Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning."— Presentationens avskrift:

1 Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning

2 Miljöersättningen Nytt i basåtgärderna: groptest, femårig odlingsplan, utbildningsdag eller tent Mindre möjligheter att välja tilläggsåtgärder – Växttäcke blir kvar Istället flera skiftesvisa åtgärder som kan variera årligen

3 GÖDSLING kvävegödslingsnivåerna i tabellerna enligt mullhalten, inte jordarten fosforn bestäms på basen av bördighetsklassen stallgödselns kväve och fosfor innehåll beaktas till 100% skördekorrigeringarna enligt på skiftet uppnådda, inte enligt odlingsväxt stallgödselundantaget kan tillämpas vid användning stallgödsel - fosforutjämning kan tillämpas men inte skörde- korrigering

4 4/1/20154 MAX KVÄVEGIVOR Mullfattiga o Mycket mull-haltiga Mullrika mullrikaOrganogena jordar jordar Korn och havre, blandsäd 4000 kg Vårvete 4000 kg Höstråg på hösten Höstråg på våren 3000 kg Höstrybs/höstraps Vårrybs, vårraps, höstrybs, höst-raps och oljedådra på våren 1750 kg

5 4/1/20155 MAX FOSFORGIVOR Bördighetsklass Rätt För-Tillfreds- Betänkl. Dåligdålig svarlig ställande God Hög Hög Spannmål, oljeväxter, baljväxter Spannmål, oljeväxter, baljväxter, stallgödsel-undantag

6 Gårdsspecifik åtgärd Balanserad användning av näringsämnen Åkergrödor 54 €/ha Trädgårdsgrödor200 €/ha Skiftesspecifika åtgärder Miljövårdsvallar Skyddzonvallar500 €/ha Fleråriga miljövallar 50 €/ha Vallar på naturvårdsåker120 €/ha max. 20% Åkernaturens mångfald Gröngödslingsvallar 54 €/ha3 år Fånggrödor 100 €/ha Saneringsgrödor300 €/ha Mångfaldsåkrar300 €/ha max. 15% 4/1/20156

7 Växttäcke vintertid på åkrar, betalas för hela arealen men INTE för: skyddszon, flerårig miljövall, NVÅ-vall, gröngödslingsvall eller miljöersatt mångfaldsåker. Höjer dock procenten. Minst: 20% årligen 20% kan vara lättbearbetat 4€/ha 40% höstgrödor, vallar, gräsbevuxna ”trädor” eller stubb 18 €/ha 60% samma krav 36 €/ha 80% samma krav 54 €/ha Betalas INTE om >75% vall, träda, ärtväxter och 25%:n <30ha! 4/1/20157

8 Skiftesvisa åtgärder Inget tvång att välja dylik åtgärd, ingen övre gräns Mera flexibilitet i förverkligandet Lönar sig att välja de skiftesvisa åtgärderna första förbindelseåret  den årliga arealen som förverkligas kan variera Ersättningen betalas ut på den förverkligade arealen Undantag vintertida växttäcke, där stödet betalas på hela arealen

9 De vanligaste skiftesvisa åtgärderna Optimering av vintertida växttäcke 20 %  80 % (riktningsområde) 4 €/ha  54 €/ha Gröngödslingsvallens ersättningsnivå har sjunkit = 54 €/ha  NVÅ-vall 120 €/ha ett mera attraktivt alternativ Grundandet av skyddszon har blivit enklare – och lönsammare 500 €/ha Fånggrödor 100 €/ha kan löna sig att välja, men man kan inte grunda följande gröda på så vis (t ex. vall) Placerande av stallgödsel eller andra organiska material 40 €/ha Placering av svämgödsel minst 20 m 3 /ha eller Återanvändning av näringsämnen och organiskt mat. minst 15 m 3 /ha Vilt- och lanskapsåkrar 300 €/ha

10 TOTALT€/ha Grundstöd Förgröningsstöd 74 Kompensationsersättning Miljöersättning 5493 Växttäcke 40% 1830 Totalt €/ha +Bidrag för jordbruksgrödor €/ha +Ung jordbrukare 50 €/ha +Eko-ersättning: Växtodl 160 €/ha, Husdjur €/ha. 4/1/201510

11 Miljöersättning i euron 100 ha gård på AB-område Åtgärd €/ha Sammanlagt € Näringsåtgärd Vintertida växttäcke 60 % NVÅ vall 10 ha Fånggröda 10 ha Skyddszon 3 ha SAMMANLAGT

12 Alla åkerstöd 100 ha AB-område Stöd €/ha Sammanlagt Grundstöd Förgröningsstöd Kompensationsbidrag Miljöersättning SAMMANLAGT Sammanlagt utan miljöersättning Man bör få en tilläggsskörd på 880 kg/ha för spannmål vid ett pris på 150 € /tn, för att kompensera stödbortfallet

13 4/1/ Miljöersättning: växttäcke 40 % = 18 €/ha

14 4/1/201514

15 4/1/201515

16 4/1/201516

17 4/1/201517


Ladda ner ppt "Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning."

Liknande presentationer


Google-annonser