Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011
Madeleine Sjöstrand

2 Förmiddagsprogram 9.00 Välkomna! Mot ett hållbart Södertörn
Svepet – årets väggutställningar Paus Är utredningstiderna inom IFO för långa? Förskola i förändring Medborgarundersökning Södertörn 12.00 Gemensam lunch 10.30

3 Eftermiddagsprogram 13.00 Strategier för en överetablerad bransch
Utvärdering av nyckeltalssamarbetet Paus Är brukare inom LSS en homogen grupp? Ingen skola är den andra lik 16.00 Tack för idag! 15.00

4 Mot ett hållbart Södertörn
Ebba Jordelius, Södertälje Jessica Elmgren, Huddinge Göran Norlin, Tyresö

5 Mot ett hållbart Södertörn
Miljönyckeltalen är en möjlighet att driva miljöarbetet framåt! Arbetsgrupp med miljöstrateger och miljö-samordnare som arbetar bland annat med miljönyckeltal.

6 7 Miljönyckeltal Utsläpp av växthusgaser Energianvändning Lokaler
Transporter Avfall Miljöbilar Bilpooler Ekologiska livsmedel

7 Utsläpp av växthusgaser

8 Utsläpp av växthusgaser
Analys: Positiv utveckling på grund av omställningen till biobränslen. Särskilt i Södertörn. Men vi står still. Utmaning: Fortsätta ställa om till förnyelsebara bränslen, ställa om transporterna samt energieffektivisera.

9 Energianvändning för lokaler

10 Energianvändning av lokaler
Analys: Svårt att analysera siffrorna som främst är framtagna för de egna kommunerna. Olika förutsättningar. De kommuner som ligger under den nationella nivån gör ett bra jobb. Utmaning: Fortsatt energieffektiviseringen. Sätt tryck på att spara och minska energianvändningen och kostnader.

11 Energianvändning för transporter

12 Energianvändning av transporter
Analys: Olika förutsättningar. Många transporter på entreprenad Utmaning: Ställ krav på att minska kostnader och följa upp förbrukning. Ställa krav i upphandling och på entreprenader.

13 Andel återvunnit material

14 Insamling av avfall Analys: Klarar inte målen. Inte heller målen för det organiska. Utmaning: Fortsätta samla in och sortera. Särskilt det organiska – ett viktigt utvecklings-område.

15 Andel miljöbilar

16 Miljöbilar Analys: Flertalet kommuner ligger under det nationella genomsnittet. Utmaning: Plan för att ställa om ytterligare! Krav i upphandling. Elfordon och infrastruktur för snabbladdstolpar.

17 Bilpooler Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö
Intern Ja Extern

18 Bilpooler Analys: Ok, men det går långsamt.
Utmaning: Fortsätt marknadsföra bilpool i kombination med kollektivtrafik, cykling och gång.

19 Ekologiska livsmedel

20 Ekologiska livsmedel Analys: Flertalet kommuner ligger bra till. Stark utveckling och inte till en extra kostnad. Utmaning: Lokalt producerad mat!

21 Säkra skolvägar i Huddinge
Så här gör vi - Presentation av Jessica Elmgren.

22 Säkra skolvägar i Huddinge
Jessica Elmgren Säkra Skolvägar Huddinge Kommun Tel: Mob: Webbsida

23 Laddstolpar för el-bilar
Långsamladdning Ca: tim Fyller på lite el… Centrum Infartsparkeringar Tillgängliga

24 Laddstolpar användarvänligt
App Iphone/Android Enkelt Tilltalande

25 Elbilar på marknaden Nationella elbilsupphandlingen är klar
Citroen C-Zero 2011 Dong Feng EQ6400 ? EV Adapt Fiat Opel Ampera ? Peugeot Ion 2011 Tesla Roadster/Kombi 2011/12 Think City 2011 Volvo C30 EDrive 2011 Audi Etron Spyder 2012 Ford Focus Electric 2012 Nissan Leaf 2012 Toyota FT-EV 2012 Toyota Prius PHEV 2012 Renault Fluence ZE 2012 Renault ZOE ZE 2012 Mitsubishi I-Miev 2011 Chevrolet Volt 2012 Nationella elbilsupphandlingen är klar

26 Nästa steg – snabbladdning Avsiktsförklaring

27 Snabbladdstation - koncept
Laddar på 15 min –> 80% Skapar en trygghet Vindkraft i tanken Tyresö - upplåter mark Vattenfall - investeringen Tyresö - tecknar abonnemang Företag och privatpersoner Vattenfall - kundhanteringen Färdig station våren 2012

28 Kostnadsmodell Kostnad för Tyresö kommun
Antal abonnemang Avtal på 3-5 år med fallande kostnad ju fler abonnenter som ansluter sig Abonnenter laddar obegränsat till en fast månadskostnad

29 Årets väggutställningar är …
Personal - Moa Rosenqvist, Haninge Kultur & Fritid - Olle Lindström, Södertälje Finansiell analys - Jan Lorichs, Salem Lokaler - Bo Garneij, Huddinge Äldreomsorg - Kurt Johansson, Haninge

30 Är utredningstiderna inom IFO för långa?
Carina Thåström Aronsson, Huddinge

31 Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Belyser verksamheterna inom försörjningsstöd, barn och ungdom samt missbruk

32 Hur kommer rapporten att användas?
Genomgång i respektive kommun på olika nivåer Kommunövergripande uppföljningsdag i december 2011 Fortsatt uppdrag 2012 Fördjupningsdag

33 Kostnad för individ- och familjeomsorg i kronor per invånare

34 Utredningstider - varför är de viktiga att mäta?
Rättssäkerhet Historiskt har utredningarna kunnat hålla på flera år Lagstadgad tid 4 månader Svårt att få ned tiderna Diskussion tidslängd vs kvalitet

35 Utredningsprocessen Ansökan/anmälan inkommer
Förhandsbedömning ca 2 veckor Beslut fattas om utredning ska inledas Utredningstid max 4 månader Utredning genomförs utifrån utredningsplan Ev förlängning av utredningstid Beslut om avslut med eller utan insats

36 Utredningstider

37 Andel utredningar överstigande 4 månader

38 Förlängningsbeslut och skäl
Särskilt beslut krävs, viss tid samt skäl ska anges Giltiga skäl: inväntande utredning/utlåtande från annan myndighet, ny anmälan inkommer, familjen svår att få tag på. De flesta av kommunernas beslutsskäl är giltiga, men det finns tveksamma fall och fall då skäl inte anges alls

39 Andel utredningar med förlängningsbeslut

40 Insatser vid utredning
Insats beviljades i drygt hälften av alla genomförda utredningar Drygt hälften av insatserna sattes in under utredning En fjärdedel avslutades utan fortsatt insats efter utredningen Stora skillnader mellan kommunerna

41 Är utredningstiderna inom IFO för långa?
Nästan 40% av utredningarna överstiger 4 månader Knappt 60 % av dessa saknar beslut om förlängning Men! Insatser sätts in i mer än hälften av alla utredningar och drygt hälften av dessa sätts in under utredning Vi lämnar inte familjerna: vi sätter in insatser tidigt och arbetar med förändring så att den totala tiden blir kortare för familjen

42 Förskola i förändring Susanne Fritz, Södertälje

43 Jag heter Sanna Fritz och arbetar i vanliga fall som förskolechef för Centrums förskolor i Södertälje. Nu under hösten har jag också tf uppdraget som verksamhetschef för förskolorna i Södertälje och det är i den egenskapen jag är här idag. Arbetsgruppen inom Förskola för Södertörns nyckeltal har beslutat att fokus för den här redogörelsen ska ligga på de nyckeltal som mäter MUSKLICK

44 Personaltäthet – antal barn per årsarbetare kommunal förskola
Utbildning – andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning – kommunal regi Barn per avdelning Utifrån de tre nyckeltalstabellerna personaltäthet, utbildning och barn per avdelning har gruppen resonerat och där är det ett par viktiga aspekter som gruppen vill synliggöra. (Hur en siffra eller en tabell tolkas beror mycket på vilken förförståelse som finns runt det som har mätts……) Jag kommer att ägna mest tid åt den sista tabellen – barn per avdelning men startar med gruppens funderingar kring personaltäthet utifrån exempel från min egen verklighet i Södertälje. MUSKLICK

45 Vad är det som påverkar tolkningen av nyckeltalet antal barn per årsarbetare?
Barnens vistelsetid Siffran som anger nyckeltalet är statistisk och hur inrapporteringen skett MUSKLICK ingen text utöver det som står i PP

46 SIFFRAN SOM ANGER NYCKELTALET ÄR STATISTISK:
Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 2005 5,5 6,2 5,2 5 5,3 2006 5,4 4,9 2007 5,8 6,4 5,1 5,6 2008 5,7 2009 5,9 6 4,8 2010 BARNENS VISTELSETID: Sedan 2005 har andelen barn/åa stadigt ökat. Från 5,3 barn per åa till 5,7 barn per åa. I Södertälje kommun har alla barn till föräldralediga ,arbetssökande, deltidsarbetande eller studerande vårdnadshavare rätt till 24 timmars vistelsetid i veckan. Det innebär att barnen i genomsnitt vistas längre tid i verksamheten än tidigare samtidigt som personaltätheten minskat. MUSKLICK SIFFRAN SOM ANGER NYCKELTALET ÄR STATISTISK: Mätningen görs vid ett särskilt tillfälle under en period på året (hösten) då vi vanligen har ett lägre antal barn i verksamheten än under övrig tid på året. Vi menar också att det är ytterst få timmar, om ens någonsin, under en dag som det FAKTISKA nyckeltalet är just 5,7. Ett exempel ur Södertäljes verksamhet kan se ut på det här sättet: MUSKLICK

47 kl 06:15-07:00 barn/åa 10,0 Kl 07:00-08:00 barn/åa 6,4
6:15-7:00 10 barn och 1 personal, hela förskolan tar gemensamt emot alla åldrar MUSKLICK barn och 11 personal hela förskolan gemensamt alla åldrar gemensam frukost MUSKLICK barn och 3 personal barn i åldern 1-2,5 år MUSKLICK barn och 2 personal då personal tar ut 30 min lunchrast + utvecklingstid MUSKLICK barn och 2 personal, personal som öppnat slutar 14:00 och har utvecklingstid och så vidare………. MUSKLICK, MUSKLICK I det här räkneexemplet har vi inte räknat in eventuella resurser i form av extra personal utan endast tittat på ordinarie personals tider. Att räkna in resurser i barn per åa blir missvisande eftersom det är en åtgärd som sätts in särskilt för att möte behov hos en barngrupp eller enskilda barn som ligger utöver det förskolans pedagoger anses ha kompetens att själva hantera. I SCB-statistiken finns det en risk att förskolechefer har rapporterat olika vilket också resulterar i variation i nyckeltalen. MUSKLICK

48 Brist på behöriga förskollärare i regionen Expanderande verksamhet
Vad påverkar tolkningen av nyckeltalet utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning – kommunal regi Brist på behöriga förskollärare i regionen Expanderande verksamhet MUSKLICK ingen text utöver det som står i PP

49 Utbildning - andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning - kommunal regi
Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 2005 36 37 35 46 41 44 40 2006 32 43 2007 45 42 47 2008 33 30 2009 34 49 50 2010 MUSKLICK BRIST PÅ BEHÖRIGA….: I Södertälje liksom i övriga Södertörns kommuner råder det en akut brist på behöriga förskollärare. Det gör att nyrekrytering är besvärlig och vi konkurrerar om samma personer inom Södertörnsregionen. Den tidigare utbildningen där förskollärare inte var en egen utbildning utan en del av lärarutbildningen ledde till att lärare med inriktning mot yngre åldrar valde de tidigare åren i grundskolan istället för förskolan när de kom ut på arbetsmarknaden. Vissa startade sin anställning i förskola men gick snabbt vidare till förskoleklass alternativt år 1-3 i grundskolan. MUSKLICK EXPANDERANDE VERKSAMHET: Verksamheten har under ett antal år expanderat kraftigt i Södertälje. Det innebär att vi samtidigt som det råder brist på behöriga förskollärare också utökar verksamheten vilket då bidrar till att det blir ännu svårare att hålla ett högt procenttal på behörigheten i förskolorna.

50 Vad är det som påverkar tolkningen av nyckeltalet antal barn per avdelning?
Skillnaderna mellan Södertörnskommunerna när det gäller nyckeltalet antal barn per avdelning skiljer sig åt en del där Botkyrka och Södertälje rapporterat in högst andel barn per avdelning. I Södertälje har det i förskolechefsgruppen länge pågått en diskussion om begreppet avdelning kontra grupp. MUSKLICK

51 Vad är en avdelning? MUSKLICK
VAD ÄR EN AVDELNING: För att rapportera antal barn per avdelning krävs att definitionen ”avdelning” specificeras. Förskola FÖRR innebar vanligen att en avdelning innebar ca 15 barn och 2,5 pedagoger som hade sin hemvist i ett antal rum där i princip all verksamhet för just den gruppen pågick. (ålder 3-5 år) Det fanns få gemensamhetsutrymmen på förskolan utom möjligen ett stort rum som kunde användas för fredagens sångsamling då förskolans alla barn och pedagoger samlades. Vi i Södertälje börjar få bekymmer med att ange barn per avdelning i rapporteringssystemet eftersom det inte längre är ett mått som säger någonting om verksamheten. Vi har i Södertälje arbetat mycket med förskolans lokalmässiga utformning där avdelningstänket inte längre är normen. Barn i vår verksamhet är indelade utifrån andra kriterier som styrs av möjlighet till inflytande, pedagogiska erbjudanden, barns fascinationer och liknande. Det som styr hur gruppindelningen kan se ut är alltid beroende på hur många medarbetare man har i förhållande till barnantalet. Det har också betydelse hur stor förskolan är, det går alltid personella resurser till att hålla servicegraden 06:30-18:30 men procentuellt går det åt mindre personalresurser på en större enhet än en mindre. Åter till exempel från Södertäljes verksamhet .Det exempel jag ska visa är från Telge förskola som är en förskola i tre plan….. Nedre planet har entré med kapphall för förskolans samtliga barn, matsal för förskolans samtliga barn och pedagogiska utrymmen för de yngsta barnen på förskolan 1-3 år. På det planet som då bildar en avdelning, eller som vi valt att säga ett arbetslag, finns 20 stycken barn i åldern 1-2,5 år. I det arbetslaget arbetar 4 medarbetare. (resurs undantagen) Arbetslaget på plan 1 heter VATTEN Om måttet barn per avdelning används här så innebär det alltså 20 barn på en småbarnsavdelning. Det låter ju mycket att ha åringar på samma avdelning…….. MEN det är ju inte så att alla de här barnen vistas i samma rum på samma gång utan det är ett flöde mellan rummen beroende på barnens fascinationer och pedagogiska behov för stunden. Det innebär att det är max 5 barn tillsammans med 1 vuxen under förmiddagens pedagogiska tid. På nästa plan där barnen som är 2,5-4 år vistas mest är det 30 barn. Avdelning ELD har sin arena här. Det blir väldigt missvisande i ett rapporteringssystem där det ska anges barn per avdelning när vi då rapporterar 30 barn….. På ELD arbetar 5 medarbetare vilket innebär att under den pedagogiska förmiddagen är barnen oftast indelade i grupper om 6 barn och 1 vuxen. Även här är det barnens gemensamma fascinationer som är grunden för gruppindelningarna och de projektarbeten som pågår. Här är några bilder på hur verksamheten idag kan se ut……. MUSKLICK

52 2,5 – 4 år…… på ELD finns inga matbord utan de bord som finns är arbetsbord där barnens arbeten kan finnas kvar över lång tid. Inget behöver plockas undan p.g.a. lunch! MUSKLICK

53 Bild från plan 3 avdelning LUFT med 30 barn 4-5 år…
Bild från plan 3 avdelning LUFT med 30 barn 4-5 år….. Inte heller här finns några matbord som tar upp onödig plats. MUSKLICK

54 Samma rum som på bilden innan men från andra sidan rumsavdelaren…………
Samma rum som på bilden innan men från andra sidan rumsavdelaren………….. MUSKLICK

55 Material för att undersöka fysikaliska fenomen ska finnas tillgängligt hela tiden…… här i form av en Overheadapparat………….. Vad händer om man sätter sin favoritkanin på Overheaden……..? MUSKLICK

56 Ett sätt att undersöka ljus och skuggor!
Jag avslutar med den här bilden på ett barn som med hjälp av teknik lär sig förstå vad ljus är….. I förskolan handlar undervisning mycket om just detta…… att VISA PÅ UNDER…… och utifrån det perspektivet blir” mäta barn per avdelning” inte särskilt meningsfullt utan då är nyckeltalet barn per årsarbetare en mer användbar värdemätare för verksamheten.

57 Medborgarundersökning Södertörn
Johan Wilén, SCB

58 Bon appétit! Välkomna åter kl 13.00
Södertörns Nyckeltal 2011

59 Eftermiddagsprogram 13.00 Strategier för en överetablerad bransch
Utvärdering av nyckeltalssamarbetet Paus Är brukare inom LSS en homogen grupp? Ingen skola är den andra lik 16.00 Tack för idag! 15.00

60 Strategier för en överetablerad bransch
Alf Solander, Botkyrka Lena Lihammar-Bergill, Södertörn

61 Södertörns Nyckeltal 2010 Gymnasieskolan

62 Nulägesbeskrivning kommunala gymnasieskolor på Södertörn SWOT-analys
Interna styrkor Geografisk närhet till eleverna Lokala spetsutbildningar Trygghet, stabilitet, går ej i konkurs Eleverna känner sig trygga Hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Brett utbud av utbildningar Samverkan Södertörn Interna svagheter Delvis låga resultat, betyg, behörighet, ojämn måluppfyllelse i regionen Låg arbetsro på lektionerna Brister i medinflytande på lektioner Överetablering yrkesprogram Höga omställningskostnader – ny skollag, ämnesbehörighet, GY11 Lägre lärartäthet än riket Externa möjligheter Samverkansavtal Sthlms Län -nationella program Inflyttningsregion Närhet lärarutbildningar och högskola/universitet Väl utbyggd infrastruktur Externa hot Överhettad marknad – utbud/efterfrågan/nyetablering av skolor Elevströmmar: centrum – periferi Ev utbyggnad av STH gy.org Dåliga tvärförbindelser

63 Minskande elevkullar Källa: SCB

64 Elevströmmar Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje
Tyresö Källa: Skolverket

65 Slutsatser 2010 Trygga elever
Stora brister i arbetsro på lektionerna och lågt elevinflytande Lägre studieresultat än riket Lägre lärartäthet, högre andel behöriga än riket Ökade interna skillnader NV, Bygg jmf 2009

66 Naturvetenskapsprogrammet
Fler väljer kommunalt alternativ Ökade skillnader i arbetsro och inflytande Något försämrad måluppfyllelse, lägre betyg än riket

67 Byggprogrammet Färre elever väljer programmet
Fler elever väljer annan kommunal skola Försämrad måluppfyllelse

68 Byggprogrammet – elevenkät årskurs 2
Svarsalternativet inte helt jämförbara, vissa kommuner 4 svarsalternativ, vissa har 5 alternativ varav Vet ej ingår Vi har lagt ihop de två positiva svarsalternativen Botkyrka har inget kommunalt byggprogram

69 Hotell och restaurangprogrammet
Få elever ger svagt analysmaterial – men visar på stora avvikelser i resultat Kraftigt vikande elevunderlag i Södertörn Samverkan kring utbudsfrågan? (Ofta förekommer samverkan med Restaurangutbildning på KomVux)

70 Hotell och Restaurangprogrammet – kraftigt sjunkande elevunderlag
Källa: Siris, Skolverket

71 Paneldebatt Ebba Östlin, ordf Utbildningsnämnden Botkyrka
Peteris Smitmanis, gymnasiechef Haninge Hans Almgren, rektor Huddinge Frida Segerhammar, elev Tumba gymnasium William Perkola, elev Tumba gymnasium

72 Utvärdering av nyckeltalssamarbetet
Anna Eklöf, Ernst & Young

73 Är brukare inom LSS en homogen grupp?
Anna Ganning Hallendorff, Haninge Barbro Färninger, Tyresö

74 Ekonomiska nyckeltal och benchmarking LSS 2010
Boende Daglig verksamhet, fördjupning Personlig assistans Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö

75 Daglig Verksamhet LSS Något om vårt lagstadgade uppdrag
Något om personerna som kan söka insatsen Sysselsättning - xxxxxxx - Arbete Habiliteringsersättning - Lön

76 DV personkrets 1 (egna och köpta platser)
Bot-kyrka Haninge Huddinge Nynäs-hamn Salem Söder- tälje Tyresö Helårs-platser 217 212 228 75 43 449 98 Mnkr 51 45 48 16 11 97 20 Nivå 1 = 0,21 2 = 0,28 3 = 0,42 4 = 0,63 5 = 0,84 86 40 54 18 18% 20 62 95 27 13% 10 67 31 80 37 22% 28 19 15 17% 2 10 12 5 26% 6 162 122 76 57 20% 32 30 21 20%

77 Jämförelser Medbestämmande och delaktighet
Genomsnittlig närvarotid, timmar per vecka. Habiliteringsersättning mellan 4,90 - 6,0 kronor/timme

78 Karaktärer på verksamheten…
Från sinnesupplevelser Friskvård Social träning Seniorverksamhet Personlig assistans Specialverksamheter t.ex. förvärvad hjärnskada, demens Café, restaurang Montering, demontering Parkarbete Hantverk Second hand Biltvätt Hunddagis Ideella föreningar Till Firmasupport (Södertälje) …och personal med multikompetens

79 Personaltäthet i förhållande till brukare i nivå 1 och 2

80 Personalfakta Titlar Verksamhetshandledare, arbetshandledare, habiliteringsassistenter Månadslön Medianlön kr kr Chefstätheten Årsarbetare per chef 7,5 – 22,7

81 Framtiden Brukarinflytande Anpassningsbara verksamheter & personal
Föreningar och kooperativ Fortsatt utveckling av verksamheter som står långt från arbetsmarknaden Kompetensutveckling

82 Ingen skola är den andra lik
Helena Duroj, Botkyrka

83

84

85

86

87

88 Skolverket 2009 Decentralisering - kommunernas ansvar för resursfördelning Segregation - allt mer homogena skolor Differentiering - grupper efter prestation Individualisering - ansvar läggs på eleven

89 Från Grosin och Hattie Systematiskt kvalitetsarbete: tydliga mål kombineras med uppföljning och utvärdering Tydligt pedagogiskt ledarskap i en tydlig organisation Pedagoger med höga förväntningar Fokus på kunskaper och lärande Genomtänkt arbete med elever i behov av särskilt stöd

90 Vässa det systematiska kvalitetsarbetet
Att arbeta vidare med... Vässa det systematiska kvalitetsarbetet Stöda det pedagogiska ledarskapet Säkerställa att alla elever får det stöd de behöver Undersöka om resurserna styrs dit de bäst behövs Hålla oss med kompetens för ett språkutvecklande arbetssätt Använda modersmålsundervisning och studiehandledning optimalt Ställa samma krav och förväntningar på flickor och pojkar Förbättra lärmiljöerna med modern teknik som alla har tillgång till

91 Ladda gärna ner årets rapporter på www.sodertornskommunerna.se
Ett varmt tack till… alla talare, eleverna på hotell- och turismprogrammet och alla andra som hjälpt till Ladda gärna ner årets rapporter på


Ladda ner ppt "Välkomna till Södertörns nyckeltal 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser