Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?"— Presentationens avskrift:

1 Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?

2 Syfte med projektstöd Ökad livskvalitet på landsbygden
och förstärkning av landsbygdens näringsliv.

3 Vad är ett landsbygdsprojekt?
Verksamhet som utförs med: Ett bestämt avgränsat mål Under en bestämd tidsrymd Med en förutbestämd resursinsats Utanför ordinarie verksamhet ”Innovativt” = viktig egenskap för Leader-projekt! Ska vara innovativt på lokal nivå – inte för hela landet och världen.

4 Villkor för projektstöd och vem kan söka?
Projektet ska vara till nytta för fler än sökande. Privatpersoner Företag i samverkan Organisationer, ideella och ekonomiska föreningar inkl stiftelser Projektet ska vara till nytta för flera personer, flera företag eller organisationer än sökande. Två företag som slår sig samman och söker projektstöd tillsammans blir inte ett projektstöd! P g a fortfarande bara nytta för de två företagen. Se till nyttan med projektet!! Vem tillfaller den? Projektnyttan styr alltid. ”Trepartnerskapet” = centralt begrepp i Leader! Även viktigt i LBU men betonas ej på samma sätt.

5 Vad kan du inte få projektstöd för?
Exempelvis… Bidrag till evenemang och driftkostnader Aktiviteter som påbörjats och betalats innan ansökan kommit in till länsstyrelsen eller Leaderkontoret Kostnader för tid som projektdeltagare avsätter för kompetensutveckling Eftersom vi inte vet vilka som lyssnar till oss vänder vi på det hela och berättar vad alla definitivt inte kan få för. Vad man kan få för varierar mellan LBU och Leader – se de sista tre bilderna för vad man kan få för – framförallt i LBU. Första punkten betonas i genomförandestrategin! ”Stöd till utveckling – inte driftbidrag!” Slogan hos Leader Hälsingebygden

6 Vad kan du inte få projektstöd för? forts….
Kostnader för att uppfylla gällande bestämmelser för nuvarande verksamhet Insatser för service, infrastruktur eller fritids- och kulturaktiviteter om ansvaret är kommunens, statens eller landstingets Kostnader för gåvor Kostnader för att fylla i ansökan Om gåvan ersätter betalning för en tjänst och om gåvans kostnad inte överstiger tjänstens värde eller maxbelopp enligt skatteinkomstlagen kan du få projektstöd för kostnader för gåvor. Om det ingår investeringar i ditt projekt behöver du skaffa de tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen, till exempel bygglov.

7 Hur mycket projektstöd kan du få?
Landsbygdsprogrammet: 20-80% av stödberättigade kostnader Leader: Maximalt 70% OBS! Vägförrättningar 30% av stödberättigade kostnader, dock högst kronor.

8 Medfinansiering Offentlig medfinansering Offentlig resurs
Privat medfinansering Avgiftsfinansering (intäkter) Ideellt arbete (endast i Leader) Samtliga finansieringsformer skall finnas med i beslutet om stöd! Kan INTE läggas till senare när man söker utbetalning.

9 Så här ansöker du om projektstöd!
Ansökan - projektstöd eller Ansökan - projektstöd inom Leader Påpeka hundra gånger om anvisningarna som är jättebra!

10 Vad ska ansökan innehålla?
Ansökningsblanketten Projektplan – enligt anvisningarna! Budget Medfinansieringsintyg Intyg om behörig firmatecknare Nödvändiga tillstånd

11 Lokalt kapital Exempelvis… www.sparbankerna.se www.almi.se
Alltså ”bara” lån hos de fyra översta länkarna.

12 Genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013
Länsomfattande projekt prioriteras Anknyter till något eller några av länets sju fokusområden Innovativa åtgärder med möjlighet till långsiktig verksamhet Fokusområden: Rikt landskap Entreprenörskap och innovationer Besöksnäring Lokala initiativ och lokal samverkan Attraktiv landsbygd för flickor, pojkar, kvinnor och män Lokal förädling Förnybar energi och energihushållning - EJ Leader! Åtgärder: 311. Diversifiering Särskilt kvinnor och ungdomar inom nya affärsområden 312. Affärsutveckling i mikroföretag Nya affärsområden, innovationer, samverkanssätt, miljöanpassade produktionsmetoder och produkter samt nya kompetenser och företagsformer behöver utvecklas. 313. Främjande av turistnäringen Arrangerade upplevelser, ej evenemang 321. Service och tjänster för befolkningen på landsbygden Lokalt anpassade lösningar 322. Förnyelse och utveckling av byarna Vända passivitet till aktiviteter som kan öka byns och bygdens attraktionskraft 323. Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet Kulturlandskapet prägals av en mängd byggnader som idag saknar användning. De är dock viktiga för förståelsen av landskapets historiska dimension och som bidrar till landsbygdens attraktionskraft 331. Utbildning och information om produkter och tjänster 341. Lokal utvecklingsstrategi (Leader)

13 Vad kan du få projektstöd för?
Utveckla annan verksamhet än primärproduktion inom jordbruk m m (diversifiering) Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turistnäringen Service och tjänster för befolkningen på landsbygden Förnyelse och utveckling av byarna Koppla till genomförandestrategin

14 Vad kan du få projektstöd för? forts…
Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet Främja samarbete mellan producenter inom de gröna näringarna Planera och projektera lokal infrastruktur (ej Leader) Utbilda och informera om lokala strategier för Leaderområden Anordna kompetensutveckling (ej Leader) Anordna tvärvillkorsutbildning (ej Leader) OBS! 323 – Hos Leader endast i samband med affärsutveckling!


Ladda ner ppt "Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?"

Liknande presentationer


Google-annonser