Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planerad verksamhet i Gävleborg 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Gävleborg under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planerad verksamhet i Gävleborg 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Gävleborg under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas."— Presentationens avskrift:

1 Planerad verksamhet i Gävleborg 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Gävleborg under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden om tilldelning av medel blir mindre än väntat. Region Mitt Östersund Falun Gävle Härnösand

2 22014 Region Mitt - Gävleborg Gävleborgs län Den starkaste mellankommunala pendlingen inom Gävleborg finns mellan Sandviken och Gävle. Den länsöverskridande pendlingen är starkast i relation med Uppsala län. Stockholms län är också det län som har störst inpendling från Gävleborg. Godstrafiken i Gävleborg är omfattande. De nord-sydliga transporterna till och från landets norra delar passerar Gävleborg. Därtill genererar regionens eget näringsliv stora mängder gods. Gävle är en viktig nod för godstransportsystemet, inte bara i Gävleborg, utan i hela norra Sverige och Mälardalen. Här strålar de viktiga järnvägsstråken Norra stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan samman, liksom flera vägar av stor betydelse. Gävle hamn utgör dessutom ett viktigt nav i transportsystemet. Den är en av landets utpekade strategiska hamnar och är landets tredje största containerhamn.

3 32014 Region Mitt - Gävleborg Vi planerar På uppdrag av regeringen har Trafikverket lagt fram ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet under 2014- 2025. Utgångspunkten i regeringens infrastrukturproposition är att vi i första hand ska vårda och utveckla det vi redan har; vi ska tänka nytt innan vi bygger nytt. Den totala planeringsramen för 2014-2025 är 522 miljarder kronor för åtgärder i hela landet. Planeringsramen består av tre större delar enligt följande: 86 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga järnvägar. 155 miljarder kronor för drift och underhåll av vägar 281 miljarder kronor för utveckling av transportsystemet.

4 42014 Region Mitt - Gävleborg Fyrstegsprincipen – för hållbar planering Trafikverket arbetar enligt fyrstegsprincipen för hållbar planering. Fyrstegsprincipen är ett sätt att tänka kring val av åtgärder när vi väl undersökt och beskrivit problemet. Utifrån ett väl definierad problem bild kan vi hitta den mest hållbara och effektiva lösningen. Fyrstegsprincipen innebär att vi först undersöker om transportbehovet och valet av transportsätt kan påverkas. (Steg 1 -Tänk om) I andra hand väljer vi lösningar som innebär effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. (Steg 2 - Optimera) I tredje hand blir det aktuellt med ombyggnad och förbättring av befintlig infrastruktur. (Steg 3 -Bygg om) I fjärde hand kommer nybyggnad och större ombyggnadsåtgärder. (Steg 4 - Bygg nytt).

5 52014 Region Mitt - Gävleborg Vi bygger om och bygger nytt Vi genomför en rad förbättringar i regionen under året. Åtgärderna ger ökad kapacitet och bidrar till regionens utveckling, oavsett om vi bygger om eller bygger nytt. 2014 utreder, projekterar och bygger vi infrastruktur i projekt för omkring totalt 2,4 miljarder kronor i Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Gävleborg. Trafikverket samarbetar självklart också med kommunerna i regionen och driver ett antal projekt med medfinansiering.

6 62014 Region Mitt - Gävleborg Aktuella järnvägsprojekt Skutskär – Furuvik - Byggande av dubbelspår i ny sträckning, gång- och cykelport under väg 76 Kilafors – Holmsveden - Järnvägsplan för bangårdarna (stationer) vid Kilafors och Röstbo (Norra Stambanan) Ostkustbanan Gävle – Sundsvall - Samtidig infart vid Via samt kapacitetsförstärkning Hofors - Stationer för alla, ledstråk på mellanplattform samt projektering av sidoplattform Bollnäs – Bomanläggning vid station Söderhamn – Kilafors - Höjd bärighet och upprustning av järnvägen. Gävle – Ställdalen - Mötesstation Sandviken – Kungsgården, planläggningsprocess Ljusdal - Anpassning för funktionshindrade Hela länet - Stationsinventering med inriktning på tillgänglighet för alla

7 72014 Region Mitt - Gävleborg Aktuella vägprojekt Väg 507 Hedesunda - Gång- och cykelväg Busshållplatser - Bland annat väg 50, 83 och 84 Väg 76 Ytterharnäsvägen - Gång- och cykelväg E4 - Säkrade sidoområden trafikplats Gävle Västra – trafikplats Älvkarlen Väg 758 - Hållplatsåtgärder Väg 83 vid Orbaden och Häggesta - Ombyggnad av korsningar. Norrlandet längs väg 563 – Belysning på gång- och cykelväg Bygghandling, Väg 753 Näsviken - gång- och cykelväg Projektering, Väg 583 Vågbro – Borg i Söderhamn - Gång- och cykelväg Väg 83 Bollnäs – Vallsta

8 82014 Region Mitt - Gävleborg Aktuella vägprojekt Planläggningsprocess, E16 Valboåsen - Vattenskydd Väg 637 Söderala, gång- och cykelväg Väg 83: Korsning Norrborn samt korsning väg 696 Järvsö E16 Genomfart Hofors Väg 76 Järvsta - Gång- och cykelpassage Iggesund – Hudiksvall, Florhed – Söderhamn och Vevlinge – Bollnäs - gång- och cykelväg. E4 Kongberget – Gnarp Väg 301/50 - Förbättrad pendlingsväg

9 92014 Region Mitt - Gävleborg Åtgärdsvalsstudier ÅVS Ostkustbanan under Samordnad planering Optimering av befintlig spåranläggning i väntan på andra åtgärder. ÅVS Delsbo kyrka Anpassa vägsträcka och förbättrad tillgänglighet. ÅVS cykelled längs 583 Väg 56 Hedesunda – Valsjön Planläggningsprocess. ÅVS Genomfart Ljusdal Planskild korsning Smedgatan – Norra stambanan

10 102014 Region Mitt - Gävleborg

11 112014 Region Mitt - Gävleborg Vi förebygger och avhjälper Vi arbetar förebyggande och avhjälpande. Förebyggande underhåll är sådant som är planerbart. Avhjälpande underhåll är det vi gör för att åtgärda något som redan har hänt, till exempel en nedriven kontaktledning. Vi förvaltar, underhåller och utvecklar det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet. På väg: beläggningsarbete, renoveringar, plogning, halkbekämpning, grusvägsunderhåll, slåtter, rastplatsskötsel och lagning av skador på eller intill vägen. På järnväg: spårbyte, kontaktledningsbyte, snöröjning, spårhalkbekämpning, översyn av och åtgärder på järnvägsanläggningen.

12 122014 Region Mitt - Gävleborg Bärighetsåtgärder väg Produktion 2014 Väg 296 Lomsjöhed – Los – Kårböle (mindre del av större projekt) Väg 669 Delångersån – Sörforsa Väg 773 Ängebo – Naggen Väg 745 Bro över Norrboån i Norrbo Projektering 2014-2017 Väg 708 Delsbo – Fredriksfors Väg 771 Österstråsjö Väg 754 Bro över Delångersån vid Näsviken Väg 682 Sidskogen – Nybo

13 132014 Region Mitt - Gävleborg Underhåll - beläggningsåtgärder Sträcka Väg 84Bränta – Storhaga Väg 84Skyte – Hovra Väg 84Stavåker - Sörforsa Väg 4Gävle – Enånger Väg 4Hudiksvall norra – Vattrång Väg 4Gryttje – Västernorrlands länsgräns Väg 83Norra kyrkbyn Väg 272Österfärnebo – Årsunda Väg 272Lingbo – Holmsveden Väg 272Genom Holmsveden Väg 509Hedesunda – Brunn Väg 583 Ljusne - Sandarne Väg 583Sunnäsbruk – Vallvik Väg 583Axmartavlan – Axmarby Väg 296Lomsjöhed – Kårböle

14 142014 Region Mitt - Gävleborg Broreparationer Väg Bro 50Bro över enskild väg vid Björtomta 83Bro över Kilån vid Kilafors 583Bro över Delångersån vid Delåkvarn i Hudiksvall 781Bro över Viaån vid Via i Hudiksvall 83Bro över Tväringsån, Brunnsberget 4 km söder om Norrberg 84Bro över enskild väg vid Gryttjesbo 580Bro över Testeboån vid Strömsborg 600Bro över Voxnan vid Voxna 503Bro över Norrån Vijbron väst om Österfärnebo kyrka NB: Denna lista är preliminär!

15 152014 Region Mitt - Gävleborg Tryggt, säkert och i tid När trafiken är som sämst ska vi vara bäst. Vi ansvarar för att väg- och järnvägssystemen används på ett säkert och effektivt sätt. Tillförlitlig, snabb och enkel trafikinformation är en av våra viktigaste frågor och största utmaningar. Därför väljer vi nu att göra ett riktigt krafttag inom området och samla pågående och nya initiativ inom området under ett övergripande program. Vi arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken Tillsammans för tåg i tid är namnet på den överenskommelse hela järnvägsbranschen nu har ingått för att öka punktligheten. Arbetet ska ske gemensamt och systematiskt utifrån analyser och indikatorer, allt för att insatserna ska sättas in på rätt ställe. Det långsiktiga målet är Europas punktligaste järnväg.

16 162014 Region Mitt - Dalarna Säkerhetsarbete Inventering för stängsling Sträcka: Älvkarleby – Skutskär (10km) Hille by – Trödje (13 km) Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) Sträcka: Riksväg 76 Gävle – Furuvik (2 st) Riksväg 83 Vallsta – Ljusdal (6 st) Gnarp (2 st)

17 172014 Region Mitt - Dalarna

18 182014 Region Mitt - Dalarna Miljöåtgärder Utterpassager Väg: Broar över Bäckebrobäcken, bäck nordväst om Åbyggeby och Gavleån norr om Forsbacka Järnväg: Välstabäcken och Gnarpsån Åtgärder mot vandringshinder för fisk Örabäcken och Brändbobäcken Underhåll/skötsel av kulturväg Delsbo kyrka Inventering/skötsel av artrika vägkanter Fortsatt inventering av artrika vägkanter kommer att ske i regionen, driftområden som ska upphandlas i år prioriteras. Utförs som sommarjobb. Bulleråtgärder vid bullerstörningar längs väg och järnväg Bullerskyddsåtgärder utförs löpande utifrån prioriteringslista Restaurering milstolpar - Blästring, målning, åtgärd av fundament, flyttning. Ett flertal objekt. Stationsmiljöer - Slåtter, rotryckning, röjning, ytskrapning - 2 st stationer

19 192014 Region Mitt - Gävleborg Kontakta oss Vi finns till hands för er i planeringen för ett hållbart och effektivt transportsystem. Välkommen att kontakta oss! Henrik Schelin Planerare, Samhälle Mitt henrik.schelin@trafikverket.se 010-123 59 47


Ladda ner ppt "Planerad verksamhet i Gävleborg 2014 Större åtgärder som planeras eller redan är under produktion i Gävleborg under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas."

Liknande presentationer


Google-annonser