Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till offentligt tryck BIV VT 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till offentligt tryck BIV VT 2010"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till offentligt tryck BIV VT 2010
Magnus Olsson, Umeå Tel Tjänstesida:

2 Riksdag och regering 349 ledamöter
Väljs vart fjärde år Fördelning utifrån valresultatet Valresultatet till grund för regeringsbild-ningen

3 Parlamentarism Uppgifter beslutar om lagar
beslutar om budget, skatter, avgifter kontrollerar regeringen och myndigheterna styr Sverige genom att: ta initiativ till nya lagar och lagändringar verkställa riksdagens beslut

4 Regeringskansliet med departementen
Statsrådsberedningen Arbetsmarknadsdepartementet Finansdepartementet Försvarsdepartementet Förvaltningsavdelningen Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jordbruksdepartementet Justitiedepartementet Kulturdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet Utrikesdepartementet EU-representationen

5 Riksdagens utskott Arbetsmarknadsutskottet Civilutskottet
Finansutskottet Försvarsutskottet Justititeutskottet Konstitutionsutskottet Kulturutskottet Miljö- och jordbruksutskottet Näringsutskottet Skatteutskottet Socialförsäkringsutskottet Socialutskottet Trafikutskottet Utbildningsutskottet Utrikesutskottet EU-nämnden

6 Varje riksdagsparti bildar en partigrupp…
som diskuterar aktuella riksdagsfrågor och bestämmer man partilinjen

7 Lagstiftningskedjan Regeringen föreslår Riksdagen beslutar Regeringen
verkställer

8 Lagstiftningskedjan och dess dokument
Ett exempel Bibliotekslagen

9 Kommittédirektiv Dir nr: Dir. 1994:146
Departement: Kulturdepartementet Beslut : Rubrik: Tilläggsdirektiv till Kommittén om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03) Sammanfattning av uppdraget: ”Kommittén om kulturpolitikens inriktning (KU 1993:03) skall i sitt fortsatta arbete lägga särskild vikt vid….. Kommittén skall lämna förslag till bibliotekslag”

10 Statens offentliga utredningar 1995:84
”Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84)” SOU 1995:84 innehåller bl. a. förslag om bibliotekslag

11 Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik Prop. 1996/97:3
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september Marita Ulvskog (Kulturdepartementet)

12 Proposition 1996/97:3 (forts.)
”Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen lägger regeringen fram förslag till en fortsatt långsiktig kulturpolitik. De kulturpolitiska målen förändras. Fokuseringen på yttrandefrihet, kulturell jämlikhet och mångfald består. Regeringen lyfter fram litteraturen och läsfrämjandet samt konstnärernas villkor. En bibliotekslag föreslås bli införd….”

13 Proposition 1996/97:3 ”3. Ärendet och dess beredning:
3.1. Kulturutredningen Våren 1992 uttalade riksdagen att en kulturpolitisk utredning med parlamentarisk sammansättning borde tillsättas med huvuduppgift att utvärdera i vilken utsträckning 1974 års kulturpolitiska mål har uppfyllts (bet._1991/92:KrU18, rskr. 1991/92:204)…. ”

14 Proposition 1996/97:3 ”7.2 Biblioteksverksamheten regleras i öag
Regeringens förslag: En bibliotekslag införs. Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget. Många remissinstanser har dock synpunkter på utformningen av de olika bestämmelserna i lagen.”

15 Kulturutskottets betänkande 1996/97:KRU01
” Utskottet anser att det är tillfredsställande att en bibliotekslag nu föreslås som anger vissa grundläggande principer för det offentliga bibliotekssystemet, bl.a. om avgiftsfrihet. ”

16 Protokoll 1996/97:49 Debatt Anf. 38 MARIANNE ANDERSSON (c) replik:
”….Kulturministern säger att biblioteket är den viktigaste kulturinstitutionen i landet. Det håller jag verkligen med om. Är det någon uppfattning som är starkt förankrad, så är det väl den. Därför tycker vi att det är alldeles onödigt med en bibliotekslag. Bibliotek finns faktiskt i varje kommun. Att de skulle läggas ned, det tror vi inte. I stället riskerar en sådan lagstiftning att bli en minimilagstiftning, något som vi också pekat på i den reservation som finns. ”

17 Protokoll 1996/97:49 Beslut Mom. 39 (frågan om avslag på förslaget att införa en bibliotekslag) 1. utskottet 2. res. 22 (m, c, fp, kd) Votering: 183 för utskottet 137 för res avstod 28 frånvarande Kammaren biföll utskottets hemställan. Partivis fördelning av rösterna: För utskottet: 152 s, 17 v, 14 mp För res. 22: 76 m, 23 c, 25 fp, 1 mp, 12 kd Avstod: 1 mp Frånvarande: 9 s, 4 m, 4 c, 1 fp, 5 v, 2 mp, 3 kd

18 SFS 1996:1596 Bibliotekslag (1996:1596) SFS-nummer: 1996:1596
Ansvarig myndighet: Kulturdepartementet Ikraft:   Förarbeten: Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129

19 SFS-register Alla gällande författningar Årligt Innehåll Numerisk del
Ämnesdel Grundförfattning och ändringsförfattning

20 Hur hittar jag förarbeten?
Använd SFS och propositionen som ”nycklar” för att hitta de övriga dokumenten! Utgå från den färdiga SFS-lagen och gå baklänges i lagstiftningskedjan!

21 Återigen exemplet bibliotekslagen…
Börja med att reda på lagens SFS-nummer Exempelvis via SFS-register Sök på SFS-nummer på riksdagen (eller lagrummet.se)

22 Hänvisning till propp och utskottsbetänkande

23 Hur hittar jag referat av riksdagsdebatten och omröstningen?
Årsregister till riksdagstrycket Riksdagens hemsida (från senare år)

24 Årsregister till riksdagstrycket
Propositioner 1996/97:3 Kulturpolitik 1. att riksdagen antar regeringens förslag till bibliotekslag ArU01 delvis bifall RD 49 (d) RD 62 (b)=utskottet Rskr 129, 130, 131, 132

25 Hur hittar jag utredningar och direktiv?
Under avsnittet ”Ärendet och dess beredning” (oftast kapitel 3) i propositionen hittar Du hänvisningar till utredningar (SOU/DS) och ev. kommittédirektiv som föregått propositionen. Kommittédirektivet finns dessutom som bilaga till SOU

26 Lagar och förarbeten online
Regeringen.se (SOU och Ds) Riksdagen.se Lagrummet.se Zeteo (betaldatabas)

27 Litteraturtips Bernitz, Ulf (2006). Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder. 10 akt. Uppl. Stockholm: Norstedts juridik.


Ladda ner ppt "Introduktion till offentligt tryck BIV VT 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser