Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän"— Presentationens avskrift:

1 Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän

2 Förtroendemannalagen: FML Lag (1974:358) om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen

3

4 Vem är Facklig Förtroendeman?
Den som utsetts av en arbetstagarorganisation att företräda de anställda på en arbetsplats Arbetsgivaren måste underrättas Gäller arbetstagarorganisation bunden av kollektivavtal 1§ Lagen tillämpas på den som utsetts av en arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på en arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Lagen kan tillämpas på en facklig förtroende­man först när organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga . Med facklig verksamhet avses uppgifter som rör arbetstagares intressen i för­hållande till arbetsgivare. Härmed avses inte bara det förhandlingsarbete som sker i direkt kontakt med arbetsgivaren utan även förberedelser, samtal med den enskilde medlemmen, information till medlemmarna an­gående den fack­liga verksamheten etc. Likaså avses arbetsuppgifter som följer av kollektivavtal och lag. Även facklig utbildning faller under be­greppet facklig verk­samhet. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Bestämmelser om kollektivavtal finns främst reglerat i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarorganisation som tecknat kollektivavtal omfattas automatiskt av riksavtalet och är skyldig att tillämpa dess regler för samtliga anställda inom avtalsområdet oavsett om dessa är medlemmar i arbetstagarorganisationen eller ej (MBL §§ ). Detta förhindrar att icke-medlemmar kan konkurrera om jobben med sämre villkor än kollektivavtalet, exempelvis lägre löneanspråk.

5 När omfattas en förtroendeman av lagen?
Anställd Utsedd Anmäld

6 Läkarföreningen Har det facklig mandatet Fördelar facklig tid

7 Rätt till ledighet I Rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget Omfattningen skall vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen Ledighet får inte förläggas så att den medför betydande hinder för arbetet Ledigheten och dess omfattning bestäms av AG och den lokala AT-organisationen

8 Rätt till ledighet II Kollektivavtal:
- fortlöpande: 4 timmar/medlem/år - inte fortlöpande: t.ex. centrala fackliga uppdrag & arbetsbristförhandlingar, deltagande i kurs

9 Rätt till betald ledighet
Ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen Ledighet för utbildning inriktad direkt på den fackliga förtroendemannens handläggning av frågor som rör den fackliga verksamheten på arbetsplatsen (AD 1976 nr 35)

10 FML: Vad är facklig verksamhet?
Förhandlingsarbete Förberedelser Samtal med den enskilde medlemmen Information till medlemmarna angående den fackliga verksamheten Arbetsuppgifter som följer av kollektivavtal och lag Facklig utbildning OBS! ”Interna föreningsangelägenheter” Med facklig verksamhet avses uppgifter som rör arbetstagares intressen i förhållande till arbetsgivare. Löst detta genom att döpa om styrelsemöten till förberedelser inför skyddskommitté.

11 Förtroendemannens rättigheter
Får inte hindras av AG att sköta sitt uppdrag Rätt att disponera lokaler eller annat utrymme på arbetsplatsen (v b telefon, skrivpersonal) Får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller arbetsvillkor (även efter avslutat uppdrag: ”efterskydd”) Förändras förtroendemannens arbetsförhållanden eller anställningsvillkor skall lokala AT-organisationen varslas minst 2 veckor i förväg och förtroendemannen ska underrättas Uppsägningsskydd vid arbetsbrist Skadestånd i vissa fall

12 Om AG motsätter sig fackligt förtroendemannaarbete…
Tolkningsföreträde: Den lokala AT-organisationens mening gäller tills tvist slutligt prövats av AD eller avgjorts på annat sätt Tolkningsföreträde skall vara skriftligt och utföras av Läkarförbundet centralt Brott mot lagens regler eller felaktigt utnyttjande av tolkningsföreträdet kan medföra skadeståndsskyldighet

13 Vad regleras i kollektivavtal?
Praktiska hjälpmedel Omfattning/förläggning Ersättningsregler


Ladda ner ppt "Rättigheter och skyldigheter för fackliga förtroendemän"

Liknande presentationer


Google-annonser