Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs i biologi, 4.5hp 2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs i biologi, 4.5hp 2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi."— Presentationens avskrift:

1

2 Grundkurs i biologi, 4.5hp 2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi

3 Kursens innehåll Biologi som ämne  Vad är vetenskap?  Biologi som vetenskapligt ämne  Livets ursprung, evolutionens byggstenar  Mångfalden inom en art Uno W  Introduktion till de tre inriktningarna –Molekylär genetik och Fysiologi –Etologi och Djurbiologi –Ekologi, Miljö- och Naturvård

4 Kursens olika moment  Föreläsningar  Seminarier (ca 8 studenter per grupp) –Info på kurshemsida –Egen diskussion ca 30 minuter  Skriv tillsammans en sammanfattning och svar på frågorna – ge till mentor, närvarande skriver under  Sammanfattningen returneras med kommentarer vid nästa tillfälle

5 Gruppindelning  Grupp 1-4 : 8-10 studenter per ’grupp’  Grupprum: Hittar du i schemat (var rummen ligger finns beskrivet i It’s learning och i pdf-schemat).  Gruppindelningen hittar ni på kurshemsidan, under seminarier

6 Vad ni behöver göra  Köp boken, finns i bokhandeln hus Zenit  Läs kapitel 1 inför seminariet  Kom till Biologi-expeditionen (mitt emot BL32) inför seminariet om ni inte hittar seminarielokalerna.  Delta aktivt i seminarier samt lämna in en diskussionssammanfattning/grupp efter varje seminarium.

7 Första föreläsningen:  Vad är vetenskap? –Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap –Vetenskapliga metoder  Vad är vetenskapsområdet biologi? –Vad karakteriserar liv? –Exempel: funktionell genomik till ekologi  Biologi och matematik!?

8 Vad är vetenskap?  Vetenskap – ett sätt, en process, att lösa problem eller att få kunskap Processen, arbetssättet kallas Vetenskaplig metod

9 Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen

10 Ett testbart påstående formuleras Hypotes Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras

11 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen Experiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Ett testbart påstående formuleras Hypotes Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras

12 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds SlutsatsExperiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Ett testbart påstående formuleras Hypotes Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras

13 Vetenskaplig metod: de olika byggstenarna i processen Vetenskaplig teori Många experiment och observationer stödjer en teori. Ny teori kan bildas enl ovan Resultaten analyseras och hypotesen förkastas eller stöds SlutsatsExperiment/Observationer Hypotesen prövas genom experiment eller ytterligare observationer Ett testbart påstående formuleras Hypotes Observation Nya observationer görs och tidigare resultat studeras

14 Fig. 1.3 Watson och Crick, 1953

15 Dubbelhelix av Watson och Crick 1953  Skapades tillsammans med röntgenkristallografi – man fick bilder som gjorde att dubbelhelixen blev en ide/hypotes  Teorin i sin tur har gett upphov till mängder av nya hypoteser som testats och endera förkastats eller fått stöd (hållit än så länge)

16 Hur skapas ny vetenskaplig teori  Många delresultat (hypoteser som testats och ej förkastats)  Tillsammans skapar underlag för en gemensam övergripande hypotes  Att väga dessa tillsammans kallas induktion – induktionsbevis –Givet att a och b är sant så måste även c vara sant, den logiska slutsatsen av a och b

17 Experiment  Skapa en händelse för att testa en hypotes –Flera variabler kan påverka händelsen –Gör det kontrollerbart genom att renodla till helst enbart en variabel  Kontrol grupp vs försöks grupp  Oberoende variabel – den man varierar  Beroende variabel - den man mäter

18 Pseudovetenskap  Vad är vetenskap och vad är pseudovetenskap????  Är påstående prövade med vetenskapliga metoder? Har man verkligen testat hypotesen? Var försöket tillräckligt renodlat så det verkligen testade hypotesen? –risk att man blir lurad/lurar sig själv och tror det är renodlat, eftersom man vill lösa problemet

19 Paradigmskifte Vetenskapen måste vara beredd att ändra sina teorier.

20 Molecules DNA molecules Atoms Organ systems Cells nerve cell Tissues leaf tissues cardiac tissue Organisms tree human Organs leaf stem brain heart Ekologi

21 Biologi vetenskap och tillämpningar

22 Fig. 1.11 Tillämpning av biologisk vetenskap: Nya metoder inom lantbruk och avel medför högre mjölkproduktion

23 Tillämpning av biologisk vetenskap  Vaccinationer –1796 Jenner studerade smittkoppor och kokoppor –De som fått kokoppor blev inte speciellt sjuka i smittkoppor –200 år senare så anses smittkoppor utrotat (dock ej helt pga terrorister)  Kunskaper om immunsystem ger vaccinationsprogram

24 HSW, p.19

25 Fig. 1.12 Att inte förstå och tillämpa biologisk kunskap kan få negativa konsekvenser. Ljusblått är hyggen, rött är skog. Erosion, artutdöende

26 Första föreläsningen: del 1  Vad är vetenskap? –Kunna skilja på vetenskap och pseudovetenskap –Vetenskapliga metoder  Vad är vetenskapsområdet biologi? –Vad karakteriserar liv? –Exempel: funktionell genomik till ekologi

27 Grundkursen  Skall lära er det som står i boken –Aktivt deltagande på seminarierna  Till seminariet: Studerat och lärt er innehållet i kapitlet samt läst på seminariefrågorna, spec faktafrågor

28 Studera och lär er innehållet i kapitlet  Förslag på studieteknik: –Ögna igenom kapitlet: vad kommer det handla om? –Läs igenom, stryk under  Skriv en kort sammanfattning för respektive delkapitel –Läs igenom sammanfattningen ett par ggr –Skriv upp enbart delkapitlens rubriker –Fyll i med text under rubrikerna utan att använda bok eller sammanfattning. –Läs hela kapitlet igen och kontrollera att du inte missat något

29 Seminarier grupper och diskussioner  Seminarie: Fördela ut tre papperslappar var för att säkerställa att alla gör inlägg i diskussionen. Det s k papperstricket. De olika roller som ingår i ett diskussionsseminarier, vilket kan jämföras med ett sammanträde. Ni skall alla lära sig att hantera alla roller.  Roller: ordförande - den som ser till att alla punkter gås igenom-betyder också att ordförande samlar ihop den diskussions som varit kring en punkt och sammanfattar den vid lämplig tidpunkt, ser till att alla får möjlighet att yttra sig. Kontrollerar med sekreteraren anteckningar klara innan punkten lämnas sekreterare - den som för anteckningar och kontrollerar liksom ordförande att alla punkter gås igenom redovisare - den som presenterar material/resultatet av diskussionen om så skall ske, kan vara samma som sekreterare föredragande - den som samlat in fakta och redogör för bakgrund för en specifik punkt. Kan alltså vara olika för olika punkter.

30 Seminarie roller - redovisning  Byt roller – –seminariet innehåller fakta- och diskussionsfrågor. –Skifta åtminstone ordförande mellan fakta och diskussion.  Redovisa både era svar/diskussion samt vilka som varit med, vilka roller.

31 Biologi processer  Metabolism – Energi / upptag nyttjande  Generativa /alstrande – Tillväxt av individ eller av individer/skapandet av biologiskt material  Responsiva / reagerande – Irritabilitet (fysiologi) – Individ anpassning – Evolution  Kontrollerande/styrande – Koordination – Reglering – Evolution ??? Kanske inte  Strukturer – I celler /organ / individer / naturen


Ladda ner ppt "Grundkurs i biologi, 4.5hp 2008 Uno Wennergren Docent Teoretisk Biologi."

Liknande presentationer


Google-annonser