Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC: Triangelns innehåll och användning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC: Triangelns innehåll och användning"— Presentationens avskrift:

1 BBIC: Triangelns innehåll och användning

2 Triangeln BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov Familj och miljö
Hälsa Grundläggande omsorg Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslo- och beteende- mässig utveckling Känslomässig tillgänglighet Identitet Stimulans Familj och sociala relationer Vägledning och gränssättning Socialt uppträdande Klara sig själv Stabilitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Arbete Boende Ekonomi Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Lokalsamhällets resurser Social integrering

3 Familj och miljö

4 Basen – faktorer i familj och miljö
BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Boende Arbete Ekonomi Lokalsamhällets resurser Familjens bakgrund och situation Familjenätverk Social integrering

5 Familj och miljö Familjens bakgrund och nuvarande situation
Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 Familj och miljö Barnets syn på de uppgifter som framkommer och på sin situation inom området Konsekvenser för barnet Beskrivningarna bör utgå från barnet

7 Familjens bakgrund och situation
Föräldrarnas bakgrund Nuvarande familjesammansättning, ev. förändringar i familjen över tid Om föräldrarna är separerade; umgänge med barnet Förekomst av svårigheter relaterade till föräldrarna; t ex psykiska ohälsa, missbruk, funktionsnedsättning, kriminalitet, våld i familjen

8 Familjenätverk Släktingar, vänner Frånvarande familjemedlemmar
Personer som kan vara till stöd för barnet, föräldrarna eller familjen

9 Boende Typ av boende Storlek, standard, anpassning i förhållande till familjens storlek Möjlighet att kunna dra sig undan i bostaden Bostadens omgivning

10 Arbete Föräldrarnas arbetssituation Föräldrarnas arbetstider
Hur barnomsorg/skolbarnomsorg är ordnad när föräldrarna arbetar

11 Ekonomi Familjens ekonomi på kortare och längre sikt
Inkomster (inkl försörjningsstöd) och utgifter Hur familjen hanterar sin ekonomi Familjens materiella situation

12 Social integrering Familjens relationer till grannar och närmaste omgivning I vilken grad familjen är socialt integrerad eller isolerad Familjens möjligheter och vilja att delta i samhällslivet Upplevelser av diskriminering och/eller social exklusion

13 Lokalsamhällets resurser
Service i familjens bostadsområde som har betydelse för barnets och familjens situation; förskolor, skolor, lekplatser, ungdomsgårdar, vårdcentral, bibliotek etc. Resurser i form av stöd och medverkan från idéburna organisationer, föreningar, religiösa samfund/församlingar etc.

14 Reflektion – vad brukar vi ha med?
Familjens bakgrund och nuvarande situation Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Social integrering Lokalsamhällets resurser ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 Fallgropar familj och miljö
Saknas källa Ej relevant information Ej utifrån barnets perspektiv

16 Barnets behov

17 Barnets behov BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov
Hälsa Utbildning BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 Barnets behov Hälsa Utbildning (under 5 år ”Inlärning”)
Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 Barnets behov Tänk särskilt på Inga vattentäta skott
Åldersanpassning krävs Behovsområdena samspelar Vid behov komplettera med kompetens från annan yrkesgrupp eller verksamhet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 Barnets behov i olika åldrar
Barn år: Hälsa Inlärning Känslo- och beteendem. utveckling Familj och sociala relationer Barn år + Identitet + Socialt uppträdande Barn 5 år+ + Förmåga att klara sig själv ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 Hälsa Fysisk och psykisk hälsa, inkl. tandhälsa (hälsotillstånd och hälsorisker) Matvanor Fysisk aktivitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22 BAKGRUND: Fosterbarns hälsa Stefan Kling, 2010
Det medicinska omhändertagandet 190 barn, 0-16 år, placerade minst tre månader BBIC Anvisning för läkarundersökning 94 remisser

23 BAKGRUND: Fosterbarns hälsa (2)
Brister i hälsovården och omhändertagandet av hälsoproblem Brister i socialtjänstens dokumentation Brister i kommunikationen Påtagliga brister i den basala hälsovården och omhändertagandet av hälsoproblem Betydande brister i socialtjänstens dokumentation av barnens hälsa och behov av hälso- och sjukvård Brister i kommunikationen mellan socialtjänsten och hälsovården

24 Utbildning (inlärning under 5 år)
Kognitiv utveckling Lek och fritid Förskolesituation Behov av särskilt stöd ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25 Utbildning (5 år eller äldre)
Kognitiv utveckling Lek och fritid Skolsituation Prestationer och inlärning, betyg/bedömning Läxor och vuxenstöd Behov av särskilt stöd Arbete eller praktik ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26 Barn som växer upp i fosterhem och andra socialt utsatta barn:
BAKGRUND: Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn Social rapport 2010, Vinnerljung mfl Barn som växer upp i fosterhem och andra socialt utsatta barn: Har mycket dåliga skolprestationer Får sämre skolbetyg i åk 9 Blir lågutbildade Har mycket dåliga skolprestationer Får sämre skolbetyg i åk 9 jämfört med andra barn med samma kognitiva förutsättningar Blir lågutbildade fler maximalt grundskola, färre högskola jämfört med andra barn med samma betyg Vi har sannolikt underskattat problemen

27 BAKGRUND: Skolbetyg, utbildning och risker (2)
Slutsatser Högriskgrupp för framtida psykosociala problem – oavsett socioekonomisk bakgrund Skolprestationer kan påverkas Förbättra socialt utsatta barns framtidsutsikter -hjälpa dem att klara sig bättre i skolan

28 Spelar läsning någon roll
Spelar läsning någon roll? Vocabulary processes WE Nagy, JA Scott P Bloom, L Markson ”Matthew effect” K Stanovich 1986

29 Känslo- och beteendemässig utveckling
Anknytning Känsloreaktioner Oro och symptom; självdestruktivitet Utsatthet; övergrepp, familjevåld Riskbeteende; utagerande beteende, kriminalitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 Identitet Självbild Integritet, förmåga att stå för sin uppfattning och vilja Religiös uppfattning Ursprung, kulturell identitet För placerade barn och barn med öppna insatser: vet barnet orsaken till placeringen/den öppna insatsen? Hur förklarar barnet det för andra? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 Familj och sociala relationer
Barnets relationer till personer i familjen, släkten och nätverket Kamratrelationer För placerade barn: Relationer till familjehemmet eller HVB-personalen Umgänge God man/särskilt förordnad vårdnadshavare ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32 Socialt uppträdande Barnets förståelse av hur han eller hon uppfattas av omgivningen Yttre framtoning Kommunikation och uppträdande ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33 Förmåga att klara sig själv
Dagligt liv; alltefter ålder och mognad ta ansvar för praktiska sysslor i hemmet, klädsel, fickpengar etc. Hantera risker; t ex i trafiken Delta i och möjlighet att kunna påverka vardagsbeslut i familjen Förberedas för att stå på egna ben vid en planerad flytt till eget boende ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34 Reflektion: vad brukar vi ha med?
Hälsa Utbildning (under 5 år ”Inlärning”) Känslo- och beteendemässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Förmåga att klara sig själv ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35 Fallgropar barnets behov
Barnet inte med i analysen Favoritområden

36 I vilken utsträckning barnets behovsområden ej är belysta 2008, 2009 och 2010 i procent. Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, Rapport 2012:07 Bildtext

37 Föräldrarnas förmåga

38 Föräldrarnas förmåga BARNET Föräldrarnas förmåga Barnets behov
Grundläggande omsorg BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

39 Föräldrarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet
Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 Föräldrarnas förmåga Tänk särskilt på Inga vattentäta skott
Anpassning till barnets ålder krävs Aspekterna samspelar Vid behov komplettera med kompetens från annan yrkesgrupp eller verksamhet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

41 Fördjupningsteman som stöd
I informationsinsamling gällande föräldraförmågan Finns åldersindelade ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

42 Exempel på Grundläggande omsorg
Tillgodoser barnets fysiska behov av mat och dryck, sömn, vila och hygien Ser till att barnet får adekvat hälso- och sjukvård och tandvård Håller regelbunden kontakt med förskola eller skola, deltar i utvecklingssamtal och ser till att barnet sköter sina läxor Ser till att barnet inte behöver ta mer ansvar i hemmet och för familjen än vad han eller hon klarar av ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

43 Exempel på Säkerhet Skyddar barnet mot skador och faror
Har kännedom om var barnet befinner sig och vilka miljöer som kan vara riskabla, både i och utanför hemmet Skyddar barnet från kontakt med vuxna som direkt eller indirekt kan skada barnet, t.ex. misshandel, sexuella övergrepp och våld i familjen

44 Exempel på Känslomässig tillgänglighet
Ser till att skapa tillitsfulla relationer inom familjen Visar lyhördhet och respekt för barnet Uppskattar barnet för dess egen skull Tröstar barnet när det är ledset, oroligt eller skrämt ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

45 Exempel på Stimulans Ger barnet möjligheter till utveckling och lärande genom lek, samtal och respons på barnets nyfikenhet Stimulerar och stödjer barnet i skolarbetet Uppmuntrar barnet att umgås med och ta hem kamrater Uppmuntrar barnet att uttrycka sin vilja och uppfattning Stimulerar barnet att utveckla sina sociala färdigheter ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

46 Exempel på Vägledning och gränssättning
Hjälper barnet att härbärgera sina känslor Stödjer och påverkar barnets beteende i önskvärd riktning Är goda vuxna förebilder för barnet Vägleder barnets utveckling av etik, moral och ett socialt accepterat beteende ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

47 Exempel på Stabilitet Visar sig pålitliga, förutsägbara och varaktiga i kontakten med barnet Ser till att barnet inte utsätts för fler och längre avbrott i sina nära relationer än nödvändigt Ser till att barnet kan upprätthålla kontakt med närstående och andra personer som är viktiga för barnet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

48 Reflektion: Vad brukar vi ha med?
Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

49 Fallgropar föräldrarnas förmåga
Saknas källa Bedömning istället för underlag Sammanblandning vårdnadshavarens uppfattning och vårdnadshavarens förmåga Informationen ej logisk – ”äpplen och päron”

50 Bedömning istället för underlag
HÄLSA Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och svårigheter Grundläggande omsorg Pappa Mattias och mamma Jenny brister i att tillgodose Wilmers behov av tandvård. Grundläggande omsorg: Tandläkare Anders Fors uppger att han har kallat Wilmer till mottagningen vid fyra tillfällen under hösten Tandsköterska har talat med Wilmers föräldrar vid tre tillfällen och uppmanat dem att komma med Wilmer till mottagningen. Wilmer har uteblivit från samtliga tider. Pappa Mattias uppger att han tänkt ta med Wilmer till tandläkaren när de fått en tid, men att det alltid kommit något i vägen. Mamma Jenny säger vid samma samtal att hon tycker att det är obehagligt att gå till tandläkaren själv och därför drar sig för att gå dit med Wilmer. = bedömning, förs till Analys så här kan man skriva istället 50

51 Svårt att skilja på uppfattning och förmåga
UTBILDNING Fakta om barnets/den unges inlärning/utbildning: Maja går i klass 3A på Lillbackeskolan. I Majas klass finns 26 elever. Klasslärare sedan första klass är Anette Nilsson och Janne Björck. Barnet/den unge – beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Barnets uppfattning: Maja säger i samtal att hon tycker ”sådär” om skolan. Hon tycker mest om matte, för boken är rolig och klurig. Maja säger att allt annat är dåligt och ”allra värst på hela jorden är gympa”. Hon berättar att ofta känner sig ”kall i magen” när hon vaknar och ska gå till skolan. Maja vill inte svara på några frågor som rör raster eller kamrater. Vårdnadshavares uppfattning: Majas pappa Peter säger att han är i princip nöjd med hur det går för Maja i skolan. Hon är flitig och alltid noggrann med att göra läxorna. Men han tycker att Maja sedan höstterminen har börjat protestera mer på morgonen och säger ofta att hon inte vill till skolan. Peter är rädd att Maja blir mobbad i skolan. Övrigas uppfattning: Majas klasslärare Anette Nilsson uppger i Konsultationsdokument Skola, inkommet , att Maja presterar i nivå med andra barn i samma ålder. Hon läser bra och är särskilt intresserad av att räkna. Maja fungerar bra både med lärare och andra barn. Anette uppger att det inte finns någon oro för Maja från skolans sida. Anette har inte sett några tecken på att Maja skulle vara mobbad. Pappas uppfattning om hur det går för Maja inom området Utbildning

52 Svårt att skilja på uppfattning och förmåga
Pappans egen uppfattning om och andras uppfattning om hans förmåga inom området Utbildning Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och svårigheter inom området utbildning Grundläggande omsorg: Majas pappa Peter säger att Majas skolgång är viktig för honom. Han går alltid på föräldramöten och utvecklingssamtal och han brukar hjälpa Maja med läxorna. Oftast gör hon sina läxor i köket, medan han lagar middag. Säkerhet: Pappa Peter säger att han tagit upp sin oro över Majas skolsituation med personal vid flera tillfällen, men tycker inte att han fått något gehör för sin oro. Klasslärare Annette Nilsson uppger att samarbetet med Majas pappa Peter tidigare fungerade bra. Hon tycker att han är en engagerad förälder, men att han på sistone överdriver en hel del och ”förstorar småsaker”. Hon säger att han ”kommit inrusande på hennes rum” flera gånger under vintern för att prata om sin dotter. Vid det senaste tillfället i januari tyckte Anette att pappa Peter uppträdde forcerat och aggressivt. Känslomässig tillgänglighet: Pappa Peter uppger att han oroar sig mer och mer för hur Maja har det i skolan. Han tycker att det har blivit svårare att få iväg henne till skolan på morgonen. Han har försökt få Maja att berätta varför hon vill vara hemma, men vill inte pressa henne.

53 Familj och sociala relationer – ett exempel
Barnet/den unge – beskriv resurser och svårigheter inom området Barnet/den unges uppfattning Mahmoud berättar att han inte har någon vuxen att vända sig till. Mahmoud säger att han saknar sin pappa mycket och skulle vilja träffa honom oftare, men han vet att hans mamma inte vill det. Mahmoud har många kompisar, men ingen som han tycker är ”en riktig vän”. Vårdnadshavarnas förmåga – beskriv resurser och svårigheter inom området Tänkbara frågor Känner mamma till att Mahmoud inte tycker att han har någon att vända sig till? Vad tänker hon om det? Varför tror hon att han inte vill vända sig till henne? Hur ser hon på att Mahmoud vill träffa sin pappa mer? Vad gör hon för att underlätta/förhindra kontakten mellan dem? Tycker mamma att det är viktigt att Mahmoud har vänner? Hur tar det sig i så fall i uttryck?

54 Genomsnittlig belysningsgrad av aspekter av föräldraförmåga 2010 Marie Gustafsson, Ingmar Ångman, Regionförbundet Örebro, Rapport 2012:07

55 Att använda triangeln

56 Att använda triangeln Som utgångspunkt för planering
Som utgångspunkt i samtal Som avstämning i utredning och insats Som hjälp i att tydliggöra information Som hjälp i att analysera och bedöma Som gemensam referensram i det professionella nätverket Som hjälp att förstå sammanhanget och öka delaktigheten för barn och föräldrar

57 Olika typer av trianglar
”Negativa” trianglar Ej tillgodosedda behov hos barnet Brister i föräldraförmågan Brister i familj och miljö Multiproblemtriangel ”Positiva” trianglar Balanserad triangel Överkapacitet i föräldraförmågan Överkapacitet i familj och miljö ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

58 Att koppla ihop triangeln
Barnets behov Föräldrarnas förmåga ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Faktorer i familj och miljö 58

59 Avstämning - - Vad vet vi hittills? Vad behöver undersökas vidare?
Hur resonerar familjen? Eventuell komplettering av informationsinsamling + ! ! + ? ? ! - Karim - ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ! + ? 59

60 Mer information finns på:


Ladda ner ppt "BBIC: Triangelns innehåll och användning"

Liknande presentationer


Google-annonser