Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen för 2008 visar att resultatet är positivt men flertalet nämnder redovisar en årsprognos som inte är i balans med budget.

2 Tertial 2 Balanskravsresultat 63 mkr (117,9 mkr 2007) vilket ger en avvikelse mot budget på -48 mkr Högre nettokostnader -25 mkr kan jämföras med driftredovisning nästa bild Lägre externa intäkter -20 mkr Högre bruttokostnader -5 mkr Lägre skattenetto -26 mkr

3 Resultatmått mkr 2008 BudgetT1T2 A. Årets resultat före extraordinära poster133175173 B. Årets resultat exklusive reavinster för tomträttsförsäljning1218373 C. Balanskravsresultat (B minus reavinster övrigt enl tabell 1)1117363 D. Årets resultat exklusive alla realisationsvinster: C - reavinster exploatering1006643 E. Skattenetto3 4413 4213 415 Resultatandel = D. ( Resultat exkl alla realisationsvinster)/ E. (Skattenetto) Målvärde 2008 > 2,5 %2,90%1,90%1,30%

4 Kommunal ekonomi i balans: två av tre målnivåer klaras beroende på tomträttsförsäljningen Övergripande målNyckeltalUtfall [1] 2008 [1] Målnivåer M&B 2008 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. 1,3≥ 2,5 (Budget 2,9) Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %. 4,9 ≥ 3,0 (Budget 3,3) Finansiering av nettoinvesteringar (Summan av avskrivningar och årets resultat minus nettoinvesteringar), mkr117,2 ≥ - 50 (Budget 5)

5 T2 Nämnd/VerksamhetVerksamhetsr esultat Insatta resurser SLK Insatta resurser nämnder Totalt Nacka kommunOKHar brister KommunstyrelsenOKHar brister KSVU (produktionsverksamheterna)OKHar brister varav Nacka PartnerOK varav Förskola, Fritid & SkolaOK varav Nacka SeniorcenterOKHar brister varav Sociala StödresurserOKHar brister varav Kultur NackaOKHar brister varav RäddningstjänstenOK Miljö- och stadsbyggnadsnämndenOKHar bristerOK VelamsundsstyrelsenOK Bra Tekniska nämndenOKHar bristerOK FritidsnämndenOK Bra KulturnämndenOKHar brister Social- och äldrenämndenOK UtbildningsnämndenOKHar brister ÖverförmyndarnämndenHar brister

6 Driftredovisning summa nämnder o verks. -22,5 mkr Varav KS totalt –14 mkr Fak -2 mkr markförv. -3 mkr Produktionsverksamheten -9 mkr Seniorcen -4, kulturN -3, soc.stödr. -2 Varav nämnder -9 mkr MoS -1, Tekn -2, Kultur -4, SÄN +8, UN -10


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 2 Den samlade bedömningen för Nacka kommun januari-augusti 2008 är att kommunen har brister när det gäller god ekonomisk hushållning Årsprognosen."

Liknande presentationer


Google-annonser