Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

School of Global Studies När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "School of Global Studies När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara."— Presentationens avskrift:

1 School of Global Studies Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara Städer KAIROS Institutionen för Globala Politiska Studier Hans.Abrahamsson@mah.se Hans Abrahamsson Vår tids stora samhällsomdaningen tid Ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens och ledarskapets umaningar Anförande vid Länsstyrelsens seminarium Krissamverkan – Västra Götaland Göteborg 4.12.2014

2 Globalisering Ökad rörlighet, ökade kontaktytor Ekonomi-öster/söderut/BRICS Transnationell migration Människor i transit - med sina nomadliknande vardagsliv på flera håll samtidigt Städers ökande roll Takten, klyftorna och misärens förändrade geografi Samhällets ökade mångfald och människors varierande socio-ekonomiska förutsättningar i en alltmer sammanflätad värld medför utmaningar för den sociala tilliten och den sociala hållbarheten på lokal nivå Den Stora Omdaningen i vår tid Tre processer i samverkan som flätar ihop det lokala med det globala Städers ökande roll i den nya ekonomiska geografin och dess förädlingskedjor Urbanisering Demokratins Krav på delaktighet och medskapande

3 Westfalisk Ordning Government Nationalstaten Post-Westfalisk ordning Governance Flernivå - partnerskap Fram t.o.m trettioåriga kriget pre-Westfalisk Ordning Disorder Påve Kyrka Kung Städer Feudal herrar Regioner – EU - Eurocities Nationalstater - SKL Städer, Kommuner,Landsting Urbana regioner – Västra Götaland Krigsherrar / Maffia Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Gränsöverskridande nätverk G8, G20 ICLEI, UCLG Den stora omdaningen i ett nationellt och historiskt perspektiv Globalisering, det politiska rummet och nationalstatens förändrade roll 16481944 När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för urbana regioner liksom för städer och deras transnationella nätverk. Var finns nycklarna? ”nånannanism” Var finns dörrarna?

4 Tid Kostnad Investeringskrav – minskad statlig delfinansiering Ökade kostnader för försörjningsstöd pga minskade transfereringar Självfinansieringsgrad Minskade skatteintäkter pga förändrad försörjningskvot Minskade statliga anslag (exv utbildning 75 miljoner 2014) Urbana regioner i den nya ekonomiska geografin Tillväxt och kreativitet skapas i det urbana rummet Men priset för inträdesbiljetten kan skapa ett bekymmersamt finansieringsgap Tillsammans med utgiftstak och överskottsmål ökar risken för nedskärningar och minskad välfärd Skillnader i hälsa och livsvillkor Skatteutjämning Utförsäljning tillgångar

5 Världs- ordning National stat Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Civilsamhälle Identitetsformation och lojalitet Vi-grupper och ”gängbildningar” flyktiga nätverk ofta i rivalitet (primär- / gemenskaps- grupper) Innanförskapets osynliga gränser Upplevt Utanförskap NEETS 30-35 % Från ”welfare to workfare” Det sociala kontraktets upplösning Och civilsamhällets uppluckring medför risk för en organisk kris Informella trygghets- och försörjningssystem Salutogena områden (Antonovsky) – lokala civil samhällen Skillnaden mellan det legala och det legitima Global nätverksproduktion Arbetsmarknadens polarisering: Inkomstklyftor – ojämn utveckling Välfärden alltmer exklusiv Sprinklersystem i taket som försöker fylla ett glas med vatten på matbordet Statens förändrade roll och minskat utrymme för välfärd utmanar Den sociala sammanhållningen på lokal nivå

6 Utestängningens frustrationsgap i stadsdelar och bostadsområden Levnadsvillkor Tid Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam På 30 år Vrede / våld Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Brinnande bilar på beställning Pulveriserade busskurer och alltfler unga män blir kvar på landsbygden och upplever sig såväl obehövda som oälskade Inte bara unga män i resursvaga områden alltfler unga kvinnor söker antidepressiva medel ”Behovet av att bli någon” Kriminella nätverk Legosoldat i Ukraina Privata säkerhetsföretag ISIS, Global intifada Svenskarnas Parti

7 Nav för global samhälls -styrning Slagfält för sociala konflikter Det råder skarpt läge Spänningsfält När det globala möter det lokala Statens förändrade roll När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för städer och deras nätverk. Urbaniseringens utmaningar Urbaniserings- och tillväxttakt Finansieringsgap Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd Identifiera och analysera målkonflikter mellan strävan efter att bli till en nod i det globala produktionsnätverket och den sociala hållbarhetens krav Framtidens städer – hållbarhetsmotors eller slagfält för sociala konflikter Men rörelseriktningen är politiskt påverkbar !

8 Tillväxtmotor och en av världens mest Innovativa regioner VGR skall 2020 vara Världsledande inom sina styrkeområden Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Produktionsnätverkens fyra ”mantra” för global konkurrenskraft formar utvecklingstänkandet i svenska urbana regioner Tillväxt, innovation kreativitet attraktivitet En urban regional politik i vår tid kräver synvändor !! Hög attraktivitet Stark konkurrenskraft Fler i arbete

9

10 Policy ”le Police” Vad Verkstad - att göra något Tjänsteutlåtande Opartiskhet Konsensus Politiken ”le Politique” Hur Medel Processägande Det politiska ”la Politique” Manöverutrymmet: Såväl produktion som folkhälsa kräver känsla av sammanhang - KASAM Varför Mål- och intressekonflikter (exv. finansieringsmodeller och skattepolitik) En synvända handlar om politik om nödvändigheten av att bryta med det postpolitiska tillståndet Retoriskt gap särkoppling Policybildning Implementering Dialogen synliggörande Dialogen disciplinerande Dialogen konsensuskapande I övergången mellan Government och Governance riskerar omvärlden att få definiera den enda vägens politik (globaliseringens avtryck) Medskapande och invånardialog Kreativitet, innovation, kognitiv förmåga Identifiera målkonflikternas effekter Hantera komplexa samhällsproblem

11 Hur lite invandring har Sverige råd med? Demografisk utveckling: Generationsskifte 1,6 miljoner fram till 2015 Arbete som behöver utföras Stimulera fram idéer, verksamheter och företag Mer mångfaldigt och kreativt samhälle ”Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år” Migration/invandring Vår tids flöde av människor i rörelse 2009-2012 10.451 data- specialister Nomadisering Ompröva synen på invandring i vår globaliserade tid

12 Förändrad syn på migration kräver minskad utestängning Social investeringspolitik Sociala insatser en investering - och inte en kostnad Tidiga insatser minskar framtida kostnader Stötdämpare för att hantera målkonflikterna Medskapande och invånardialog Synen på makt – makt över / makt till -Förstärka det demokratiska systemets legitimitet - Hantera komplexa samhällsproblem - Social tillit genom att leva demokrati Offensiv (positiv) Säkerhet Rätt till någonting Främja - Förebygga Skapa social tillit genom: Fritidsgården Trygghetsvandring Nätverkssamtal Förklarande, legitimitetsskapande och relationsbyggande bemötande Underifrån – invånarna som subjekt Social oro – sociala och strukturella förhållanden Defensiv (negativ) Säkerhet Skydd mot någonting Kontroll Stängsel Övervakning Regelbunden visitering Bekymmringssamtal Ovanifrån – invånarna som objekt Social Risk – fokus på individen Arbetsmarknadspolitik Riktade insatser kompetenskrav, validering, risktagning Rädsla för sociala risker och hot mot det skyddsvärda medför ökad risk för förstärkt innanförskap

13 Ny välfärdsregim Proportionell universalism (a) Generell välfärdspolitik Stötdämpare för att hantera målkonflikterna (b) Riktad Social investeringspolitik Ökad mångfald medför skilda behov och förutsättningar Kompensatoriskt ansvar Inte en fråga om omprioritering Ny tillväxtregim (a) Att definiera & mäta tillväxt Frikoppling: Livskvalitet/välbefinnande (b) Produktionsinriktning Ökad lokal resursmobilisering medger gradvis minskat exportberoende (när- och hemmamarknadens betydelse) Sambanden stad och land Arenor för mångfald och – minskat innanförskap Ompröva synen på sambanden mellan tillväxt och välfärd tt Vår tids produktionssystem förändrar sambanden mellan tillväxt och välfärd Innovation och kreativitet kräver ökad kognitiv förmåga och medskapande Folkhälsans betydelse Intresse- och målkonflikter Tillväxt innovationkreativitet attraktivitet Social Hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Ekonomi ett medel för att färdas väl Karl Polanyi (1944) Exportberoende och sårbarhet (Volvo, SKF, Astra Zeneca. Ericsson) 60% av RNP outward looking (20% Stockholm region and 28% Malmö region).

14 Relation mellan stad och land Det goda livet Stadslandet och grön affärsutveckling

15 Traditionellt hierarkisk regelstyrd förvaltning (för väljaren) New Public Management Marknadsdriven (för kunden) Public Value Management Nätverksstyrning Dialog – medskapande (för medborgarna) Verkställa politiska beslut öka partiets legitimitet Stöd från valmanskår Effektivt genomförande Målstyrning – budget ökad behovstillfredsställelse Aktieägare och kunder Lyhördhet, lärande, samrådande Möta individualiseringens krav på valfrihet och inflytande Hantera komplexa samhällsproblem Skapa legitimitet: externt, internt tt Nätverksstyrning Från New Public Management till Public Value Management SAMHÄLLSNYTTA Värdet av gemensam välfärd är större än individens behovstillfredställelse Nätverkssamhället med sina komplexa samhällsfrågor ställer nya krav på samhällsstyrning: dialog och medskapande Krav på ledarskapet:

16 Medborgarnas Charter för Rättigheter och Skyldigheter from denizens to citizens Social hållbarhet kräver en ny styrningsrationalitet som kan skapa politisk legitimitet och social tillit lokalsamhällen genomsyrade av medskapande och ansvarstagande Ett nytt samhällskontrakt Våra svenska urbana regioner Kommunernas principer för dialog och ökat medskapande kan bli till en praxis som underlättar framväxten av en del av världen med delat globalt ansvar och hur kan vi bidra till en bättre värld ?? Hur kan vi klara oss bättre i världen

17 School of Global Studies Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se Samtalen om vår gemensamma framtid skall precis börja Hans Abrahamsson Tack för uppmärksamheten ! Dialog och medskapande !! Krisberedskap för att socialt hållbart samhälle kräver synvändor som bygger på


Ladda ner ppt "School of Global Studies När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara."

Liknande presentationer


Google-annonser