Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1"— Presentationens avskrift:

1 Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1
GTU nivå 1. Presentation Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1 VÄLKOMNA! Grundtränarutbildningen – Inledning: Bild 2-3: Kan användas för att visa programmet för utbildningen Bild 4-13: * Presentation/genomgång av grundtränarutbildningen * Tränarutbildningen – mål, syfte och ”filosofi” etc. Bild 14-20: * Vad är talang? Kommentar: Underlag till en diskussion samt en redovisning hur forskningen ser på talangutveckling. 1 SISU Idrottsutbildarna

2 Program, ?? Lördag, datum, månad GTU nivå 1. Presentation 2
SISU Idrottsutbildarna

3 Program, ??-?? Söndag, datum, månad GTU nivå 1. Presentation 3
SISU Idrottsutbildarna

4 Gränsöverskridande tränarutbildningar
GTU nivå 1. Presentation Gränsöverskridande tränarutbildningar Lära sig att träna Träning för att träna Träna för att tävla Aktiv start Träna för att vinna Aktiv hela livet Lek och lär Bakgrund till Grundtränarutbildningen: Riksidrottsmötet 2007, Örebro Motion från Svenska Kanotförbundet: ”Svenska Kanotförbundet vill att RIM beslutar att RF ger SISU i uppdrag att sköta all övergripande utbildning i Idrotts-Sverige och att SISU åtar sig detta uppdrag” Vilket bl.a. utmynnade i Projekt Aktivitetsledare / Tränare Utbildning och fortbildning inriktas på de tränare och ledare, som är involverade i att arbeta med utvecklingen av den aktive i hans / hennes idrottsutövning. Målsättning: Att i samverkan med intresserade SF erbjuda, oavsett var man finns i landet, möjlighet och tillgång till en likvärdig grundutbildning för nya och mer erfarna aktivitetsledare/tränare. Grundutbildningen ska vara en fortsättning på Plattformen och tillgodose en fördjupning inom resp. ämnesområde som också ger tillräcklig kompetens för att kunna söka sig till vidareutbildningar. Grundutbildningen ska bestå av en generell del, som genomförs som gränsöverskridande grundutbildning, samt en idrottsspecifik del som resp. SF ansvarar för. 4 SISU Idrottsutbildarna

5 Gränsöverskridande tränarutbildning
GTU nivå 1. Presentation Gränsöverskridande tränarutbildning Generell Idrottsspecifik SISU IU / SF SF-ansvar Träningslära Tränarskap SF-specifik Tränarpraktik Introduktion Grundtränarutbildningen är en gränsöverskridande utbildning som SISU Idrottsutbildarna introducerar under hösten 2009 på uppdrag av specialidrottsförbunden (SF). Grundtränarutbildningen kommer att erbjudas i samtliga SISU-distrikt. Formen kan variera från kvällsutbildning till en helgutbildning men basinnehållet är detsamma över hela landet. Den generella delen av Grundtränarutbildningen, som SISU Idrottsutbildarna ansvarar för kommer att omfatta tre nivåer – inlärning, utveckling och prestation. Utbildningen inriktas på ämnesområdena tränarskap och träningslära. Deltagaren genomför också tränarpraktik och självstudier på hemmaplan. SF som kommer att samverka med SISU Idrottsutbildarna kring utbildningen behöver lägga in Grundtränarutbildningen i sin utbildningsstruktur. SF kan, som tillägg till Grundtränarutbildningen, komplettera med en idrottsspecifik del som resp. SF ansvarar för. 5 SISU Idrottsutbildarna

6 Grundtränarutbildning på högskola/universitet
GTU nivå 1. Presentation Idrottens Gränsöverskridande Tränarutbildningar Introduktion SISU IU / SF Grundtränarutbildning SISU IU / SF Vidareutbildning RF/EIC SF/SISU IU Förbunds- o Elittränare Plattformen ”Lek och lär” SISU IU Nivå 1 ”Inlärning” Generell del SISU IU Idrottsspecifik SF Nivå 2 ”Utveckling” Generell del SISU IU Idrottsspecifik SF Nivå 3 ”Prestation” Generell del SISU IU Idrottsspecifik SF Idrottens Elittränar Utbildning 500 tim Tema/ämne SF/SISU IU Spec.trän o utbildare Idrottens Specialtränar Utbildning Tränarpraktik Tränarpraktik Tränarpraktik Idrottsfysiologi Fortbildning - Tema/ämnen (SISU IU / RF / SF) Idrottspsykologi Idrottsnuitrition Idrottens Gränsöverskridande Tränarutbildningar – grundutbildningar, vidareutbildningar och fortbildningar. Grundutbildningen – Består av en introduktion, Plattformen eller motsvarande SF-utbildning, samt Idrottens Grundtränarutbildning, nivå 1-3. Vidareutbildningar – Idrottens Elittränarutbildning (ETU) samt Idrottens Specialtränarutbildningar Fortbildningar – I RF/SISU resp. SF-regi, för att ge tränarna kontinuerlig kompetensutveckling i olika teman/ämnen. Fortbildningen kan genomföras centralt , ex. på Bosön, regionalt eller i resp. SISU-distrikt Utbildningsprogram på högskola/universitet Idrottsmedicin 6 SISU Idrottsutbildarna

7 Grundtränarutbildningen (GTU)
GTU nivå 1. Presentation Grundtränarutbildningen (GTU) Nivå 1, (inlärning) Nivå 2, (utveckling) Nivå 3, (prestation) Förkunskaper / Behörighet Plattformen, alt. SF-utbildning samt aktivt tränarskap Genomfört nivå 1 - generell del, - tränarpraktik (- idrottsspecifik del) Genomfört nivå 2 Moduler / Innehåll Generell del: Baskunskap om: (teori + praktiska pass) □ Tränarskap (ca. 60% av kurstiden) □ Träningslära (ca. 40% av kurstiden) □ Tränarpraktik □ Självstudier Mer kunskap om: (ca. 50% av kurstiden) □ Självstudier / nätverk Fördjupad kunskap om: ( teori + praktiska pass) Behörighet – Grundtränarutbildningen: Nivå 1: Plattformen, alternativ SF-utbildning, samt aktivt tränarskap Nivå 2: Grundtränarutbildningen, nivå 1, samt aktivt tränarskap Nivå 3: Grundtränarutbildningen, nivå 2, samt aktivt tränarskap Kommentar: Behörigheten ovan gäller till grundtränarutbildningens generella nivåer, dvs. den utbildning som anordnas av SISU Idrottsutbildarna. SF som kommer att samverka med SISU Idrottsutbildarna kring utbildningen behöver lägga in Grundtränarutbildningen i sin utbildningsstruktur. Resp. SF kan, som tillägg till Grundtränarutbildningen, komplettera med en idrottsspecifik del som SF:et ansvarar för. Resp. SF beslutar om vilka behörighetskrav som gäller för deras egen tränarutbildning. Begrepp: Tränarskap – för att förtydliga/precisera tränarrollen, och visa på skillnader t ex att vara organisationsledare (styrelser, kommittéer, valberedningar etc.) resp. aktivitetsledare (tränare, ledare, domare, funktionärer etc.). Ledare, domare utövar också ledarskap men vad är det som skiljer en tränare från ledaren och domaren? Tränarrollen är komplex och måste situationsanpassas dvs. man coachar, instruerar, leder, delegerar, organiserar beroende på olika situationer, individers mognad etc. 7 SISU Idrottsutbildarna

8 Grundtränarutbildningen (GTU)
GTU nivå 1. Presentation Grundtränarutbildningen (GTU) Nivå 1, (inlärning) Nivå 2, (utveckling) Nivå 3, (prestation) Omfattning generell del □ Ca. 15 tim □ Tränarpraktik, ? Tim □ Självstudier. ? tim ( SF-specifik utbildning för nivå 1 tillkommer ) □ Ca. 25 tim. □ Tränarpraktik, ? tim □ Självstudier / nätverk, ? tim för nivå 2 tillkommer ) □ Ca. 35 tim. för nivå 3 tillkommer ) Ansvar □ Utbildningen genomförs i varje distrikt. □ Ansvarig anordnare: Resp. SISU distrikt i ett antal distrikt. □ Ansvarig anordnare: SISU Idrottsutbildarna Aktivt tränarskap/ Tränarpraktik: Aktivt tränarskap – att vara aktiv som tränare är en viktig del av utbildningen. Det är i praktiken som man tillämpar/testar sina nya kunskaper och erfarenheter för att utvecklas som tränare. Att precisera vad aktivt tränarskap betyder i tid är svårt, det beror naturligtvis både på individens tidigare idrotts- och ledarbakgrund, ålder, tidigare utbildning men också engagemang, ”personliga fallenhet” etc. Tränarpraktik – deltagarna kommer att få speciella hemuppgifter som de ska kunna genomföra t ex i sin träningsgrupp ( se hemuppgifter) 8 SISU Idrottsutbildarna

9 Grundtränarutbildning - generell del
GTU nivå 1. Presentation Grundtränarutbildning - generell del Plattformen Barn och förpubertet Lek och lär ”Lära att träna” GTU nivå 1 Förpubertet och pubertet Inlärning ”Lära att träna och träna för att kunna träna” GTU nivå 2 Efterpubertet till äldre ungdom Utveckling ”Träna för att tävla” GTU nivå 3 Äldre ungdom till vuxen Prestation ”Träna för att vinna” Grundtränarutbildningen: Målgrupp tränare - tränare för barn, ungdom och vuxna Inga grenspecifika inslag, dessa genomförs separat i resp. SF-regi. Tränarpraktik ingår i utbildningen Grundtränarutbildningen, nivå 1: Målgrupp utövare – ca år Kursinnehåll – träningslära och tränarskap Teoripass varvas med praktiska övningar 9 SISU Idrottsutbildarna

10 GTU nivå 1. Presentation GTU nivå 1 Förpubertet och pubertet Inlärning ”Lära att träna och träna för att kunna träna” Mål/Syfte kunskaper om ungdomars individuella utveckling och behov, i ålderfasen ca. 11 till 15 år - hur goda idrottsmiljöer med ett positivt inlärningsklimat stimulerar och motiverar ungdomar till fortsatt idrottsutövning fokus på hur ett allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling i ett längre tidsperspektiv. Kursinnehåll: I åldersfasen, 11 till 15 år, är det stora variationer i psykisk och fysisk mognad mellan individer i samma ålder och det är en viktig utgångspunkt i kursinnehållet som behandlar bl.a.: Träningslära: * Kroppens utveckling * Må och prestera bra * Träningsplanering * Fysisk träning * Hemuppgifter Tränarskap: * Psykosocial utveckling, bra träningsmiljöer * Coaching i praktiken * Mental träning * Hemuppgifter 10 SISU Idrottsutbildarna

11 Svensk idrott - världens bästa!
GTU nivå 1. Presentation GTU nivå 1 Förpubertet och pubertet Inlärning ”Lära att träna och träna för att kunna träna” Svensk idrott - världens bästa! Idrotten vill: På alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt Frågor: Har din idrott en egen version av ”Idrotten vill”? Har din förening diskuterat och omsatt ”Idrotten vill” till vilket förhållningssätt föreningens tränare ska ha på ex. barn- och ungdomsidrott? 11 SISU Idrottsutbildarna

12 Tränarutbildning Vilket perspektiv? Utövarperspektivet
GTU nivå 1. Presentation Tränarutbildning Vilket perspektiv? Utövarperspektivet ”Kvinnor är inte män, barn är inte små vuxna” 12 SISU Idrottsutbildarna

13 Tränarutbildning AKTIVA - ”personlig upptäcktsresa”
GTU nivå 1. Presentation Tränarutbildning AKTIVA - ”personlig upptäcktsresa” Nyfikenhet Inlärning Utveckling Prestation Optimering Nybörjare Världselit Elittränare Team av tränare Klubbtränare Trygghet Utbilda Leda Coacha Utveckla TRÄNARE - ”livslångt lärande; lära att lära” 13 SISU Idrottsutbildarna

14 Vad är talang? Vad är viktigast arvet eller miljön/träningen?
GTU nivå 1. Presentation Vad är talang? Vad är viktigast arvet eller miljön/träningen? En del forskare menar att den medfödda talangen är övervärderad. Det är mängden målmedveten träning som avgör Andra hävdar att de genetiska anlagen spelar stor roll Gemensamt är att alla anser att en stor mängd träning är nödvändig och under lång tid – år Vad är talang? Deltagarna får diskutera/delge egna erfarenheter omkr. talangbegreppet. Ex. på frågeställningar: Vad är talang - i min förening, i min idrott? Vilka förhållningssätt har man i sin träningsgrupp t ex vid match? 14 SISU Idrottsutbildarna

15 Faktorer som påverkar talangutveckling (sid. 9 i Talangutveckling)
GTU nivå 1. Presentation Faktorer som påverkar talangutveckling (sid. 9 i Talangutveckling) 15 SISU Idrottsutbildarna

16 GTU nivå 1. Presentation Talangidentifiering? Forskningen säger att det är extremt svårt att identifiera toppidrottare före 12-års åldern Svårt att avgöra vad som är talang eller fysisk mognad Det har hävdats att motivationen är en nyckelfaktor då en stor mängd träning krävs 16 SISU Idrottsutbildarna

17 Talang Antropometriska faktorer – längd, vikt
GTU nivå 1. Presentation Talang Antropometriska faktorer – längd, vikt Fysiologiska faktorer – syreupptag, muskelfibersammansättning Motoriska faktorer - teknik Psykologiska faktorer – tex motivation och strategier för lärande Sociologiska faktorer – familj, träningsmiljö, stödapparat 17 SISU Idrottsutbildarna

18 Konsekvenser för talangutveckling
GTU nivå 1. Presentation Konsekvenser för talangutveckling Michael Jordan blev som ung petad från sitt high school lag då han inte var tillräckligt bra pga. sen mognad Eftersom det är extremt svårt att identifiera talanger tidigt och att det krävs 10 års målmedveten träning kanske det är klokt att låta alla med passion och motivation för träning att satsa? 18 SISU Idrottsutbildarna

19 Träning i puberteten (Figur 7, sid. 181 i Talangutveckling)
GTU nivå 1. Presentation Träning i puberteten (Figur 7, sid. 181 i Talangutveckling) SISU Idrottsutbildarna

20 ”låt varje individ utvecklas i sin egen takt och
GTU nivå 1. Presentation Karin Redelius, ansvarig för barn- och ungdomsidrott i Riksidrottsstyrelsen, förord i boken ”Talangutveckling” ”låt varje individ utvecklas i sin egen takt och se till att så många som möjligt är med så länge som möjligt!” ”att vi inom idrottsrörelsen i första hand inte ska försöka hitta talanger” ”lägga kraft och energi på att skapa så goda idrottsmiljöer som möjligt för att utveckla talanger” Diskussionsfrågor: Hur gör du för att motivera de tidigt mogna att göra en ”max. insats” om de ändå klarar sig bra? stimulera de sent mogna att ”inte lägga av” om de hela tiden känner att de inte ”räcker till”? Hur ser klassindelningen ut i din idrott – kronologisk / byte av klass vid varje årsskifte etc.? klassindelning efter ”utvecklingsnivå”? 20 SISU Idrottsutbildarna


Ladda ner ppt "Idrottens Grundtränarutbildning GTU, nivå 1"

Liknande presentationer


Google-annonser