Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5 sp Samhällspolitiska utgångspunkter Referensram för hälsofrämjande verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5 sp Samhällspolitiska utgångspunkter Referensram för hälsofrämjande verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5 sp Samhällspolitiska utgångspunkter Referensram för hälsofrämjande verksamhet

2 CWG 9.11.2006 Målsättningen med kursen är att fördjupa innebörden i begrepp och definitioner i relation till hälsa, välfärd och etiken i den hälsofrämjande verksamheten att tillämpa kunskapen i praktiken. Utgångspunkten utgör det humanvetenskapliga närmelsesättet, dess traditioner och begreppsutveckling beträffande hälsa, hälsofostran, hälsofrämjande och välfärd.

3 CWG 9.11.2006 Inlärningsresultat – Learning outcomes Efter avklarad kurs förväntas studerande  kunna analysera och problematisera innebörden i hälsofrämjande ur olika vetenskapliga perspektiv och inom olika kontexter  inneha förmåga att evaluera evidensbaserade hälsofrämjande modeller och strategier  reflektera över etikens betydelse i hälsofrämjandet  kunna utgående från sin kunskapsbas planera och argumentera för hälsofrämjande projekt

4 CWG 9.11.2006 Kursinnehåll  Centrala begrepp i hälsofrämjande verksamhet, - modeller och strategier  Etiska frågeställningar i relation till hälsofrämjande verksamhet  Centrala målsättningar och strategier som styr hälsovårdspolitiken.

5 CWG 9.11.2006 Examination  Tentamen av Medin, J. & Alexandersson, K. 2000. Begreppen hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. Studentlitteratur, Lund. (tenteras i urvalsprovet)  Uppgift / skriftlig rapport

6 CWG 9.11.2006 Arbetsbelastning  5 sp (ca 133 h arbete)  90 sp 2400 h  Nätbaserad inlärningsmiljö  Schemabunden undervisning föreläsningar 16 h studentstyrd lärarhandledd undervisning 37 h  Självstudier självstudier 20 h nätbaserade och nätstödda undervisningsformer 60 h

7 CWG 9.11.2006 Samhällspolitiska utgångspunkter  det underliggande målet med hälsofrämjande arbete och hälsopedagogik är att uppnå rättvisa (equity), dvs. en rättvis fördelning av makt (power) och resurser (resources).  sociala, ekonomiska och kulturella faktorer är av stor betydelse; dessa kan i relation till det politiska systemet antingen underlätta eller strida mot målet att uppnå en god hälsa. (Tones&Tilford, 2001)

8 CWG 9.11.2006 Framtidsprognos  Globalisering  Risk för att bli utslagen bundet till socialgrupp eller regionalt  Andelen äldre  Brist på arbetskraft (STM)

9 CWG 9.11.2006 Befolkningens hälsa och välbefinnande - utmaningar  Arbetshälsa -mentala problem worn out & burn out -problem i stöd- och rörelseorganen  De äldres hälsa -självständighet, bo hemma  Barn, unga och familjer -tidigt ingripande (STM)

10 CWG 9.11.2006 Kostnader - statsandelar MålgruppSocialvård €Hälsovård € 0-6 år4 916,22602,10 7-64 år240,79685,62 65-74 år652,711622,79 75-84 år3935,403129,86 85 år fyllda10965,835433,66

11 CWG 9.11.2006 Kostnadsutveckling - exempel 1995 milj. € (% av BNP) 1999 milj. € (% av BNP) Hälsa och sjukdom 6144 (20,3%) 7196 (22,3%) Barn och familjer 3920 (13 %) 3980 (12,4 %) Arbetslöshet4220 (14 %) 3537 (11 %) Ålderspension 1999 -2004 858 216917 276 (1082 € / mån)

12 CWG 9.11.2006 Programförklaring Åtgärdsförslag  Hälsopromotion  Upprätthållandet av funktionsförmåga  Arbetslivet attraktion (sjukledigheter minskar, pensionsåldern stiger)  Utslagenhet och fattigdom förebyggs & minskas  Tjänsteutbud  Utkomstskydd (STM)

13 CWG 9.11.2006 Olika perspektiv inom hälsofrämjande verksamhet  Hälsoekonomiskt perspektiv folkhälsoarbete och hälsopedagogik blir ett konkurrensmedel i länders och företags kamp på marknaden. Samhällets behov av en frisk och produktiv arbetskraft sätts i centrum.  Det humanistiska perspektivet hälsopedagogik är en positiv process där människan ses som handlande med fri vilja, inte underställd men som beroende av omständigheterna under vilka hon lever.

14 CWG 9.11.2006 Referensram för hälsofrämjande verksamhet Savola E & Koskinen-Ollonqvist P 2005 Målsättningar Hälsofrämjande verksamhet promotion - prevention Resultat Värden Effekter

15 CWG 9.11.2006 Värden som utgångspunkt för hälsofrämjande verksamhet  Respekt för människovärdet och självständighet  Behovsbaserad  Självbestämmande makt  Rättvisa  Delaktighet  Kulturbundenhet  Hållbar utveckling Savola E & Koskinen-Ollonqvist P 2005

16 CWG 9.11.2006 Modell Verksamhet Savola E & Koskinen-Ollonqvist P 2005  Promotion Samfundsnivå Organisationsutveckling Sund socialpolitik Miljöhälsovård Hälsofrämjande Program Individens resurser (vård och rehabilitering)  Prevention Hälsofostrande Program Förebyggande Hälsovård Primär Sekundär Tertiär

17 CWG 9.11.2006 Modell Målsättningar (S & K-O 2005)  Promotion Att skapa Möjligheter Empowerment  Prevention Att förhindra riskfaktorer Aktuella och Potentiella

18 CWG 9.11.2006 Modell Resultat (S & K-O 2005)  Promotion Interna och externa faktorer som bidrar till hälsa och välbefinnande  Prevention Hälsosamma levnadsvanor Effektiva tjänster inom social- och hälsovård

19 CWG 9.11.2006 Modell Effekter (S & K-O 2005) Effekter på olika nivåer: Individ Samfund Samhälle Variabler som relateras till hälsa och välfärd

20 CWG 9.11.2006 Referenser (www.stm.fi & www.health.fi)www.stm.fi  Savola E & Koskinen-Ollonqvist P 2005. Terveyden edistäminen esimerkein. Terveyden edistämisen keskusksen julkaisuja sarja 3/2005. ISBN 952-205-006-7. 104 s.  Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:35. ISBN 952-00-1966-9 (PDF)  Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:14. ISBN  Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2015 Työterveyshuollon kehittämislinjaukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:3. ISBN 952-00-1484-5.  Terveyden edistämisen laatususositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19. ISBN952-00-1976-6 (PDF).


Ladda ner ppt "CWG 9.11.2006 Introduktion till hälsofrämjande verksamhet 5 sp Samhällspolitiska utgångspunkter Referensram för hälsofrämjande verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser