Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrerad vård Linköping 17 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrerad vård Linköping 17 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Personcentrerad vård Linköping 17 mars 2015

2 Vi som ska hålla ihop samtalet om personcentrerad vård
Anne Berndt Förbundsombudsman Leg biomedicinsk analytiker Ansvarsområde: Professionen biomedicinsk analytiker, etik, etikrådet, laboratoriemedicin, Norden, Europa och världen Kristina Malm Janson Handläggare Leg biomedicinsk analytiker Studie och yrkesvägledare Ansvarsområde; Företagande i vården Vårdutveckling Och det som dyker upp Linköping 17 mars 2015

3 Upplägg Personcentrerad vård i korthet - reflektion
Personcentrerad vård-vad, varför och hur Lägger in frågor under föreläsning Grupparbete utifrån fyra frågor sannolikt efter lunch Personcentrerad vård och professionerna Vad behöver vi stärka/utveckla? Vilka nya kunskaper behövs? Vad behöver vi lämna? Hur ska vi börja? Avrundning Linköping 17 mars 2015

4 Personcentrerad vård = ett etiskt förhållningssätt, ingen modell
I korthet Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa Att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande Att vården är sammanhållen Att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt Linköping 17 mars 2015

5 En person ÄR INTE ÄR En passiv mottagare Ansvarig, delaktig
Linköping 17 mars 2015

6 Patient Person Vad Vem

7 Personcentrerad vård i praktiken
Experter som möts – partnerskapet Tid för mötet – lyssna till berättelsen Göra en överenskommelse – delat beslutsfattande Dokumentation av överenskommelsen ( säkerställa partnerskapet och en sammanhållen vård) Ref: Ekman et al 2011 Linköping 17 mars 2015

8 Personcentrerad vård: Pratar vi om samma sak?
”Personcentrerad vård är väl inget nytt. Självklart arbetar vi sedan länge på det viset.” Att förändra är svårt. Att förändra det man tror sig veta är svårare. Att förändra det man tror sig redan göra är svårast. Linköping 17 mars 2015

9 Dagens vård – ett exempel Kvinna 79 år i gruppen med de högsta kostnaderna och med diagnoser som bl.a. endokrina sjukdomar/nutritionsrubbningar, tumörer, sjukdomar i andningsorgan, urin- och könsorgan, infektioner och parasitsjukdomar (period av 18 månader) Ur Hälso-och sjukvårdens viktiga paradigmskifte , Implement Consulting Group 2015 Kostnad öppen specialistvård: kr. Kostnad slutenvård: kr. Total kostnad: kr.

10 Personcentrerad vård

11 Reflektera Vad säger detta er? Hur känns det?
Samtala två och två i fem minuter Vi gör en kort genomgång av hur ni har resonerat Linköping 17 mars 2015

12 Personcentrerad vård och hälsa- ett förhållningssätt
Utgår från att varje person har förmågor: Vilja Värdighet Tilltro till sin egen förmåga och sårbarhet Relationer med andra = Den kapabla människan (Homo Capax) Ref: Ricouer 1994, Mounier 1970 Linköping 17 mars 2015

13 Vårdens uppdrag – vårdens etik
Vägledande Vårdens uppdrag – vårdens etik Yrkesetiska koderna för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor Linköping 17 mars 2015

14 Etiskt förhållningssätt
Människors sätt att vara och agera - en effekt av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Etiskt förhållningssätt - balans mellan eget förnuft, etiska principer, intuition, samvete och de faktiska handlingarna och deras konsekvenser Linköping 17 mars 2015

15 Professionellt förhållningssätt
Ett professionellt förhållningssätt kan innebära att kunna: Lyfta blicken och ibland frångå rutinen Anpassa sig efter situationen och hitta nya sätt att möta vårdtagaren/personen på Uppmärksamma det som händer runt omkring vårdtagaren Urskilja och uppmärksamma olika signaler och se vad problemet kan vara Linköping 17 mars 2015

16 Från patient till person
Patient Person Vad/roll Vem Interaktion Relation Behov Förmågor Passiv Nyfiken Skyddas från sin sårbarhet Medveten om sin sårbarhet Linköping 17 mars 2015

17 Kund, patient, brukare, person- patient ett löfte – en reflektion
Val av vård leder till att människor ges kunderbjudanden som de ska ta aktiv ställning till. Det kan vara val av sjukhus, läkare, disksköterska, vårdcentral behandling och medicin. Genom att ta aktiv ställning till erbjudandena förväntas personen agera som en kund, Som medverkande kund förväntas den sjuke medverka aktivt i den egna vården. Den vårdsökande framställs sin som patient utan som en aktiv människa som väljer, ställer krav och styr själv. Kanske inte självklart för vårdtagaren att vara kund. Vårdtagaren agerar kanske inte heller som medverkande kund Linköping 17 mars 2015

18 Asymmetriskt möte Relationen mellan patient/person och vårdpersonal är asymmetrisk. Den professionella kunskapen innebär ett kunskapsöverläge, mer makt och därmed mer ansvar. Det ska balanseras mot personens rätt till autonomi, integritet och värdighet. Personens/patientens underläge: Institutionella underläge. Personen befinner sig i en sjukvårdsorganisation som är starkt hierarkiskt. Är plötsligt längst ned eller nästan längst ner i hierarkin Existentiellt underläge. På grund av den utsatthet som är förknippad med att vara patient på grund av att personen känner av en sviktande hälsa. En utsatthet och sårbarhet Kognitiva underläge. Positionen som patient. Befinner sig i ett oundvikligt kunskapsläge Linköping 17 mars 2015

19 Nyckelord inom personcentrerad vård
Värde Partnerskap Relation Delaktighet Empowerment - egenmakt Berättelse Dokumenterad överenskommelse Sammanhållen vård Linköping 17 mars 2015

20 Personcentrerad vård = partnerskap
Experter som möts. Lyssna till berättelsen (inleda partnerskapet). Göra en överenskommelse – delat beslutsfattande. Dokumentation av överenskommelsen (säkerställa partnerskapet). Hålla samman vården. Ref: Ekman et al 2011 Linköping 17 mars 2015

21 Vad är partnerskap Partnerskap = människors lika värde oavsett kön, klass etnicitet. Partners måste samarbeta och ansluta sig till att dela ansvar, risker, makt och värdering. Partners måste vara öppna och respektfulla inför det som båda parter tillför relationen. Ref: Gallant, et al 2002 Linköping 17 mars 2015

22 Vad är delaktighet Synonymt med begreppet delaktighet används ofta begrepp som samarbete, engagemang och partnerskap. (Cahill 1996) Patienters egna beskrivning visar att delaktighet bygger på tillit, begriplighet och att ha kontroll. (Eld, Ehnfors & Ekman, 2004) Är en dynamiskt process där yrkesutövare samarbetar med patienter i ett slags partnerskap. (Randers & Mattiasson, 2004). Utgår från synen på människan som autonom d.v.s. självbestämmande. Linköping 17 mars 2015

23 Vad är empowerment - egenmakt
Personers egenmakt handlar om förmågan att ta hand om sina egna behov, lösa sin egna problem och mobilisera nödvändiga resurser för att ha kontroll över det egna livet. Makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö. I grunden ett politiskt begrepp som kan gälla enskilda personer men ofta grupper eller samhällen. Senare ett managementbegrepp inom organisationsutveckling. Linköping 17 mars 2015

24 Varför personcentrerad vård?
Linköping 17 mars 2015

25 Varför personcentrerad vård?
Vår värdegrund – allas lika värde, hälsa och helhet. Vår yrkesetik. Möjligheter till jämlik hälsa. Mycket goda resultat för patienten – särskilt för de med stor behov. Positivt för närstående – de får en naturlig del i planering och genomförande. Interprofessionellt utbyte/lärande/respekt för varandras kunskaper Förbättrad arbetsmiljö. Resurseffektivt. Linköping 17 mars 2015

26 Effekter av personcentrerad vård
Känslan av trygghet i samband med vård. Förbättrad smärtlindring. Mindre frekvens av trycksår. Kortare vårdtider (30%-50%). Högre frekvens av återgång till hemmet efter sjukhusvistelsen. Minskad sjukhusvårdkostnad med 40%. Ref: Dudas et al 2012, Ekman et al. 2012, Olsson et al. 2012 Linköping 17 mars 2015

27 Exempel 1: Personcentrerad vård av patienter med höftfraktur
Komma hem till sitt tidigare boende: Vanlig vård (n=38): 12 lyckades inte. Personcentrerad vård (n=34): 2 lyckades inte. Olsson L-E, Karlsson J, Ekman I. The integrated care pathway reduced the number of hospital days by half: A prospective comparative study of patients with acute hip fracture. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2006;1:3 Linköping 17 mars 2015

28 Sjukhusvårdtid “Vanlig” vård Personcentrerad vård
65 – 70 År 16 dagar 14 dagar 71 – 75 År 19 dagar 11 dagar 76 – 80 År 16 dagar 16 dagar 81 – 85 År 20 dagar 13 dagar 86 – 90 År 32 dagar 12 dagar 91 – 97 År 46 dagar 12 dagar Olsson L-E, Karlsson J, Ekman I. Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2006;1:3.

29 Hur ställer vi om till personcentrerad vård?
Linköping 17 mars 2015

30 Vad krävs för att ställa om till personcentrerad vård?
Vilja. Insatser som påverkar till exempel relationer och organisationskultur. Insatser som påverkar till exempel arbetsprocesser, lokaler och informationssystem. Utbildning. Linköping 17 mars 2015

31 Yrkesutövaren behöver
Vilja. Tro på personens kapacitet. Ha en positiv attityd gentemot personen och vara villig att ge upp privilegier (makt) man har som yrkesutövare. Tro på empowerment och aktivt främja personens delaktighet i beslutsfattandet. Ha grundläggande kompetens avseende respekt, tillit, äkthet och artighet. Linköping 17 mars 2015

32 Yrkesutövaren behöver
Lyssna och komma överens om den bästa möjliga vården utifrån personens vilja och önskemål och vårdgivarens uppdrag Dokumentera och kontinuerligt tillsammans med personen utvärdera uppställda mål Samverka i teamet ”teama” Linköping 17 mars 2015

33 Ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och upplevelser.
Chefen behöver • Vara övertygad och kommunicera det. Ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och upplevelser. Låt alla medarbetarna äga och driva förbättringsarbetet. Se till att systematiskt planera och dokumentera tillsammans. Linköping 17 mars 2015

34 Ge förutsättningar för samverkan med andra delar i vårdkedjan
Chefen behöver Se till att alla relationer genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt Se till att strukturer och den kultur som enheten organiseras efter, måste ta sin utgångspunkt i att patienter är personer Ge förutsättningar för samverkan med andra delar i vårdkedjan Linköping 17 mars 2015

35 Vårdgivaren behöver Se till att strukturer och kultur i organisationen tar sin utgångspunkt i att patienter är personer som måste lyssnas till och samarbetas med. Se till att det finns uppdrag att samverka mellan olika delar i vårdkedjan och med andra huvudmän. Sträva efter samarbete i partnerskap på alla nivåer. Linköping 17 mars 2015

36 Beslutsfattare behöver
Se till att strukturer och policys tar sin utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt. Skapa en organisation som möjliggör personcentrering. Se till att det finns uppdrag att samverka mellan olika delar i vårdkedjan och med andra huvudmän. Se till att incitament och finansieringssystem harmonierar med ett personcentrerat förhållningssätt. Linköping 17 mars 2015

37 En stor kulturförändring av vården!
Ref: Wolf. Et al. 2012, Ekman et al. 2012

38 Vad behöver vi lämna? Vad vill vi uppnå?
Traditionellt Organisation Problem Minska brister Hierarkier Diagnos Akut behandling Bota sjukdom Beroende Forts.. Personcentrerat Person Förmåga Öka färdigheter Samarbete, team Sammanhang, helhet Långsiktig relation Öka livskvalitet, hälsa Möjliggörare Linköping 17 mars 2015

39 Vad behöver vi lämna? Vad vill vi uppnå?
Traditionellt Episodisk Reaktiv Auktoritet Sjukhuset Volym eHälsa Konsumtion av vård Personcentrerat Sammanhållen, sömlös Preventiv Guide Samhället Värde Integrerad digital kommunikation Så mycket tid som möjligt för det friska Linköping 17 mars 2015

40 Person och profession Grupparbete:
Hur påverkar personcentrerad vård professionerna sjuksköterskan, barnmorskan, biomedicinska analytikern och röntgensjuksköterskan? Vad behöver vi stärka/utveckla? Vilka nya kunskaper behövs? Vad behöver vi lämna? Var börjar vi – nästa steg här i Östergötland? Linköping 17 mars 2015

41 Flyginstruktion för skalbaggar
För att kunna flyga måste det hårda skalet brytas och de ömtåliga vingarna blottas För att kunna flyga måste man klättra längst upp på strået även om det vajar För att kunna flyga måste modet vara aningen större än rädslan och en gynnsam vind råda Linköping 17 mars 2015


Ladda ner ppt "Personcentrerad vård Linköping 17 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser