Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Inspirationsdagen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Inspirationsdagen!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Inspirationsdagen!
Badminton Sweden Välkomna till Inspirationsdagen!

2 Dagens program Program och föredragande inspirationsdagen den 19 januari Nulägesbeskrivning av den ekonomiska situationen för. Handlingsplan för de kommande 1½ åren Övergripande mål/justerad verksamhetsinriktning/planer för. Organisation/Kommunikation i framtiden - tankar och diskussioner. - Matrisorganisationen, ansvar/roller - Regionala föreningsutvecklare/Idrottslyftsmedel - Hur ska förbundet kommunicera? (workshop) Lunch 13:00 – 14:00 Genomgång av SF-stödet, - Utb-portalen - SDF-bidragen Rapport från nya stöd/servicefunktionen "Externa intäkter" Rapport och tankar runt centraliserad träning och NBC Inför förbundsmötet årsmötet (frågor & diskussioner) Avslutning och eftermiddagsfika (ca 16:00) Röstberättigas egen stund för överläggning SIS –semifinaler Middag kl Clarion

3 Utgångsläge för ny Handlingsplan presenterat på årsmötet i Uppsala september

4 Ekonomi Kapital förbrukat sedan EM förlusten Stor ekonomiskt tapp i framtiden: Budget 13/14 (jmf verksamhet 11/12) Bidrag sänks (RF + Kommun) 1,0 – 1,2 mkr Löner anställda ökar 0,5 – 0,6 mkr Summa 1,5 – 1,8 mkr Direkt effekt på verksamhet utan åtgärder Åtgärder borde vara personalminskningar, översyn verksamheter och ökade intäkter.

5 Personal Se över nuvarande personalsituation, nödvändiga förändringar måste göras. Skapa tydliga förväntningar och krav. Tydliggöra vad personalen skall göra och vilka förväntningar vi bör att ha på personalen. Peppa och coacha och samverka så att alla (personal + övriga) ser och drar mot samma mål

6 Vi och Dom Man hör det för ofta i Badminton Sverige, varför?
Förbundet osynligt på många nivåer Informationen svag Kommunikationsvägarna är fel Beslut som fattats och avtal som ingåtts utan förankring (Wilson/NBC/EM/Elitserien) Hela Badminton Sverige måste dra åt samma (och tydliga) mål !

7 Bas Badminton Sweden I morgon Verksamheten Badmintonförbundet idag
_____________________________________________

8 Sammanfattning - Utgångsläge
Vi och dom blir Vi genom: Mål för hela BS-pyramiden tydliggörs Verksamhetsplaner omarbetas, prioriteras och bemannas Stöd ute i verksamheten måste utökas Långsiktig uthållig ekonomi måste skapas Personalfrågan måste prioriteras (översyn/ledning) Ett ständigt öra i verksamheten

9 Handlingsplan Framtagen av styrelsen hösten 2012 efter uppdrag från årsmöte september. Underlag från - personalintervjuer - styrelsemedlemmars egna input - förenings- och distriktsenkäten hösten 2012 Badminton Sweden

10 Handlingsplanens huvudområden
Föreningsstöd MÅL Öppenhet EKONOMI Samstämmighet Talang – och elitutveckling UTBILDNING Organisations - personalutveckling

11 Handlingsplanens områden
Samla Badminton Sweden runt gemensamt Mål Skapa nytt Föreningsstöd Prioritera Utbildning Se över Talang- och Elitutveckling Fokusera på Organisations- och Personalutveckling Fokusera på Ekonomi kopplat till verksamheten

12 Mål Samla Badminton Sweden kring ett gemensamt mål för hela organisationen inkl förbund, distrikt, klubbar och individer. Målet syftar till att fördubbla verksamhetens alla delar och på sikt skapa bättre ekonomi och fler spelare som ska ge förutsättningar för fler medaljer i Europa. Det viktigaste – Vårt Mål !

13 Övergripande mål 2012/13 – 2019/20 Att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2017/18. Vi fördubblar antalet medlemmar, antalet licensierade spelare, antalet tävlingsstarter och antalet utbildade ledare/tränare på alla nivåer. Baserat på detta ska vi till avslutad säsong 2019/20 vara i europeisk topp i landslagsåldrarna U15 till Veteran. Med europeisk topp menas medaljer i lagsammanhang och att vi årligen vinner minst en medalj i de olika individuella åldersklasserna i Europa samt har representation i minst 3 av OS-kategorierna Not – Målen bryts ner av respektive verksamhetsdel. I anslutning till detta sätts även delmål på vägen.

14 Föreningsstöd Samtliga idrottslyftsmedel i föreningspotten satsas under 1,5 år på fyra regionala resurser (föreningsutvecklare) som planeras göra 800 föreningsbesök under 1,5 år *) *) 1 juli 2013 – 31 december 2014

15 Föreningsstöd används för att
Stötta och utveckla föreningarna genom att: Kartlägga föreningens förutsättningar, viljor och behov Stötta och utveckla tränarna Stötta och utveckla träningsmiljöerna (Tup:en) Stötta och utveckla rekrytering Utveckling av samarbete (regioner/SISU) Bistå med krav på hantering av verksamhet för ökade ekonomiska resurser (RF mfl) Benchmarking av verksamhet (lyckade tips) Bidra med centralt stödmaterial

16 Utbildning Inventering av ledare/tränare skall göras och tydliga karriärplaner tas fram så de som vill utvecklas får en karriär att sträva mot. Föreningsutvecklarna bidrar till utveckling i vardagen och repetition från genomförda utbildningar SISU – relationerna förstärks och tillser att utbildning prioriteras (och registreras) löpande TUP : en är framtagen och skall implementeras. Den skall få tydligt utrymme i utbildningarna och dessutom skall den kompletteras med digital bank av instruktion från nationella och internationella utbildningsfilmer

17 Talang – och elitutveckling
Det pågår en översyn av NBC Vi ser över RIG och NIU:s roll i elitens utveckling och hur vi effektivare kan nyttja dessa resurser för hela vår talangutvecklingen. Vi implementerar TUP:en Klubbarna och förbundet jobbar gemensamt och ser till att våra talanger utvecklas där det passar dem bäst och där de kan utvecklas mest.

18 Organisations - personalutveckling
Personalen skall finnas med i och vara involverade i alla viktiga utvecklingsområden Personalen skall nyttjas på effektivare sätt genom tydligare och mer begränsade planer. Organisationen skall ta större ansvar lokalt via klubbar/distrikt och föreningsutvecklare. Personal i förbundet skall prioritera arbete mot klubbar/ distrikt och inte arbetet med enskilda individer.

19 Ekonomi Distriktsbidrag blir föreningsbidrag och förändrar Badminton Swedens hela ekonomisituation på sikt Föreningsutvecklarna hjälper föreningar att öka farten och stödet i delar som föreningar saknar. Licensförändring/sanktionsförändring kopplat till arbetet med nivåreglering av tävlingar skapar bättre ekonomi när fler vill och kan deltaga i våra tävlingar. Externa intäkter – ny gruppering med fokus Nödvändiga personalneddragningar genomförs

20 Övergripande mål/justerad verksamhetsinriktning/planer

21 Sammanfattning/Handlingsplan Prioriterade delar i verksamhetsinriktningen t.o.m. 2014-06-30
Talang- och elitutveckling Påverka att ledning och tränare i våra föreningar arbetar efter ett gemensamt synsätt avseende hur våra framtida elitspelare ska utvecklas. Talangutvecklingsprogrammet ska vara ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt och vara det självklara verktyget för talangutveckling i ungdoms- landslagen, badmintongymnasier och nationella badmintoncentret samt för att utbilda nya engagerade tränare. Förbundets nationella badmintoncentra är det attraktiva valet för en elitsatsande badmintonspelare och vi vidare utvecklar både träningsmiljön såväl som den sociala miljön. Organisation & Kommunikation Badminton Sweden ska arbeta utifrån en tydlig organisationsstruktur med anpassade och fastställda beslutsvägar samt ansvars- och rollfördelningar som syftar till att bygga upp och förbättra kommunikationen i hela organisationen. Skapa möjligheter för samt utveckla regionala samarbeten. Ta fram och införa en intern kommunikationspolicy (inom Badminton Sweden). Värdegrundsarbete Genom det aktiva arbetet i föreningarna skapa och införa en värdegrundsplattform som skall prägla vår idrott på alla nivåer och där alla individer känner sig värdefulla och motiverade till att engagera sig. Stärka förbundets ekonomi Via utveckling av verksamhetsområde nationell badminton generera mer intäkter på t.ex. ett ökat antal licenserade, fler serielag etc. Ta fram en handlingsplan för att stärka den externa finansieringen t.ex. sponsring. Intensifiera arbetet med interna intäkter och stärka självfinansieringsgraden. Utöka och utveckla basen i verksamheten Arbeta aktivt för en attraktiv elitserie för både publik och media. Finna förenklade och lockande spelformer och genomtänkt seriekalender. Föreningsutveckling/utbildning Aktivt arbeta med rekrytering & utbildning av funktionärer, ledare och tränare till vår verksamhet i samarbete med SISU och andra utbildningsorganisationer/företag. Via föreningsutvecklare arbeta närmare föreningarnas verksamhet och stödja deras utveckling samt genomföra möten/konferenser/konvent där föreningar bjuds in till dialog/utveckling. Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för att få fram engagerade unga ledare som stannar kvar inom vår idrott.

22 Justerad och reviderad Verksamhetsinriktning Badminton Sweden säsongerna 2012/13 - 2015/16
Övergripande mål 2012/ /20 Att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2017/18. Fördubbla antalet medlemmar, antalet licensierade spelare, antalet tävlingsstarter och antalet utbildade ledare/tränare på alla nivåer. På basen av detta skall vi till avslutad säsong 2019/20 vara i europeiskt topp i landslagsåldrarna U15 till Veteran. Med europeisk topp menar vi medaljer i lagsammanhang och att vi årligen vinner minst en medalj i de olika individuella åldersklasserna i Europa samt har representation i minst 3 av OS-kategorierna 2020.

23 Organisation/kommunikation inom Badminton Sweden i framtiden

24 Matrisorganisationen, ansvar /roller
Prio i verksamhetsinriktningen Organisation & Kommunikation Badminton Sweden ska arbeta utifrån en tydlig organisationsstruktur med anpassade och fastställda beslutsvägar samt ansvars- och rollfördelningar som syftar till att bygga upp och förbättra kommunikationen i hela organisationen. Skapa möjligheter för samt utveckla regionala samarbeten. Ta fram och införa en intern kommunikationspolicy (inom Badminton Sweden). I handlingsplanen Fokusera på organisations- och personalutveckling = Att utveckla hela organisationens ansvar, roller och kommunikation

25 VoIB organisation Int. Badminton 5 (3+2) ledamöter FK + FKU
Seniorverksamhet Talangverksamhet Förbundskapten Landslag NBC Undoms-landslag RIG/NIU Föreningar

26 Organisationsschema VoNB
Verksamhetsområde Nationell Badminton Styrgrupp Stefan Sjöö+ röda representanter nedan Lag Per Lindau/Per Thörnqvist Kia Altemark Elitserie FSE Div 1-4 Jonas Hansen/Leif Andersson Ungdom Erik Lindblom/Jens Eriksson/Janne Esp/Veronica Österlund Tävling NinaJäntti Simon Ottosson SM/SGP/SGPU Patrik Söderström//Mattias Norell A-C/Ungdom Johan Olofsson/Oscar Fahlström/Marcus Bergh Rekrytering - Funktionärer/Arrangemang Mats Tibbelin/Kent Kotte Simon Ottosson/Kia Altemark Arrangemang Mats T IT/Stöd Jan-Erik Sandin Patrik Björk Funktionärer Per-Åke Andersson Förbundsdomare Distrikt-klubbdomare

27

28 Utveckla hela organisationens ansvar, roller och kommunikation

29 Regionala föreningsutvecklare/Idrottslyftet

30 Idrottslyftet – Bakgrund
Idrottslyftets bakgrund och syfte Handslaget miljoner/år Idrottslyftet 2007-: 500 miljoner/år Fyra prioriterade områden: Rekrytera barn och ungdomar till föreningarna Behålla ungdomar i föreningsverksamheten Utveckla verksamheten i enlighet med Idrotten vill Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Utvärderingen av Idrottslyftet, Effekterna av Idrottslyftet är svårmätbara Idrottslyftet en påtaglig budgetförstärkning – men oro för att anslagen ska försvinna Matteus-effekten

31 Idrottslyftet 2012 (1.5år) 1 juli 2011 – 31/ Tilldelat SEK Prioriterade områden: Rekrytera 8-18 år, Föreningsutveckling, Nya målgrupper, integration Föreningspotten: SEK – Föreningsprojekt Föreningspotten som nyttjats av BS: SEK Utbildningshelg Utbildningar Regionala konferenser Självklart Girls of Badminton Konvent/mötesplatser Skolpaket

32 Medlemsutveckling 0-20 år
Säsong killar tjejer totalt 07/ / / / /

33 Effekter just nu Knapp eller ingen medlemsökning Splittrade projekt
Kan bli ett ”regelbundet” stöd för föreningarna – Farligt

34 Från ”enkäten”: Föreningsutveckling
BS bör fastställa och metodiskt arbeta efter en långsiktig verksamhetsplan. Vad som ska utvecklas och vad som ska stödjas måste alltid vara dynamiskt. I dagsläget är det kanske föreningslivet. Om några år kanske det är andra verksamheter som är prio. Det beror alltså på verksamhetsinriktningen Jag önskar att Badminton Sweden äntligen vågar göra stora förändringar och vågar tänka långsiktigt med stor ödmjukhet. I stort sett alla enkäterna innehåller formuleringar som: Grunden är föreningarna och att föreningarna är välmående. Här bör man lägga in stora resurser både ekonomiskt och kompetensmässigt. … ..satsa på föreningarna och stötta föreningarna… Små vacklande föreningar behöver motiveras Stötta bredden och den geografiska spridningen av badmintonsporten. Stötta alla klubbar …bättre tränare/träningar. Känner man stort stöd från förbundet så kanske man som förening vågar ta mer initiativ till flera tävlingar, fler serielag och göra mer reklam för sporten badminton på just sin ort.

35 Från ”enkäten”: Föreningsutveckling
Dessutom föreslås uppsökande verksamhet … Besök föreningar och lyssna på hur deras verklighet är. Därefter tror jag ni vet vilka insatser som behöver göras. Föreningsbesök, Uppsökande verksamhet, Uppsökande verksamhet med resande tränare Stötta klubbarna genom personlig kontakt om möjligt. Mer personlig kontakt med klubbarna ute i landet …och inrättande av traditionella föreningskonsulenter. Förslag att projektanställa totalt en heltid fördelat 3-4 personer för att stötta och utveckla verksamheten i föreningarna. Ut med kompetens och stöd till föreningarna!

36 Proposition 3: ..Idrottslyftsmedel
..önskemål om stöttning ute i föreningarna (och distrikten. Många efterlyser dåtidens föreningsutvecklare. Föreningarna ute i landet skulle behöver ett nära stöd för tankar och utvecklingsarbete. Förslag Styrelsen föreslår att förbundet under perioden nyttjar samtliga medel i föreningspotten till regionala föreningsutvecklare. Via föreningspotten skall det till föreningarna (för föreningarnas nyttjande) rekryteras minst fyra personer som i sina respektive regioner på nära håll stöttar föreningsmänniskorna i utvecklingen av föreningarnas verksamhet.

37 Proposition 3: ..Idrottslyftsmedel
De regionala utvecklarna ska arbeta med: Kartläggning av föreningarna i regionen - Dokumentera önskemål/planer Utbildning av föreningarna om det nya föreningsbidraget Stötta med utb., bygga ”paket” såsom t ex utb-program, familjemedl. etc. Introduktion av barn/nybörjarkoncept Rekryteringsstöd/kampanjer av fler aktiva och ledare Utveckling av tränare, tips och råd i olika ålderskategorier Bidra vid implementering av TUP, kontroll av efterlevnad Fånga upp ”flaskhalsar” i utvecklingsplaner, bidra för att lösa dessa Knyta Självklart – ungdomar i regionen till verksamheten/utv-projektet Föreningsutvecklarna skall introducera SISU. Det gör att alla föreningar får förståelse för vad SISU gör och hur föreningarna i framtiden med automatik kan nyttja SISU och SISU:s portaler i sin dagliga verksamhet. Sisu har i framtiden en nyckelroll för föreningsbidragets utveckling.

38 Proposition 3: ..Idrottslyftsmedel
Önskvärda effekter av ovanstående: Tydlig stöttning av föreningarna och efterfrågad utveckling av deras situation idag Stöttning av alla ideella och anställda ledare i deras vardag Likriktad användning av idrottslyftsmedel för att få maximal effekt Komplett kartläggning av situationen i Badmintonsverige idag.

39 Idrottslyftet 2013 1 år 1 januari 2013 – 31 december 2013
Tilldelat SEK Prioriterade områden: Behålla, Rekrytera aktiva + ledare 12-25, Idrotten Vill, Föreningsutveckling Föreningsutvecklare, inkl 1 person from våren 2013 SEK (inkl aktivitetspengar) föreningspotten för ansökningar från föreningarna Då kan vi ej subventionera Utbildningshelgen Utbildningar Girls of Badminton Självklart Skolpaket Mötesplatser

40 Idrottslyftet 2014 1 januari 2014 – 31 december 2014
Tilldelat Ca SEK Prioriterade områden Föreningsutvecklare 4 st för 2014 SEK (inkl aktivitetspengar) Föreningspotten 0 kr

41 Andra ansökningsformer
Föreningar kan fortsätta få stöd från Lokala idrottsförbund SISU lokalt

42 Utvärdering Utvärdering efter 1/ Antal medlemmar Antal föreningar Antal föreningsbesök Antal aktiviteter

43 Hur ska förbundets anställda/Ideella informera/kommunicera med föreningar/distrikt?

44 WORKSHOP - Kommunikation
A. Hur vill föreningarna/distrikten ha kontakt/kommunicera samt erhålla information från förbundets centrala organisation? (tel, mail, mötesplatser, annat) 10 min . Ta ut ett svar som är extra viktigt som ni kommer redovisa. Bilagor: Organisationsskisser

45 Information – SF stödet

46 Information – SF stödet
SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK

47 Information – SF stödet
SF–stödet fördelas till 69 specialförbund (SF) Stödet är baserat på inlämnade uppgifter till Riksidrottsförbundet (RF)

48 Information – SF stödet
Tidigare redovisade varje SF manuellt till RF Nya modellen innebär att all redovisning av t.ex. medlemmar måste ske via IdrottOnline

49 Information – SF stödet
. Vad är IdrottOnline? Webbplattform utvecklad av RF Varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar ska registreras

50 Principer för nya bidragsmodellen (maj 2011)
Av totala bidragssumman avsätts 10% till stimulansbidrag Återstående 90% benämns FÖRDELNINGSSUMMA vilken är påverkbar Fördelningssumman beräknas enligt en ny modell som har en övergångstid på tre år 2012: Bidrag utgick enligt 2/3 av gamla och 1/3 av nya bidragsmodellen 2013: Bidrag utgår enligt 1/3 av gamla och 2/3 av nya bidragsmodellen

51 Fördelningssumma: 90% av totalt SF-stöd
Bidragsmodell Fördelningssumman fördelas genom nedanstående beräkningsmodell Fördelningssumma: 90% av totalt SF-stöd

52 Basbidrag Går ej att påverka då vi får maximalt
15 procent av fördelningssumman 2/3 av basbidraget fördelas lika mellan alla specialförbund (SF) 1/3 av basbidraget fördelas lika bland SF med >25 medlemsföreningar (badminton 234 st) Går ej att påverka då vi får maximalt

53 Storleksbidrag - påverkbart
15 procent av fördelningssumman Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år. Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.

54 Verksamhetsbidrag - påverkbart
70% av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar LOK-stödsdel - procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år Utbildningsdel SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar bl. SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning) Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline 3. Elitdel - procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

55 10 procent av totala bidragssumma
Stimulansbidrag - 10 procent av totala bidragssumma Syfte att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” kvalitetssäkring av bidragsmodellen

56 Information – SF stödet
Badminton förlorare i nya bidragsmodellen !! Tappat i redovisning mellan manuell och Online registrering Internationella framgångar Färre utbildningar samt utebliven registrering genomförda utbildningar

57 Information – SF stödet
Varför vill vi att ni föreningar skall använda använda IdrottOnline i större Utsträckning?

58 Information – SF stödet
Vi vill att badminton skall växa som idrott! Syns vi - finns vi! Ju större – mer statliga bidrag Centralt mer service till Er i föreningarna Mer och fler utbildningar

59 SISU kontaktpersoner

60 UTBILDNINGSMODULEN - Enkel att använda Tydliga instruktioner Finns i IdrottOnline klubb SISU hjälper gärna till

61 Distriktsbidrag blir föreningsbidrag

62 Bakgrund RF stödet och de förändringarna som genomförs kommer väsentligt förändra Badminton Swedens möjligheter till ekonomiska medel. För att maximera medel från RF måste de viktigaste resurserna för att skapa medel vara delaktiga och bidra till utvecklingen. De viktigaste resurserna är Föreningarna!

63 Föreningarnas aktivitet påverkar…
RF stödet till förbundet (3,0) … som i sin tur påverkar Idrottslyftets föreningspott (2,0) Idrottslyftets förbundspott (1,3) => Totalt ca 6,3 mkr av en total intäkt 10 mkr i samlad ekonomi för Badminton Sweden 63 % !!

64 Valet

65 Förslaget Tidigare fast Distriktsbidrag ersätts med ett framtida rörligt föreningsbidrag. Föreningsbidragets storlek kommer påverkas av föreningarnas aktivitet att skaffa medlemmar, rapportera LoK aktiviteter och hålla och registrera utbildningar (de kriterier som påverkar RF bidrag). Nolläget är 2013 års bidrag om 1,8 mkr (61% av erhållet RF bidrag). Ökning eller minskning från 1,8 mkr delas 50/50 mellan förbund och föreningar.

66 Övergångsregel för distrikten
Fram till 2016 Föreningarna erlägger ett bidrag till distriktet för genomförande av distriktets verksamhet. Beloppet erläggs utifrån aktivitet i föreningarna, dvs erhållet LOK – stöd. Distrikten erhåller ett genomsnitt av sin intäkt under

67 Effekter av förslaget Mer medel till verksamheten när alla jobbar för samma utveckling Föreningar som jobbar bra och aktivt kommer ta ”större del av kakan” Föreningarna kommer ställa högre krav på distriktens verksamhet (för att betala)

68 Frågor? Att notera till sist Förändringen gäller från 1/1 2013, distriktsbidrag hösten 2013 kommer inte. Intjäningsperiod är kalenderår och första utbetalning till föreningar (och deras utbetalning till distrikt) sker våren 2014.

69 Externa intäkter

70 Bredda kontaktytorna, öppna dörrar
Uppdrag Bredda kontaktytorna, öppna dörrar Fokus på nya intäkter, främst företag

71 Bemanning Försöka rekrytera stor grupp, idag: Christine Gandrup
Patrik Söderström Curt Ingedahl Stefan Sjöö Med kontakter, tankar och idéer samt lite öppningar/kontakter mot näringslivet.

72 Produkter - idéer Supporterklubb/stödförening Rio 2016
Ungdoms/rekryterings/breddtävlingar Tjejsatsningar Lanslagssponsorer (dela landslag?) SM sponsor för alla SM tävlingar (garanti TV) Huvudsponsor Nya bidragsmöjligheter (eu mfl).

73 Ersättning På alla intäkter som dras in avsätter förbundet 1/3 – del (33 %) till den som dragit in medlen. Kan gå till privatpersoner men förhoppningsvis även så att föreningar bidrar och vill stärka sina intäkter genom detta. Belopp under 2000 kr undantagna från ovan.

74 Enkel broschyr framtagen och
Uppstartat Supporterklubb/stödförening Rio 2016 Enkel broschyr framtagen och hemsida på väg! VÅRT MÅL! Uppslutning - Alla !

75 Centraliserad träning

76 Underlaget Enkätundersökning med
Landslagsspelare vid NBC – NBC-gruppen: 12/13 Landslagsspelare utanför NBC – Landslagsruppen: 5/5 Landslagsspelarnas klubbtränare – Tränarna: 4/5 Diskussionsmöte (7/12) om centraliserad träning: Elitserieklubbar, FK och centertränaren, Riksidrottsgymnasierna i Malmö och Täby, Representanter från styrelsen och VoIB Inbjudan till via hemsidan: Skrivelser från åtta medlemmar/föreningar/distrikt

77 Resultat: Enkäterna NBC-gruppen: Alla har gått RIG/REG
Resultat: Spelarenkäterna, 1 Resultat: Enkäterna NBC-gruppen: Alla har gått RIG/REG Alla utom två har gått RIG i Malmö Sju av 12 spelare representerar Malmö BK: varav en har MBK som moderklubb Landslagsgruppen: Tre av fem spelare har gått RIG/REG Två spelare har gått annan gymnasieform Två av fem spelare representerar sin moderklubb

78 Resultat: Spelarenkäterna, 2

79 Resultat: Spelarenkäterna, 3

80 Resultat: Tränarenkäten, 1

81 Resultat: Tränarenkäten, 2

82 Resultat: Hemsidan Resultat: Hemsidan, 1
Åtta personer/klubbar/distrikt tog chansen att sända in synpunkter i frågan. Tre av bidragen var negativa eller mera avvaktande till centraliserad träning eller egentligen mera specifikt till centerträning av den modell vi i dag ser i Sverige. Övriga fem var positiva till center och de flesta av dem ansåg också att det skall vara ett center och att det ska ligga i Malmö.

83 Resultat: Hemsidan Resultat: Hemsidan, 2 Mot centraliserad träning
Ekonomi/försörjning Hur ska talanger kunna utvecklas om de hela tiden måste tänka på sin försörjning, mat, logi mm långt borta från sin naturliga hemmamiljö. BS kan inte lösa detta. En alltför stor satsning görs på centerspelarna missgynnar övriga spelare Samträning på några orter ..billigare och gynnar fler spelare om förbundskaptenen/tränarna reser runt till klubbarna. Bygg på den lokal samträning – besök av förbundstränare. Stöd av tränare och funktionärer. Förbundets funktionärer ska verksamma ute i verksamheten.

84 Resultat: Hemsidan Resultat: Hemsidan, 3 Mot centraliserad träning
Individuell anpassning Förbundet måste utgå från de enskilda individerna och deras tränare. Vi kan inte kopiera andra med mindre resurser. Talangerna ska utvecklas där kompetensen finns Avskaffa centret: Avskaffa det nuvarande centret och ersätt det med uppsökande verksamhet i klubbar och distrikt.

85 Resultat: Hemsidan Resultat: Hemsidan, 4 För centraliserad träning
Generella argument för (ett) center Alla bra länder, de som ligger före oss på världsrankingen, har träningscenter. I dag har vi bara spelarunderlag för ett center. Samla god spelar- och tränarkvalité. Sparring och stimulans från andra satsande spelare Argument för Malmö: ligger bäst geografiskt Närhet till stor flygplats Kastrup Närheten till Europas bästa sparring i Danmark Gör att spelarna lättare kan spela i danska eller tyska ligan.

86 Resultat: Hemsidan Resultat: Hemsidan, 5 För centraliserad träning
Argument för Malmö: de samlade resurserna Spelarna förbereds för centerträning redan på RIG. Närheten till Sveriges bästa badmintongymnasium. Det finns i Malmö ett inarbetat koncept sedan många år. Alla anläggningar: närhet till fysträning, boende etc. Samarbete med Malmö Idrottsakademi Argument för Malmö: centret är etablerat Med tanke på de resurser som investerats och att centret Spelarna på centret har rotat sig i Malmö: jobb, boende, relationer etc. Resultaten visar att spelarna har utvecklats, inte bara Henri och Emma/Emelie. Alla bra länder, de som ligger före oss på världsrankingen, har träningscenter.

87 Övriga synpunkter och kommentarer?
Detta är de synpunkter och kommentarer vi fått in Badminton Sweden ska inom en snar framtid fatta beslut om hur en framtida centraliserad träningsverksamhet ska se ut. Är det något mera som styrelsen ska ta med sig i det kommande arbetet: synpunkter och erfarenheter om den idag existerande centraliserade träningen förslag och tankar kring denna verksamhet i framtiden.

88 Inför förbundsmötet Föredragningslista Extra förbundsmöte 20 januari 2013 §1 Mötets öppnande §2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, §3 Fastställande av föredragningslistan för mötet, §4 Fråga om mötets behöriga utlysande, §5 Val av ordförande för mötet, §6 Val av sekreterare för mötet, §7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare, §8 Fastställande styrelsens förslag till handlingsplan, §9 Fastställande av övergripande mål för Badminton Sweden och därtill reviderad och prioriterad verksamhetsinriktning, §10 Propositioner, §11 Val av ordförande för tiden till och med nästa förbundsmöte, §12 Val av 6 övriga styrelseledamöter för tiden till och med nästa förbundsmöte, §13 Mötets avslutande,

89 Praktiskt Middag kl. 20:30 på Clarion Hotell
Förbundsmöte 09:00 – 13:00 Lunch i Eriksdalshallen SIS finaler kl. 13:00-17:00


Ladda ner ppt "Välkomna till Inspirationsdagen!"

Liknande presentationer


Google-annonser