Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson
Rektors ledarskap Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson

2 Kvalitetsgranskning om rektors ledarskap
Granskningens utgångspunkter & genomförande Anknyta det till forskning om rektors ledarskap Vad vi sett och bedömt Ledarskapets fokus & komplexitet

3 Varför kvalitetsgranskning om rektor?
Rektors ansvar Skolinspektionens erfarenheter från regelbunden tillsyn Forskning om skolledarskap

4 Rektors roll som pedagogisk ledare - nationella styrdokument
Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas Rektorn ska som pedagogisk ledare ta ett övergripande ansvar för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen Rektorn ska ta ansvar för att skolans resultat följs upp och utvärderas

5 Pedagogisk ledare – pedagogiskt ledarskap
Ledning av skolutvecklingsprocessen - innefattar att nå de nationella målen och förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Ansvar för undervisningskvaliteten genom en levande diskussion med lärarna kring undervisning och elevernas resultat Inflytande i förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer i läroplan och skollag

6 Pedagogisk ledare – pedagogiskt ledarskap forts…
Ha kunskap och kompetens för att kunna tolka uppdraget och omsätta det i undervisning, leda lärprocesser, kommunicera med medarbetarna Långsiktighet i mål och kvalitetsarbete – forma förutsättningar för undervisning och lärande – direkt engagemang i undervisning

7 Framgångsfaktorer (1) enligt forskning…
Har fokus på såväl sociala mål som kunskapsmål. Tar ansvar för struktur och kultur Är bärare av en utvecklingsidé   Är tydlig, demokratisk, lärande och kommunikativ Fördelar ansvar och befogenheter Analyserar samband mellan undervisningsmönster och resultat. Skapar kultur som inspirerar medarbetarna

8 Framgångsfaktorer (2) - enligt forskning
Gör besök i undervisningen Kunnig och kompetent – har lärarnas förtroende Engagerar sig i undervisning och lärande Använder kompetensutveckling som en hävstång i skolans förbättringsarbete Involverar medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande Diskuterar vad som genererar framgångsrik undervisning Ger återkoppling och bekräftelse till lärarna

9 Framgångsfaktorer (3) - enligt forskning
Skolans ledarskap och förbättringsarbete präglas av långsiktighet och uthållighet delaktighet och inflytande öppenhet och samverkan. Förbättringsarbetet ställs i relation till resultat, övergripande mål och visioner med skolverksamheten. Tar ansvar för extern samverkan och ser sin egen skola som en del i en helhet

10 Genomförande - urval 30 grundskolor 8 kommuner
2 huvudmän för fristående skolor i koncerner 2 dagars skolbesök Dokument – intervjuer – enkät Beslut om varje skola Sammanfattande rapport

11 11 000 elever berörs Vilka? 55 rektorer intervjuades
– inklusive biträdande och samarbetande rektorer 453 lärare intervjuades elever berörs

12 Leder rektor skolans arbete mot ökad måluppfyllelse?
1. 2. 3. 4.

13 Mål och vision – fokus på elevers lärande och kunskapsutveckling
Område 1. Mål och vision – fokus på elevers lärande och kunskapsutveckling Struktur för samarbete & beslutsfattande Struktur & kultur för inflytande och delaktighet

14 Rektors kommunikation – form & fokus
Område 2 Rektors kommunikation – form & fokus Rektors direkta engagemang i undervisningen Rektors förväntningar på elever och lärare

15 Kvalitetsarbetet - systematik
Område 3. Kvalitetsarbetet - systematik Analys och utvärdering Bedömning & åtgärder för förbättring

16 Långsiktighet i kompetensutveckling
Område 4. Långsiktighet i kompetensutveckling Intern samverkan – elever/föräldrar Extern samverkan

17 Rektors fokus? Elevvård Resultat Eleven i centrum Stöd Lärande
Åtgärds-program Stöd Bedömning & betyg Normer & värdegrund Lärande Kunskaper Resultat

18 Rektors ledarskap i granskade grundskolor
Ledarskap genom att gå runt i skolan Den öppna dörrens princip Pedagogiskt ledarskap på avstånd – den svarta lådan Aktivt medarbetarskap – förutsättning för en professionell skolkultur En kombination av strategier behövs – men det finns ingen ”best practice” Rektors ansvar för kompetensutveckling Kvalitetsarbetet sviktar Ledarskap på god väg och ledarskap med behov av förbättring

19 Några slutsatser Bra ledarskap skapar sammanhang och delaktighet
Rektor bärare och förmedlare av nationella mål Rektorer behöver stiga fram som kompetenta och modiga ledare Skolans demokratiuppdrag – sociala mål – vid sidan av kunskap? Superrektorn – en drömbild? Ledarskapet skapas i sitt sammanhang Vad leder rektor – och vem leder rektor?

20 Förväntade effekter Bidra till utveckling av ett skolledarskap med tydligt fokus på undervisningens kvalitet och elevers lärande och utveckling. Medverka till fokus på förbättringsarbete för ökad måluppfyllelse i grundskolan. Medverka till att synliggöra viktiga kompetensområden för ledarskap i grundskolan Bidra till medvetenhet om vikten av ett analyserande och problematiserande synsätt på verksamheten.


Ladda ner ppt "Kvalitetsgranskning 2010 Christina Lindh & IngBeth Larsson"

Liknande presentationer


Google-annonser