Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett freds- och utvecklingsperspektiv på Folkhälsans och den Sociala Hållbarhetens förutsättningar Anförande Crossing Borders, Malmö den 25.2.2014 Hans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett freds- och utvecklingsperspektiv på Folkhälsans och den Sociala Hållbarhetens förutsättningar Anförande Crossing Borders, Malmö den 25.2.2014 Hans."— Presentationens avskrift:

1 Ett freds- och utvecklingsperspektiv på Folkhälsans och den Sociala Hållbarhetens förutsättningar Anförande Crossing Borders, Malmö den 25.2.2014 Hans Abrahamsson School of Global Studies Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se När världen kommer till Göteborg Kunskap om och Arbetssätt i Rättvisa och socialt hållbara Städer KAIROS Institutionen för Globala Politiska Studier Hans.Abrahamsson@mah.se Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter

2 World Bank (2011): WDR – Conflict, Security and Development UNDP (2011): Sustainability and Equity OECD (2012) Perspectives of global development – social cohesion in a shifting World Social hållbarhet social sammanhållning och samhällelig motståndskraft det handlar om säkerhet/trygghet, mänskliga rättigheter och folkhälsa Folkhälsa – ett villkor för fred och hållbar utveckling Den hållbara utvecklingens tre dimensioner ekologiskt, ekonomiskt och socialt FN (1992): RIO Summit – Environment & Development Brundtland (1987): Our Common Future WHO (2008): Marmot – Closing the Gap in a Generation De sociala bestämningsfaktorernas betydelse

3 Globalisering Ekonomi-öster/söderut Migration Ett naturligt flöde Människor i transit - med sina vardagsliv på flera håll samtidigt Urbanisering Urbaniseringstakt, växande inkomst- och hälsoklyftor. Det globala Nord och det globala Syd. Samhällets ökade mångfald och människors varierande socio-ekonomiska förutsättningar i en alltmer sammanflätad värld Den Stora Omdaningen i vår tid det lokala flätas ihop med det globala Nationella produktionssystem ersätts av global nätverksproduktion Ökad rörlighet och globala kontaktytor medför utmaningar för den lokala sociala hållbarheten Städers ökande roll i den nya ekonomiska geografin

4 Westfalisk Ordning Government Nationalstaten Post-Westfalisk ordning Governance Flernivå - partnerskap Pre-Westfalisk Ordning Disorder Påve Kyrka Kung Städer Feudal herrar Regioner – EU - Eurocities Nationalstater - SKL Städer, Kommuner,Landsting Urbana regioner – Västra Götaland Krigsherrar / Maffia Transnationella Företag Multilaterala Organisationer (IMF/WB) Gränsöverskridande nätverk G8, G20 ICLEI, UCLG Statens förändrade roll nya och fler aktörer i det politiska rummet 16481944 När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för städer och deras transnationella nätverk.

5 Tid Kostnad Investeringsnivå Bostadsbyggande Försörjningskvot, Minskad självfinansierings- grad pga krympande skatteintäkter och statsbidrag Utgiftstak och överskottsmål ökar risken för nedskärningar och minskad välfärd Den nya ekonomiska geografin Tillväxt och kreativitet skapas i det urbana rummet Men priset för inträdesbiljetten kan skapa ett bekymmersamt finansieringsgap

6 Världs- ordning National stat Statens förändrade roll och minskat utrymme för välfärd utmanar stadens sociala sammanhållning Krav på makroekonomisk balans - budgetrestriktioner Ekonomiska nedskärningar och minskade offentliga och sociala åtaganden Socialt kontrakt Säkerhet - Leg. Inst. Civilsamhälle Identitetsformation och lojalitet Primär-, Vi- gemenskapsgrupper, ”gängbildningar” ofta i form av flyktiga nätverk och ibland i rivalitet Innanförskapets osynliga gränser skapar utanförskap NEETS 30-35 % Från ”welfare to workfare” Det sociala kontraktets upplösning Civilsamhällets uppluckring Informella trygghets- och försörjningssystem Salutogena områden (Antonovsky) – lokala civil samhällen Skillnaden mellan det legala och det legitima Global nätverksproduktion producent/konsument skiljs åt: Inkomstklyftor – ojämn utveckling

7 Utestängningens frustrationsgap Levnadsvillkor Tid Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam På 30 år Vrede / våld Strävan/Anspråk Förmåga/möjlighet Brinnande bilar på beställning Pulveriserade busskurer Inte bara om unga män i resursvaga områden Alltfler unga kvinnor söker antidepressiva medel och alltfler unga män blir kvar på landsbygden och upplever sig såväl obehövda som oälskade

8 Nav för global samhälls -styrning Slagfält för sociala konflikter Rörelseriktningen är politiskt påverkbar ! Spänningsfält När det globala möter det lokala Statens förändrade roll När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet ökar utrymmet för städer och deras nätverk. Urbaniseringens utmaningar Urbaniserings- och tillväxttakt Finansieringsgap Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd

9 Vad kan göras? När det globala möter det lokala Social investeringspolitik Stötdämpare för att hantera målkonflikterna Medskapande och invånardialog -Identifiera målkonflikternas effekter -Hantera komplexa samhällsproblem Identifiera och analysera målkonflikter mellan strävan efter att bli till en nod i det globala produktionsnätverket och den sociala hållbarhetens krav Vikten av att hålla två tankar i huvudet samtidigt Positiv Säkerhet Förebygga Främja Minska innanförskapet Underifrån Negativ Säkerhet Kontroll Stängsel Övervakning Ovanifrån Folkhälsans betydelse - men inte bara en fråga om livsstil Sociala bestämningsfaktorer – Större än summan av individers hälsa Strukturella förhållanden – samhällelig tillit Prislappen Förstärkt innanförskap Bekymmringssamtal

10 Ny välfärdsregim Social Hållbarhet Proportionell universalism (a) Generell välfärdspolitik Stötdämpare för att hantera målkonflikterna (b) Riktad Social investeringspolitik Ökad mångfald medför skilda behov och förutsättningar Kompensatoriskt ansvar Inte en fråga om omprioritering Vad behöver göras? Crossing borders Ny tillväxtregim Ekonomisk hållbarhet (a) Att definiera & mäta tillväxt Frikoppling: Livskvalitet/välbefinnande (b) Produktionsinriktning Ökad lokal resursmobilisering medger gradvis minskat exportberoende (när- och hemmamarknadens betydelse) Sambanden kärnområde – omland Arenor för mångfald och – minskat innanförskap Ompröva synen på sambanden mellan tillväxt och välfärd tt Vår tids produktionssystem förändrar sambanden mellan tillväxt och välfärd Innovation och kreativitet kräver ökad kognitiv förmåga och medskapande Folkhälsans betydelse Målkonflikter Tillväxt - Hållbarhet Den svåra balansen för välfärdens finansiering

11 Policy ”le Police” Verkstad - att göra något Tjänsteutlåtande Opartiskhet Konsensus Politiken ”le Politique” Hur Medel Processägande Det politiska ”la Politique” Manöverutrymmet: Såväl produktion som folkhälsa kräver känsla av sammanhang - KASAM Vad och varför Globaliseringens uttryck Mål- och intressekonflikter (exv. finansieringsmodeller och skattepolitik) Att bryta med det postpolitiska tillståndet Retoriskt gap särkoppling Policybildning Implementering Dialogen synliggörande Dialogen disciplinerande Dialogen konsensuskapande I övergången mellan Government och Governance riskerar omvärlden att få definiera den enda vägens politik (globaliseringens avtryck) Medskapande och invånardialog Kreativitet, innovation, kognitiv förmåga Identifiera målkonflikternas effekter Hantera komplexa samhällsproblem

12 Folkhälsoarbetare vår tids fredsambassadörer ! Tack för uppmärksamheten! Hans Abrahamsson School of Global Studies Hans.Abrahamsson@globalstudies.gu.se Folkhälsa – ett villkor för fred och hållbar utveckling


Ladda ner ppt "Ett freds- och utvecklingsperspektiv på Folkhälsans och den Sociala Hållbarhetens förutsättningar Anförande Crossing Borders, Malmö den 25.2.2014 Hans."

Liknande presentationer


Google-annonser