Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antagning 2006 55 förstahandssökanden 53 antagna efter 2:a antagningen –12.0 9 Tekniskt basår Efterantagning under augusti 76 inskrivna –2 avhopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antagning 2006 55 förstahandssökanden 53 antagna efter 2:a antagningen –12.0 9 Tekniskt basår Efterantagning under augusti 76 inskrivna –2 avhopp."— Presentationens avskrift:

1 Antagning 2006 55 förstahandssökanden 53 antagna efter 2:a antagningen –12.0 9 Tekniskt basår Efterantagning under augusti 76 inskrivna –2 avhopp

2 Uppföljning E03 augusti 06

3 Uppföljning E04 augusti 06

4 Uppföljning E05 augusti 06

5 Åtgärder för att stärka E 1-3 Civilingenjörsutbildning/Tekn. Kandidat/Master Antagning/Rekrytering/Marknadsföring Internationellt program Mentorer

6 Bakgrund 200p/300hp KTH ska besluta om en ny lokal examensordning gällande från 2007-07-01 KTH:s nya arkitekt- och civilingenjörsprogram ska vara sammanhållna programutbildningar som leder till yrkesexamen omfattande 300 högskolepoäng. KTH:s ledning ser ingen anledning till stora förändringar i antalet program eller i programmens huvudsakliga inriktning. Införandet av 300 högskolepoäng arkitekt- och civilingenjörsprogram ska dock ses som att KTH inför nya programutbildningar.

7 KTHs lokala examensordning 200p Minst 30p (40p) grundläggande matematik och naturvetenskap Därutöver minst 120p inom programmets teknikområde Minst 60p på avancerad nivå varav minst 40p (50p) (inklusive 20p examensarbete) inom programmets teknikområde

8 Förslag till åtgärder i den lokala planen inför ökning av E till 200p 1. Kravet på fördjupningskurser skall öka från 20p på D-nivå eller motsvarande till minst 25p. (+5p) 2. Ett Block av Teknikkomplementära kurser införs med viss valbarhet. Exempelvis kan studenterna få välja 1 av 2(3) kurser. (5p) 4. Minst en av kurserna Kravhantering eller Projektstyrning måste läsas (+5p) 6. Valfria kurser i åk 1 t ex Radioteknik, Elinstallation mm som kompletterar kursen i Tillämpad elektronik som finns idag. Inte diskuterat vid vårt möte. 7. 10p examensarbete för kandidatexamen 100p obligatoriskt Minst 25p D-nivåkurser Examensarbete 20p Helt valfria kurser 25p (samma som idag) Summa: 200p

9 Kunskap och förståelse En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska 1. ha kunskap om elektroteknikens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet 2. kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att inom givna ramar formulera och lösa problem med adekvata metoder och verktyg 3. kunna analysera elektrotekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift och avveckling. 4. visa insikt i att problemlösningen tar sin utgångspunkt i behov och funktion, med hänsyn till affärsmässiga villkor, miljö och samhället

10 Färdighet och förmåga En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska 5. ha förmåga att självständigt tillämpa matematik och naturvetenskap inom elektrotekniken 6. behärska och självständigt kunna tillämpa grundläggande principer inom elektrotekniken samt kunna formulera, analysera och lösa komplexa elektrotekniska problem 7. visa god förmåga att i ingenjörsmässiga sammanhang kunna kommunicera, muntligt och skriftligt med olika målgrupper på svenska och engelska och att kunna diskutera de slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa. 8. visa förmåga att samarbeta, planera, leda och organisera 9. kunna följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom elektrotekniken och ha kännedom om huvuddragen i aktuell utveckling och forskning inom teknikområdet

11 Värderingsförmåga och förhållningssätt En civilingenjör från elektroteknikprogrammet ska 10. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används nationellt och internationellt 11. visa förståelse och respekt för betydelsen av hur elektrotekniken påverkar människor, samhälle och miljö med hänsyn tagen till begränsade naturresurser 12. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete


Ladda ner ppt "Antagning 2006 55 förstahandssökanden 53 antagna efter 2:a antagningen –12.0 9 Tekniskt basår Efterantagning under augusti 76 inskrivna –2 avhopp."

Liknande presentationer


Google-annonser