Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXAMENSSTADGAN [ES] Planering och utveckling 9.2.2015 Monica Nerdrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXAMENSSTADGAN [ES] Planering och utveckling 9.2.2015 Monica Nerdrum."— Presentationens avskrift:

1 EXAMENSSTADGAN [ES] Planering och utveckling 9.2.2015 Monica Nerdrum

2  3 kap: Utbildning  Definitioner av begrepp  8 kap: Den akademiska undervisningen och studiegången  Processer och rutiner  ”Att notera” i denna presentation = praktiska åtgärder att vidta och/eller tilläggsmaterial som tillhandahålls för lärare vid planering av kurser  Material om ES: www.abo.fi/personal/stuforfwww.abo.fi/personal/stuforf  Webbinarier om ES: www.abo.fi/personal/lunchseminarier www.abo.fi/personal/lunchseminarier  2 kap: De olika aktörerna och deras uppgifter  Behandlades på webbinarium 26.1.2015, material: Video (46 min.) och PowerPoint  8 kap: Handledare och handledning  Kommer att behandlas på webbinarium 9.3.2015 kl. 12.00-12.45  6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket och  Kommer att behandlas på webbinarium 13.4.2015 kl. 12.00-12.45  En studerande  Följer i princip konsekvent samma stadga i alla sina studier  Kan byta enligt reglerna, se ES 10 kap. 9.2.2015 2 [ES] 3 OCH 8 KAPITLENA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

3  Läroämnena delas in enligt huvudämnen eller helheter som jämställs med läroämne och biämnen  Huvudämne eller helhet som jämställs med läroämne (i fortsättningen huvudämne):  Det akademiska läroämne inom vilket lärdomsprovet för lägre respektive högre högskoleexamen utarbetas.  Kan bestå av ett eller flera fackämnen, vilka fastslås av fakulteten  Huvudämnen fastslås av styrelsen enligt följande:  Inom varje område där akademin ska ordna utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen och som nämns i F 1040/2013  Sådana som akademin anser strategiskt betydelsefulla.  Alla huvudämnen inom högre högskoleexamen, förutom inom området för kemi- och processteknik:  Kan också vara huvudämnen inom forskarutbildningen  Inom kemi- och processteknik är ett av fackämnena huvudämne inom forskarutbildningen  Biämnen inom examen om inte annat framgår av bilaga 1  läroämnen som utgör endast biämne förtecknas inom respektive fakultet.  Huvud- och biämnen:  Delas in i nivåerna grund- och ämnesstudier samt fördjupade studier  Huvudämnets grund- och ämnesstudier ingår i lägre och de fördjupade studierna i högre högskoleexamen  Minsta omfattning för ett biämne är 25 sp grundstudier. 9.2.2015 3 [ES] 15 § LÄROÄMNEN, HUVUDÄMNEN OCH BIÄMNEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

4  Ett lärdomsprov består av  Ett examensarbete och ett mognadsprov  Lägre högskoleexamen  En kandidatavhandling och ett mognadsprov  Högre högskoleexamen  En avhandling pro gradu eller ett diplomarbete och ett mognadsprov  Ett mognadsprov ska visa att skribenten har  God kännedom om ämnesområdet för avhandlingen  Sådan språklig färdighet och kommunikativ förmåga som lagstiftningen kräver  Alla avhandlingar och mognadsprov sakgranskas.  Mera information om avhandling, mognadsprov och handledning på webbinarium 9.3.2015 kl. 12.00-12.45  www.abo.fi/personal/lunchseminarier www.abo.fi/personal/lunchseminarier 9.2.2015 4 [ES] 16 § LÄRDOMSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

5  Utbildningen för lägre och högre högskoleexamen ordnas i form av utbildningsprogram som benämns utbildningslinjer.  Varje linje omfattar 300 sp  180 sp studier för lägre högskoleexamen  120 sp studier för högre högskoleexamen (psykologi 150 sp)  Utbildningslinjens studier för högre högskoleexamen benämns magisterprogram.  Inom utbildningslinjerna inklusive magisterprogrammen kan det finnas olika inriktningar  Utbildningsansvaret fastslås av styrelsen, se ES bilaga 1 (bordlagd i styrelsen 20.1.2015, behandlas våren 2015)  Inom ett magisterprogram ska studier i åtminstone ett av de läroämnen eller de helheter som jämställs med läroämne och som upptas i bilaga 1, ingå i en sådan omfattning och med ett sådant innehåll att de tillsammans med övriga studier inom de fördjupade studierna ger studeranden färdigheter för forskarutbildning och fortsatta studier i samma läroämne. 9.2.2015 5 [ES] 17 § UTBILDNINGSLINJER INKL. MAGISTERPROGRAM Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

6  Separata magisterprogram kan ordnas inom akademin eller tillsammans med andra universitet  Styrelsen fastslår, se ES bilaga 2 (bordlagd i styrelsen 20.1.2015, behandlas under våren 2015)  Magisterprogram som leder till en eller flera examina tillsammans med ett eller flera finländska eller utländska universitet kan vara:  Gemensamt magisterprogram (eng. Joint Degree Master’s Programme)  Studerande får en examen och endast vid hemuniversitetet  Anteckning om vilket eller vilka universitet examen är gemensam med  Dubbelmagisterprogram (eng. Double Degree Master’s Programme)  Studerande får examen vid flera universitet. 9.2.2015 6 [ES] 17 § SEPARATA MAGISTERPROGRAM Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

7  Grunden för dimensioneringen av studierna är studiepoäng.  1 600 timmar = ett läsårs studier = 60 studiepoäng.  27 timmar (à 60 min.) = 1 studiepoäng.  En studieprestation är resultatet av en godkänd formell prövning av inhämtade kunskaper och färdigheter med någon av akademins examinationsformer (på kommande i uppdaterad instruktion för examination och bedömning).  Studieprestationerna poängsätts enligt den arbetsmängd de kräver  Studerandes totala arbetsbörda uträknas utgående från arbets- och undervisningsformerna, se ES 20 §  Att notera: Matris för granskning av arbetsformer och beräkning av arbetsmängd för studerande finns här: www.abo.fi/stodenhet/pedguiderwww.abo.fi/stodenhet/pedguider  Prestationernas omfång  anges i studiepoäng som heltal  minsta prestation inom grundutbildningen är 5 sp  alla prestationer ska vara delbara med 5.  Undantag kan göras vid externt samarbete och för studentaktiviteter enligt vad som fastställs i undervisningsplanen.  En godkänd prestation registreras i studieprestationsregistret. 9.2.2015 7 [ES] 18 § STUDIER OCH STUDIEPRESTATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

8  En studieprestation kan bestå av flera delprestationer  Examineras separat, men registreras inte i studieprestationsregistret.  Bör anges hur de olika delarna examineras och bedöms  Ska av lärarna dokumenteras i en lärplattform.  För att garantera studerandenas rättsskydd och så att studerande kan kontrollera sina delprestationer  Att notera: Kurser med flera inlämningsuppgifter, presentationer eller aktiviteter bör dokumenteras i Moodle 9.3.2015 [ES] 18 § DELPRESTATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

9  Fakultetsrådet godkänner årligen en undervisningsplan.  Utbildningar som ges  Undervisning som ordnas förtecknad med kursnamn, omfattning och kurskod  Obligatoriska studieprestationer ska alltid ingå i fakultetens egen undervisningsplan  Kan vid behov erbjudas med olika intervall.  Centret för livslångt lärande gör för varje läsår upp ett förslag till undervisningsplan för öppna universitetet  Föreläggs fakulteterna för beslut.  Forsknings- och utbildningsservice sköter läsårets schemaläggning  Utser internt ett nödvändigt antal huvudansvariga schemaläggare.  Tidpunkterna för den obligatoriska grundundervisningen fördelas  så jämnt som möjligt över läsåret och dess olika perioder  så att kurs- och examinationskollisioner undviks  så att användningen av lärar- och utrymmesresurserna optimeras.  Kontaktundervisningen ska planeras så att hela veckan, i huvudsak vardagar mellan kl. 8 och 17, används effektivt.  Undervisningsprogram: Uppgifter om kursnamn, kursens omfattning, kurskod, lärare, tidpunkt och plats  Undervisningsplanen publiceras på akademins webbplats senast 1.8. :ska innefatta all nödvändig information  Att notera: Fakultetskansliet ger årligen information och tidtabell om hur undervisningsplanen utarbetas 9.2.2015 9 [ES] 19 § UNDERVISNINGSPLANEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

10  Vid akademin finns följande undervisnings- och arbetsformer: 1) föreläsning [att notera: aldrig obligatoriska, se ES 53 § ] 2) gruppundervisning/ seminarium (aktiverande undervisning) 3) laborationer/fältarbete/ övningar (praktisk undervisning) 4) självstudier (litteraturläsning/ materialsökning/förberedelse för tentamen eller annan examination/skriftliga uppgifter/övrigt självständigt arbete som syftar till att fördjupa och tillägna sig innehållet) 5) tentamen 6) praktik 7) övrigt. 9.2.2015 10 [ES] 20 § UNDERVISNINGS- OCH ARBETSFORMER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

11  Examensstruktur  Publiceras på akademins webbplats.  Utbildningens namn, omfång och nivå i utbildningens struktur  Uppdelning i delar:  Obligatoriska studieprestationer  Sådana som krävs för examen  Ingen av dem kan väljas bort.  Valbara studieprestationerna  Finns ett fastslaget utbud av prestationer, av vilka vissa alternativ väljs  Valfria studieprestationer  Alla högskoleprestationer kan väljas  Att notera: Begreppen är definierade.  Studiehelhet  Flera studieprestationer med ett sammanfattande lärandemål. 9.2.2015 11 [ES] 21 § EXAMENSBESKRIVNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

12  Kursbeskrivning  Arbets- och styrredskap som utgör juridisk grund för varje studieprestation.  Anger studieprestationens innehåll och hur den ska genomföras  Innehåller bl.a. kod, namn, innehåll, lärandemål, arbetsformer, arbetsmängd, allmänfärdigheter, examination och bedömning samt utvärdering.  Publiceras på akademins webbplats senast 1.8.  Lärandemål ska anges i varje kursbeskrivning  Beskriver kärninnehållet  Tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation  Beskriver vad studerande förväntas kunna, utföra eller förhålla sig till  Fungerar som skriftliga bedömningskriterier för det lägsta godkända vitsordet.  Alla lärandemål bör vara uppfyllda för godkänd prestation.  Lärandemål ska också anges för examina.  Att notera 1: Tilläggsmaterial om utarbetande av kursbeskrivningar, taxonomi för lärandemål, matris för granskning av att en kursbeskrivning är samordnad (Constructive Alignment)  Att notera 2: Läs även guiden Kursbeskrivningar och kursdatabasen: Att skapa och revidera kurser i MinPlan för införandet av färdigplanerade kurser i kursdatabasen.  www.abo.fi/stodenhet/pedguider www.abo.fi/stodenhet/pedguider 9.2.2015 12 [ES] 21 § KURSBESKRIVNING OCH LÄRANDEMÅL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

13  Uppbyggnad för akademins utbildningslinjer:  Gemensamma studier minst 25 studiepoäng  Grundstudierna i ett läroämne 25 studiepoäng  Ämnesstudierna i ett läroämne 35 studiepoäng  Innehåller ett lärdomsprov och seminarier på 10 studiepoäng  Andra studier  ”Akademiska studiefärdigheter” minst 5 studiepoäng  Metodologi minst 5 studiepoäng  Språk och kommunikation 15-25 studiepoäng.  Valbara studier omfattar 0-15 studiepoäng.  Undantag från huvudreglerna  Kan på anhållan av vägande skäl fås genom beslut av rektor. 9.2.2015 13 [ES] 22 § LÄGRE HÖGSKOLEEXAMEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

14  Uppbyggnad:  Grundstudier och ämnesstudier enligt ES 22 §  Fördjupade studier  Minst 60 studiepoäng.  Innehåller ett lärdomsprov på minst 20 och högst 40 studiepoäng. 9.2.2015 14 [ES] 23 § HÖGRE HÖGSKOLEEXAMEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

15  Mål och uppbyggnad samt studier i lärarutbildningen framgår av F 794/2004. 9.2.2015 15 [ES] 24 § LÄRARUTBILDNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

16  Akademins läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli (UniL 558/2009 39 §)  Undervisning ges under två terminer som vardera är indelad i två perioder.  Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar den 31 december  Vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli. 9.2.2015 16 [ES] 47 § LÄSÅR OCH TERMINER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

17  Fakulteterna ska planera så att 1) Undervisningen uppfyller sitt syfte med tanke på målsättning och lärandemål för kurser, helheter och examina 2) Kopplingen mellan utbildningen och forskningsverksamheten tydliggörs för studerande redan vid studiestarten och förmedlas fortgående med varierande metoder under studietiden 3) Undervisningen vid utbildningslinjerna uppbyggs på en bred bas och möjliggör öppenhet för studerande att göra egna val 4) Öppenheten stöds genom ett utökat mång- och tvärvetenskapligt samarbete, vilket underlättar för studerande att skapa sin examensprofil. 9.2.2015 17 [ES] 48 § PLANERING AV UNDERVISNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18  Fakulteterna ordnar undervisningen och handledningen [och examinationen] så att  Studerandena kan bedriva sina studier effektivt och ändamålsenligt  Heltidsstuderande kan avlägga examina inom den föreskrivna målsatta tiden för examina.  Tydligt strukturerad rekommenderad studiegång  För varje år för hela examen.  Utgående från den målsatta studietiden  I regel 30 sp per termin och totalt 60 sp per läsår.  De enheter som ordnar undervisning ska  Främja lärande, studieförmåga, jämställdhet, likabehandling och livslångt lärande genom att  Studiearrangemangen för den ordinarie undervisningen och examinationen i mån av möjlighet utformas så att studerandenas olika utgångslägen, livssituationer och behov beaktas  Vid examination beakta att en del av studerandena utför förtroendeuppdrag vid akademin. 9.2.2015 18 [ES] 49 § STUDIEGÅNG OCH STUDIEARRANGEMANG Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

19  Kursanmälan är obligatorisk för alla kurser.  För att ordna en kurs krävs ett minimiantal deltagare som framgår av kursbeskrivningen.  Om minimiantalet inte uppnås ska alternativ undervisning och examination ordnas, t.ex. en läskurs med examination.  Att notera: Kom ihåg att infoga kursanmälan i kursbeskrivningen i MinPlan.  Tillträdet till kurser kan begränsas av hänsyn till  Utrymmets storlek, behov av specialutrustning, säkerhetskrav och lärarkapacitet.  Vid begränsning följs följande prioriteringsordning:  Studeranden har förkunskaper enligt kursbeskrivningen  Kursen är obligatorisk enligt studerandens studierätt för det pågående läsåret  Studeranden har gjort korrekt kursanmälan i tid  Övriga kriterier som framgår av kursbeskrivningen, t.ex. om första kursträffen är en obligatorisk del av examinationen.  Vid val av lärmiljöer samt undervisnings- och examinationsformer ska  kursdeltagande och kurstillgänglighet underlättas för studerande genom att flexibla studiearrangemang erbjuds, såsom nätbaserade kurser, bandade föreläsningar, kursmaterial på nätet, alternativ studietakt, elektronisk tentamen, fortlöpande examination eller motsvarande.  Att notera: Kontakta lärandestödet för att vid behov få hjälp vid utvecklandet av kursarrangemang, e-post larcentret@abo.fi larcentret@abo.fi 9.2.2015 19 [ES] 50 § KURSARRANGEMANG Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

20  Visad studentaktivitet i form av förtroendeuppdrag och/eller tutorskap vid akademin examineras enligt vad som framgår av undervisningsplanen.  Examinas relevans i arbetslivet ska stödas genom kontakt med arbetslivet. Relevant arbetspraktik som har förvärvats enligt en av fakulteten eller någon av dess ämnen godkänd plan och som har genomförts tillfredsställande, examineras enligt vad som framgår av undervisningsplanen.  Att notera: Examinationen handhas inte mera centralt utan vid den egna fakulteten. 9.2.2015 20 [ES] 51 § FÖRTROENDEUPPDRAG OCH PRAKTIK Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

21  Fakulteterna ska erbjuda studerandena möjlighet att  Inom ramen för studietiden för lägre och högre högskoleexamen bedriva studier och praktik utomlands.  Studierna planeras så att de kan tillgodoräknas helt i examina  Internationell erfarenhet som har förvärvats enligt en av fakulteten eller något av dess ämnen godkänd plan och som har genomförts tillfredsställande, ger studeranden, utöver de studiepoäng som följer av det akademiska arbetet, 5 studiepoäng för den tilläggserfarenhet som minst en termins vistelse utomlands ger och examineras enligt vad som framgår av undervisningsplanen.  Att notera: Examinationen handhas inte mera centralt utan vid den egna fakulteten. 9.2.2015 21 [ES] 51 § STUDIER OCH PRAKTIK UTOMLANDS Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

22  Studeranden har det huvudsakliga ansvaret för att studierna framskrider.  Akademin och dess fakulteter främjar studieförmågan genom att erbjuda och främja  Undervisning och handledning  Systematiskt stöd för studiefärdigheterna  En trygg studie- och lärmiljö  Arbetslivsfärdigheter och övergången till arbetslivet  Möjlighet till successivt stöd och studierådgivning under hela studietiden.  Varje studerande ska årligen självständigt göra upp en personlig studieplan för sin utbildning. 9.2.2015 22 [ES] 52 § STUDIEPLANERING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

23  Egenläraren följer årligen upp studerandes studieframgång.  Stöd om examens struktur, helhetskrav och behörighetsgivande utbildning ges av studiekansliet (FUS).  Att notera: Uppföljningslistor fås årligen från fakultetskansliet i februari  Studerande som av vägande skäl inte har avklarat sina studier enligt sin personliga studieplan för läsåret har möjlighet att anhålla om att avklara dem med alternativ examination under läsårets sista period.  Görs i samråd med egenläraren och de berörda lärarna och inlämnas till den ämnesansvariga och i anhållan anges önskemål om  Alternativ examinationsform (t.ex. e-tent, hemuppgift, muntlig tentamen),  Rätt att avvika från det stipulerade antalet tentamenstillfällen eller stipulerad inlämningstid.  Att notera: Blankett håller på att utarbetas. 9.2.2015 23 [ES] 52 § UPPFÖLJNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

24  Undervisningen i form av föreläsningar är offentlig enligt UniL 6 §.  Föreläsningar kan inte ingå som obligatorisk prestation för studerande.  Följande undervisning är inte offentlig och allmänheten har inte tillträde till undervisning, som 1) ordnas av andra enheter än fakulteterna och ämnena inom dem, 2) ordnas i laboratorier eller andra för speciella behov utrustade utrymmen eller utanför akademin, eller som är övningar eller övningslektioner i övningsskolan (laborationer, fältarbete, övningar), 3) förutsätter att deltagarna förbereder sitt deltagande i undervisningen, eller som kan jämställas med handledning (gruppundervisning, seminarier), eller 4) i undervisningsplanen eller genom dekanus beslut av särskilda skäl har undantagits offentlighet. 9.2.2015 24 [ES] 53 § UNDERVISNINGENS OFFENTLIGHET Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

25  Akademin, dess fakulteter och utbildningslinjer har till uppgift att  Fortlöpande utveckla examina, de studier som ingår i examina, undervisningen, examinationen, handledningen och lärmiljöerna.  Ägna särskild uppmärksamhet åt undervisningens och studiernas kvalitet, arbetslivsrelevans, examinas och studiernas nationella och internationella motsvarighet samt uppnående av goda resultat i utbildningen.  För att utveckla, utvärdera och mäta utvecklingsarbetets effekter på utbildning och undervisning samlar akademin systematiskt in respons på fyra olika sätt:  genom obligatorisk kursutvärdering,  undersökningar av studieklimatet  arbetslivsenkäter och  kandidatrespons.  Målet är att  skapa en fortgående dialog mellan studerandena å ena sidan och läraren, fakulteten och akademin å andra sidan om undervisning och lärande.  uppmuntra studerandena till att reflektera över sitt eget lärande och sin lärprocess.  Stöda lärarna enskilt och i grupp då de utvecklar sin lärarverksamhet.  Responsinsamlingen ska vara regelbunden, lätt att genomföra men ge alla berörda parter riktlinjer för förbättring av verksamheten. Processen ska dokumenteras, synliggöras och uppföljning ska göras fortlöpande. Resultatet av responsinsamlingen ska på lika villkor vara tillgängligt för dem som har besvarat frågorna som för läraren eller fakulteten. 9.2.2015 25 [ES] 56 § UTVECKLANDE AV UTBILDNINGEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

26  Fakulteterna bör se till att alla kurser utvärderas regelbundet och bör fatta följande principbeslut om kursutvärderingen:  1) hur och med vilken tidtabell kurser utvärderas,  2) vilka frågor som ställs,  3) vilken skala som används, samt  4) när och hur utfallet meddelas till studerandena och lärarna.  Den ämnesansvariga  Ansvarar för genomförande av kursutvärderingen inom ämnet  Meddelar utfallet till fakulteten.  Forsknings- och utbildningsservice genomför undersökningen av studieklimatet respektive undersökning av utexaminerade på arbetsmarknaden samt koordinerar insamlingen av kandidatrespons.  Resultatet rapporteras till fakulteterna.  Fakulteterna behandlar årligen  Ämnenas meddelanden om utfallet av kursutvärderingarna  Forsknings- och utbildningsservices rapporter på basis av undersökningen av studieklimat respektive utexaminerade på arbetsmarknaden och beslutar om riktlinjer och åtgärder utgående från dem.  Ämnena rapporterar till fakulteterna hur åtgärderna genomförts inom ämnet och linjen.  Fakulteten offentliggör behandlingen på sin webbplats. 9.2.2015 26 [ES] 56 § STUDENTRESPONS OCH FAKULTETERNA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

27  Information om ny ES  Mejlutskick till personal och studerande  Personalutbildning separat eller i samband med annan utbildning för olika grupper, BESTÄLL GÄRNA,våren 2015  Fakultetsråd, dekaner, utbildningslinjeansvariga, ämnesansvariga, examinatorer, tentatorer, lärare, administratörer...  Webbinarier öppna för alla, våren 2015  Olika kapitel i ES, 45 minuter per gång, bandas och finns därefter på webbplats  http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier  Universitetspedagogik  ES behandlas i samband med kortkurser om akademiska strukturer och verktyg, kursbeskrivningar, lärandemål, handledning, utvärdering...  Målgruppsinriktat stödmaterial  Uppdatering av instruktion för examination och bedömning (EB), våren 2015 9.2.2015 27 [ES] FORTSATT ARBETSGÅNG Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

28  Styrdokument om utbildning för personal och studerande  Examensstadga (ES)  Instruktion för examination och bedömning (EB)  Direktiv för hantering av fusk och plagiat  Anvisningar  Blanketter för begäran om rättelse www.abo.fi/personal/stuforf www.abo.fi/student/regler 9.2.2015 28 [ES] INFORMATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Ladda ner ppt "EXAMENSSTADGAN [ES] Planering och utveckling 9.2.2015 Monica Nerdrum."

Liknande presentationer


Google-annonser