-ESBLKlavulansyraESBL A Kromosomal AmpC Plasmidmedierad AmpC KloxacillinEj ESBL ESBL M KarbapenemaserMetallobetalaktamaserDipikolinsyraESBL CARBA KPC OXA-karbapenemaser Borsyra Ingen hämmare

37 Sidan 37 Karbapenemas i Sverige cirka 60 fall Klinisk anmälningspliktig sedan den 15/3-2012

38 Sidan 38 Hur ser förskrivningen ut i Sverige?

39 Sidan 39 EUROPA, 2008, esac-data

40 Sidan 40 Antibiotic prescriptions/1000 inhabitants

41 Sidan sågs en liten minskning (- 2 %) av uthämtade antibiotikarecept i Stockholms län jämfört med På nationell nivå minskade uthämtade antibiotikarecept med 4%. För att nå det nationella målet behöver antibiotikaförskrivningen fortsätta minska. Stockholms län har högst förbrukning i landet (359 uthämtade recept per 1000 invånare och år jämfört med Skånes 352). Västerbotten ligger däremot nära det nationella målet.

42

43 Vilka diagnoser måste vi behandla?

44 Sidan 44 Livräddande, stor effekt meningit sepsis pneumokockpneumoni utbredd erysipelas pyelonefrit Symtomlindrande nedre UVI uttalad tonsillit med Strep A Ej säker/liten effekt klinisk maxillarsinuit lätt/måttlig tonsillit med Strep A akut otit år Minskar komplikationer akut otit < 1 år frontalsinuit sårinfektioner erytema migrans (borrelia) sexuellt överförda infektioner (STI) Ingen effekt ÖLI tonsillit utan Streptokocker grupp A akut bronkit, oberoende av genes hosta

45 Sidan 45 Vanliga diagnoser

46 Sidan 46

47 Sidan 47 Neumark, Mölstad m.fl 'Evaluation of phenoxymethylpenicillin treatment of acute otitis media in children aged 2-16', Scandinavian Journal of Primary Health Care 2007, 25:3, Otit: Svensk primärvårdsstudie barn, PcV vs ingen behandling

48 Sidan 48

49 Sidan 49 Ont i halsen Centor kriterier Rodnade halsmandlar med beläggning Ömma svullna lymfkörtlar i käkvinklarna Feber > 38,5 Frånvaro av hosta Andel positiva odlingar vid antal kriterier 1=10% 2=20% 3=40% 4=50-60%

50 Sidan 50 Utfall av faryngotonsillitbeh(Sv) Ingen nytta med pc vid negativ svalgodling Om 3 av 4 Centor - kriterier var uppfyllda + strepto- kocker påvisats vinner man 1-2,5 dygn. 85 % var friska efter en vecka, oberoende av om antibiotika givits eller inte.

51 Sidan 51 RAVE-data

52 Sidan 52 Tonsillit + Faryngit År 2011, andel med negativ strep-A som antibiotikabehandlats, fördelning deltagande enheter Mål < 5 %

53 Sidan 53

54 Sidan 54 Lindbaek, M. et al. BMJ 1996;313: Effekt av antibiotika vid kliniskt och CT diagnosticerad (vätskenivå, helt förtätad sinus) akut rinosinuit

55 Sidan 55

56 Sidan 56 JAMA2005;293:

57 Sidan 57 RAVE-data

58 Sidan 58 Akut bronkit Antibiotikaförskrivning

59 Sidan 59 Akut bronkit, andel med antibiotika År 2011, fördelning deltagande enheter Mål < 20 %

60 Sidan 60 GRACE-studien: Primary Care Networks

61 Sidan 61 Methods Case-control study 3000 adults with LRTI : amoxicillin /placebo 3000 healthy adults : controls Cases: samples at presentation and after four weeks Controls: matched control (age +/- 5 years, same gender) preferably within 1 week after inclusion of case

62 Sidan 62 Resolution of moderately bad symptoms ( whole data set)

63 Sidan 63 Resolution of moderately bad symptoms (older age group)

64 Sidan 64 Patientfall

65 Sidan årig kvinna Tid: CVL med lätt svaghet vänster sida och afasi. FF och hjärtsvikt. Akt: Nedsatt AT sedan ett par dygn. Inga fokala symtom. AT: Vaken, lite förvirrad, temp 38.0 AF 16, puls 90, BT 140/70, sat 92% Pulm: Diskreta krepitationer bilat Lab: u-sticka: pos nitrit, lpk +, ery+, alb 0, CRP 78

66 Sidan 66 Vad gör du? Sätter in cefotaxim Sätter in Bensyl-Pc Sätter in ciprofloxacin Avvaktar och gör ny bedömning nästa dag

67 Sidan 67 Man avvaktar med antibiotika. Pat är feberfri morgonen därpå. Förbättrats på mediciner mot hjärtsvikt. Växt i urinodling ESBL-producerande E. coli > Cfu/ml –Ceftibuten R –Cefotaxim R –Ciprofloxacin R –Trimetoprim R –Meropenem S –Mecillinam S –Nitrofurantoin S Vilken behandling väljer du?

68 Sidan 68 Asymtomatisk bakteriuri Flickor1-2% Kvinnor, år1-5% Gravida3-5% Kvinnor, år5-15% Kvinnor, >70 år15-20% Sjukhemsboende25-50% Yngre män<1% Män över >60 årökande mot 5-10% Sjukhemsboende15-40% ♂ ♀ Nicolle LE: Asymptomatic bacteriuria in the elderly. Infect Dis Clin North Am 1997 Rodhe N et al: Asymtomatic bacteriuria in the elderly, high prevalence and high turnover of strains. SJID 2008

69 Sidan 69 ABU och antibiotikabehandling Antibiotika vid ABU minskar inte –antalet fall av akut cystit –förekomsten av ABU Antibiotika vid ABU ökar risken för –resistenta bakterier –Clostridium difficile-enterit

70 Sidan 70 Urinsticka eller ej? Positiv urinsticka svårtolkat hos äldre ABU eller inte? Negativ urinsticka talar för att det inte är UVI (Sundvall et al BMC geriatrics 2009) Undvik rutinmässig provtagning m u-sticka

71 Sidan 71 Antibiotika eller inte i oklara fall? Vilken diagnos är mest sannolik? Är patienten svårt sjuk? Tänk pc/genta kontra cefalosporiner Vad blir konsekvensen om effektiv antibiotika fördröjs? Överväg expektans under observation

72 Sidan 72 Andel ESBL E. coli blododlingar Sthlm Resistensstatistik blododlingar Karolinska Inga Fröding, Klinisk mikrobiologi, Huddinge Sjukhus2013 Hela Sthlm7,2% Karolinska Solna7% Karolinska Huddinge8% Södersjukhuset7,6% Danderyd6% St Göran7,6%

73 Sidan 73 Riskfaktorer för spridning av ESBL diarré, urin eller faecesinkontinens bukdränage, tarmstomi, urinkateter, RIK större omläggningskrävande sår assisterad andning kognitiv svikt bör beaktas

74 Sidan 74

75 Sidan 75 Svebar: jan-juli 2012, EC män och kvinnor >15år, Halmstad, Karlskrona, Skåne, Visby, Växjö

76 Sidan 76 UVI hos män Febril UVI Använd antibiotika som ger koncentrationer i prostatan - ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dygn - trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dygn Afebril UVI Eftersträva hög antibakteriell aktivitet i urinen för symtomfrihet - nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn - pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn

77 Sidan 77 ABU och antibiotikabehandling Antibiotika vid ABU minskar inte –antalet fall av akut urinvägsinfektion –förekomsten av ABU Antibiotika vid ABU ökar risken för –resistenta bakterier –Clostridium difficile-enterit

78 Sidan 78 Sammanfattning

79 Sidan 79 Vanligaste onödiga antibiotika ABU Bensår Pneumoni som inte är pneumoni KOL- exacerbation ÖLI CRP-stegring utan infektion Onödigt lång behandling

80 Sidan 80 Attityd Grattis, du slipper antibiotika! Undvik diskussion virus kontra bakterier Patienten får intrycket att alla bakterieinfektioner ska behandlas Fokus på hur man får patienten att må bättre

81 Sidan 81 Grundprinciper Inte i onödan! Bara när det gör verklig nytta Så smalt spektrum som möjligt Sätt ut! Om annan diagnos blir uppenbar. Smalna av efter odling Peroralt om möjligt

82 Sidan 82 Det finns bra guidelines! Onödig behandling minskar om vi följer dem!

83 Sidan 83

84 Sidan 84 Körkort/kunskapskoll!

85 Sidan 85

86 Sidan 86

87 Sidan 87 Ny skärmdump

88 Sidan 88 Hör gärna av er!


Ladda ner ppt "2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser