Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän."— Presentationens avskrift:

1 Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän

2 Förtroendemannalagen: FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 2

3

4 Vem är Facklig Förtroendeman? Den som utsetts av en arbetstagarorganisation att företräda de anställda på en arbetsplats Arbetsgivaren måste underrättas Gäller arbetstagarorganisation bunden av kollektivavtal 4

5 När omfattas en förtroendeman av lagen? Anställd Utsedd Anmäld 5

6 Läkarföreningen Har det facklig mandatet Fördelar facklig tid 6

7 Rätt till ledighet I Rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget Omfattningen skall vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen Ledighet får inte förläggas så att den medför betydande hinder för arbetet Ledigheten och dess omfattning bestäms av AG och den lokala AT-organisationen 7

8 Rätt till ledighet II Kollektivavtal: - fortlöpande: 4 timmar/medlem/år - inte fortlöpande: t.ex. centrala fackliga uppdrag & arbetsbristförhandlingar, deltagande i kurs 8

9 Rätt till betald ledighet Ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen Ledighet för utbildning inriktad direkt på den fackliga förtroendemannens handläggning av frågor som rör den fackliga verksamheten på arbetsplatsen 9

10 FML: Vad är facklig verksamhet? Förhandlingsarbete Förberedelser Samtal med den enskilde medlemmen Information till medlemmarna angående den fackliga verksamheten Arbetsuppgifter som följer av kollektivavtal och lag Facklig utbildning OBS! ”Interna föreningsangelägenheter” 10

11 rättigheter Förtroendemannens rättigheter Får inte hindras av AG att sköta sitt uppdrag Rätt att disponera lokaler eller annat utrymme på arbetsplatsen (v b telefon, skrivpersonal) Får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller arbetsvillkor (även efter avslutat uppdrag: ”efterskydd”) Förändras förtroendemannens arbetsförhållanden eller anställningsvillkor skall lokala AT-organisationen varslas minst 2 veckor i förväg och förtroendemannen ska underrättas Uppsägningsskydd vid arbetsbrist Skadestånd i vissa fall 11

12 Om AG motsätter sig fackligt förtroendemannaarbete… Tolkningsföreträde: Den lokala AT- organisationens mening gäller tills tvist slutligt prövats av AD eller avgjorts på annat sätt Tolkningsföreträde skall vara skriftligt och utföras av Läkarförbundet centralt Brott mot lagens regler eller felaktigt utnyttjande av tolkningsföreträdet kan medföra skadeståndsskyldighet 12

13 Vad regleras i kollektivavtal? Praktiska hjälpmedel Omfattning/förläggning Ersättningsregler 13


Ladda ner ppt "Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän."

Liknande presentationer


Google-annonser