Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Anställningsbarhet - användbarhet Hur gick det för studenterna – objektivt, subjektivt. Etableringsgrad: Vad kan utbildningen påverka? Konjunkturer,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Anställningsbarhet - användbarhet Hur gick det för studenterna – objektivt, subjektivt. Etableringsgrad: Vad kan utbildningen påverka? Konjunkturer,"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Anställningsbarhet - användbarhet Hur gick det för studenterna – objektivt, subjektivt. Etableringsgrad: Vad kan utbildningen påverka? Konjunkturer, historisk status, benägenhet att anställa likar. Alumnienkäter: Tidsspann, bortfall Vilken utbildning kan tänkas vara användbar? (Vilka mål, vilka tentamensformer, vilken undervisning?)

2 www.gu.se Hsv:s nya utbildningsutvärderingar - syfte Systemet ska kunna ligga till grund för en graderad bedömning av utbildningens kvalitet och därmed också för bedömning av examensrätten Ge tydlig information till blivande studenter Stimulera förbättrad koppling mellan arbetslivets behov och utbildningen Ge underlag för fördelning av resurser på grundnivå och avancerad nivå

3 www.gu.se Högskoleverkets nya utbildningsutvärderingar HL+HF+examensordningens mål för examina Grundfråga: Säkerställer utbildningarna att studenterna når examensmål? Hur väl?

4 www.gu.se Indikator 1: Lärandemål och examination Bedömningsgrund 1: Lärcentrerad (aligned) undervisningsplanering och progression 1. Överensstämmelse utbildningens lärandemål – HF:s examensbeskrivning: täcks samtliga mål på ett tillfredsställande sätt? (Utb får ge ex) 2. Är de inlämnade lärandemålen möjliga att examinera? (Utb får beskriva och motivera hur varje inlämnat lärandemål examineras.) 3. Är betygskriterierna kända i förväg för studenterna? 4. Hur ger lärandemålen fördjupning (vetenskaplig/metod, ämnesmässig, språklig, professionsmässig)? Forskningsanknytning av stor vikt.

5 www.gu.se Indikator 1: Lärandemål och examination Bedömningsgrund 2: Utbildningens användbarhet med avseende på arbetsmarknaden De lärandemål som rör generiska/överförbara förmågor, t ex ”Självständigt kunna lösa problem” ”Möta förändringar i arbetslivet” ”Samarbeta, planera tid, kommunicera i skrift och tal” Täcker lärandemålen examensbeskrivningarna? Hur examineras detta? Även samverkan med arbetsmarknaden bedöms, dvs hur examineras VFU och andra avnämarkontakter?

6 www.gu.se Indikator 1: Lärandemål och examination Bedömningsgrund 3: Samlad lärarresurs Bedömning av lärarnas kompetens med avseende på vetenskaplighet, konstnärlighet och högskolepedagogisk kompetens (+ professionsrelaterad kompetens när relevant). Detta ska knytas till den tid som är direkt avsatt för utbildningen som utvärderas, dvs. inkludera lärartid som bedrivs såväl av lärosätets egna lärare som av lärare anställda av annan arbetsgivare. (Kräver tjänstgöringsplaner – 1700 tim/år)

7 www.gu.se Indikator 2: Läranderesultat Kvalitet i självständiga arbeten Experter från utbildningen (huvudområde/program) fastställer kraven, dvs. de kriterier som ska användas vid bedömningen, för ett godkänt självständigt arbete. Anonymiserad lista med titlar och betyg lämnas till Hsv Hsv:s bedömare gör slumpmässigt urval och begär dessa för granskning Bedömning: Håller alla arbeten i urvalet den kvalitet som fastställts för G? (Högre krav om mer än en student är författare?)

8 www.gu.se Indikator 3: Studenternas erfarenheter och inflytande Bedömningsgrund 1: Studentenkäter - Erfarenheter kring hur väl lärandemål och examensmål uppfylls - Examinations- och bedömningsprocesser - Hur forskningsanknytning, progression och vetenskaplighet behandlas - Bedömning av den egna arbetsinsatsen - Kontakttid med lärare Bedömningsgrund 2: Alumnienkäter

9 www.gu.se Högskoleverkets förslag vad gäller ”forskarutbildning” Viktigt utb på forskarnivå utvärderas i samband med utb på lägre nivå eftersom starka samband. Hsv anser att logiken i utbildningsutvärderingarna bör kunna vara densamma på forskarnivå. Dock: granskning ur resultatperspektiv inte lämpligt. Utvärderingar på forskarnivå bör även ta hänsyn till förutsättningar. Utvärdering av utbildning på forskarnivå kommer inte ligga till grund för resurstilldelning.


Ladda ner ppt "Www.gu.se Anställningsbarhet - användbarhet Hur gick det för studenterna – objektivt, subjektivt. Etableringsgrad: Vad kan utbildningen påverka? Konjunkturer,"

Liknande presentationer


Google-annonser