Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbifarten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbifarten."— Presentationens avskrift:

1 Förbifarten

2 21 km 18 km i tunnel Restid 15 min 28 mdr kr - 30 % på Essinge-leden bilar/dag Samhälls ek lönsam 10 års byggtid Vägplan godkänd av Regeringen Detaljplaner klara, men alla inte laga kraft Nu Miljötillstånd

3 Detaljplaner i Stockholm

4 Kungens Kurva

5 Lovön

6 Vinsta

7 Hjulsta

8 Akalla

9

10

11 Luftburet buller Luftburet buller ska i byggskedet begränsas så att personer som bor i anslutning till anläggningen eller bedriver tyst verksamhet där inte, annat än tillfälligt, ska utsättas för högre riktvärden avseende buller över de riktvärden än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15).

12 Luft buret buller samråd
Inte annan tid Arbete som riskerar att medföra buller som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser (störande arbeten) får endast utföras helgfri måndag–fredag kl – I samråd med tillsynsmyndigheten får sådana arbeten även utföras på annan tid. I samråd med tillsynsmyndigheten får arbeten som medför överskridanden av riktvärden ske helgfri måndag – fredag kl Andra avvikelser får, om det finns särskilda skäl, ske endast efter tillsynsmyndighetens godkännande

13 Stomljud

14 Stomljud Inte på lördagar
Störande arbeten Arbeten som innebär överskridanden av riktvärden i angiven tabell får endast i samråd med tillsynsmyndigheten utföras kl –22.00 helgfri måndag–fredag. Samt lördag kl – I samråd med tillsynsmyndigheten får störande även på annan tid. Andra avvikelser får, om det finns särskilda skäl, ske endast efter tillsynsmyndighetens godkännande.

15 Naturreservat Kompensation enligt 7 kap 7 § miljöbalken
7 § Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det beslutas om upphävande eller dispens för ett sådant särskilt skyddsområde eller särskilt bevarandeområde som anges i 28 § följer av 29 §. Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något annat område.

16

17 Naturreservat Hansta Grimsta Sätraskogen Igelbäckens kulturreservat
Buller Avstängningar Stigsystem Avverkning av skog Grundvattensänkning i Sätra Hästa gård – ökat buller 5 % av Igelbäcksområdet 4 % av Hansta

18 Slut


Ladda ner ppt "Förbifarten."

Liknande presentationer


Google-annonser