Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brandbefälets Riksförbund

2 Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar

3 Svenska Brandbefälets Riksförbund Historik Svenska Brandbefälets Riksförbund bildades 1958 genom sammanläggning av Svenska Brandbefälsförbundet och Brandbefälets Riksförbund f d Landsbygdens Brandbefälsförbund.

4 Svenska Brandbefälets Riksförbund Målgrupp Svenskt brandbefäl dvs den som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor

5 Svenska Brandbefälets Riksförbund Medlemskap Medlem kan den bli som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor Medlemskap kan även erhållas av den som respektive länsförening finner lämplig och som kan berika länsföreningens och riksförbundets verksamhet

6 Svenska Brandbefälets Riksförbund Vision Svenskt Brandbefäl främst inom samhällsskydd och beredskap

7 Svenska Brandbefälets Riksförbund Visionens avsikt Brandbefälet skall på kommunal nivå leda och samordna verksamheten inom området Samhällsskydd och Beredskap Det skall ske inom alla fyra skeden Förebygga – Förbereda – Hantera - Följa upp SBR skall vara en framträdande organisation som aktivt följer och påverkar utvecklingen inom området Samhällsskydd och Beredskap

8 Svenska Brandbefälets Riksförbund Mål År 2017 skall följande mål vara uppfyllda 1.Brandbefälet leder det lokala arbetet inom Samhällsskydd och Beredskap 2.SBR är en ledande aktör inom kompetensutveckling av räddningstjänsten 3.SBR är en respekterad opinionsbildare inom Samhällsskydd och Beredskap 4.SBR är en jämställd förening 5.SBR har en mångfald som motsvarar samhällets mångfald 6.Brandbefälet arbetar samordnat med varandra nationell och internationellt

9 Svenska Brandbefälets Riksförbund Organisation 3000 medlemmar 19 länsföreningar Förbundsstyrelse Kongress VU

10 Svenska Brandbefälets Riksförbund 3000 medlemmar Förbundets verksamhet bygger på den enskilde medlemmens engagemang Den enskilde medlemmen är medlem i en länsförening SBR är Europas största brandbefälsförbund

11 Svenska Brandbefälets Riksförbund 19 länsföreningar Länsföreningarnas uppgift är att ansvara för förbundets verksamhet på regional nivå

12 Svenska Brandbefälets Riksförbund Förbundsstyrelsen styr förbundets verksamhet och bereder frågor till kongressen Sammanträder normalt två gånger per år Arbetet ska präglas av verksamhetsfrågor och erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna Består av förbundsordföranden samt en 1:e och en 2:e vice ordförande och två ledamöter utsedda av förbundskongressen samt respektive länsförenings ordförande.

13 Svenska Brandbefälets Riksförbund Verkställande utskottet (VU) ansvarar för löpande verksamhetsfrågor, bereder frågor till förbundsstyrelsen och ansvarar för förbundets kontakter på riksnivå och internationellt OrdförandeGöran Schnell, Uppsala 1:e vice ordförandeArto Koivumaa, Ö Norrbotten 2:e vice ordf. (sekreterare)Ulf Lago, Norrköping LedamotAnnette Andersson, Kalmar Ledamot (kassör)Kristian Hansson, Södertörn

14 Svenska Brandbefälets Riksförbund Kongressen är förbundets högsta beslutande organ Sammanträder en gång vart tredje år Rösträtt vid förbundskongress har förbundsstyrelsens ledamöter samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar i respektive länsförening Närvarorätt vid förbundskongress har förbundets samtliga medlemmar

15 Svenska Brandbefälets Riksförbund Vad gör SBR BRAND-konferensen Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Räddningsledaren Hemsidan Internationellt arbete Representation i styrelser, arbetsgrupper och råd Remissinstans

16 Svenska Brandbefälets Riksförbund BRAND-konferensen är vår årliga konferens som arrangeras i samarbete med Brandskyddsföreningen Representanter från SBR och SBF utgör tillsammans med värdkommunen den programgrupp som arbetar med utformningen av konferensen

17 Svenska Brandbefälets Riksförbund Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Ett samarbete mellan SBR och SBF i syfte att tillhandahålla en ledarskapsutbildning för kommunal räddningstjänst med fokus på ledarskap under icke insatstid

18 Svenska Brandbefälets Riksförbund Räddningsledaren är vår medlemstidning som kommer ut med 4 nr/år.

19 Svenska Brandbefälets Riksförbund Hemsidan www.brandbefal.se

20 Svenska Brandbefälets Riksförbund Internationellt arbete Nordiskt möte FEU The Federation of the European Union Fire Officers Associations CTIF Commité Technique International de Prevention et d’extinction de Feu

21 Svenska Brandbefälets Riksförbund SBR representeras i SBF’s styrelse - Ulf Lago BRANDFORSK – Anders Bergqvist SRV’s kursplaneråd - Cecilia Uneram Räddningsskolornas utbildningsråd

22 Svenska Brandbefälets Riksförbund Varför gå med i SBR Vi är den enda organisationen inom svensk räddningstjänst som tillvaratar ”svenskt brandbefäls” gemensamma intressen opartiskt driver yrkesfrågor såsom utbildning, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och arbetsledarfrågor kan uttala sig kritiskt utan att bli betraktad som en partsinlaga

23 Svenska Brandbefälets Riksförbund Som medlem får du Delta både i din egen och andra länsföreningarnas aktiviteter Din röst hörd via SBR’s medverkan i styrelser, arbetsgrupper och råd 4 nr av tidningen Räddningsledaren Tillgång till ett värdefullt nätverk Varmt välkommen i gemenskapen!


Ladda ner ppt "Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar."

Liknande presentationer


Google-annonser