Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Nya hastighetsgränser i tätort – uppföljning 2009-2010 Beställare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Nya hastighetsgränser i tätort – uppföljning 2009-2010 Beställare:"— Presentationens avskrift:

1 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Nya hastighetsgränser i tätort – uppföljning 2009-2010 Beställare: Vägverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - 2010-12-31 Ev. Förlängning t.o.m 2011 p.g.a. försenad implementering av nya hastighetsgränser i många kommuner

2 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Syfte 1. Att mäta och redovisa verklig hastighet i tätort som följd av ändrad hastighetsgräns och självförklarande utformning: - sänkning från 50 till 40 km/h - höjning från 50 till 60 km/h 2. Beräkna frekvens av förändringar av hastighetsgräns före- resp efter implementering av nya hastighetsgränser 3. Belysa tänkbara effekter avseende regional utveckling (ändrade restider)

3 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Omfattning Övergripande nät och huvudnät inkluderande vägtyperna - flerfältsväg/gata - normal tvåfältsväg/gata Väg- och gatulänkar i lokalnätet medtages i observations- materialet om detta tillför information ang. effekt av självförklarande utformning på förarnas hastighetsval

4 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Underlag för analysen Observerade effekter på biltrafikens hastighet genom mätningar före resp. efter ändring av hastighetsgränsen Datainsamling - Egna mätningar före- resp efter ändrad hastighetsgräns - Motsvarande data insamlade 2007-2008 av LTH, Trivector, Vectura Antal väg/gatulänkar: > 100 fördelade på olika regioner och tätortsstorlekar

5 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Resultat av studierna 2007-2008 (LTH m fl) Källa: PM – Resultat av långtidsstudie av nya hastighetsgränser i tätort (Johnsson, T: LTH 2009-06-15)

6 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Resultat av studierna 2007-2008 (LTH m fl) forts. Faktorer som påverkar valet av hastighet 1) Nättillhörighet: Huvudnät eller lokalnät 2) Förekomst av parkering längs gatan (enkel- eller dubbelsidig)

7 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Metodik för mätningarna 2009 och 2010 Typ av mätningar: - Snittmätning av hastighet och passagetid för varje fordon - Sträckmätning av restid mellan olika mätsnitt - Mobil mätning av hastighetsprofil och videofilmning av förekomst av oskyddade trafikanter m.fl. faktorer som kan påverka förarnas val av hastighet

8 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Effektmått som tas fram i KTHs studie - Frifordonshastighet (dvs vald hastighet föraren inte påverkas av något framförvarande fordon) - Medelvärde och 85-percentil av hastigheten - Trafikflöde och andel fordon i kolonn - Medeltidsavstånd vid körning i kolonn - Restid, hastighetsprofil

9 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Datainsamling av självförklarande (inverkande) faktorer - Gatuutformning (tvärsektion, linjeföring) - Trafikanordningar (vägmärken, körbanemarkeringar, signaler) - Hållplatser, övergångsställen, cykelpassager - Avstånd till gatukorsningar - Förekomst och frekvens av utfarter från fastigheter mm - Områdestyp - Nättillhörighet - Livsrumsklassificering - Gaturummets karaktär

10 Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Tidplan (förutsatt förlängning av projektet) Planering Aug 2009 Före-mätningar etapp 1 Sept-Okt 2009 DatabearbetningNov 2009 – Mars 2010 Föremätningar etapp 2 April-Maj 2010 Eftermätningar etapp 1 Sept-Okt 2010 Eftermätningar etapp 2 April-Maj 2011 Analys – slutrapport Augusti 2011


Ladda ner ppt "Nya hastighetsgränser I tätort – uppföljning 2009-2010 Referensgruppsmöte 2009-10-02 Nya hastighetsgränser i tätort – uppföljning 2009-2010 Beställare:"

Liknande presentationer


Google-annonser