Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-05-20 DNR KFKS 2009/234/041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-05-20 DNR KFKS 2009/234/041."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-05-20 DNR KFKS 2009/234/041

2 God ekonomisk hushållning Alla de övergripande målen är uppfyllda samtidigt som de finansiella måtten uppnås. Fastighetskontoret, Tekniska Nämnden och Utbildningsnämnden redovisar underskott men detta vägs upp av Social- och äldrenämndens överskott.

3 Balanskravsresultat, mkr

4

5 Kommunal ekonomi i balans: Finansiella nyckeltal (prognos helår 2010) Övergripande målNyckeltalUtfall T1 2010Målnivåer M&B 2010 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. 2,5 %>0 Lång sikt > 2,5 % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %.3,9 % >0

6

7

8 Kommunstyrelsen

9 Resultaträkning april 2010 MkrUtfall 2009-04 Utfall 2010-04 Periodiserad budget 2010-04 Avvikel se mot per. budget Årsprognos 2010 Årsbudget 2010 Avvikelse Externa intäkter239,2248,6240,08,6730,8725,35,5 Verksamhetens kostnader-1 344,7-1 422,7-1 421,4-1,3-4 226,7-4 235,38,6 Verksamhetens nettokostnader-1 105,5-1 174,1-1 181,47,3-3 495,9-3 510,014,1 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten16,99,417,4-8,024,449,7-25,4 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljningar11,321,614,57,125,046,0-21,0 Realisationsvinster övrigt0,50,60,30,23,01,02,0 Avskrivningar-47,7-51,3-56,75,4-182,1-170,0-12,1 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-1 124,5-1 193,9-1 205,912,0-3 625,7-3 583,4-42,3 Skattenetto1 152,01 265,41 227,837,63 779,33 683,396,0 Finansnetto-5,9-0,7-3,02,3-6,0-9,03,0 Resultat före extraordinära poster21,670,918,952,0147,790,956,7 Extraordinära intäkter0,0 Årets resultat21,670,918,952,0147,790,956,7 Balanskravsresultat9,848,74,144,7119,743,975,7

10 Skattenetto: Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budget med totalt 96 mkr. Det beror på en mer optimistisk syn på arbetsmarknaden än tidigare bedömning. En annan förklaring är att Nackas befolkning ökat mer än prognostiserat. Finansnetto: Utfall för perioden -0,7 mkr vilket är 2 mkr bättre än budget. Årsprognosen för finansnettot är -6 mkr vilket är 3 mkr lägre än budget. Prognosen innehåller antagande om ett något högre ränteläge till hösten samt ett ökat lånebehov på grund av ökad investeringstakt. Realisationsvinster exploatering: Utfall för perioden: 9,4 mkr vilket är 8 mkr sämre än budget. Årsprognosen avviker negativt med 25 mkr mot budget. Detta beror på att projekt är senarelagda eller överklagade. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter: Utfall för perioden: 21,6 mkr vilket är 7 mkr bättre än budget. Årsprognosen avviker negativt med 21 mkr mot budget vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället.

11 Social- äldrenämnden

12 Utbildningsnämnden

13 2010, mkr Nämnd/Verksamhet 2009-04 2010-04 Periodisera d budget 2010-04 Avvikelse mot period. budget Prognos 2010 Årsbudget 2010 Avvikelse mot årsbudget Mars prognos Avvikelse mot mars Netto IFS Netto 2010 Kommunstyrelsen, totalt-16,4-30,1-40,310,2-135,6-120,1-15,5-127,2-8,4 KF och KS-8,4-10,3-10,2-0,2-30,5 0,0-30,50,0 Stadsledningskontoret-24,3-22,7-31,08,3-89,4-93,03,5-93,03,6 Fastighetskontoret-0,6-16,4-5,5-10,9-19,00,0-19,0-7,8-11,2 Markförvaltning4,95,42,62,87,8 0,08,5-0,7 Nacka Brandstation0,0-6,5-1,7-4,8-5,1 0,0-5,10,0 M&H-organisationen-2,74,20,14,10,0 Kontaktcenter0,5-0,30,0-0,30,0 Sociala tjänster0,30,0 Kultur & Utbildning0,0-0,10,0-0,10,0 Teknik-0,50,00,10,0 Miljö & Stadsbyggnad-3,24,10,04,10,0 Hållbar utveckling0,10,30,00,30,0 M&H Överförmyndarverksamheten0,1 0,00,10,0 Produktionsverksamheter14,716,35,410,90,7 0,00,70,0 Nacka Partner0,7-0,70,2-1,00,7 0,00,70,0 Förskola, Fritid & Skola14,414,04,99,10,0 Kultur Nacka-0,5-0,70,0-0,70,0 Sociala Stödresurser2,53,80,33,50,0 Räddningstjänsten-1,00,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-7,0-8,2-7,7-0,5-23,1 0,0-23,10,0 Velamsundstyrelsen-1,2-1,5-1,3-0,2-3,9 0,0-3,90,0 Överförmyndarnämnden-1,6-1,8 0,0-5,4 0,0-5,40,0 Tekniska nämnden-52,5-60,4-52,0-8,3-144,1-131,1-13,0-138,1-6,0 Finansiering-51,6-64,0-52,4-11,7-148,1-132,1-16,0-140,1-8,0 VA-verket-2,01,70,01,70,0 RH-verket1,11,90,31,64,01,03,02,0 Fritidsnämnden-30,8-31,8-32,91,1-98,7 0,0-98,70,0 Kulturnämnden-31,6-33,8-36,12,3-105,6-106,10,5-105,60,0 Social- och äldrenämnden-363,6-377,0-383,16,1-1 107,8-1 149,341,5-1 129,822,0 Utbildningsnämnden-655,3-690,5-682,9-7,6-2 061,0-2 042,3-18,7-2 056,7-4,3 Södertörns Brandförsvarsförbund0,0-7,2-8,61,4-28,0-25,7-2,3-25,7-2,3 Summa nämnder och verksamheter-1 159,8-1 242,2-1 246,64,4-3 713,2-3 705,6-7,6-3 714,21,0 Återföring avskrivningar och ränta74,779,287,5-8,3276,3262,413,9259,516,8 Pensioner, löneskatt mm-20,3-11,2-22,311,1-59,1-66,97,8-55,0-4,1 Verksamhetens nettokostnader-1 105,5-1 174,1-1 181,47,3-3 495,9-3 510,014,2-3 509,713,8


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 1, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-05-20 DNR KFKS 2009/234/041."

Liknande presentationer


Google-annonser