Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2013-11-06 Haninge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2013-11-06 Haninge."— Presentationens avskrift:

1 EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2013-11-06 Haninge

2 Upplägget Kort genomgång av konsumenttjänstlagen (1985:716) och dess tillämpningsområde Gruppövning med fall från ARN – vanliga tvistefrågor med processuella funderingar - pris- & bevisfrågor - omsorgsplikt - reklamation

3 KtjL - tillämpningsområde (1-2 §§) Gäller för: Arbete på lösa saker, arbete på fast egendom, byggnader och fasta saker samt förvaring av lösa saker (ej behandling/förvaring av djur) Gäller alltså inte t.ex. behandling av person, kurser och immateriella tjänster Dock analog tillämpning av lagen i ganska stor utsträckning

4 Gäller inte heller - tillverkning av lösa saker (  konsumentköplagen), - installation, montering eller annat arbete för att fullgöra avtal om köp (  normalt konsumentköplagen, dock vissa gränsdragningsproblem) - arbete som till fullgörande av ett avtal om köp utförs för att avhjälpa fel i den sålda egendomen (  konsmentköplagen) Lagen även tillämplig på uppförande av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) (jfr 51-61 §§) forts. KtjL - tillämpningsområde

5 Pris- och bevisfrågor Utgångspunkt är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) Om det finns ett avtal om pris  detta gäller - Dock - undantag: NI kan ha rätt till pristillägg för tilläggsarbete enl. 8 och 38 §§ Om det inte finns avtal om pris men K ändå hävdar fast pris  K har bevisbördan för detta (jfr. NJA 2005 s. 205) Om det inte finns avtal om fast pris men NI lämnat ungefärlig prisuppgift  36 § andra stycket: prisuppgift + 15 % Om det inte finns avtal om pris eller prisuppgift (arbetet utförts på löpande räkning)  skälighetsbedömning enligt 36 § första st.

6 Näringsidkarens omsorgsplikt 4-8 §§ är uttryck för NI:s omsorgsplikt gentemot K. 4 §Fackmässighet: tillvara K:s intressen och samråda 6-7 §§NI:s skyldighet att avråda om ej rimlig nytta för K 8 §Tilläggsarbete: NI ska som huvudregel underrätta K och begära K:s anvisningar för att ha rätt till betalning ______________ 11 §NI:s informationsskyldighet. Fel i tjänsten då NI underlåtit att upplysa om förhållande rörande tjänstens beskaffenhet och ändamålsenlighet. Underlåtenheten ska ha inverkat på avtalet.

7 Reklamation - alltid inom skälig tid från att K märkt eller borde ha märkt felet Reklamation inom två månader från fel upptäckts alltid i rätt tid Preskription: - 3 år från arbetets avslutande (ev. längre i garanti eller utfästelse) - 10 år från arbetets avslutande om rör arbete på mark, byggnader, fast egendom (ev. längre i garanti/utfästelse) - 10 år om NI handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder Reklamation - 17 §

8 Dags för gruppövningar


Ladda ner ppt "EVELINA LINDBERG Beredningsjurist2013-11-06 Haninge."

Liknande presentationer


Google-annonser