Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning"— Presentationens avskrift:

1 Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning
Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning Nina Widmark, VINNOVA

2 AGAs gasfyrar Ericssonväxel ASEAs lok Historiska exempel av innovations- och tillväxteffekter skapade av offentlig upphandling, regleringar och standardiseringar finns i alla västländer. Gemensamt är dessa sällan hade sitt ursprung i den tidens motsvarighet till innovationspolitik. Projekten motiverades av andra bevekelsegrunder, som tillgänglighet till god kommunikation, miljöhänsyn, energibesparing eller säkerhetsåtgärder. I bakgrunden till de offentliga upphandlingarna fanns dock ibland en traditionell nationalistisk industripolitik som säkerställde att kontrakten gick till nationella företag (ej lagligt idag). Innovationsupphandling handlar inte om att ”skapa” marknader anpassade för nationella företag, utan om att säkerställa att ett samhälle och dess offentliga organisationers behov av innovativa lösningar identifieras och får tillräckligt spelrum. När behov omvandlas till konkret efterfrågan kommer marknader att uppkomma och omvandlas, vilket skapar konkurrenskraft hos näringslivet och leder till ekonomisk tillväxt. De historiska exemplen visar på att initiativ för att främja efterfrågedriven innovation bör vila på en grund av genuina behov, både hos individuella offentliga organisationer samt i form av samhälleliga utmaningar. Offentlig utvecklingsprojekt har historiskt utförts som upphandlingar - Framgångsfaktor : konkreta behov

3 Policyargument för innovationsupphandling
Främja effektivitet och tjänsteleverans i offentlig sektor Stödja tillväxten av konkurrenskraftiga innovativa företag (ekonomisk tillväxt) Lösa samhälliga utmaningar genom offentlig upphandling av innovativa lösningar Skapa bättre avkastning på samhällets investeringar i FoU Använda skatte-betalarnas pengar klokt i offentliga upphandlingar Goda initiala resultat har påvisats i andra länder, Främja effektivitet och tjänsteleverans i offentlig sektor genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer. Lösa samhälliga utmaningar genom offentlig upphandling (direkt, kooperativ, katalytisk) av innovativa lösningar vars introduktion på marknaden och användning svarar mot samhälleliga behov). Använda skattebetalarnas pengar klokt i offentliga upphandlingar. Att undvika att upphandla föråldrade lösningar, se till att innovativa lösningar inte utestängs etc. Stödja tillväxten av konkurrenskraftiga innovativa företag (i synnerhet små- och medelstora), med målet att öka långsiktig ekonomisk tillväxt. Skapa bättre avkastning på samhällets investeringar i FoU (offentlig och privat), genom att använda offentlig upphandling för att underlätta tillvaratagandet av kunskap. Goda initiala resultat har påvisats i andra länder, vilket motiverar policyintresset. Röd cirkel: fundamentalt! Styrning och organisation för förändring. Blå cirkel: FoI-policy, skapa förutsättningar för att kunna arbeta med röd cirkel. Grön cirkel: upphandlingspolicy. Policyargument för innovationsupphandling

4 Aspekter av innovation i upphandling
Innovations-upphandling Innovationsvänlig upphandling Upphandling av innovationer Innovation och nytänkande i upphandlingsprocesser Upphandling av innovationer: upphandling av icke-existerande, ny eller förbättrad produkt. Initiativet till innovationen tas av beställande organisation. Innovationsvänlig upphandling: upphandlande organisation är öppna för, och tar tillvara på, leverantörers idéer om förnyelse – det strategiska valet att ta fram en innovation tas av leverantören. Innovation och nytänkande i upplägget av upphandlingsprocesser. VINNOVAs fokus är främst upphandling av innovationer. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har ansvar för frågor runt regelfrågor om innovationsvänlig upphandling. Aspekter av innovation i upphandling

5 Innovationsupphandling – ett brett område
Politiker Upphandlande myndighet Personal, användare EUs ramprogram Energi-myndigheten Ledning Upphandlare Stora samhälls-utmaningar Förnyelse och långsiktig effektivitet i offentlig sektor FoI-stöd Upphandling Upphandling av innovationer Innovationsvänlig upphandling Upphandling av innovationer Upphandling av innovationer ... alternativt sätt att fördela FoU-medel ... för samhället ... för eget bruk Innovationsupphandling – ett brett område

6 Exemplet välfärdsteknologi i Västerås
Trygghetslarm Frågar efter det som existerar, inte det som behövs IT-baserat anhörigstöd Lätta på kraven på leverantören, slutanvändaren med i processen, användarpanel för utvärdering Projekt SILVER Utvecklingsprojekt att göra äldre mer självständiga Långsiktigt mål att hjälpa 10% fler vårdtagare med samma resurser Trygghetslarm. Använt sedan decennier, upphandlat flertal gånger, kravställningen kopieras och cementerar konserverar = cementerande upphandling IT-baserat anhörigstöd. En mer gedigen förstudie möjlighetsanalys = innovationsvänlig upphandling SILVER. Tagit initiativ till att påverka marknaden och stimulera innovationer och som verkligen behövs i den egna verksamheten = upphandling av innovation Exemplet välfärdsteknologi i Västerås

7 Förkommersiell upphandling – ett nytt upphandlingsverktyg
Problemlösning och långsiktig effektivitet för offentliga organisationers samt lösningar på samhällsutmaningar Bra på att ta tillvara på innovationskraft hos små- och medelstora företag Riskhantering genom uppdelning på flera faser Används främst i Storbritannien och Holland, men sprids snabbt i EU Stort intresse i EU-sammanhang Kräver kringliggande verksamhet!! A och O är att identifiera verkliga utmaningar som organisationen behöver hantera. Förkommersiell upphandling behöver alltså vara en del i en större strategi för verksamhetsutveckling och långsiktiga kostnadsbesparingar. Tillåtet enligt upphandlingsdirektiven (samt statsstödsreglerna) Exempel: Handhygien i vården, Storbritannien

8 Exempel: Handhygien i UK
År 2009 påbörjade NHS en innovationsupphandling av utvecklingen av nya lösningar för att hantera multiresistenta bakterier i vården. Ett lösning var en maskin som scannar plasma (joniserad gas med mikrobiologiska egenskaper) över händerna. Systemet är snabbt, skonsamt mot huden och mycket mer effektivt på att döda bakterier. Det utvecklande företaget tilldelades först ett kontrakt för att bevisa genomförbarheten av konceptet och sedan ett kontrakt för att utveckla den slutliga produkten. Nästa steg kommer att vara full produktutveckling och försäljning på marknaden. Det brittiska programmet SBRI är ett sätt för offentlig sektor att använda innovationsupphandling för att få fram nya varor, tjänster och lösningar vars användnings kan ge upphov till offentliga tjänster och/ eller öka den långsiktiga effektiviteten. SBIR drivs av The Technology Strategy Board, som stödjer upphandlande myndigheter som vill genomföra en innovationsupphandling. Video från National Health Service, Östra England, i Storbritannien, om några av deras innovationsupphandlingsprojekt: Ett exempel på en utveckling som NHS (National Health Service) har innovationsupphandlat är ett nytt system för handsterilisering. Man sätter sina händer i maskinen, som liknar en modern handtork, och en linje av plasma (joniserad gas med mikrobiologiska egenskaper) skannar över händerna, vilket garanterar total täckning. Systemet är snabbare, enklare och mer skonsamt mot huden, såväl som mycket mer effektiv på att döda bakterier än idag tillgängliga metoder. Utvecklingen startade när NHS meddelade marknaden att de ville upphandla nya lösningar för att hantera multiresistenta bakterier i vården. Plasmasystemet var ett av flera förslag som innovationsupphandlades. Först fick företaget Creo Medical ett initialt kontrakt om £ för att bevisa genomförbarheten av konceptet och efter det ett nytt kontrakt om £ för att utveckla den slutliga produkten. Nästa steg kommer att vara full produktutveckling och försäljning på marknaden. Exempel: Handhygien i UK

9 24 miljoner SEK … tillfördes VINNOVA år 2012 enligt Regeringens budget-proposition 2011… …för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för offentlig upphandling av innovation: Kompetensteam på VINNOVA Marknadsföring / informationsspridning IT-stöd Bidrag till IUPP-projekt Nätverk / beställargrupper Policyarbete Samverkan En kompetenskraftsamling innebär att VINNOVA ska kunna stödja organisationer, både upphandlande enheter och innovativa företag, med metodik och koncept, information/ utbildning och databas. Tanken är också att VINNOVA ska tillhandahålla IT-stöd för innovationsupphandling. Till detta kommer ekonomiskt stöd till upphandlande organisationer. I första hand skall denna finansiering ges för att ersätta organisationens merkostnader för upphandlingsprocessen. I vissa fall kan dock bidrag ges för att täcka en del av kontraktskostnaderna. Under år 2012 kommer stödet att successivt att byggas ut. Målet är att ha ett grundläggande stöd på plats vid årets slut.

10 Bidrag Vad? Till vem? För vad? Till vad?
Utlysningar om bidrag till innovationsupphandling Upphandlande myndigheter Upphandling av innovationer Extra processkostnader för innovationsupphandling. Delfinansiering av anskaffningskostnaden (kontraktskostnaden) i upphandlingar av innovationer som bedöms vara av särskild samhällsekonomisk vikt. 15 miljoner kronor per år. Bidrag

11 Vad krävs för bidrag? Dialog
Brett användnings-område för nya lösningar och duplicerbarhet Identifierat behov som inte kan uppfyllas av marknaden Både verksamhets-utvecklings- och upphandlingskompetens Vad krävs för att VINNOVA skall stödja ett förkommersiellt upphandlingsprojekt eller andra projekt inom innovationsupphandling? Inledande samtal. Vi tar inte emot ansökningar utan att dialog har ägt rum. Avsikten är att avgöra om förkommersiell upphandling är ett lämpligt verktyg i sammanhanget. Det måste finnas ett identifierat behov hos upphandlande myndighet som inte kan fyllas på ett ändamålsenligt sätt av de lösningar som redan existerar på marknaden. Upphandlingsobjektet ska ha ett användningsområde som inte enbart är intressant för bidragsmottagaren och projektet ska vara duplicerbart: processen ska kunna återanvändas hos bidragsmottagaren eller av andra upphandlande myndigheter. I projektteamet skall både verksamhetsutveckling och upphandlingsfunktionen vara representerade. Utöver detta gäller vanliga kriterier om projektets kvalitet, trovärdighet i möjlighet att utföra det enligt plan etc. Se VINNOVAs hemsida Vad krävs för bidrag?

12 Tack och kontakta oss gärna!
Nina Widmark, projektledare Johan Lundström, handläggare Gunilla Gruvegård, handläggare


Ladda ner ppt "Innovationsupphandling - ett verktyg för problemlösning"

Liknande presentationer


Google-annonser