Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsansvar Ett första steg i det fortsatta arbete med förorenade områden eller Hur går vi vidare med alla riskklass 1:or och 2:or?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsansvar Ett första steg i det fortsatta arbete med förorenade områden eller Hur går vi vidare med alla riskklass 1:or och 2:or?"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsansvar Ett första steg i det fortsatta arbete med förorenade områden eller Hur går vi vidare med alla riskklass 1:or och 2:or?

2 Bedömning av tillsynsmyndighet – varför?
Miljömålet giftfri miljö – öka andelen privatfinansierade åtgärder Tydligare vem som är tillsynsmyndighet - rätt myndighet Enklare kunna prioritera vilka objekt man ska jobba vidare med – tillsyn/bidrag

3 Bakgrund - nationellt Länge oklart hur man ska tolka
2010 Länsstyrelsen i V. Götaland regeringsuppdrag att ta fram nytt förslag till fördelning av tillsynsansvar 2011 Miljödepartementet remiss – NV fick i uppdrag att utreda och förtydliga tillsynsansvaret 2014 Maj NV presenterade förslag – inga större förändringar, endast förtydliganden Länsstyrelserna fick av NV uppdrag att gå utreda tillsynsmyndighet (rk 1och2) och uppdatera EBH-stödet 2014 NVs uppdrag: En tydlig fördelning av tillsynsansvaret bidrar till en effektiv och sammanhållen tillsyn, underlättar till-synsmyndigheternas arbete och är en viktig insats för att öka den tillsynsdrivna och frivilliga efterbehandlingen. Effektivare tillsyn bidrar på sikt till att uppnå precise-ringen under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö; ”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljön”.

4 Bakgrund – Örebro län Inventeringen klar 2013
41 riskklass 1 och 331 riskklass 2 Frågeställningar Vilka objekt har kommunen resp Länsstyrelsen tillsyn över? Vilka är tillsynsobjekt och bidragsobjekt? Hur ska vi arbeta vidare med dessa objekt?

5 Genomförande Bedömning görs utifrån hur verksamheten såg ut när den lades ner och utifrån nuvarande lagstiftning Nedlagt före 1969 – alltid kommunen Nedlagt efter 1969: Kommun om C- eller U-verksamhet Länsstyrelsen om A- eller B-verksamhet vid nedläggning Kommun om A- eller B-verksamhet delegerad vid nedläggning

6 Lagstiftning Miljötillsynsförordningen 2011:13, 2 kap 29§ och 2 kap 31§ Miljöprövningsförordningen 2013:251

7 Miljötillsynsförordningen
29 § Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om 3. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig verksamhet och a) är i drift, eller b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen, och 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verksamhet eller åtgärd som länsstyrelsen har tillsynsansvar för. Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§. Förordning (2014:430).

8 Miljötillsynsförordningen forts
31 § Den kommunala nämnden har, utöver det som följer av 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om 3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 § första stycket 3, 4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för

9 Hur gjorde vi? Rutin Genomgång av överlåtelser
Genomgång av objekten (rk 1 och 2) kommunvis Lista med bl a nedläggningsår, koder samt motivering

10 Miljöprövnings-förordningen (2013:251) § och kod
Objektsnamn Objekts id Fastighets- beteckning A/B/C/U-verk- samhet Miljöprövnings-förordningen (2013:251) § och kod Risk-klass Pågående/nedlagd Lades ner år Tillsyns-ansvar (Lst/ Kommun) Primär Bransch Kommentar/förklaring Bofors skjutfält, Långsjön 115948 Bofors skjutfält 4:2 A 12:1§ kod 24.10 1 Nedlagd 1993 Länsstyrelsen Industrideponi Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet då industrideponi härrör från en A-verksamhet med kod Miljöprövningsförordningen (2013:251).Tillstånd sedan 1973 att tillverka explosivämnen, läkemedel mm. Verksamheten (dumpningen) nedlagd i karskoga år Ansvarig finns, se ansvarsutredning. Bofors Trä (Brickegården Tryckimpregnering) 115903 Fräsen 3 C 8:2 § kod 20.10 1980-talts mitt Länsstyrelsen//Kommun Sågverk med doppning och impregnering C-verksamhet pga mängd impregnerat trävirke Miljöprövningsförordningen (2013:251). Enligt tidigare bedömning har Länsstyrelsen haft ansvaret för tillsynsen. En ansvarsutredning pågår för tillfället. Länsstyrelsen färdigställer den. Eventuellt fortsatta efterbehandlingsåtgärder drivs av kommunen. Boforsverken (Bofors Industriområde) 183369 A/B 15:2 § kod 27.20 Lst Järn-, stål- och manufaktur Den stora A-verksamheten Boforsverken är aldrig delegerad. Dock är alla B-verksamheter där under delegerade från 2008.Då det blir flera tillsynsmyndigheter som ansvarar för ett sammanhängande område bör länsstyrelsen få ansvaret då föroreningsskadan härrör från en A-verksamhet. Område vid Centralparken 116115 Ringduvan 4, Ringduvan 5 U Pågående Kommun övrigt BKL2 Kommunen är tillsynsmyndighet då verksamheteten enligt Länsstyrelsens bedömning är en pågående verksamhet (förvaringsfall) enligt 9 kap. miljöbalken. Aldell motor AB (Aldellverken) 116171 Spinnaren 7 19:5 §kod 2 slutet av 1970-talet Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel Kommunen är tillsynsmyndighet då verksamheten enligt Länsstyrelsens bedömning är en verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel kod i Miljöprövningsförordningen (2013:251) Bedöms inte troligt att de har använt mer 'än 5 ton halogenerade lösningsmedel dvs C-verksamhet. Bensin- och taxistation 116057 Östervik 2:99 23:2 § kod 50.20 före 1969 Drivmedelshante-ring Endast BKL klassad riskklass. Kommunen är tillsynsmyndighet då verksamheten är en C-verksamhet kod i Miljöprövningsförordningen (2013:251)) samt är nedlagd innan 1969.

11 Hur gjorde vi forts? Skickat ut förslag till kommunerna innan möte
Diskuterat förslag/motiveringar under möte (miljöchef och ebh-handläggare) Minnesanteckningar Ev begäran om överlåtelse från kommunen Meddelande/beslut

12 Resultat Kommun tm Lst tm Karlskoga 18 10 Örebro 87 5 Sydnärke 46 11
BMB 91 41 Hallsberg Kumla 26 15 Degerfors 7 4 286 86

13

14 Vad händer sen? Uppdaterar EBH-stödet
Underlag för kommunerna och Lst att ta fram handlingsplaner Kommunerna/Lst kan lättare göra en plan för sitt tillsynsarbete med ansvarig part Kommunerna/Lst kan i god till inför ansökan varje år i oktober prioritera vilka objekt man vill söka bidrag för Ansvarskoll

15 Lisa Arnwald Storm Tfn


Ladda ner ppt "Tillsynsansvar Ett första steg i det fortsatta arbete med förorenade områden eller Hur går vi vidare med alla riskklass 1:or och 2:or?"

Liknande presentationer


Google-annonser