Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com.  Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com.  Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida."— Presentationens avskrift:

1 Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com

2  Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida för skadeståndsskyldighet  Generell utgångspunkt: Ansvarsgrund = culpa  Andra ansvarsgrunder: Rent strikt ansvar, hybridformer  Kräva ”mer” än culpa? Uppsåt, brott, etc.  Om begreppet plikt

3  Faller inom ramen för det allmänna culpaansvaret  Dock ofta särskilt reglerat i lag och särskilda regler kan ställas upp (jmf. kontrollansvaret)  Kan naturligtvis avtalas bort, t.ex. genom en riskallokering till endera parts försäkring

4  Enligt 2:2: Ren förmögenhetsskada ersätts om den orsakats genom brott.  Klara fall: Bedrägeri, förskingring, etc.  Stöld av kontanter? Sakskada!

5  Mutbrott och bestickning?  Trolöshet mot huvudman?  Skattebrott? NJA 2003 s. 390  Socialförsäkringsbedrägeri?

6  Principalansvarets reglering  Begreppet ”i tjänsten”  Kontroll etc.  Försäkringsmöjligheter

7  E contrario-tolkning av 2:2: Skadestånd för ren förmögenhetsskada förutsätter brottslig handling  Utgångspunkten har varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling.  En orimlig tolkning.

8

9  Speciallagstiftning  Det allmännas ansvar  Praxis: Vårdslös värdering  Praxis: Otillbörlig konkurrens  Praxis: Konkursförvaltare  Specialpraxis: Culpa in contrahendo  Kontraktsansvar

10  Kone invest (1987); Östersundsfallet (2001)  Förutsättningar i Kone.  Ansvarsargumentationen: Den befogade tillitens princip  Betydelse utanför fastighetsvärderingssituationen

11  Vilka intyg gäller det? Andra värderingar? Legal opinions?  Tillitsprincipens inträde – känd från kontraktsrätten och från common law (negligent misrepresentation)

12  I skadeståndsrättens framkant: NJA 2005 s. 608. ”En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som handlandet orsakat.”  Fri konkurrens vs. otillbörlig konkurrens: Nyetablerade advokater och uppmaning till avtalsbrott  Förutsättningar för ansvar?

13  Interference in contractual relationship som en tort och detta fall: Här bulvanförhållande, men samma sak?  Vilka förhållanden kan denna princip appliceras på?  Det komparativa argumentet (Jmf Fairchilds)

14  NJA 1980 s. 383: Skadestånd utgick för vårdslöst men inte brottsligt agerande i samband med bouppteckning vid ackordsförfarande i en konstaterat avtalsliknande situation  NJA 1996 s. 700: Skadeståndsskyldighet för konkursförvaltare ansågs föreligga avs. ren förmögenhetsskada som uppstått till följd av att konkursförvaltaren sålt egendom som tillhörde tredje man.  NJA 1998 s. 520: Bank ansvarade för vårdslöst – ej brottsligt – orsakad ren förmögenhetsskada då den lämnat ut värdepappersdepå till en ägare trots underrättelse om att pantsättning skett

15  I gränslandet mellan avtalsrätten och skadeståndsrätten – men inte avtalsrätt  Culpa in contrahendo – en princip ”utanför systemet”  Centralfallet: Skadeståndsansvar vid avtalsförhandlingar som inte leder till avtal  Utgångspunkt: Vardera parten står själv risken för att avtal inte kommer till stånd  Principens innebörd: Ansvar i vissa fall  I allmänhet anses principen begränsad till det negativa kontraktsintresset

16  Speciallagstiftning  Allmännas ansvar  Och, som sagt, obligationsrättsliga förhållanden

17  Bilden av ”spärregeln” missvisande  Nya argument/principer tonar fram: Tillit  Dikotomin kontraktuell/utomobligatorisk mer diffus?  Gör begreppsbildningen – den tekniska och snäva definitionen av ren förm.skada – mer skada, än nytta?

18

19  Skadestånd kan utgå för ren förmögenhetsskada vid brott men även utan brott i vissa fall  Övergripande normstöd: Culparegeln!  Inskränkningar i ansvaret enligt samma avvägande bedömningar som vid person- och sakskada – men dessa tolkas ofta annorlunda

20  Principiell koherens: Culparegelns fundamentala status utsträcks till hela skadeståndsrätten (jmf. dock kränkning)  Interdisciplinär koherens: Betonar likheterna med de kontraktuella skadestånden  Moralisk koherens: Samma grundläggande moraliska värdering som i övriga skadeståndsrätten – orsakar du någon en skada genom ett otillbörligt beteende får du betala för det  -> Moraliskt rimligt?

21  Särskilda argumentationsmodeller: Tillitsresonemang  Betydelsen av adekvansresonemang och normskyddsresonemang.  Särskilda culpabedömningar?  Särskilda adekvansbedömningar?  Särskilda normskyddsbedömningar?  Särskilda ”i tjänsten”-resonemang vid principalansar?

22  Den öppna skadeståndsrätten än öppnare: Rättspolitisk argumentation kan fälla avgörandet  Pröva fler typer av argument  Pröva andra typer av argument (Komparativrättsliga etc.)  Principlism


Ladda ner ppt "Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com.  Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida."

Liknande presentationer


Google-annonser