Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Underhåll….? Att sälja maskintid med högsta möjliga mervärde till lägsta möjliga fasta och rörliga kostnader FRISKVÅRD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Underhåll….? Att sälja maskintid med högsta möjliga mervärde till lägsta möjliga fasta och rörliga kostnader FRISKVÅRD."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Underhåll….? Att sälja maskintid med högsta möjliga mervärde till lägsta möjliga fasta och rörliga kostnader FRISKVÅRD

2 Underhållsteknik

3 Driftsäkerhet Drift- säkerhet Funktions- säkerhet Underhålls- mässighet Underhålls- säkerhet ProduktegenskaperOrganisationsegenskaper Om inte annat angett: definitioner från SS-EN 13306, 2001

4 Driftsäkerhet ”Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga.” NOT 1: Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. NOT 2: Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens tillgänglighet.

5 Funktionssäkerhet ”Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet tidsintervall.” NOT: Termen ”funktionssäkerhet” kan också användas som ett mått på förmågan att fungera och definieras då som funktionssannolikhet.

6 Underhållsmässighet ”Förmågan hos en enhet, som används enligt angivna betingelser, att vidmakthållas i, eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, när underhållet utförs under angivna betingelser och underanvändning av fastställda förfaringssätt och resurser.” NOT: Underhållsmässigheten kan också användas som ett mått.

7 Underhållssäkerhet ”Förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta underhållsresurserna på erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt eller ett angivet tidsintervall.”

8 Underhåll ”Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.”

9 Avhjälpande underhåll ”Underhåll som genomförs efter det att funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.”

10 Förebyggande underhåll ”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.”

11 Ekonomiska aspekter Total kostnad Kostnad för förebyggande underhåll Kostnad för avhjälpande underhåll

12 Underhåll Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll UppskjutetAkut Tillståndsbaserat underhåll Förutbestämt underhåll Schemalagt, kontinuerligt eller på begäran Schemalagt

13 Underhåll Ett väl utfört underhåll definieras som: ”…när så få avhjälpande underhållsåtgärder som möjligt utförs samt då så lite förebyggande underhåll som möjligt genomförs…” (Cooke and Pulsen, 1997)

14 Övervakning ”Verksamhet som genomförs antingen manuellt eller automatiskt, med avsikt att observera en enhets aktuella tillstånd.” NOT 1: Övervakning skiljer sig från inspektion på så sätt att övervakning används för att utvärdera en enhets egenskapers förändringar över tiden. NOT 2: Övervakning kan ske kontinuerligt eller efter visst tidsintervall eller antal arbetscykler. NOT 3: Övervakning genomförs vanligtvis under drift.

15 Övervakning –Vad och hur kan man övervaka? – Vibrationer – Ljud/oljud – Temperatur – Oljekvalitet – Visuell inspektion

16 Övervakning Övervakning kallas ofta tillståndsövervakning eller tillståndskontroll, traditionellt har tillståndsövervakning delats upp i två delar (Johansson, 1993): A) Subjektiv tillståndsövervakning –Se –Lyssna –Känna –Lukta B) Objektiv tillståndsövervakning –Givare och mätsystem ger mätvärden för antingen direktbedömning eller också erhålles underlag för trendanalys

17 Övervakning TID SLITAGE Larmnivå, förbered underhåll, beställ eventuella reservdelar Utför underhåll Förutbestämt underhåll Haveri

18 BESIKTIGA MASKINERNA VÄLJ MASKINER RONDMÄTNING/ KONTINUERLIG- MÄTNING VÄLJ LÄMPLIG MÄTTEKNIK ETABLERA FU OCH TBU SÄTT ACCEPTABLA NIVÅER DATAINSAMLINGDATALAGRINGTRENDANALYS TILLSTÅNDS- ANALYS KORRIGERING REFERENS- MÄTNING AV MASKIN ACCEPTABLA EJ ACCEPTABLA INNANFÖR GRÄNSERNA UTANFÖR GRÄNSERNA FEL UPPTÄCKT INGET FEL Källa: Holger Karlsson Övervakning

19 Symtom Sensor Besluts- support Prognos Diagnos Tillstånds- övervakning Signal- behandling Presentation Systemteknik inom tillståndsbaserat underhåll

20 Underhållskoncept Avhjälpande vs Förebyggande är inte hela sanningen. Underhållskoncept för att ge målen med underhållet en tydligare bild har genom åren skapats Två relativt vanligt förekommande i svensk industri är: –Total Produktivt Underhåll (TPU) –Reliability Centered Maintenance (RCM) eller MSG3

21 Mål för underhållet Underhållet skall bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och så att säkerheten innehålls – detta skall göras till så låg totalkostnad som möjligt. Utrustningarna skall underhållas så att de får lång livslängd och bibehåller sin kvalitetsnivå. För att ge underlag för konstruktionsändringar och nyinköp av likartade utrustningar skall inträffade händelser dokumenteras.

22 TPU TPU kan definieras enligt följande (Johansson, 1993): –Maximera utrustningens effektivitet. Minimum av LCC. –Etablera ett totalsystem av TPU som täcker utrustningens livslängd. –Omfatta alla avdelningar som beredning, användning och underhåll. –Deltagande av alla berörda medlemmar från högsta ledningen till operatören på golvet. –Stödja TPU genom motiverad ledning, tex smågruppsaktiviteter.

23 TPU Att öka effektiviteten genom att ta bort de sex stora förlusterna: Stoppförluster 1) Fel genom oplanerade stopp 2) Omställningar och justeringar Hastighetsförluster 3) Störningar eller korta stopp 4) Reducerad hastighet Kvalitetsförluster 5) Processfel 6) Inkörningsfel

24 TPU Steg 1: Grundläggande rengöring, ordning och reda Steg 2: Motåtgärder vid källan till problemet Steg 3: Gör normer och sätt standarder Steg 4: Administrativ träning Steg 5: Rationalisering av det administrativa Steg 6: Organisera arbetsplatsen Steg 7: Kundstyrt arbete

25 TPU Integration TQM JIT TPM EI

26 TPU Med TPU kan man uppnå: Lättare att tillverka Mer tillförlitliga processer Effektivare tillverkning Lägre tillverkningskostnader

27 Johansson, K-E. (1993). Driftsäkerhet och underhåll. Lund: Studentlitteratur. SS-EN 13306. (2001). Underhåll – Terminologi. Bergman, B., Klefsjö, B. (2001). Kvalitet – från behov till användning. Lund: Studentlitteratur. Cooke, R. and Paulsen, J. (1997). Concepts for Measuring Maintenance Performance and Methods for Analysing Competing Failure Modes. Reliability Engineering and System Safety. Vol. 5, Issue 2, pp 135-141. Holger Karlsson, Diagnosteknik, Nörrköping.

28 Skillnaden mellan bra och dåligt underhåll

29

30

31

32 $ 1.900 000 000 000 Källa: FVI Tyskland (Forum Vision Instandhaltung) SEK 14.000 000 000 000

33 UNDERHÅLL I EUROPA Europa Tyskland Sverige Finland Omsättning €1.500 Mrd €250 Mrd €20 Mrd €12 Mrd Sysselsatta direkt 10 milj 0,4 Milj 0,2 Milj indirekt 30 ” Jämförelser i Tyskland: Omsättning Underhållsverksamhet €250 Mrd Byggindustri €130 ” Elektronik €120 ” Kemisk Industri €110 ” Källa: FVI Tyskland (Forum Vision Instandhaltung)

34 Total Productive Maintenance (TPM) Total productive maintenance (TPM) is the systematic execution of maintenance by all employees through small group activities. The dual goals of TPM are zero breakdowns and zero defects; this obviously improves equipment efficiency rates and reduces costs. It also minimises inventory costs associated with spare parts. It is claimed that most companies can realise a 15-25 percent increase in equipment operation rates within three years of adopting TPM. Labor productivity also generally increases by a significant margin, sometimes as high as 40-50 percent.

35 The Japanese imported preventive maintenance (PM) from the United States in the 1950s and it remained well established until the 1970s. This consisted mainly of time-based maintenance featuring periodic servicing and overhaul. During the 1980s PM was steadily replaced by predictive maintenance, or condition-based maintenance. TPM is often defined as productive maintenance involving total participation - a kind of marriage between PM and TQM. Many organisations misconstrue this to imply that only shop floor staff need be involved. However, TPM should be implemented on a company-wide basis.

36 TPM aims to establish good maintenance practice through the pursuit of "the five goals of TPM 1.Improve equipment effectiveness: examine the effectiveness of facilities by identifying and examining all losses which occur - downtime losses, speed losses and defect losses. 2.Achieve autonomous maintenance: allow the people who operate equipment to take responsibility for, at least some, of the maintenance tasks. This can be at : the repair level (where staff carry out instructions as a response to a problem); the prevention level (where staff take pro-active action to prevent foreseen problems); and the improvement level (where staff not only take corrective action but also propose improvements to prevent recurrence).

37 3.Plan maintenance: have a systematic approach to all maintenance activities. This involves the identification of the nature and level of preventive maintenance required for each piece of equipment, the creation of standards for condition-based maintenance, and the setting of respective responsibilities for operating and maintenance staff. The respective roles of "operating" and "maintenance" staff are seen as being distinct. Maintenance staff are seen as developing preventive actions and general breakdown services, whereas operating staff take on the "ownership" of the facilities and their general care. Maintenance staff typically move to a more facilitating and supporting role where they are responsible for the training of operators, problem diagnosis, and devising and assessing maintenance practice.

38 4.Train all staff in relevant maintenance skills: the defined responsibilities of operating and maintenance staff require that each has all the necessary skills to carry out these roles. TPM places a heavy emphasis on appropriate and continuous training. 5.Achieve early equipment management: the aim is to move towards zero maintenance through "maintenance prevention" (MP). MP involves considering failure causes and the maintainability of equipment during its design stage, its manufacture, its installation, and its commissioning. As part of the overall process, TPM attempts to track all potential maintenance problems back to their root cause so that they can be eliminated at the earliest point in the overall design, manufacture and deployment process.

39 TPM works to eliminate losses : Downtime from breakdown and changeover times Speed losses (when equipment fails to operate at its optimum speed) Idling and minor stoppages due to the abnormal operation of sensors, blockage of work on chutes, etc. Process defects due to scrap and quality defects to be repaired Reduced yield in the period from machine start-up to stable production.

40 Affärsvärlden 5 maj 2004

41 2006 Okt/Nov

42 SVENSK INDUSTRI STÅR STILLA VÅR UPPFATTNING: ALLTFÖR OFTA HELT I ONÖDAN

43 Anläggningseffektivitet eller kapacitetsutnyttjande Teoretisk tillgänglig tid Planerad produktionstid (skift) Verklig produktionstid Operativ tid Netto operativ tid Värdeökande operativ tid Tid 1 2 3 4 5 6 MarknadsanpassningOrderbrist Tillgänglighetspåverkande stopp/störningar Tidsåtgång för småstopp och hastighetsreduktioner Tidsåtgång för produktion av felaktiga produkter (kvalitetsfel) T A K Värdeökande operativ tid Verklig produktionstid = OEE

44 Life Cycle Cost Ref: Rockwell Group 100% Product Design Supplier evaluation Purchase Installation Lack of performance Maitenance After Sales 40 % 9 % 30 % INKÖPSFAS DRIFTSFAS

45 Vad kan vi då göra i vår svenska industri ? Några exempel som belyser den återstående potentialen……..

46 Volvo Car, Skövde, Motortillverkning

47 UNDERHÅLLSLYFTET 2001 - 2004 Produktionsstörningar - 37% Tid mellan driftstopp+ 100% Tid för driftstopp - 50% Produktionen kunde ökas med ca 15% FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET > 300 Mkr p g a Underhållslyftet LKAB

48 XXX//Side 48

49 Ökade intäkter Effektivare produktion Högre tillgänglighet Bättre resultat Bättre likviditet Trygg anställning Nöjda aktieägare MÅL Underhåll är en investering Stärkt balansräkning Ökad livsläng hos anläggningen EAM = Enterprise Asset Management RM = Risk Management

50 Driftsäkerhets- och Underhållsteknik Är idag en ”High Tech Business” med många olika teknikgrenar inblandade Ultraljud Infraröd strålning Röntgen Vibrationsteknik Laserteknik Endoskopi Elektronik Systemteknologi ( Underhållssystem) Tribologi (smörjning) TILLSTÅNDSKONTROLL

51 Tillståndskontroll i Underhållsarbetet Det Norske Veritas

52 Stationary antenna Signal conversion unit Temperature measured with SAW (surface acoustic wave) technology Sensor design Rotating sensor & antenna SAW devices basically consist of an input transducer to convert electrical signals to tiny acoustic waves, which then travel through the solid propagation medium to the output transducer where they are reconverted to electrical signals. WÄRTSILÄ

53 Tillståndsbaserat underhåll på lager

54 Tillståndsbaserat underhåll i vardagen

55 Upptäcka begynnande lagerskador Information om maskinens status –UH program –Undvika oplanerade stopp –Minimera UH kostnader –Säkerställa kvaliteten Ökad produktivit et Varför?

56 Finns bl.a. i: Svarvar Fräsar Slipmaskiner Borrmaskiner Lagerarrangemanget Hög precision (SP, UP) Hög styvhet Låg ljudnivå Höga hastigheter Spindellager?

57 Överbelstning Föroreningar Utmattning Bristsmörjning Felaktig montering Orsaker till lagerskador

58 Resultat av lagerskador

59 Vibrationer Sämre kvalitet Ökad ljudnivå –även begynnande lagerskador kan leda till tillverkningsproblem Resultat av lagerskador

60 Online övervakning Frekvensselektiv övervakning Övervakning av obalans Kommunikation Mätning under "tomgång" Hur ökar vi tillgängligheten?

61 Online övervakning Mätning under tomgång  Tydliga lagerfrekvenser  Inga "störande" frekvenser  Korrekta larmnivåer Hur ökar vi tillgängligheten ?

62 Lagerskada

63 Ingen lagerskada

64 Lagerarrangemang Korrekt placering Säkerställ god "kontakt" Korrekt montering av sensorn Placering av sensorer

65 Mikroskopiska skador på lagrets löpbanor kann leda till försämrad produktkvalitet därför är det nödvändigt att detektera begynnande lagerskador! Sammanfattning

66 Communication design CAN TCP/IP Gateway TCP/IP Gateway WÄRTSILÄ

67 Fixed Type of action Time for action Fixed Type of action Time for action Varying Time for action Type of action Varying Time for action Type of action CBM-timing CBM-tasking Fixed Type of action Time for action Fixed Type of action Time for action The two modes of Service CBM report CBM report Cylinder Liner overhaul after 25.000 hours CBM report CBM report WÄRTSILÄ

68 Ring upp din motor WÄRTSILÄ

69 Traditionellt: Parallellproduktion

70 Idag: Lean Production

71 2 exempel: Samma prestanda förr nu Växellåda 2600 kg 600 kg -77% Rullningslager 230 kg 80 kg -65% Men vad händer med Underhållsmässigheten ? PRODUKTUTVECKLINGEN = f(Prestanda,Underhållsmässighet,Kostnad) Har produktutvecklingen gått för långt ?

72 Det finns bara ett giltigt stopp för en produktionsanläggning! BRIST PÅ KUNDER Alla andra stopp är slöseri


Ladda ner ppt "Vad är Underhåll….? Att sälja maskintid med högsta möjliga mervärde till lägsta möjliga fasta och rörliga kostnader FRISKVÅRD."

Liknande presentationer


Google-annonser