Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut 2011, Diagnostik 2012-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut 2011, Diagnostik 2012-01."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut 2011, Diagnostik

2 Disposition Produktion Tillgänglighet/målrelaterad ers
Personalresurser Ekonomi Nyckeltal Sammanfattning

3 Produktionsstatistik 2011
Antal utförda undersökningar: + 6 % jmft förra året - Rtg Hbg +6% - Rtg Ählm +8% - Fysiologiska avd +4% - MR % - CT % - Ultraljud, rtg + 7% - Arbetsfysiologi/EKG +10% Produktionsökn störst våren och tidig höst 2011, avplanat i slutet av året

4 Målrelaterad ersättning 2011
Målrelaterad ersättning betalas ut om 90% av alla MR- och CT-undersökningar utförs inom 60 dagar Om % utförs inom 60 dagar utgår 50% av ersättningsnivån.

5 Tillgänglighet/målrelaterad ers 2011
Inom röntgenverksamheten har tillgängligheten till datortomografi, med undantag för juli och augusti, uppfyllt de regionala kraven på att 90% av undersökningarna ska utföras inom 60 dagar. För MR-undersökningarna har det regionala kravet uppnåtts helt under fyra månader under 2011, ytterligare fyra månader har 80% av undersökningarna utförts inom stipulerad tid. Under året har antalet undersökningar ökats genom schemaläggning av personal kvällstid och helger. Samtidigt ökat inflöde Under årets första fyra månader uppnåddes inte kraven på tillgänglighet vad gäller skelettundersökningar, men därefter har vi haft god tillgänglighet. För övriga undersökningar inom röntgenavdelningarna har tillgängligheten varit god hela året. Inom klinisk fysiologi är det framför allt tillgängligheten till myocardscintigrafier som är problematisk vad gäller tillgängligheten. Planering pågår för att snarast öka antalet utförda undersökningar.

6 Personalresurser 2011 Ökn med 1,9 jmft med 2010, men ändå färre än budgeterat (rekryteringssvårigheter) I princip årlig ökning av antalet resurser i arbete

7 Bokslut Diagnostik 2011 Årets resultat uppgick till +29,6 Mkr (jmf +21,1 Mkr förra året) Positiv avvikelse på 5,6 Mkr mot budgeterat resultatkrav på +24 Mkr Intäkterna 12,5 Mkr > budget Kostnader 6,9 Mkr > budget Extraordinära kostnader har belastat resultatet med 0,6 Mkr (SAP och Flextid)

8 Bokslut Diagnostik 2011

9 Intäkter Intäkter 5% > budget (+12,5 Mkr) varav externt +/-0
varav internt + 7% (12,5 Mkr) Intäktsökning med 7% jmft 2010 (+18,3 Mkr) varav externt +3% (+2,9 Mkr) varav internt + 9% (15,4 Mkr) Intäktsökning sålda röntgen- och klinfys-tjänster 7% mellan åren (externt +3% och internt +9%) Extern försäljn IT-tjänster, uthyrd personal o syrgaskonc ca 1,5 Mkr Ingen ersättning för ST-läkare i randning Målrelaterad ersättning 1 Mkr

10 Kostnader Kostnader totalt 3% > budget (+6,9 Mkr)
Kostnadsökning med 4% jmft 2010 (+9,8 Mkr) Personalkostnader: Extraordinära kostn på 0,6 Mkr för SAP och Flex Ökad jourkostnad (ökad belastning framför allt helger) Oreliserad nattstängning i Ählm, dock reducerad läkarjour fr okt Vakanser Övriga kostnader: Köpta vårdtjänster istället för egen anställd personal Positiv kostnadseffekt av rekvisitionsläkemedel efter ändr leverantör/rutiner etc hösten 2011 Kostnadsökning sjukvårdsmaterial 20% (+4,5 Mkr) jmft med Volymökning, framförallt av kostnadsdrivande us inom angioverksamheten Minskad leasingkostnad Ökade kapitalkostnader som följd av gjorda investeringar Övrigt: oplanerade kostn, orealiserade sparbeting och kostn av engångskaraktär (möbler o övr)

11 Bokslut/avd 2011 (Tkr)

12 Produktionsförändring relativt personalmängd

13 Produktion och personal - nyckeltal

14 Sammanfattning Produktionsökning: Utförda us 6 %
Intäktsökning 18,3 Mkr (+7 %) Målrelaterad ers: Uppfylls bra under våren, dippar sommaren, återhämtning hösten Personalresurser: Ökn med 1,8resurser jmft förra året Kostnadsökning: Kostnadsökning 9,8 Mkr (+4%) Ekonomi: Resultatförbättring 8,5 Mkr Intäktsökning > kostnadsökn Nyckeltal: Produktionsökn > personalökn Positiv resultatutveckling över tiden


Ladda ner ppt "Bokslut 2011, Diagnostik 2012-01."

Liknande presentationer


Google-annonser