Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättning för ren förmögenhetsskada 2: Ansvarsgrunder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättning för ren förmögenhetsskada 2: Ansvarsgrunder"— Presentationens avskrift:

1 Ersättning för ren förmögenhetsskada 2: Ansvarsgrunder
Mårten Schultz Ersättning för ren förmögenhetsskada 2: Ansvarsgrunder

2 Uttrycket ansvarsgrund
Ansvarsgrund = det krav som rättsordningen ställer upp på den påstådda skadevällarens subjektiva sida för skadeståndsskyldighet Generell utgångspunkt: Ansvarsgrund = culpa Andra ansvarsgrunder: Rent strikt ansvar, hybridformer Kräva ”mer” än culpa? Uppsåt, brott, etc. Om begreppet plikt

3 Faller inom ramen för det allmänna culpaansvaret
Ansvarsgrund för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i obligationsrätten Faller inom ramen för det allmänna culpaansvaret Dock ofta särskilt reglerat i lag och särskilda regler kan ställas upp (jmf. kontrollansvaret) Kan naturligtvis avtalas bort, t.ex. genom en riskallokering till endera parts försäkring

4 Ansvarsgrund för ren förmögenhetsskada i skadeståndsrätten
Enligt 2:2: Ren förmögenhetsskada ersätts om den orsakats genom brott. Klara fall: Bedrägeri, förskingring, etc. Stöld av kontanter? Sakskada!

5 Skadestånd pga brott: Svårare fall
Mutbrott och bestickning? Trolöshet mot huvudman? Skattebrott? NJA 2003 s. 390 Socialförsäkringsbedrägeri?

6 Skadestånd för ren förmögenhetsskada: Särskilt om Principalansvaret
Principalansvarets reglering Begreppet ”i tjänsten” Kontroll etc. Försäkringsmöjligheter

7 Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan brott: Spärregeln-tolkningen
E contrario-tolkning av 2:2: Skadestånd för ren förmögenhetsskada förutsätter brottslig handling Utgångspunkten har varit att rena förmögenhetsskador ersätts enbart vid brottslig handling. En orimlig tolkning.

8 En nyanserad bild av de rena förmögenhetsskadorna

9 Enligt culparegeln Ersättningsgilla rena förmögenhetsskador
Speciallagstiftning Det allmännas ansvar Praxis: Vårdslös värdering Praxis: Otillbörlig konkurrens Praxis: Konkursförvaltare Specialpraxis: Culpa in contrahendo Kontraktsansvar

10 Vårdslösa värderingar
Kone invest (1987); Östersundsfallet (2001) Förutsättningar i Kone. Ansvarsargumentationen: Den befogade tillitens princip Betydelse utanför fastighetsvärderingssituationen

11 Kone-principen Vilka intyg gäller det? Andra värderingar? Legal opinions? Tillitsprincipens inträde – känd från kontraktsrätten och från common law (negligent misrepresentation)

12 Otillbörliga ingripanden i andras avtalsförhållanden
I skadeståndsrättens framkant: NJA 2005 s ”En tredje man som har handlat i samförstånd med ena parten i ett avtalsförhållande vid svek mot den andra parten har, eftersom handlandet bedömts vara kvalificerat otillbörligt, ansetts skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som handlandet orsakat.” Fri konkurrens vs. otillbörlig konkurrens: Nyetablerade advokater och uppmaning till avtalsbrott Förutsättningar för ansvar?

13 Max och Frasses: Intressanta aspekter
Interference in contractual relationship som en tort och detta fall: Här bulvanförhållande, men samma sak? Vilka förhållanden kan denna princip appliceras på? Det komparativa argumentet (Jmf Fairchilds)

14 Särskilda fall NJA 1980 s. 383: Skadestånd utgick för vårdslöst men inte brottsligt agerande i samband med bouppteckning vid ackordsförfarande i en konstaterat avtalsliknande situation NJA 1996 s. 700: Skadeståndsskyldighet för konkursförvaltare ansågs föreligga avs. ren förmögenhetsskada som uppstått till följd av att konkursförvaltaren sålt egendom som tillhörde tredje man. NJA 1998 s. 520: Bank ansvarade för vårdslöst – ej brottsligt – orsakad ren förmögenhetsskada då den lämnat ut värdepappersdepå till en ägare trots underrättelse om att pantsättning skett

15 Prekontraktuellt ansvar
I gränslandet mellan avtalsrätten och skadeståndsrätten – men inte avtalsrätt Culpa in contrahendo – en princip ”utanför systemet” Centralfallet: Skadeståndsansvar vid avtalsförhandlingar som inte leder till avtal Utgångspunkt: Vardera parten står själv risken för att avtal inte kommer till stånd Principens innebörd: Ansvar i vissa fall I allmänhet anses principen begränsad till det negativa kontraktsintresset

16 Andra fall av vårdslöshetsansvar för ren förmögenhetsskada
Speciallagstiftning Allmännas ansvar Och, som sagt, obligationsrättsliga förhållanden

17 Slutsatser Bilden av ”spärregeln” missvisande
Nya argument/principer tonar fram: Tillit Dikotomin kontraktuell/utomobligatorisk mer diffus? Gör begreppsbildningen – den tekniska och snäva definitionen av ren förm.skada – mer skada, än nytta?

18 Rena förmögenhetsskador i samtid och framtid: En nyanserad bild

19 En omstrukturerad bild av gällande rätt
Skadestånd kan utgå för ren förmögenhetsskada vid brott men även utan brott i vissa fall Övergripande normstöd: Culparegeln! Inskränkningar i ansvaret enligt samma avvägande bedömningar som vid person- och sakskada – men dessa tolkas ofta annorlunda

20 Varför denna karakteristik av rättsläget?
Principiell koherens: Culparegelns fundamentala status utsträcks till hela skadeståndsrätten (jmf. dock kränkning) Interdisciplinär koherens: Betonar likheterna med de kontraktuella skadestånden Moralisk koherens: Samma grundläggande moraliska värdering som i övriga skadeståndsrätten – orsakar du någon en skada genom ett otillbörligt beteende får du betala för det -> Moraliskt rimligt?

21 Särskilda argumentationsmodeller: Tillitsresonemang
De rena förmögenhetsskadornas särart: Nya begränsningsargument i frånvaro av spärregeln Särskilda argumentationsmodeller: Tillitsresonemang Betydelsen av adekvansresonemang och normskyddsresonemang. Särskilda culpabedömningar? Särskilda adekvansbedömningar? Särskilda normskyddsbedömningar? Särskilda ”i tjänsten”-resonemang vid principalansar?

22 Lärdomar Den öppna skadeståndsrätten än öppnare: Rättspolitisk argumentation kan fälla avgörandet Pröva fler typer av argument Pröva andra typer av argument (Komparativrättsliga etc.) Principlism


Ladda ner ppt "Ersättning för ren förmögenhetsskada 2: Ansvarsgrunder"

Liknande presentationer


Google-annonser