Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LGR 11 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LGR 11 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 LGR 11 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer 3. Kursplaner

2 1. Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden som individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet Saklighet och allsidighet i undervisningen En likvärdig utbildning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov

3 2. Övergripande mål och riktlinjer
Anger de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan Exempel: Skolans mål är att varje elev… ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation” ”kan använda sig av det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” ”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” ”tar ett personligt ansvar för sina studier”

4 2. Övergripande mål och riktlinjer
Exempel: läraren ska… ”motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” ”stärka elevernas vilja att lära” Exempel: alla som arbetar i skolan ska: ”uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd”

5 2. Övergripande mål och riktlinjer
Exempel: rektors ansvar… Gynna elevinflytande Resursfördela och anpassa stödåtgärder Se till att föräldrarna får kunskap om skolans mål Personalens kompetensutveckling

6 3. Kursplaner Ämne Inledande text Syfte Centralt innehåll
Undervisningen i ämnet ska behandla följande centrala innehåll I årskurserna 1–3 I årskurserna 4–6 I årskurserna 7–9 Kunskapskrav för åk 3, 6 och 9

7 Syfte Ämnets syfte beskriver varför ämnet finns i skolan med utgångspunkt i skolans övergripande uppdrag såsom det anges i läroplanens första del. Syftet beskriver ämnets hela uppdrag och ställer krav på undervisningen som helhet. Syftet avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor. Dessa gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskapskraven. De långsiktiga målen gäller alla åldrar och sätter ingen begränsning för elevernas kunskapsutveckling. Det går alltså inte att betrakta dem som något som slutgiltigt kan uppnås.

8 Centralt innehåll Det centrala innehållet anger vad som ska behandlas i undervisningen. Där framgår också i vilka årskurser olika delar av innehållet ska behandlas. Det centrala innehållet är indelat i kunskapsområden. Det är i regel samma kunskapsområden som återkommer i de olika årskurserna och skapar på så sätt en röd tråd i ämnet genom hela utbildningen. För de samhällsorienterande respektive de naturorienterande ämnena finns ett ämnesintegrerat centralt innehåll för årskurserna 1–3

9 Kunskapskrav Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i ämnets syfte och det centrala innehållet och beskriver vilket kunnande som krävs för godtagbara kunskaper i vissa årskurser och för olika betyg.

10 Kunskapskrav - förmågor
Enkla – utvecklade – välutvecklade Viss – relativt god – god Godtagbart – tillfredsställande – gott I huvudsak – relativt väl – väl Flyt – gott flyt – mycket gott flyt Grundläggande – goda – mycket goda

11 Kvalitet i bedömningar
Att bedömningen är relevant innebär att den bedömer rätt förmågor utifrån styrdokumentens skrivningar och att den inte omfattar andra faktorer som beteende, personliga egenskaper eller lärarens egna övertygelser. Genom att använda kunskapskrav och särskilda bedömnings-anvisningar kan inflytandet från icke relevanta faktorer minimeras. Likvärdig bedömning – Fjord – Onsala (OÄG) LPP – P Matriser

12


Ladda ner ppt "LGR 11 Innehåll 1. Skolans värdegrund och uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser