Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskydd PROP. 2008/09: 119.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskydd PROP. 2008/09: 119."— Presentationens avskrift:

1 Strandskydd PROP. 2008/09: 119

2 Strandskydd – Syften Strandskyddet gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

3 Strandskydd - Utgångspunkter
Förbud mot att uppföra nya byggnader ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar om det avhåller allmänheten utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten (syftar på 1 och 2) vidta åtgärder som väsentligt ändra livsvillkoren för djur- och växtarter

4 Strandskydd – Utgångspunkter forts.
Förbudet gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för areella näringar (ej bostadsbebyggelse) ”om de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet” verksamheter/åtgärder som Regeringen tillåtit Fått tillstånd enligt miljöbalken byggande av allmän väg enligt fastställd arbetsplan byggande av järnväg enligt fastställd järnvägsplan.

5 Strandskydd – Befintlig bebyggelse
Länsstyrelsen får besluta att förbudet inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

6 Strandskydd – DISPENSER
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden (dock ej försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller områden som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken). Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut om dispens om det inte finns förutsättningar för dispens det finns brister i handläggningen inom tre veckor (från det beslutet kom in till Länsstyrelsen) Länsstyrelsen ska upphäva beslutet om det inte finns förutsättningar för dispens.

7 Strandskydd – Särskilda skäl
Särskilda skäl anges numera i miljöbalken Vad som får beaktas som särskilda skäl är om området är ianspråktaget och saknar betydelse för strandskyddets syften är väl avskilt av väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet etc. behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och behovet kan inte tillgodoses utanför området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (ligger inom ett område för landsbygdsutveckling).

8 Strandskydd – Landsbygdsutveckling
”Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.”

9 Strandskydd – Landsbygdsutveckling forts.
Med ”område för landsbygdsutveckling” avses ett område som är lämpligt för utveckling av landsbygden. område som är av sådant slag eller omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. område som endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter …. vid Vänern, Vättern, Mälaren, ….. område som inte är ett kustområde mellan Norge och Forsmark, ….. Översiktsplanen ska ge vägledning om platsen ligger inom ett sådant område som anges i 1-4.

10 Strandskydd – Övrigt Andra förutsättningar för dispenser
Beslut om dispens ska sändas till Länsstyrelsen. Tomtplats ska anges i dispensbeslut. En dispens upphör om arbetet inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år. Säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet om det inte är omöjligt (gäller både dispens och upphävande). Kommunerna övertar tillsynen. Ideella föreningar kan överklaga (gäller både dispenser och upphävande). Gäller föreningar som enligt stadgar ska tillvarata naturskydds-, miljöskydds- eller friluftsintressen.

11 Strandskydd – Utvidgat strandskydd
Länsstyrelsen har uppdraget att göra en översyn av alla strandområden där strandskyddsområdet utvidgats ( meter). Om Länsstyrelsen inte beslutat om fortsatt utvidgat strandskydd före den 31 december 2014 återgår strandskyddsområdet till 100 meter.

12 Strandskydd – Övergångsbestämmelser
Förändringarna träder i kraft 1 juli 2009 Förändringarna om ”Landsbygdsutveckling” träder i kraft den 1 februari 2010 Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009

13 Strandskydd PROP. 2008/09: 119

14 Strandskydd – DETALJPLANER m.m.
Kommunen får besluta om upphävande av strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl om intresset av att området tas i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att anta en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att strandskyddet upphävs i strid mot gällande bestämmelser.

15 Strandskydd – Särskilda skäl
Särskilda skäl anges numera i miljöbalken Vad som får beaktas som särskilda skäl är om området är ianspråktaget och saknar betydelse för strandskyddets syften är väl avskilt av väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet etc. behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och behovet kan inte tillgodoses utanför området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (ligger inom ett område för landsbygdsutveckling).

16 Strandskydd – Landsbygdsutveckling
”Som särskilt skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.”

17 Strandskydd – Landsbygdsutveckling forts.
Med ”område för landsbygdsutveckling” avses ett område som är lämpligt för utveckling av landsbygden. område som är av sådant slag eller omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses. område som endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter …. vid Vänern, Vättern, Mälaren, ….. område som inte är ett kustområde mellan Norge och Forsmark, ….. Översiktsplanen ska ge vägledning om platsen ligger inom ett sådant område som anges i 1-4.

18 Strandskydd – Översiktsplanen
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Länsstyrelsen ska Verka för att redovisningen i översiktsplanen är förenlig med bestämmelserna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen I granskningsyttrandet påpeka om redovisningen i översiktsplanen inte är förenlig med bestämmelserna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

19 Strandskydd – Övrigt Andra förutsättningar för upphävande i detaljplan
Säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet om det inte är omöjligt (gäller både dispens och upphävande). Strandskyddet återinträder om en detaljplan/områdesbestämmelser ersätts eller upphävs. Ideella föreningar kan överklaga (gäller både dispenser och upphävande). Gäller föreningar som enligt stadgar ska tillvarata naturskydds-, miljöskydds- eller friluftsintressen.

20 Strandskydd – Gamla planer
Strandskydd återinträder när byggnadsplaner, stadsplaner och generalplaner upphävs eller ersätts med ny plan. när detaljplaner som tidigare omfattats av en fastställd generalplan upphävs eller ersätts. Övergångsbestämmelse: Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som inletts före den 1 juli 2009 och som avslutats genom antagande av planen före den 1 juli 2010.

21 Strandskydd – Övergångsbestämmelser
Förändringarna träder i kraft 1 juli 2009 Kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet i en detaljplan med hänvisning till ”Landsbygdsutveckling” får tillämpas först efter den 31 januari 2010 Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.


Ladda ner ppt "Strandskydd PROP. 2008/09: 119."

Liknande presentationer


Google-annonser