Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Mitt Östersund Falun Gävle Härnösand

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Mitt Östersund Falun Gävle Härnösand"— Presentationens avskrift:

1 Region Mitt Östersund Falun Gävle Härnösand Planerad verksamhet i Gävleborg Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Gävleborg under Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel blir mindre än väntat.

2 Gävleborgs län Den starkaste mellankommunala pendlingen inom Gävleborg finns mellan Sandviken och Gävle. Den länsöverskridande pendlingen är starkast i relation med Uppsala län. Stockholms län är också det län som har störst inpendling från Gävleborg. Godstrafiken i Gävleborg är omfattande. De nord-sydliga transporterna till och från landets norra delar passerar Gävleborg. Därtill genererar regionens eget näringsliv stora mängder gods. Gävle är en viktig nod för godstransportsystemet, inte bara i Gävleborg, utan i hela norra Sverige och Mälardalen. Här strålar de viktiga järnvägsstråken Norra stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan samman, liksom flera vägar av stor betydelse. Gävle hamn utgör dessutom ett viktigt nav i transportsystemet. Den är en av landets utpekade strategiska hamnar och är landets tredje största containerhamn.

3 Vi planerar På uppdrag av regeringen har Trafikverket lagt fram ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet under Utgångspunkten i regeringens infrastrukturproposition är att vi i första hand ska vårda och utveckla det vi redan har; vi ska tänka nytt innan vi bygger nytt. Den totala planeringsramen för är 522 miljarder kronor för åtgärder i hela landet. Planeringsramen består av tre större delar enligt följande: 86 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 155 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar 281 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet. Planeringsramen är indelad i två perioder; respektive (ännu ej fastställd). Ramen för Region Mitt under perioden fördelat per län finns i tabellen

4 Fyrstegsprincipen – för hållbar planering
Trafikverket arbetar enligt fyrstegsprincipen för hållbar planering. Fyrstegsprincipen är ett sätt att tänka kring val av åtgärder när vi väl undersökt och beskrivit problemet. Utifrån ett väl definierad problem bild kan vi hitta den mest hållbara och effektiva lösningen. Fyrstegsprincipen innebär att vi först undersöker om transportbehovet och valet av transportsätt kan påverkas. (Steg 1 -Tänk om) I andra hand väljer vi lösningar som innebär effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. (Steg 2 - Optimera) I tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur. (Steg 3 -Bygg om) I fjärde hand kommer nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder. (Steg 4 - Bygg nytt).

5 Vi bygger om och bygger nytt
Vi genomför en rad förbättringar i regionen under året. Åtgärderna ger ökad kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller bygger nytt. 2014 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i projekt för omkring totalt 2,4 miljarder kronor i Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg. Trafikverket samarbetar självklart också med kommunerna i regionen och driver ett antal projekt med medfinansiering.

6 Aktuella järnvägsprojekt
Skutskär – Furuvik - Byggande av dubbelspår i ny sträckning, gång- och cykelport under väg 76 Kilafors – Holmsveden - Järnvägsplan för bangårdarna (stationer) vid Kilafors och Röstbo (Norra Stambanan) Ostkustbanan Gävle – Sundsvall - Samtidig infart vid Via samt kapacitetsförstärkning Hofors - Stationer för alla, ledstråk på mellanplattform samt projektering av sidoplattform Bollnäs – Bomanläggning vid station Söderhamn – Kilafors - Höjd bärighet och upprustning av järnvägen. Gävle – Ställdalen - Mötesstation Sandviken – Kungsgården, planläggningsprocess Ljusdal - Anpassning för funktionshindrade Hela länet - Stationsinventering med inriktning på tillgänglighet för alla

7 Aktuella vägprojekt Väg 507 Hedesunda - Gång- och cykelväg
Busshållplatser - Bland annat väg 50, 83 och 84 Väg 76 Ytterharnäsvägen - Gång- och cykelväg E4 - Säkrade sidoområden trafikplats Gävle Västra – trafikplats Älvkarlen Väg Hållplatsåtgärder Väg 83 vid Orbaden och Häggesta - Ombyggnad av korsningar. Norrlandet längs väg 563 – Belysning på gång- och cykelväg Bygghandling, Väg 753 Näsviken - gång- och cykelväg Projektering, Väg 583 Vågbro – Borg i Söderhamn - Gång- och cykelväg Väg 83 Bollnäs – Vallsta

8 Aktuella vägprojekt Planläggningsprocess, E16 Valboåsen - Vattenskydd
Väg 637 Söderala, gång- och cykelväg Väg 83: Korsning Norrborn samt korsning väg 696 Järvsö E16 Genomfart Hofors Väg 76 Järvsta - Gång- och cykelpassage Iggesund – Hudiksvall, Florhed – Söderhamn och Vevlinge – Bollnäs - gång- och cykelväg. E4 Kongberget – Gnarp Väg 301/50 - Förbättrad pendlingsväg

9 Åtgärdsvalsstudier ÅVS Ostkustbanan under Samordnad planering
Optimering av befintlig spåranläggning i väntan på andra åtgärder. ÅVS Delsbo kyrka Anpassa vägsträcka och förbättrad tillgänglighet. ÅVS cykelled längs 583 Väg 56 Hedesunda – Valsjön Planläggningsprocess. ÅVS Genomfart Ljusdal Planskild korsning Smedgatan – Norra stambanan

10

11 Vi förebygger och avhjälper
Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som är planerbart. Avhjälpande underhåll är det vi gör för att åtgärda något som redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. På väg: beläggningsarbete, renoveringar, plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen. På järnväg: spårbyte, kontaktledningsbyte, snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på järnvägsanläggningen. Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som är planerbart. Det avhjälpande underhållet är det vi gör för att åtgärda något som redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Strategin är att i så stor utsträckning som möjligt gå från avhjälpande till förebyggande underhåll. Det leder till lägre kostnader och färre störningar. Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. Basen är fleråriga kontrakt med olika entreprenörer. Kontrakten omfattar ett visst geografiskt område eller ett visst stråk där mycket av det löpande underhållet sker. På våra vägar handlar det bland annat om plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen. På järnväg gäller det snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på järnvägsanläggningen. Vi handlar också upp separata entreprenader för större förebyggande åtgärder och reinvesteringar, till exempel beläggningsarbete, brorenovering, spårbyte och kontaktledningsbyte.

12 Bärighetsåtgärder väg
Produktion 2014 Väg 296 Lomsjöhed – Los – Kårböle (mindre del av större projekt) Väg 669 Delångersån – Sörforsa Väg 773 Ängebo – Naggen Väg 745 Bro över Norrboån i Norrbo Projektering Väg 708 Delsbo – Fredriksfors Väg 771 Österstråsjö Väg 754 Bro över Delångersån vid Näsviken Väg 682 Sidskogen – Nybo

13 Underhåll - beläggningsåtgärder
Sträcka Väg 84 Bränta – Storhaga Väg 84 Skyte – Hovra Väg 84 Stavåker - Sörforsa Väg 4 Gävle – Enånger Väg 4 Hudiksvall norra – Vattrång Väg 4 Gryttje – Västernorrlands länsgräns Väg 83 Norra kyrkbyn Väg 272 Österfärnebo – Årsunda Väg 272 Lingbo – Holmsveden Väg 272 Genom Holmsveden Väg 509 Hedesunda – Brunn Väg 583 Ljusne - Sandarne Väg 583 Sunnäsbruk – Vallvik Väg 583 Axmartavlan – Axmarby Väg 296 Lomsjöhed – Kårböle

14 Broreparationer Väg Bro 50 Bro över enskild väg vid Björtomta
83 Bro över Kilån vid Kilafors 583 Bro över Delångersån vid Delåkvarn i Hudiksvall 781 Bro över Viaån vid Via i Hudiksvall 83 Bro över Tväringsån, Brunnsberget 4 km söder om Norrberg 84 Bro över enskild väg vid Gryttjesbo 580 Bro över Testeboån vid Strömsborg 600 Bro över Voxnan vid Voxna 503 Bro över Norrån Vijbron väst om Österfärnebo kyrka NB: Denna lista är preliminär!

15 Tryggt, säkert och i tid När trafiken är som sämst ska vi vara bäst.
Vi ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och effektivt sätt. Tillförlitlig, snabb och enkel trafikinformation är en av våra viktigaste frågor och största utmaningar. Därför väljer vi nu att göra ett riktigt krafttag inom området och samla pågående och nya initiativ inom området under ett övergripande program. Vi arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken Tillsammans för tåg i tid är namnet på den överenskommelse hela järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg.

16 Säkerhetsarbete Inventering för stängsling
Sträcka: Älvkarleby – Skutskär (10km) Hille by – Trödje (13 km) Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) Riksväg 76 Gävle – Furuvik (2 st) Riksväg 83 Vallsta – Ljusdal (6 st) Gnarp (2 st)

17

18 Miljöåtgärder Utterpassager Åtgärder mot vandringshinder för fisk
Väg: Broar över Bäckebrobäcken, bäck nordväst om Åbyggeby och Gavleån norr om Forsbacka Järnväg: Välstabäcken och Gnarpsån Åtgärder mot vandringshinder för fisk Örabäcken och Brändbobäcken Underhåll/skötsel av kulturväg Delsbo kyrka Inventering/skötsel av artrika vägkanter Fortsatt inventering av artrika vägkanter kommer att ske i regionen, driftområden som ska upphandlas i år prioriteras. Utförs som sommarjobb. Bulleråtgärder vid bullerstörningar längs väg och järnväg Bullerskyddsåtgärder utförs löpande utifrån prioriteringslista Restaurering milstolpar - Blästring, målning, åtgärd av fundament, flyttning. Ett flertal objekt. Stationsmiljöer - Slåtter, rotryckning, röjning, ytskrapning - 2 st stationer

19 Kontakta oss Vi finns till hands för er i planeringen för ett hållbart och effektivt transportsystem. Välkommen att kontakta oss! Henrik Schelin Planerare, Samhälle Mitt


Ladda ner ppt "Region Mitt Östersund Falun Gävle Härnösand"

Liknande presentationer


Google-annonser