Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår tids stora samhällsomdaningen tid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår tids stora samhällsomdaningen tid"— Presentationens avskrift:

1 Vår tids stora samhällsomdaningen tid
Ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens och ledarskapets umaningar Anförande vid Länsstyrelsens seminarium Krissamverkan – Västra Götaland Göteborg Institutionen för Globala Politiska Studier Hans Abrahamsson När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara Städer KAIROS School of Global Studies

2 Den Stora Omdaningen i vår tid
Tre processer i samverkan som flätar ihop det lokala med det globala Globalisering Ökad rörlighet, ökade kontaktytor Ekonomi-öster/söderut/BRICS Städers ökande roll i den nya ekonomiska geografin och dess förädlingskedjor Demokratins Samhällets ökade mångfald och människors varierande socio-ekonomiska förutsättningar i en alltmer sammanflätad värld Krav på delaktighet och medskapande medför utmaningar för den sociala tilliten och den sociala hållbarheten på lokal nivå Transnationell migration Människor i transit - med sina nomadliknande vardagsliv på flera håll samtidigt Urbanisering Städers ökande roll Takten, klyftorna och misärens förändrade geografi

3 Den stora omdaningen i ett nationellt och historiskt perspektiv
Globalisering, det politiska rummet och nationalstatens förändrade roll Var finns nycklarna? ”nånannanism” Var finns dörrarna? Fram t.o.m trettioåriga kriget pre-Westfalisk Ordning Disorder Westfalisk Ordning Government Nationalstaten Post-Westfalisk ordning Governance Flernivå - partnerskap 1648 1944 Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Gränsöverskridande nätverk G8, G20 ICLEI, UCLG Påve Kyrka Kung Regioner – EU - Eurocities Nationalstater - SKL Feudal herrar Krigsherrar / Maffia Städer Städer, Kommuner,Landsting Urbana regioner – Västra Götaland När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för urbana regioner liksom för städer och deras transnationella nätverk.

4 Urbana regioner i den nya ekonomiska geografin
Tillväxt och kreativitet skapas i det urbana rummet Men priset för inträdesbiljetten kan skapa ett bekymmersamt finansieringsgap Kostnad Investeringskrav – minskad statlig delfinansiering Ökade kostnader för försörjningsstöd pga minskade transfereringar Skatteutjämning Utförsäljning tillgångar Självfinansieringsgrad Minskade skatteintäkter pga förändrad försörjningskvot Minskade statliga anslag (exv utbildning 75 miljoner 2014) Tid Tillsammans med utgiftstak och överskottsmål ökar risken för nedskärningar och minskad välfärd Skillnader i hälsa och livsvillkor

5 Statens förändrade roll och minskat utrymme för välfärd utmanar
Den sociala sammanhållningen på lokal nivå Världs-ordning Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden National stat Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Från ”welfare to workfare” Global nätverksproduktion Arbetsmarknadens polarisering: Inkomstklyftor – ojämn utveckling Välfärden alltmer exklusiv Sprinklersystem i taket som försöker fylla ett glas med vatten på matbordet Civilsamhälle Det sociala kontraktets upplösning Och civilsamhällets uppluckring medför risk för en organisk kris Identitetsformation och lojalitet Vi-grupper och ”gängbildningar” flyktiga nätverk ofta i rivalitet (primär- / gemenskaps- grupper) Innanförskapets osynliga gränser Upplevt Utanförskap NEETS % Informella trygghets- och försörjningssystem Salutogena områden (Antonovsky) – lokala civil samhällen Skillnaden mellan det legala och det legitima

6 Utestängningens frustrationsgap i stadsdelar och bostadsområden
”Behovet av att bli någon” Kriminella nätverk Legosoldat i Ukraina Privata säkerhetsföretag ISIS, Global intifada Svenskarnas Parti Levnadsvillkor Strävan/Anspråk Brinnande bilar på beställning Förmåga/möjlighet Strävan/Anspråk Pulveriserade busskurer Förmåga/möjlighet Tid Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam Vrede / våld På 30 år Inte bara unga män i resursvaga områden alltfler unga kvinnor söker antidepressiva medel och alltfler unga män blir kvar på landsbygden och upplever sig såväl obehövda som oälskade

7 Spänningsfält Framtidens städer – hållbarhetsmotors
Urbaniseringens utmaningar Urbaniserings- och tillväxttakt Finansieringsgap Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd Statens förändrade roll När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för städer och deras nätverk. Framtidens städer – hållbarhetsmotors eller slagfält för sociala konflikter Spänningsfält När det globala möter det lokala Nav för global samhälls -styrning Slagfält för sociala konflikter Det råder skarpt läge Men rörelseriktningen är politiskt påverkbar ! Identifiera och analysera målkonflikter mellan strävan efter att bli till en nod i det globala produktionsnätverket och den sociala hållbarhetens krav

8 En urban regional politik i vår tid kräver synvändor !!
Produktionsnätverkens fyra ”mantra” för global konkurrenskraft formar utvecklingstänkandet i svenska urbana regioner Tillväxt, kreativitet innovation attraktivitet Tillväxtmotor och en av världens mest Innovativa regioner Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete VGR skall 2020 vara Världsledande inom sina styrkeområden Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En urban regional politik i vår tid kräver synvändor !!

9

10 En synvända handlar om politik om nödvändigheten av att bryta med
det postpolitiska tillståndet I övergången mellan Government och Governance riskerar omvärlden att få definiera den enda vägens politik (globaliseringens avtryck) Det politiska ”la Politique” Policy ”le Police” Politiken ”le Politique” Vad Verkstad - att göra något Tjänsteutlåtande Opartiskhet Konsensus Varför Mål- och intressekonflikter (exv. finansieringsmodeller och skattepolitik) Hur Medel Processägande Policybildning Retoriskt gap särkoppling Implementering Dialogen synliggörande Dialogen disciplinerande Dialogen konsensuskapande Medskapande och invånardialog Kreativitet, innovation, kognitiv förmåga Identifiera målkonflikternas effekter Hantera komplexa samhällsproblem Manöverutrymmet: Såväl produktion som folkhälsa kräver känsla av sammanhang - KASAM

11 Migration/invandring
Ompröva synen på invandring i vår globaliserade tid ”Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år” Hur lite invandring har Sverige råd med? Demografisk utveckling: Generationsskifte 1,6 miljoner fram till 2015 Arbete som behöver utföras Stimulera fram idéer, verksamheter och företag Mer mångfaldigt och kreativt samhälle Migration/invandring Vår tids flöde av människor i rörelse data- specialister Nomadisering

12 Förändrad syn på migration kräver minskad utestängning
Rädsla för sociala risker och hot mot det skyddsvärda medför ökad risk för förstärkt innanförskap Offensiv (positiv) Säkerhet Rätt till någonting Främja - Förebygga Skapa social tillit genom: Fritidsgården Trygghetsvandring Nätverkssamtal Förklarande, legitimitetsskapande och relationsbyggande bemötande Underifrån – invånarna som subjekt Social oro – sociala och strukturella förhållanden Defensiv (negativ) Säkerhet Skydd mot någonting Kontroll Stängsel Övervakning Regelbunden visitering Bekymmringssamtal Ovanifrån – invånarna som objekt Social Risk – fokus på individen Arbetsmarknadspolitik Riktade insatser kompetenskrav, validering, risktagning Social investeringspolitik Sociala insatser en investering - och inte en kostnad Tidiga insatser minskar framtida kostnader Stötdämpare för att hantera målkonflikterna Medskapande och invånardialog Synen på makt – makt över / makt till Förstärka det demokratiska systemets legitimitet - Hantera komplexa samhällsproblem - Social tillit genom att leva demokrati

13 Ekonomisk hållbarhet Social Hållbarhet tt Ny tillväxtregim
Ompröva synen på sambanden mellan tillväxt och välfärd Tillväxt innovation kreativitet Vår tids produktionssystem förändrar sambanden mellan tillväxt och välfärd tt attraktivitet Innovation och kreativitet kräver ökad kognitiv förmåga och medskapande Folkhälsans betydelse Exportberoende och sårbarhet (Volvo, SKF, Astra Zeneca. Ericsson) 60% av RNP outward looking (20% Stockholm region and 28% Malmö region). Intresse- och målkonflikter Ekonomisk hållbarhet Social Hållbarhet Ny tillväxtregim (a) Att definiera & mäta tillväxt Frikoppling: Livskvalitet/välbefinnande (b) Produktionsinriktning Ökad lokal resursmobilisering medger gradvis minskat exportberoende (när- och hemmamarknadens betydelse) Sambanden stad och land Arenor för mångfald och – minskat innanförskap Ny välfärdsregim Proportionell universalism (a) Generell välfärdspolitik Stötdämpare för att hantera målkonflikterna (b) Riktad Social investeringspolitik Ökad mångfald medför skilda behov och förutsättningar Kompensatoriskt ansvar Inte en fråga om omprioritering Ekonomi ett medel för att färdas väl Karl Polanyi (1944)

14 grön affärsutveckling
Relation mellan stad och land Det goda livet Stadslandet och grön affärsutveckling

15 Nätverkssamhället med sina komplexa samhällsfrågor
ställer nya krav på samhällsstyrning: dialog och medskapande Public Value Management Nätverksstyrning Dialog – medskapande (för medborgarna) New Public Management Marknadsdriven (för kunden) Traditionellt hierarkisk regelstyrd förvaltning (för väljaren) Nätverksstyrning Från New Public Management till Public Value Management tt SAMHÄLLSNYTTA Värdet av gemensam välfärd är större än individens behovstillfredställelse Krav på ledarskapet: Lyhördhet, lärande, samrådande Möta individualiseringens krav på valfrihet och inflytande Hantera komplexa samhällsproblem Skapa legitimitet: externt, internt Verkställa politiska beslut öka partiets legitimitet Stöd från valmanskår Effektivt genomförande Målstyrning – budget ökad behovstillfredsställelse Aktieägare och kunder

16 Våra svenska urbana regioner
en del av världen med delat globalt ansvar Social hållbarhet kräver en ny styrningsrationalitet som kan skapa politisk legitimitet och social tillit lokalsamhällen genomsyrade av medskapande och ansvarstagande Kommunernas principer för dialog och ökat medskapande kan bli till en praxis som underlättar framväxten av Ett nytt samhällskontrakt Medborgarnas Charter för Rättigheter och Skyldigheter from denizens to citizens Hur kan vi klara oss bättre i världen och hur kan vi bidra till en bättre värld ??

17 Dialog och medskapande !!
Krisberedskap för att socialt hållbart samhälle kräver synvändor som bygger på Dialog och medskapande !! Samtalen om vår gemensamma framtid skall precis börja Tack för uppmärksamheten! Hans Abrahamsson School of Global Studies


Ladda ner ppt "Vår tids stora samhällsomdaningen tid"

Liknande presentationer


Google-annonser