Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning."— Presentationens avskrift:

1 Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning

2 Miljöersättningen Nytt i basåtgärderna: groptest, femårig odlingsplan, utbildningsdag eller tent Mindre möjligheter att välja tilläggsåtgärder – Växttäcke blir kvar Istället flera skiftesvisa åtgärder som kan variera årligen

3 GÖDSLING kvävegödslingsnivåerna i tabellerna enligt mullhalten, inte jordarten fosforn bestäms på basen av bördighetsklassen stallgödselns kväve och fosfor innehåll beaktas till 100% skördekorrigeringarna enligt på skiftet uppnådda, inte enligt odlingsväxt stallgödselundantaget kan tillämpas vid användning stallgödsel - fosforutjämning kan tillämpas men inte skörde- korrigering

4 4/1/20154 MAX KVÄVEGIVOR Mullfattiga o Mycket mull-haltiga Mullrika mullrikaOrganogena jordar jordar Korn och havre, blandsäd 4000 kg 100 90 80 60 Vårvete 4000 kg 120 110 100 70 Höstråg på hösten 30 30 20 20 Höstråg på våren 3000 kg 100 90 80 40 Höstrybs/höstraps 50 50 50 40 Vårrybs, vårraps, höstrybs, höst-raps och oljedådra på våren 1750 kg 110 100 90 60

5 4/1/20155 MAX FOSFORGIVOR Bördighetsklass Rätt För-Tillfreds- Betänkl. Dåligdålig svarlig ställande God Hög Hög Spannmål, 34 26 16 10 5 0 - oljeväxter, baljväxter Spannmål, oljeväxter, baljväxter, stallgödsel-undantag 34 26 16 15 15 0 0

6 Gårdsspecifik åtgärd Balanserad användning av näringsämnen Åkergrödor 54 €/ha Trädgårdsgrödor200 €/ha Skiftesspecifika åtgärder Miljövårdsvallar Skyddzonvallar500 €/ha Fleråriga miljövallar 50 €/ha Vallar på naturvårdsåker120 €/ha max. 20% Åkernaturens mångfald Gröngödslingsvallar 54 €/ha3 år Fånggrödor 100 €/ha Saneringsgrödor300 €/ha Mångfaldsåkrar300 €/ha max. 15% 4/1/20156

7 Växttäcke vintertid på åkrar, betalas för hela arealen men INTE för: skyddszon, flerårig miljövall, NVÅ-vall, gröngödslingsvall eller miljöersatt mångfaldsåker. Höjer dock procenten. Minst: 20% årligen 20% kan vara lättbearbetat 4€/ha 40% höstgrödor, vallar, gräsbevuxna ”trädor” eller stubb 18 €/ha 60% samma krav 36 €/ha 80% samma krav 54 €/ha Betalas INTE om >75% vall, träda, ärtväxter och 25%:n <30ha! 4/1/20157

8 Skiftesvisa åtgärder Inget tvång att välja dylik åtgärd, ingen övre gräns Mera flexibilitet i förverkligandet Lönar sig att välja de skiftesvisa åtgärderna första förbindelseåret  den årliga arealen som förverkligas kan variera Ersättningen betalas ut på den förverkligade arealen Undantag vintertida växttäcke, där stödet betalas på hela arealen

9 De vanligaste skiftesvisa åtgärderna Optimering av vintertida växttäcke 20 %  80 % (riktningsområde) 4 €/ha  54 €/ha Gröngödslingsvallens ersättningsnivå har sjunkit = 54 €/ha  NVÅ-vall 120 €/ha ett mera attraktivt alternativ Grundandet av skyddszon har blivit enklare – och lönsammare 500 €/ha Fånggrödor 100 €/ha kan löna sig att välja, men man kan inte grunda följande gröda på så vis (t ex. vall) Placerande av stallgödsel eller andra organiska material 40 €/ha Placering av svämgödsel minst 20 m 3 /ha eller Återanvändning av näringsämnen och organiskt mat. minst 15 m 3 /ha Vilt- och lanskapsåkrar 300 €/ha

10 TOTALT€/ha 20152014 Grundstöd118230 Förgröningsstöd 74 Kompensationsersättning217170 Miljöersättning 5493 Växttäcke 40% 1830 Totalt 481 523€/ha +Bidrag för jordbruksgrödor 40-90 €/ha +Ung jordbrukare 50 €/ha +Eko-ersättning: Växtodl 160 €/ha, Husdjur + 134 €/ha. 4/1/201510

11 Miljöersättning i euron 100 ha gård på AB-område Åtgärd €/ha Sammanlagt € Näringsåtgärd544 698 Vintertida växttäcke 60 %363 132 NVÅ vall 10 ha1201 200 Fånggröda 10 ha1001 000 Skyddszon 3 ha5001 500 SAMMANLAGT11511 530

12 Alla åkerstöd 100 ha AB-område Stöd €/ha Sammanlagt Grundstöd11811 760 Förgröningsstöd747 400 Kompensationsbidrag21721 700 Miljöersättning11511 530 SAMMANLAGT52452 390 Sammanlagt utan miljöersättning40940 860 Man bör få en tilläggsskörd på 880 kg/ha för spannmål vid ett pris på 150 € /tn, för att kompensera stödbortfallet

13 4/1/201513 Miljöersättning: växttäcke 40 % = 18 €/ha

14 4/1/201514

15 4/1/201515

16 4/1/201516

17 4/1/201517


Ladda ner ppt "Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning."

Liknande presentationer


Google-annonser