Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi- & Klimatrelaterade produkter Date 2011-01-11 Göran Brohammer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi- & Klimatrelaterade produkter Date 2011-01-11 Göran Brohammer."— Presentationens avskrift:

1 Energi- & Klimatrelaterade produkter Date 2011-01-11 Göran Brohammer

2 Energiprodukter Energiledningssystem PFE Elcertifikat Energideklarationer Hållbarhetskriterier

3 3 Bureau Veritas Presentation _ Date Energiledningssystem ► Energiledningssystem (ELS), följer samma princip som liknande ledningssystem (PDCA) och är standardiserade. ► Den standard vi certifierat mot nu under en längre tid är SS627750, som till utseendet är nästan identisk med ISO14001:96, med ordet miljö utbytt mot energi. ► Sedan 2009 finns en Europanorm, SS EN16001, som är mer lik ISO14001:2004, på samma sätt som tidigare. Denna skall ersätta SS627750 ( som gäller till 2013). Företagen har dock i huvudsak inte valt att följa denna nyare version utan ligger kvar på den gamla i väntan på ytterligare en standarduppdatering. ► Nu utvecklas ytterligare en uppdatering av energistandard nämligen ISO50001 och denna skulle först bli klar slutet 2011, men tycks nu bli klar tidigare. Mycket tyder på att denna kommer att likna de tidigare. När den blir klar skall den ersätta EN16001. ► Certifiering sker enligt samma princip som för ISO14001

4 4 Bureau Veritas Presentation _ Date PFE  Program för energieffektivitet (PFE) Detta initiativ startade 2004 med en första period och avslutades under 2009. En ny period har sedan dragit igång och som formellt skall avslutas under 2013. Programmet relaterar till EU-Direktiv. Företag som kan ansluta sig till detta program är s.k. Energiintensiva företag och genom att deltaga får reducerad elskatt. Första perioden deltog 87 företag, och nu i denna period ca. 110 st. P.g.a. Att de skall vara energiintensiva så är det enbart tyngre industri typ pappersmassabruk o liknande. Exempel på kundföretag är Stora Enso, Billerud, Borregaard m.fl. Ett av det viktigaste kraven i PFE är att företaget skall ha ett energiledningsystem.  Kontroll (tillsyn) av PFE Så som det ursprungligen var tänkt så skulle efterlevnaden av PFE kontrolleras av Energimyndigheten, men det framstod ganska snart att det inte fanns specifika resurser allokerade till detta, så man sa att om företagen vill så kan denna tillsyn göras av certifieringsorganet när de gör dina certifieringsbesök kopplade till energiledningsystemet.

5 5 Bureau Veritas Presentation _ Date Elcertifikat ► Elcertifikatssystemet Elcertifikatssystemet togs fram år 2003 för att främja elproduktion från förnybara energikällor. Det finns mål avseende detta satta, att öka med 25TWh från 2002 års nivå, fram till år 2020. Kraftslag som kan få elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv. Ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en megawattimme el från förnybara energikällor eller torv. Elleverantörer har viss kvotplikt (varierar från år till år) kopplad till den el de säljer och som skall följa andel elcertifikat. Årligen deklarerar elleverantören såld el och visar att de uppföljt kvoten. De överlämnar samtidigt motsvarande mängd elcertifikat. Systemet påminner därmed mycket om handeln med utsläppsrätter. ► I nuläget är detta ett system som drivs och kontrolleras av Svenska kraftnät tillsammans med Energimyndigheten, och alltså inte öppet för andra externa parter.

6 6 Bureau Veritas Presentation _ Date Energideklarationer ► Från och med den 1 januari 2009 ska alla småhus som inte hyrs ut helt eller delvis, ha en energideklaration senast vid försäljningstillfället. Det gäller villa, kedjehus eller parhus och dylikt där ägaren själv verkar och bor. ► Energideklarationen görs av en energiexpert från ett ackrediterat företag tillsammans med fastighetsägaren. Energianvändning och inomhusmiljö redovisas i energideklarationen och den ger också förslag på lönsamma åtgärder som kan minska energikostnaderna ( enbart rekommendation) ► Giltighet för en deklaration är 10 år. ► Många mindre aktörer aktiva som energiexperter.

7 7 Bureau Veritas Presentation _ Date Hållbarhetskriterier (SFS 2010:1532) ► Ny lag avseende hållbarhetskriterier trädde i kraft 1 Augusti 2010, och vänder sig till leverantörer och användare av biodrivmedel och flytande biobränslen. Lagen kopplar till EU-direktiv att främja energi från förnybara energikällor. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet. LCA perspektiv och med visst procentuellt perspektiv på graden av biomassabas. ► Tillämpningen är tänkt från 2011. Detta kommer att koppla till elcertifikat. ► Biodrivmedel avser: vätskeformiga och gasformiga bränslen som framställts av biomassa och som skall användas för transportändamål. ► Flytande biobränslen avser: Vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än transportändamål, som framställs av biomassa. ► De företag som är rapportskyldiga skall ha anmält detta till myndigheten senast 1 oktober 2010. ► Det finns omnämnt att det skall ske en oberoende granskning, men detta utarbetas just nu av myndigheten och är ännu oklart.(§13-14)

8 Klimatrelaterade produkter: Kyoto ISO standards Utsläppsrätter Konsulting

9 9 Bureau Veritas Presentation _ Date Kyotoavtalet ► “The Kyoto protocol”, är ett initiativ inom UNFCCC (United Nations Framwork Convention on climate change). Tecknades den 11 december 1997 I Kyoto I Japan. Under 2010 hade 191 stater ratifierat protokollet (stort sett enbart USA ej med) ► Av de som ratifierat har enbart ett fåtal förbundit sig att konkret reducera mängden växthusgas. Senaste uppdateringen skedde under mötet i Cancun, Mexico hösten 2010. ► I spåret av Kyoto dyker många olika initiativ upp för att praktiskt tillämpa det som bestämnts i avtalet och de efterföljande mötena. Sedan start har klimatfrågan i sig stärkts, men är avseende konkreta åtgärder fortfarande en komplicerad fråga.

10 10 Bureau Veritas Presentation _ Date ISO standards inom klimatområdet (GHG = Green house gas) ISO 14064-65, verifiering av GHG ISO14025, miljödeklaration ► ISO14064 finns i 3 delar, och beskriver hur man skall kvantifiera och rapportera växthusgaser. Del 3 beskriver också hur validering o verifiering skall ske. ► ISO 14065 beskriver hur accrediterade organ skall agera vid verifiering av växthusgaser. ► Kopplar till GHG protokollet ( se nedan) ► Ingen ackreditering ges dock till dessa standards så detta är konsulttjänst. Vi har gjort sådana jobb för Luftfartsverket. ► Under utvecklingen av ISO 14020 serien sammanfördes detta med utvecklingen av ISO 14040 serien avseende LCA. ISO 14025 blev då kopplat till att kommunicera LCA resultat. ► Som resultat av detta skapades EPD systemet som är en tillämpning av ISO14025, först svenskt, nu internationellt (www.environdec.com )www.environdec.com ► En EPD kan uttryckas som en klimatdeklaration ► EPD o klimatdeklarationer certifieras av tredje part. ISO 14067, carbon footprint ► Arbete påbörjat 2008 avseende att få fram en standard inom området carbon footprint. Nu på CD nivå. ► Rykten säger att detta kommer likna klimatdeklarationen kopplad till EPD. ► En brittish standard finns PAS 2050:2008, Värdering av GHG över hela livscykeln för varor o tjänster. Påminner mycket om vanlig LCA med GHG fokus. Sådana görs redan, tex. Vårt senaste jobb på Barilla i Italien, men då via EPD ackrediteringen.

11 11 Bureau Veritas Presentation _ Date GHG protokollet ► Protokollet är ett initiativ utvecklat av både myndigheter och fristående organisationer och lanserades 1998. Man kan väl säga att Kyotoprotokollet som ju tecknades 1997 har stor inverkan på detta. Man kan ladda ned detta fritt från nätet ( se t.ex. På WBCSD ). Det har blivit uppdaterat ett par gånger. ► Protokollet beskriver hur hur GHG skall inventeras, dokumenteras / rapporteras och verifieras. Kan ses som ett slags fristående standard.

12 12 Bureau Veritas Presentation _ Date Utsläppsrätter  Utsläppsrätter bygger på principen att GHG utsläpp kan styras via kvoter, och att man skall kunna skapa en kommerciell drivkraft i detta.  Kyoto avtalet ligger i botten, men sedan också EU-Direktiv.  Idag finns många olika tillämpningar:  EU-ETS, det EU-direktiv som lanserades 2005. Vissa länder införde detta som det var, andra gjorde nationella tillämpningar ( t.ex. Sverige)  NFS2007:5, den svenska tillämpningen av EU-ETS (kom 2006), uppdaterad 2009 med flyget (tillämpning från 2011). Kommer sannolikt att upphöra under 2012, p.g.a. Ny EU-förordning som ersätter EU-ETS ( ny period 2013-2020). Arbete pågick under 2010 och pågår fortfarande 2011 avseende detta. Detta berör också BVs verifieringstjänst.  CDM / JI; ett frivilligt system som ligger utanför EU-ETS. Man har länge diskuterat att föra samman detta med EU-ETS men det har aldrig blivit realiserat. CDM hanteras i Sverige också av Energimyndigheten. Principen är annorlunda jfr EU-ETS och bygger på att vissa investeringar i projekt skall resultera i GHG minskningar. BV Europa har ackreditering för verifiering.

13 13 Bureau Veritas Presentation _ Date Konsulteri och klimat ► IEMA har beskrivit detta i en rapport, och ger en bra infallsvinkel, se följande hierarki; ► AVOID- undvik i alla beslut att öka utsläpp av GHG ► REDUCE- effektivisera allt som genererar GHG för reduktion ► SUBSTITUTE- byt till förnyelsebara bränslen, ersätt material etc. För att minska beroendet av fossila resurser ► COMPENSATE- kompensera de GHG utsläpp som inte kan undvikas enligt tidigare.

14


Ladda ner ppt "Energi- & Klimatrelaterade produkter Date 2011-01-11 Göran Brohammer."

Liknande presentationer


Google-annonser