Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Arbetet med förorenade områden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Arbetet med förorenade områden"— Presentationens avskrift:

1 Program Arbetet med förorenade områden
Länsstyrelsen Ansvar för förorenare, säljare, köpare och mäklare Fredrik Bäck, Sveriges geologiska undersökning Diskussion och avslutning Fredrik Välkommen och presentation. Samverkansprojekt mellan länen i Gotland, Stockholms, Södermanlands, Örebro, Uppsala och Västmanlands län. Informationen hålls förutom i Örebro även i Stockholm och på Visby. Fråga vilka län som representeras (om vi inte kan se det innan) Vi visar bilder från de län som är representerade vid seminariet.

2 Giftfri miljö Fredrik Mycket av det miljöarbete som utförs i Sverige styrs av de av riksdagen beslutade miljömålen. Det finns 16 st sådana miljömål och de har alla som övergripande målsättning att vi till kommande generationer ska kunna lämna över ett samhälle där våra stora miljöproblem är lösta.. När det gäller arbetet med förorenade områden är det i första hand miljömålet Giftfri miljö som vi arbetar efter. Det övergripande målet är att miljön ska vara fri från …….. Under detta mål finns ett antal delmål där det bl.a. uttalas att de miljöproblem som de förorenade områdena utgör ska vara lösta till år 2050. Det sägs också att vi ska arbeta med de mest prioriterade områdena först, dvs. de som innebär störst risk för människors hälsa och för miljön. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

3 Förorenad mark – syns inte men finns
Det finns platser i Sverige som kan vara förorenade! Vad händer om jag köper en förorenad fastighet? Kan jag köpa på mig ansvar? Undersökningsplikten? Vad gör jag om jag upptäcker att fastigheten är förorenad? Var hittar jag mer information? Fredrik Kolla med Fredrik att frågorna besvaras! Förklara syftet med projektet och dagen och ringar in frågorna som ska besvaras.

4 Från kartläggning till åtgärd?
Registrering och prioritering Enhetlig metod finns Klassning från 1 till 4 Registrering i en nationell databas Undersökningar Stegvis Kartlägga och avgränsa föroreningar Bedöma risker med föroreningarna Åtgärder Engångskaraktär Bortschaktning är vanligast Anna-Lena Identifiering vilka branscher kartläggs: plats och bransch och hur vi fått fram dem. Vid inventering så görs en noggrannare genomgång av historiken i första skedet. Inventeringen kräver mer information Vid frånvaro om information gör man antaganden utifrån bransch och årtal Samlad riskklassning, d.v.s. risk för människors hälsa och miljön Exempel på branscher (nämn branschlistan) tex kemtvättar, bensinstationer, Träimpregnering och sågverk med doppning, järnbruk, verkstäder, gjuterier, gasverk, tryckerier Databas finns på Länsstyrelsen som innehåller information

5 Vem gör vad? Undersökningar Åtgärder Ändrad markanvändning
Exploatering Registrering av objekt Bidragsfinansiering Tillsyn Anna-Lena Undersökningar och åtgärder görs av Verksamhetsutövare och fastighetsägare gör undersökningar Exploatörer och i samband med annan ändrad markanvändning Länsstyrelsen Registrerar objekt och håller en nationell databas Bidragsfinansierar undersökningar när ansvariga saknas Utövar tillsyn Kommuner Arbetar med detaljplanering Är huvudmän för bidragsfinansierade undersökningar och åtgärder Jämför när ni ringer och frågar om avlopp och radon. Fråga även om detta!

6 428 är bedömda avseende risk
2411 objekt i Västmanlands Län Gruvor Bruksområden Sågverk och impregnering Metallindustri Bensinstationer 428 är bedömda avseende risk 44 mycket stora risker 139 stora risker 944 kvar att kartlägga Anna-Lena Lägesredovisning aktuellt län…. RUM – katalogen, info på hemsidan

7 580 är bedömda avseende risk
3800 objekt i Örebro Län Gruvor Bensinstationer Verkstadsindustri Avfallshantering Bruksområden Sågverk och impregnering 580 är bedömda avseende risk 42 mycket stora risker 214 stora risker 500 ej bedömda ännu Fredrik

8 http://www. lansstyrelsen
Fredrik

9 Hur går vi vidare? Påverkar dessa frågor värderingen av en fastighet?
Hur mycket tar ni som mäklare reda på kring förorenade fastigheter? Hur kan vi få ut informationen till fler mäklare? Vill ni ha någon mer information från oss? Detta är vår sista bild, visas lämpligen efter att Fredrik pratat klart. Övriga bilder har vi med oss utifall att… Sörmlands bilder kan bli aktuella. Känner ni er bättre rustade för att möta köpare och säljare? Fler frågor som ni vill ha besvarade?

10 Södermanlands län 2009 2380 objekt i Södermanlands Län är identifierade som potentiellt förorenade eller förorenade områden Ca 30-tal objekt kvarstår att inventera i länet inom prioriterade branscher enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. brandövningsplatser, tillverkning av trätjära, betning av utsäde, plantskolor och fritidsbåtshamnar. Lägesredovisning aktuellt län….

11 De riskklassade objektens fördelning i Södermanlands län.
491 är inventerade och riskbedömda. 21 mycket stor risk (rk 1) 171 stor risk (rk 2) 219 måttlig risk (rk 3) 117 liten risk (rk 4) Lägesredovisning aktuellt län….

12 Läget på Gotland Ca 1000 objekt i länet Några stora objekt
Många små inom många olika branscher Impregnering Garveri Ytbehandling Oljedepå Bensinstationer Tjärfabriker Kvarnar Plantskolor Kemtvätt Hamnar Grafisk industri Textilindustri Ca 1000 objekt som är potentiellt förorenade eller förorenade områden i länet Gotlands isolerade läge har medfört att många olika branscher förekommit på ön. På Gotland finns några lite större objekt, men framförallt finns det många små. Många av industrierna är eller har varit koncentrerade till Visby eller till något av de större samhällena på ön (Slite, Klintehamn, Hemse), men det finns även exempel på industrier som ligger långt från dessa orter. Av de lite större objekten är det främst impregneringsverksamhet det handlar om. Övriga branscher som ligger ganska högt upp på listan över vilka verksamheter som står för de flesta föroreningarna på ön hamnar: ytbehandling, oljedepåer, bensinstationer, tjärfabriker samt kvarnar. Men även vitt skilda branscher så som garveri, kemtvättar, plantskolor, hamnar, samt grafisk och textilindustri.

13 Läget på Gotland 11 mycket stora risker 52 stora risker
Utav 1000 objekt är 228 bedömda med avseende på risk 11 mycket stora risker 52 stora risker Ca 250 ej bedömda ännu Karta på hemsidan Utav de 1000 objekten har vi gjord bedömningar på 228 st. Elva av dessa hamnade i klassen med mycket stora risker. Det är de som finns markerade på kartan. Sju av dessa var impregneringsanläggningar, en kemtvätt, ett gasverk, en kvarn, ett elverk och ett område där de hållit på med kabelbränning. På våran hemsida kan ni hitta en karta som visar de platser på Gotland där de platser där det finns potentiellt förorenade eller konstaterat förorenade området. Objekt med mkt stor risk

14 Läget på Gotland Bild 1 Förorening i stadsmiljö. Fd kemtvätt, idag videouthyrning. Ca ett ton perkloretylen ligger runt grunden. Bild 2 Semester idyll. Fd elverk som byggds om till sommarstuga, väldigt höga blyhalter i större delen av gräsmattan. På Gotland finns även exempel där kvarnar och bensinstationer byggds om till sommarstugor. Bild 3 Berggrunden är sprickig på Gotland, jordlagret är tunt och vattnet rör sig snabbt från markytan ner till grundvattnet, som därför är mycket känsligt för föroreningar. Det finns över 10 000 enskilda vattentäkter på Gotland och ett spill eller utsläpp från industriverksamhet eller olyckor kan få förödande konsekvenser för vattenförsörjningen om det sker inom ett påverkansområde för en större vattentäkt. Här är det mest förorenade området på Gotland. Creosot. Föroreningen har spridit sig till grundvattnet och årligen får hus i omgivningen förorenat vatten i sin brunn. Föroreningar har ingen respekt för fastighetsgränser. Bild 4 Ett fall som nu är överklagat till MÖD. Det är en privat person som köpt en konstaterat förorenad fastighet och som nu måste vara med och betala saneringen.

15 8 100 förorenade områden i Stockholms län
Pågående inventeringar Ytbehandlingsindustri Verkstadsindustri Tjärtillverkning Asfaltverk Lägesredovisning aktuellt län….

16 8 100 förorenade områden i Stockholms län
257 är bedömda avseende risk 36 mycket stora risker 91 stora risker kvar att bedöma ( i kvarstående bransbranscher) Lägesredovisning aktuellt län….

17 Uppsala Län För närvarande finns drygt 3200 objekt identifierade i länet, varav drygt 480 är riskklassade enligt MIFO. 81 objekt har bedömts hamna i den högsta riskklassen och 175 i den näst högsta. För närvarande pågår branschinventering av grafisk industri i hela länet och kommuninventeringar i Uppsala och Tierps kommuner. Enligt en bedömning som gjorts så återstår ca objekt i länet att riskklassa enligt MIFO fas 1.


Ladda ner ppt "Program Arbetet med förorenade områden"

Liknande presentationer


Google-annonser