Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny instruktion för Länsstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny instruktion för Länsstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 Ny instruktion för Länsstyrelsen
5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet. Träder i kraft den 15 december. Bakgrund 1. Ändringar i miljömålspropositionen 2010 Ny målstruktur – generationsmålet MMR - NV Länsstyrelserna ska bidra till att föra in det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen i det regionala tillväxtarbetet 2. Flytta uppdrag i RB till instruktionen följd av nya riktlinjer för myndighetsstyrning: Årligen återkommande uppgifter i instruktionen Arbetet med de regionala åtgärdsprogrammen. Lst instruktion (2007:825) 5 § Länsstyrelsen ska 8. verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås, och svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete, stödja kommunerna med underlag för deras miljömålsarbete, verka för att målen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

2 Landshövdingemötet Länsrådsmötet Miljönätverket G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
21 Läns-styrelser Forum för hållbart samhällsbyggande Försvarsdirektörsnätverk Kulturmiljöforum G1 Styrningsforum Chefsjurister Personalchefer Informationsansvariga G2 G3 Chefsforum social hållbarhet G4 Nätverket för hållbar tillväxt Nätverk för lantbruk/landsbygd Nätverk för djurskydd- och veterinär G5 G6 Miljönätverket Nätverk för IT/telefoni G7

3 Miljönätverket

4 MIT - Förvaltning och utveckling av gemensamma datasystem och verksamhetsstöd för objekten i familjen miljö och natur Miljöskydd Natur Miljömål Vatten - Styrgrupp med Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, HaV och vattenmyndigheterna Aktuellt: - Förvaltningsplaner för objekten - Myndighetsgemensam miljödatastrategi Miljömålsuppföljning Miljöinformation/miljödata Miljöövervakning (PS) Miljöstatistik (DPSIR), Åtgärdsuppföljning (R)…

5 RUS - Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet
Länsgemensamma (Lst + Sks) uppgifter och samordning mellan olika berörda, inkl. nationella myndigheter och kommunnivån. Uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som stöd i åtgärdarbetet Stödjer/samordnar länens miljömålssamordnare, men riktar sig även till andra inom länsstyrelserna Finansieras av anslag via NV Förankring länsrådsgrupp 6 och Miljönätverket Medverkar för länsstyrelserna i NV-grupper för miljömålsuppdraget

6 RUS styrgrupp Länsstyrelserna: Stig Hammarsten, ordförande, Gävleborg
Märet Engström, Miljönätverket, Värmland Elisabet Weber, Forum för hållbart samhällbyggande, Skåne Jeanette Joelsson, Länsantikvarierna, Västerbotten Magnus Eriksson, verksamhetsledare, Dalarna Manuela Notter, NV Bo Hultgren, Skogsstyrelsen Mats Svensson, HaV Kerstin Blom Bokliden, SKL Adj. Jonas Rodhe, NV:s samordningsfunktion miljömål

7 RUS arbetsgrupp Magnus Eriksson, Dalarna: verksamhetsledare. God bebyggd miljö och Generationsmålet. Samhällsplanering, avfall. Anna-Lena Lövkvist-Andersen, Stockholm: Begränsad klimatpåverkan. Energi Birgit Nielsen, Västra Götaland: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning. Luft, transporter. Emilie Vejlens, Gotland: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vatten samt gifter/kemikalier. Kristofer Sjöö, Halland: Kulturmiljö och bebyggd miljö. Coco Dedering, Kalmar: Kulturmiljö och landskap. Jimmy Lundblad, Skogsstyrelsen: Levande skogar. Skogliga området. Eva Mikaelsson, Västerbotten: Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. Naturmiljö/ biologisk mångfald, friluftsliv. Marie Vallin, Västerbotten: Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt odlingslandskap. Hälsorelaterat, strålmiljö/radon, odlingslandskap. Jens Mattsson, Jönköping: information Monika Puch, Skåne: indikatorsamordning, information Stefan Jendteg, Skåne, samhällsekonomisk analys

8 RUS aktuellt: Uppföljning, utvärdering, miljödata
Regional miljömålsuppföljning – tidigarelagd (okt), lync-möten (sept.) FU 2015 – medverkan i fokusgrupper, regionalt avsnitt Målmanualer/indikatoröversyn – synpunkter från länen, bl.a. omfattande RUS-granskning av kulturmiljö Medverkan i MIT Utvecklingsprojekt/arbete, aktuellt bl.a.: - Markanvändningsstatistik och miljömålsuppföljning (SCB) - Uppföljning länstransportplanering (VTI) - Luftdata, icke-handlande/handlande sektorn, sekretess (SMED) - Kommunal och regional energistatistik (Energimyndigen) - Naturens Kalender – uppföljning av klimatförändringar (Fenologinätverk) - Miljömålsenkäten (Boverket)

9 RUS aktuellt: Åtgärder för att uppnå målen
Metodutveckling åtgärdsprogram/åtgärder, delprojekt bl.a.: - Stöd samhällsekonomisk analys även 2014 - Dataapplikation för åtgärdsuppföljning Miljömålsstöd kommuner. Konferens SKL 25 sept. Metodutveckling viktigare åtgärdsområden: ÖP-resan, transport, ekosystem, regional tillväxt och kulturmiljö… Generationsmålet, 2 nya projekt: Konsumtion och hälsofrämjande Följa Miljömålsberedningens arbete Kurser i miljömålskommunikation och processledning

10 Länsstyrelsens roll konsumtion - vad kan vi göra?
Inga direkta styrmedel/uppdrag för hållbar konsumtion, men flera verksamheter där vi kan arbeta mer med konsumtionsperspektivet Breda samordningsuppdrag – miljömål, energi/klimat m.fl. – plattformar för att lyfta/kommunicera frågan Få med konsumtion i åtgärdsprogram och uppföljningen Bli en aktiv del i nationella initiativ och användas för att föra ut ambitionerna

11 RUS-hemsida www.rus.lst.se

12 Miljömålssamordnarna vid Nobelmötet 10-11 dec 2013

13 Regionala miljömål 2012 Nobelmötet 2013 Nobelmötet

14 Regionala åtgärdsprogram
2012 Nobelmötet 2013 Nobelmötet

15 Miljömålsdagarna Var ska vi vara 2015? Här har vi varit!
2003 Göteborg (O) 2004 Visingsö (F) 2005 Gysinge (X) 2006 Ven (M) 2007 Vadstena (E) 2008 Visby (I) 2009 Karlstad (S) 2010 Varberg (N) 2011 Västerås (U) 2012 Borgholm (H) 2013 Umeå (AC) 2014 Stockholm (AB) Ja Var ska vi vara 2015? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Ladda ner ppt "Ny instruktion för Länsstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser