Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PLANERING AV MAGISTERINRIKTNING VID ÅBO AKADEMI I VASA JESSICA FAGERSTRÖM (PM)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PLANERING AV MAGISTERINRIKTNING VID ÅBO AKADEMI I VASA JESSICA FAGERSTRÖM (PM)"— Presentationens avskrift:

1 PLANERING AV MAGISTERINRIKTNING VID ÅBO AKADEMI I VASA JESSICA FAGERSTRÖM (PM)

2  Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad till individens död (definition antagen av nordiska gerontologiska föreningen, NGF)  Från grekiskans geront (gammal man) och logia (kunskap)  Studiet av sociala, biologiska och psykologiska aspekter av åldrandet  Studiet av åldrandet som process  Studiet av vilka effekter en åldrande befolkning har på samhället ● Socialgerontologi är en tvärvetenskap som sysslar främst med de icke- fysiska sidorna av åldrandet och som granskar åldrandets samhälleliga drag

3  Magisterinriktning omfattande 120 sp

4  Gemensam inriktning för de båda fakulteterna  SVF och PF  Flera ämnen representerade i helheten  Vuxenpedagogik  Socialpolitik  Utvecklingspsykologi  Vårdvetenskap  Målgupp:  Studerande med kandidatexamen  Personer med lämplig yrkeshögskoleexamen

5  Studiehelhet i gerontologi på universitetsnivå på svenska saknas i Finland  Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, KASTE 2008 – 2011  Samarbete mellan regionala aktörer och universitet och högskolor  Tillräcklig personalstyrka  Stärkt kompetens  Utbildning och forskning inom gerontologi behövs för att möta utmaningarna av en åldrande befolkning

6

7

8  1980 o Total befolkning: 4 787 778 o Antal 30 – 34-åringar 443 722 o Antal 65 – 69-åringar 205 910 o Över 85 år gamla 27 737 o Över 100 år gamla 53  2008 o Total befolkning: 5 326 314 o Antal 30 – 34-åringar 334 075 o Antal 65 – 69-åringar 255 273 o Över 85 år gamla 103 797 o Över 100 år gamla 514

9  År 1900 utgjorde 0 – 14-åringar 35,1 % av den totala befolkningen  2008 var motsvarande siffra 16,7 %  År 1900 utgjorde över 65-åringar 5,3 % av befolkningen  2008 var motsvarande siffra 16,7 %  År 2040 förväntas andelen över 65-åringar vara 27 %  Befolkningsprognoser förutspår att allt fler människor lever till en mycket hög ålder

10 • EN HÅLLBAR POLITISK OCH SOCIAL UTVECKLING • SYNEN PÅ ÅLDRANDE OCH ÅLDERDOM

11  Vilka effekter har en åldrande befolkning på samhället?  Allt färre ska ta hand om allt fler  Minskade inkomster, ökade utgifter  Förändringar i maktbalans (väljarkåren åldras)  Ny konsumentgrupp  Vilka är dess behov?  Risk för marginalisering, utstötning (t.ex. digital divide) och fattigdom?  Skapas en stor grupp med stort samhälleligt potential?

12  Vilka åtgärder behövs för en hållbar politisk utveckling?  Äldrepolitiken det instrument som har som mål att skapa ett gott samhälle för alla åldergrupper  Målen för en hållbar utveckling:  Demokrati, välfärdsstatens legitimitet  Hälsa, säkerhet och livskvalitet  Nytänkande inom äldreomsorgen  Prevention och främjande av hälsa  Adekvat kunskap om äldres livsvillkor, behov och möjligheter  Hjälper att tillvarata de äldres potential

13  Hur ser vi på äldre idag?  När blir man gammal? 60, 70, 80?  En tillgång eller en börda?  Hur påverkar samhällets attityder de äldre?  Direkt (självuppfyllande profetia)  Indirekt (formar de äldres egna attityder)  Påverkas mycket av egna rädslor för ålderdomen  Påverkas också av samhällsstrukturen och rådande värderingar  ”Ageism” – stereotyp och nedvärderade bild av äldre  Icke-produktiva  Oengagerade  Motsätter sig förändringar

14  Vad vet vi om äldre idag?  Äldre upplever välbefinnande och tillfredsställelse med livet  Tycks finnas stor potential för anpassning  Ålder i sig inte en orsak till nedgång i välmående  Hälsotillståndet bland äldre  Förbättrad sjukvård  Stor kunskap om vilka faktorer som påverkar hälsotillståndet  Många faktorer påverkar äldres välmående, och de olika aspekterna av välmående påverkar och påverkas av varandra  Holistisk människosyn  Vad vill äldre människor göra?  Vet vi, eller tror vi att vi vet?  Vilka behov kommer morgondagens äldre att ha?

15  Utgångspunkter: 1. Åldrande en livsloppsfråga  Berör även andra åldersgrupper 2. Betona de positiva aspekterna av åldrandet  Inte se på åldrandet som ett problem  Äldre som resurs 3. Framtidsperspektiv  Vilka förändringar kommer åldrandet att genomgå?  Framtida samhälleliga aspekter på en växande äldre befolkning  Framtidens möjligheter, t.ex. äldre och internet

16  Betoning på: 1. Hälsa och välfärd  Främjande av hälsa och förebyggande åtgärder 2. Såväl forskning som praktiska kunskaper  Förmåga att utvärdera forskningsresultat  Kunskap om ramarna på fältet 3. Etiska frågor  Specifika för arbete med och forskning kring äldre 4. Äldreomsorgens pedagogiska aspekter  Livslångt lärande  Brukarperspektiv i arbetet med äldre

17  ”Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir lite andfådd med får en mycket bättre utsikt.” Ingrid Bergman  Vi blir varken bättre eller sämre när vi blir äldre, bara mer lika oss själva.” May Lamberton Becker


Ladda ner ppt "PLANERING AV MAGISTERINRIKTNING VID ÅBO AKADEMI I VASA JESSICA FAGERSTRÖM (PM)"

Liknande presentationer


Google-annonser