Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Remissutkast 2014 01 09 Jämtlands län - att längta till och växa i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Remissutkast 2014 01 09 Jämtlands län - att längta till och växa i."— Presentationens avskrift:

1 Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Remissutkast 2014 01 09 Jämtlands län - att längta till och växa i

2 Tillgång till Service – en förutsättning för att vistas, verka och växa i gles- och landsbygd

3 Riktlinjer för RSP 2014-2018 De regionala serviceprogrammen ska - utarbetas med hänsyn till och med tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från den tidigare programperioden 2010-2013 - bygga på en analys av behovet i länet - utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan utföras under perioden - utformas för att i möjligaste mån samverka med övriga program för regional tillväxt. - genomföras från och med 1 april 2014

4 Tillgång till kommersiell service – utgångspunkt! Det är tillgången till kommersiell service som ska vara utgångspunkten för programmets insatser. –Till detta hör att stärka aktörer som tillhandahåller dagligvaror och drivmedel på orter med strategisk betydelse för regionen. –För att stärka dagligvarubutiken och drivmedelstationer med strategiskt betydelse bör samordning ske med andra typer av service.

5 Samverka för bättre lösningar Programmen ska fortsätta arbeta med inriktning mot att främja - nya satsningar på samverkanslösningar, mellan offentliga, privata och ideella org. - nya typer av mötesplatser - kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling - samordning mellan aktörer och insatser i syfte att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag

6 Processen är viktig Ökade förutsättningar till ett genomförande i form av en levande process genom inflytande, flexibilitet och delaktighet Bred förankring i partnerskap och kommuner med koppling till regionala tillväxtprogram skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara servicelösningar Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger underlag för planering av kommande insatser och bidrar därmed till att skapa en lärande process

7 Stöd till attraktiva, hållbara lösningar –Programmet ska ligga till grund för stöd till kommersiell service enligt förordning 2000:284 om stöd till kommersiell service. –Aktörer på alla nivåer behöver samarbeta i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boende miljöer, i detta är tillgänglighet till service en viktig faktor –Hållbarhetsdimensionerna ska beaktas

8 Årsvisa insatser! Skillnad 2010-2013 & 2014-2018

9 Programinnehåll 2014-2018 Jämtlands län Syfte Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för en god servicenivå i Jämtlands län.

10 Prioriterade områden 1.Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning 2.Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel 3.Samordning för en god service 4.Ökad kunskap och nya metoder kring servicefrågor

11 Nya tekniska och innovativa lösningar för serviceförsörjning Exempel på åtgärder Informations- och utbildningsinsatser om nya lösningar. Stöd till investering i nya tekniska tillgänglighetslösningar för service på landsbygden. Utveckling av nya innovativa sätt att ge service. Pilotprojekt för nya lösningar. Mål Alla butiksorter har tillgång till bredband. Ny teknik tillämpas. Nya tekniska och innovativa lösningar tas fram.

12 Tillgänglighet till framför allt dagligvaror och drivmedel Exempel på åtgärder Stöd till drivmedelsinvesteringar inkl. förnybara drivmedel. Stöd till utveckling av servicelösningar och stöd för att bevara servicefunktioner i utsatta områden. Utvecklingsstöd till butiker och drivmedelsstationer – utbildning och konsultinsatser. Pilotprojekt för att utveckla effektiva lösningar Tillgänglighetsanpassning Mål Bibehållen tillgänglighet till dagligvarubutiksservice i länet. Bibehållen tillgänglighet till drivmedel. Alla kommuner har en plan för varuförsörjning som underlag för stödgivning.

13 Samordning för en god service Exempel på åtgärder Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar Samordning av offentlig och kommersiell service. Testa nya samverkanslösningar mellan olika serviceslag. Samordning av storskalig och småskalig varuförsörjning. Skapa nya mötesplatser. Involvera sociala ekonomins aktörer i servicefrågor. Mål Fler nya obeprövade transport- och logistiklösningar. Fler samordnade servicelösningar. Fler samarbetsprojekt mellan privata, offentliga och ideella sektorn

14 Ökad kunskap och nya metoder kring servicefrågor Exempel på åtgärder Fördjupade analysunderlag Pilotprojekt för att testa nya metoder. Utveckling av planeringsunderlag Samarbete med SCB, Tillväxtanalys, Jordbruksverket m.fl kring analysfrågor. Studier i hur män och kvinnor upplever servicetillgången Analys av miljöpåverkan genom olika servicelösningar Mål Ökad kunskap kring servicefrågor. Nya metoder för serviceförsörjning Ett gemensamt planeringsunderlag Träffsäkrare och effektivare insatser med offentliga medel.

15 Fortsättning - tidplan 14 marsSlutgiltigt programförslag till regeringen 10 marsBeslut av länsstyrelsen. 28 febr Slutligt förslag 25 febrPartnerskapsmöte 21 febrUtkast till program med justeringar/ändringar inlagda klart Remissammanställning till partnerskapet 14 febrRemisstiden slut 9 jan-14 febrRemisshantering partnerskapets synpunkter


Ladda ner ppt "Serviceprogram 2014-2018 (RSP) Remissutkast 2014 01 09 Jämtlands län - att längta till och växa i."

Liknande presentationer


Google-annonser