Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handräckningsärende, Byslätt Siv Hansson, biträdande miljöskyddsdirektör och samordnare för arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handräckningsärende, Byslätt Siv Hansson, biträdande miljöskyddsdirektör och samordnare för arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län."— Presentationens avskrift:

1 Handräckningsärende, Byslätt Siv Hansson, biträdande miljöskyddsdirektör och samordnare för arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län

2 Handräckningsärende gällande kvarvarande kemikalier i Marks kommun (tillsynsärende och bidragsärende)

3 Bidrag för kostnader när Tm begärt verkställighet, ex Byslätt, Marks kn Miljökontoret har vid besök konstaterat att det finns en stor mängd kemikalier som saknar märkning och invallningar. Flera kemikalier hade dåliga emballage. Därutöver en stor mängd avfall varav en del ligger på marken och en del delvis nergrävt. Miljökontoret kräver åtgärder av VU som har upphört med verksamheten Vid nästa besök är inga åtgärder gjorda Tre olika förelägganden om att omhänderta kemikalierna och avfallet

4 Bidrag för kostnader när Tm begärt verkställighet Enligt bidragsförordningen ska ansökan innehålla: samtliga förelägganden som meddelats verksamhetsutövaren avseende den aktuella föroreningsskadan, uppgift om huruvida avhjälpandet brådskar och de omständigheter som i så fall gör att avhjälpandet brådskar, en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan kan innebära, en beskrivning av de avhjälpandeåtgärder som vidtagits eller avses att vidtas, en kostnadskalkyl, och en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärderna avses att genomföras Ansökan bör också innehålla: uppgift som styrker att bolaget/konkursboet saknar tillgångar (t.ex. redovisning från konkursförvaltaren) kopia på tillsynsmyndighetens ansökan om verkställighet till kronofogden samt uppgift om kronofogdemyndighetens ärendenummer (om 26:17 MB).

5 Bidrag för kostnader när Tm begärt verkställighet, ex Byslätt, Marks kn VU meddelar att han inte har några pengar för att genomföra åtgärder enligt förelägganden. Miljönämnden begär att Borås Energi och Miljö ska lämna en offert på vad det kostar att ta bort kemikalierna och avfallet. Kommunen samråder med NV enligt 29§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kommunen lämnar in en ansökan om bidrag till länsstyrelsen Länsstyrelsen söker medel hos NV Nv beslutar om medel Länsstyrelsen rekvirerar medlen och beslutar om överlämnande till kommunen Utbetalning sker när redovisning och kopior av fakturor lämnats till länsstyrelsen

6 Bidrag för kostnader när Tm begärt verkställighet, ex Byslätt, Marks kn Ansökan fördelar sig på tre förelägganden enligt följande: Borttagande av 6,8 m ³ kemikalier utomhus på fastigheten Byslätt 3:2. Beräknad kostnad 88 375 kr. Borttagande av 2 583 kg kemikalier inomhus på fastigheterna Byslätt 3:2 samt Byslätt 2:8. Beräknad kostnad 44 682 kr Sortering och bortforslande av tomma (?) emballage som förvaras utomhus ca 20 m från Viskan. Beräknad kostnad för att gräva upp och omhänderta avfallet är 7 000 – 10 000 kr. Kan dock bli högre om marken under avfallet är förorenad.

7 F.d. Göta färgeri AB, mossgropen, Borgstena

8 Historia Mossgropen användes som första reningssteg (utjämning, sedimentering och viss luftning) innan kemsteg på fabriksområdet Belägen 400 m från fabriksområdet i skogen. Marken ägs av annan än bolaget Användes 1972-1992

9 Fysiska fakta Mossgropen är en f.d. torvtäkt, ca 4000 m². Mossgropen är naturligt vattenfylld Ingen avrinning sker från varken yta eller grundvatten (med viss tvekan) Pumpbrunnar är borttagna men tillförsel- och returledningar samt el-kabel kan finnas kvar Det går en bättre skogsväg till området med vändplats Området används för visst friluftsliv

10 Föroreningssituationen Vattenvolymen är ca 3000 m ³ Genomsnittligt sedimentdjup är 0,7 m, vattendjup är upp till 1 m. Beräknad slammängd är ca 3 400 ton eller 340 ton TS Tunga oljeföroreningar dominerar föroreningsbilden, med ca 6 % av TS Halter i grundvatten och ytvatten Provtagning har skett vart tredje år sedan 1992 Oftast har halterna varit låga men koppar och krom har varit förhöjda. Alkaliniteten i mossgropen har minskat kraftigt med tiden Konduktiviteten i både bäcken och mossgropen har minskat kraftigt sedan 1994

11 Föroreningsinnehåll Förorening Halt, MIN-MAX, ca (mg/kgTS) Mängd, ca (kg) Koppar 400-3000 130-1020 Krom 300-1700 100-580 Zink 400-1000 130-340 Nickel 2-25 0,7-8 Bly 20-100 7-34 Alifater 48000-60000 16300-20400 Aromater 40-150 14-50 Iso-nonylfenoler ca 10000 3400

12 Spridningsrisker Vattennivåerna i mossgropen är högre än i omgivande grundvatten, vilket tyder på att dammens botten och sidor är relativt täta Tillrinningen är marginell eftersom mossen omges av vallar Inget ytvattenavlopp finns Vad händer i framtiden? Klimatförändringar? Bad, andra aktiviteter i dammen

13 Ansvar och beslut Det finns bara ett ansvarigt bolag. Detta finns fortfarande kvar men driver inte någon verksamhet sedan 2006. Fabriksfastigheten såldes i april 2007. Ägarna vill helst upphöra med bolaget. Vid årsskiftet 2006/2007 fanns ca 10 milj kr i bolaget Rykten säger att bolaget successivt tömts på pengar under 2007 Tycker vi att 20 ton olja och några ton andra föroreningar kan ligga i en damm i skogen utan att överlagras av rena sediment inom överskådlig tid? Miljömålen? Om likvidation kunde vi inget göra Saneringsförsäkringen kunde inte användas för läget var inte akut. Får markägaren ett förvaringsfall på sig? Mossgropen var en del av en anläggning. Är det då ett förvaringsfall?

14 Ansvar och beslut Föreläggande i 2007-12-19 för att få till åtgärder. Beslutet överklagades. Dom i MD 2008-12-15. Tidpunkten för fullgöra föreläggandet skjuts fram till 1,5 år efter lagakraftvunnen dom. En förtydligande ändring i villkor 3 gällande avgränsning till att ta bort sedimenten till ursprunglig botten. Bolaget begär prövningstillstånd i MÖD. Beslut om prövningstillstånd tas i oktober 2009. Beslut från MÖD 2010-06-08, Mål 491-09. Ingen ändring i MDs och länsstyrelsens beslut utom när det gäller vem föreläggandet riktas mot, enbart namnändring

15 Ansvar och beslut Beslutet resonerar om skäliga åtgärder och ansvarets omfattning - Åtgärder miljömässigt motiverade, rimliga från kostnadssynpunkt - Utsläppet skedde 1972-1992. Tidsaspekten inte skäl för att minska ansvaret - Tillstånd för verksamheten är inte ensamt skäl för jämkning - Bolagets ekonomiska förhållanden ska inte beaktas vid bedömning av ansvarets omfattning. Därför inte skäl till jämkning.

16 Genomförande av beslut Saneringen ska vara genomförd 2011-12-06. Saneringsplan kom in hösten 2010. Lst svarade bl.a. med vad som skulle utvecklas i anmälningsärendet. Anmälan in 18 april 2011, svar 15 juni 2011. Åtgärderna var att sänka av vattnet, suga och gräva upp sedimenten. Stabilisering och avvattning av slam i f.d. Timmele färgeris reningsverk. Behandling (kompostering med tillsatta bakterier) på deponi i Skara. 7 juli kontaktas bolaget. Då har de begärt sig i likvidation den 18 juni och fått beslut om det den 4 juli.

17 Genomförande av beslut Likvidatorn kontaktas omgående. Möte den 23 augusti med bolaget och likvidatorn. Det finns medel men inte så att det säkert räcker för hela åtgärden. Om inte staten ”garanterar” medel så kommer likvidatorn att begära bolaget i likvidation i konkurs. Lst begärt förtydligande. Kostnad för åtgärden bedöms nu till 3,58 Mkr, tillgångarna 2,45 Mkr. Kostnaden för likvidationen ca 250 000 kr. Dvs det fattas ca 1,4 Mkr. Samt ev merkostnad för deponering på SAKAB om ca 1,2 Mkr. Dessa kommer vi att söka hos NV.

18 Problem Kan vi få medel av NV? Tillräckligt snabbt beslut? Hur få överenstämmelse med bidragsförordningen? Huvudman? Om staten inte ”garanterar” genomförandet kommer inte entreprenören att ta på sig arbetet. Konkurs bidrag med kn som huvudman?? Totalkostnaden blir minst 10-15 Mkr för staten


Ladda ner ppt "Handräckningsärende, Byslätt Siv Hansson, biträdande miljöskyddsdirektör och samordnare för arbetet med förorenade områden i Västra Götalands län."

Liknande presentationer


Google-annonser