Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell patientenkät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell patientenkät"— Presentationens avskrift:

1 Nationell patientenkät
Gunilla Wallgrund

2 Nationell patientenkät (NPE) 2009
Under hösten undersöks patienternas upplevelser av vården vid ca 850 vårdcentraler/motsvarande i 19 landsting med hjälp av Nationell patientenkät 145 av dessa enheter finns i Skåne, dvs. alla offentligt finansierade vårdenheter/familjeläkarmottagningar omfattas oavsett driftform

3 SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ”Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att följa upp hur nöjda patienterna är med vård och behandling”

4 Patientfokuserad hälso- och sjukvård
innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten.

5 Kort historik Pilotstudie 2006 inom Region Skåne inför en regiongemensam enkät --- ”Århusenkät” vid några kliniker på USiL och Landskrona lasarett 2007 påbörjades arbete på Sveriges kommuner och landsting (SKL) inför en nationell patientenkät Revisionen i Region Skåne efterlyste regiongemensam patientenkät 2007 och 2008

6 Varför landstingsgemensam patientenkät?
Ger underlag för förbättringsarbete och möjliggör jämförelser på enhets-, landstings-/regionnivå samt nationellt, t ex öppna jämförelser. Ger landstingen möjlighet att undersöka patientens perspektiv och upplevelse av vården på ett likvärdigt sätt. Ger underlag för patienter när de ska välja vårdgivare. Ökade krav på uppföljning från staten med nationella kvalitetsindikatorer för God vård. Resursbesparing genom att vårdpersonalens tid frigörs och skapar effektiv hantering i genomförande av patientenkät. Samordningsvinster; lägre kostnader samt gemensam utveckling av enkätinstrument, metod och resultatredovisning.

7 Nordisk prosjektgruppe om indikatorer for pasienterfaringer
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) Nordisk prosjektgruppe om indikatorer for pasienterfaringer ”Uppdrag om öppna jämförelser av landstingens primärvård” Regeringsuppdrag Källa: Sveriges kommuner och landsting

8 Uppdrag om öppna jämförelser av landstingens primärvård Regeringsuppdrag 090414
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att i samarbete med Sveriges kommuner och landsting sammanställa uppgifter för öppna jämförelser inom primärvården på landstingsnivå. I Socialstyrelsens uppdrag ingår även att avgöra förutsättningarna för att presentera informationen på kommunnivå. Vidare ska Socialstyrelsen inom ramen för arbetet med öppna jämförelser och god vård ta fram ett så kallat indikatorsbibliotek för primärvården. De uppgifter som behövs för jämförelser av primärvården, bör omfatta variabler som beskriver medicinska resultat, patientupplevelser, tillgänglighet, kostnader och effektivitet.

9 Nationell patientenkät - SKL
Gemensam upphandling av Nationell patientenkät genomförd. Leverantör Indikator. Avtalstid 4 år med möjlighet att förlänga 2 år. Fullmakt från 20 landsting. Fullmakt grunden för att kunna avropa avtalet. Möjlighet att ange senare start. Varje landsting bestämmer antal/vilka enheter som ska vara med, kan ändra över tid.

10 Vad är Nationell patientenkät (NPE)?
Gemensamt nationellt frågebatteri med möjlighet att lägga till ett begränsat antal lokala frågor. Postal undersökning med möjlighet till att svara på webben. Översatt på nio språk på webben. En tjänst där leverantören har ett helhetsansvar för genomförandet med utskick, påminnelser, insamling, bearbetning, sammanställning av enkätsvaren samt standardrapportering. Mätningar i primärvård och specialiserad vård, öppen/sluten, inom såväl somatik som psykiatri.

11 Översatt till olika språk på webben
arabiska engelska finska franska persiska spanska samt serbiska, kroatiska och bosniska

12 Plan för införande av NPE
Start med mätningar i primärvården hösten 2009 - urval, volym ca 200 enkäter per vårdcentral/motsvarande, mindre enheter totalundersökning - mätningar vartannat år, eller oftare för de landsting som så önskar - statlig delfinansiering hösten 2009 Mätningar inom specialiserad vård år 2010 - urval , volym ca 200 enkäter/mottagning och ca 100 enkäter/avdelning - avser både somatik och psykiatri samt såväl öppen som sluten vård

13 SKL:s arbetsmodell för utveckling av Nationell Patientenkät
Källa: Sveriges kommuner och landsting

14 Projektorganisation NPE - SKL
Styrgrupp Projektsamordnare, projektledare och kommunikatör Expert-/analysgrupp Referensgrupp Kontaktpersoner i landstingen

15 Kontaktpersoner - SKL - Indikator
En från varje landsting/region Uppdrag att planera införandet i det egna landstinget/regionen samt att vara landstingets/regionens beställare gentemot leverantören

16 Styrgrupp NPE i Region Skåne
Ingrid Ahlinder Margareta Albinsson Alexander Dozet Charlotta Gyland Bodil Ivarsson Lena Nilsson Lars Sjöberg Gunilla Wallgrund, ordf. Ulla Tisell, projektledare Bibbi Hahne, kommunikatör Primärvården Skåne Utvecklingscentrum Avd. för god vård och läkemedel Avd. för privata vårdgivare Lasarettet i Ystad Universitetssjukhuset i Lund RSIT Enhet hälso- och sjukvård

17 projektorganisation forts.
En kontaktperson per förvaltning Arbetsgrupper; primärvård, psykiatri och somatik Referensgrupp med patient-, handikapp- och pensionärsorganisationer samt en referensgrupp med patientorganisationer inom psykiatrin

18 Genomförandeprocess hos SKL, Indikator, och landsting/regioner
1.Planering Enkätutformning Följebrev Urvalsperiod Urvalsgrupp 2.Förberedelse Patientinformation Medarbetarinfo. Enkättryck Namnöverföring 3.Undersökning Utskick Statusrapport Påminnelser Call Center 4.Insamling av data Optisk registrering Bearbetning Sammanställning 5.Redovisning Rapportgenerator Bortfallsanalys Återföring 6.Utvärdering Interna lärdomar Externa önskemål Slutrapport Förbättringsarbete

19 Tidplan för primärvårds- enkät 2009
September/oktober urvalsveckor Oktober/november 2009 utskick och två påminnelser Resultat offentliggörs i februari 2010

20 Intern kommunikation – NPE
Urval från Region Skånes kommunikationsplan för primärvårdsmätningen 2009 Informationsbrev förvaltningschefer mars Utvecklingscentrums Nyhetsbrev maj Informationsmöte verksamhetschefer juni Brev + väntrumsaffischer verksamhetschefer augusti Löpande på Inför resultatredovisningen januari 2010 Ulla Tisell, , Gunilla Wallgrund, , 1

21 Extern kommunikation - NPE
Urval från Region Skånes kommunikationsplan för primärvårdsmätningen 2009 Tidningen Hälsa & Vård maj Informationsaffisch väntrum september – mitten av november Webbnyheter skane.se Tidningen Hälsa & Vård november Svara på patientfrågor (Indikator och Ulla Tisell) 2

22 Preliminär tidplan psykiatri 2010
Enkätformulär/enkätfrågor september 2009 Testkörning hösten 2009 Urvalsveckor januari/februari 2010

23 Preliminär tidplan specialiserad vård/somatik 2010
Enkätformulär/enkätfrågor september/oktober 2009 Testkörning vintern 2009/201 Urvalsveckor vintern/våren 2010

24 Preliminär tidplan primärvårds- senkät 2010
Urvalsveckor hösten 2010


Ladda ner ppt "Nationell patientenkät"

Liknande presentationer


Google-annonser