Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Badminton Sweden Välkomna till Inspirationsdagen!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Badminton Sweden Välkomna till Inspirationsdagen!."— Presentationens avskrift:

1 Badminton Sweden Välkomna till Inspirationsdagen!

2 Dagens program Program och föredragande inspirationsdagen den 19 januari Nulägesbeskrivning av den ekonomiska situationen för. Handlingsplan för de kommande 1½ åren Övergripande mål/justerad verksamhetsinriktning/planer för. Organisation/Kommunikation i framtiden - tankar och diskussioner. - Matrisorganisationen, ansvar/roller - Regionala föreningsutvecklare/Idrottslyftsmedel - Hur ska förbundet kommunicera? (workshop) Lunch 13:00 – 14:00 Genomgång av SF-stödet, - Utb-portalen - SDF-bidragen Rapport från nya stöd/servicefunktionen "Externa intäkter" Rapport och tankar runt centraliserad träning och NBC Inför förbundsmötet årsmötet (frågor & diskussioner) Avslutning och eftermiddagsfika (ca 16:00) Röstberättigas egen stund för överläggning SIS –semifinaler Middag kl.20.30 Clarion

3 Utgångsläge för ny Handlingsplan presenterat på årsmötet i Uppsala september

4 Ekonomi Kapital förbrukat sedan EM förlusten Stor ekonomiskt tapp i framtiden: Budget 13/14 (jmf verksamhet 11/12) Bidrag sänks (RF + Kommun)1,0 – 1,2 mkr Löner anställda ökar0,5 – 0,6 mkr Summa1,5 – 1,8 mkr Direkt effekt på verksamhet utan åtgärder Åtgärder borde vara personalminskningar, översyn verksamheter och ökade intäkter.

5 Personal Se över nuvarande personalsituation, nödvändiga förändringar måste göras. Skapa tydliga förväntningar och krav. Tydliggöra vad personalen skall göra och vilka förväntningar vi bör att ha på personalen. Peppa och coacha och samverka så att alla (personal + övriga) ser och drar mot samma mål

6 Vi och Dom Man hör det för ofta i Badminton Sverige, varför? Förbundet osynligt på många nivåer Informationen svag Kommunikationsvägarna är fel Beslut som fattats och avtal som ingåtts utan förankring (Wilson/NBC/EM/Elitserien) Hela Badminton Sverige måste dra åt samma (och tydliga) mål !

7 Verksamheten Bas Badminton Sweden I morgon _____________________________________________ Badmintonförbundet idag

8 Sammanfattning - Utgångsläge Vi och dom blir Vi genom: Mål för hela BS-pyramiden tydliggörs Verksamhetsplaner omarbetas, prioriteras och bemannas Stöd ute i verksamheten måste utökas Långsiktig uthållig ekonomi måste skapas Personalfrågan måste prioriteras (översyn/ledning) Ett ständigt öra i verksamheten

9 Framtagen av styrelsen hösten 2012 efter uppdrag från årsmöte september. Underlag från - personalintervjuer - styrelsemedlemmars egna input - förenings- och distriktsenkäten hösten 2012 Badminton Sweden Handlingsplan

10 Handlingsplanens huvudområden Föreningsstöd Talang – och elitutveckling Organisations - personalutveckling EKONOMI UTBILDNING MÅL Öppenhet Samstämmighet

11 Handlingsplanens områden Samla Badminton Sweden runt gemensamt Mål Skapa nytt Föreningsstöd Prioritera Utbildning Se över Talang- och Elitutveckling Fokusera på Organisations- och Personalutveckling Fokusera på Ekonomi kopplat till verksamheten

12 Mål Samla Badminton Sweden kring ett gemensamt mål för hela organisationen inkl förbund, distrikt, klubbar och individer. Målet syftar till att fördubbla verksamhetens alla delar och på sikt skapa bättre ekonomi och fler spelare som ska ge förutsättningar för fler medaljer i Europa. Det viktigaste – Vårt Mål !

13 Övergripande mål 2012/13 – 2019/20 Att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2017/18. Vi fördubblar antalet medlemmar, antalet licensierade spelare, antalet tävlingsstarter och antalet utbildade ledare/tränare på alla nivåer. Baserat på detta ska vi till avslutad säsong 2019/20 vara i europeisk topp i landslagsåldrarna U15 till Veteran. Med europeisk topp menas medaljer i lagsammanhang och att vi årligen vinner minst en medalj i de olika individuella åldersklasserna i Europa samt har representation i minst 3 av OS-kategorierna 2020. Not – Målen bryts ner av respektive verksamhetsdel. I anslutning till detta sätts även delmål på vägen.

14 Föreningsstöd Samtliga idrottslyftsmedel i föreningspotten satsas under 1,5 år på fyra regionala resurser (föreningsutvecklare) som planeras göra 800 föreningsbesök under 1,5 år *) *) 1 juli 2013 – 31 december 2014

15 Föreningsstöd används för att Stötta och utveckla föreningarna genom att: -Kartlägga föreningens förutsättningar, viljor och behov -Stötta och utveckla tränarna -Stötta och utveckla träningsmiljöerna (Tup:en) -Stötta och utveckla rekrytering -Utveckling av samarbete (regioner/SISU) -Bistå med krav på hantering av verksamhet för ökade ekonomiska resurser (RF mfl) -Benchmarking av verksamhet (lyckade tips) -Bidra med centralt stödmaterial

16 Utbildning Inventering av ledare/tränare skall göras och tydliga karriärplaner tas fram så de som vill utvecklas får en karriär att sträva mot. Föreningsutvecklarna bidrar till utveckling i vardagen och repetition från genomförda utbildningar SISU – relationerna förstärks och tillser att utbildning prioriteras (och registreras) löpande TUP : en är framtagen och skall implementeras. Den skall få tydligt utrymme i utbildningarna och dessutom skall den kompletteras med digital bank av instruktion från nationella och internationella utbildningsfilmer

17 Talang – och elitutveckling Det pågår en översyn av NBC Vi ser över RIG och NIU:s roll i elitens utveckling och hur vi effektivare kan nyttja dessa resurser för hela vår talangutvecklingen. Vi implementerar TUP:en Klubbarna och förbundet jobbar gemensamt och ser till att våra talanger utvecklas där det passar dem bäst och där de kan utvecklas mest.

18 Organisations - personalutveckling Personalen skall finnas med i och vara involverade i alla viktiga utvecklingsområden Personalen skall nyttjas på effektivare sätt genom tydligare och mer begränsade planer. Organisationen skall ta större ansvar lokalt via klubbar/distrikt och föreningsutvecklare. Personal i förbundet skall prioritera arbete mot klubbar/ distrikt och inte arbetet med enskilda individer.

19 Ekonomi Distriktsbidrag blir föreningsbidrag och förändrar Badminton Swedens hela ekonomisituation på sikt Föreningsutvecklarna hjälper föreningar att öka farten och stödet i delar som föreningar saknar. Licensförändring/sanktionsförändring kopplat till arbetet med nivåreglering av tävlingar skapar bättre ekonomi när fler vill och kan deltaga i våra tävlingar. Externa intäkter – ny gruppering med fokus Nödvändiga personalneddragningar genomförs

20 Övergripande mål/justerad verksamhetsinriktning/planer

21 Sammanfattning/Handlingsplan Prioriterade delar i verksamhetsinriktningen t.o.m. 2014-06-30 Stärka förbundets ekonomi Via utveckling av verksamhetsområde nationell badminton generera mer intäkter på t.ex. ett ökat antal licenserade, fler serielag etc. Ta fram en handlingsplan för att stärka den externa finansieringen t.ex. sponsring. Intensifiera arbetet med interna intäkter och stärka självfinansieringsgraden. Utöka och utveckla basen i verksamheten Arbeta aktivt för en attraktiv elitserie för både publik och media. Finna förenklade och lockande spelformer och genomtänkt seriekalender. Föreningsutveckling/utbildning Aktivt arbeta med rekrytering & utbildning av funktionärer, ledare och tränare till vår verksamhet i samarbete med SISU och andra utbildningsorganisationer/företag. Via föreningsutvecklare arbeta närmare föreningarnas verksamhet och stödja deras utveckling samt genomföra möten/konferenser/konvent där föreningar bjuds in till dialog/utveckling. Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för att få fram engagerade unga ledare som stannar kvar inom vår idrott. Talang- och elitutveckling Påverka att ledning och tränare i våra föreningar arbetar efter ett gemensamt synsätt avseende hur våra framtida elitspelare ska utvecklas. Talangutvecklingsprogrammet ska vara ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt och vara det självklara verktyget för talangutveckling i ungdoms- landslagen, badmintongymnasier och nationella badmintoncentret samt för att utbilda nya engagerade tränare. Förbundets nationella badmintoncentra är det attraktiva valet för en elitsatsande badmintonspelare och vi vidare utvecklar både träningsmiljön såväl som den sociala miljön. Organisation & Kommunikation Badminton Sweden ska arbeta utifrån en tydlig organisationsstruktur med anpassade och fastställda beslutsvägar samt ansvars- och rollfördelningar som syftar till att bygga upp och förbättra kommunikationen i hela organisationen. Skapa möjligheter för samt utveckla regionala samarbeten. Ta fram och införa en intern kommunikationspolicy (inom Badminton Sweden). Värdegrundsarbete Genom det aktiva arbetet i föreningarna skapa och införa en värdegrundsplattform som skall prägla vår idrott på alla nivåer och där alla individer känner sig värdefulla och motiverade till att engagera sig.

22 Justerad och reviderad Verksamhetsinriktning Badminton Sweden säsongerna 2012/13 - 2015/16 Övergripande mål 2012/13- 2019/20 Att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2017/18. Fördubbla antalet medlemmar, antalet licensierade spelare, antalet tävlingsstarter och antalet utbildade ledare/tränare på alla nivåer. På basen av detta skall vi till avslutad säsong 2019/20 vara i europeiskt topp i landslagsåldrarna U15 till Veteran. Med europeisk topp menar vi medaljer i lagsammanhang och att vi årligen vinner minst en medalj i de olika individuella åldersklasserna i Europa samt har representation i minst 3 av OS-kategorierna 2020.

23 Organisation/kommunikation inom Badminton Sweden i framtiden

24 Matrisorganisationen, ansvar /roller Prio i verksamhetsinriktningen Organisation & Kommunikation Badminton Sweden ska arbeta utifrån en tydlig organisationsstruktur med anpassade och fastställda beslutsvägar samt ansvars- och rollfördelningar som syftar till att bygga upp och förbättra kommunikationen i hela organisationen. Skapa möjligheter för samt utveckla regionala samarbeten. Ta fram och införa en intern kommunikationspolicy (inom Badminton Sweden). I handlingsplanen Fokusera på organisations- och personalutveckling = Att utveckla hela organisationens ansvar, roller och kommunikation

25 Int. Badminton 5 (3+2) ledamöter FK + FKU Int. Badminton 5 (3+2) ledamöter FK + FKU Talangverksamhet Seniorverksamhet VoIB organisation Landslag NBC RIG/NIU Undoms- landslag Förbundskapten Föreningar

26 Organisationsschema VoNB Verksamhetsområde Nationell Badminton Styrgrupp Stefan Sjöö+ röda representanter nedan Lag Per Lindau/Per Thörnqvist Kia Altemark Elitserie FSE Div 1-4 Jonas Hansen/Leif Andersson Ungdom Erik Lindblom/Jens Eriksson/Janne Esp/Veronica Österlund Tävling NinaJäntti Simon Ottosson SM/SGP/SGPU Patrik Söderström//Mattias Norell A-C/Ungdom Johan Olofsson/Oscar Fahlström/Marcus Bergh Rekrytering - Funktionärer/Arrangemang Mats Tibbelin/Kent Kotte Simon Ottosson/Kia Altemark Arrangemang Mats T IT/Stöd Jan-Erik Sandin Arrangemang Patrik Björk Funktionärer Per-Åke Andersson Förbundsdomare Distrikt- klubbdomare

27

28 Utveckla hela organisationens ansvar, roller och kommunikation

29 Regionala föreningsutvecklare/Idrottslyftet

30 Idrottslyftet – Bakgrund Idrottslyftets bakgrund och syfte Handslaget 2004-2007 250 miljoner/år Idrottslyftet 2007-: 500 miljoner/år Fyra prioriterade områden: Rekrytera barn och ungdomar till föreningarna Behålla ungdomar i föreningsverksamheten Utveckla verksamheten i enlighet med Idrotten vill Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Utvärderingen av Idrottslyftet, 2007-2011 Effekterna av Idrottslyftet är svårmätbara Idrottslyftet en påtaglig budgetförstärkning – men oro för att anslagen ska försvinna Matteus-effekten

31 Idrottslyftet 2012 (1.5år) 1 juli 2011 – 31/12 2012 Tilldelat 3 479 000 SEK Prioriterade områden: Rekrytera 8-18 år, Föreningsutveckling, Nya målgrupper, integration Föreningspotten: 1 650 000 SEK – Föreningsprojekt Föreningspotten som nyttjats av BS: 1 829 000 SEK -Utbildningshelg -Utbildningar -Regionala konferenser -Självklart -Girls of Badminton -Konvent/mötesplatser -Skolpaket

32 Medlemsutveckling 0-20 år Säsongkillar tjejertotalt 07/0811 1457 49718 642 08/0910 863 7 57718 440 09/1010 0076 88016 887 10/11 9 3606 60515 965 11/12 9 4256 51715 942

33 Effekter just nu Knapp eller ingen medlemsökning Splittrade projekt Kan bli ett ”regelbundet” stöd för föreningarna – Farligt

34 Från ”enkäten”: Föreningsutveckling BS bör fastställa och metodiskt arbeta efter en långsiktig verksamhetsplan. Vad som ska utvecklas och vad som ska stödjas måste alltid vara dynamiskt. I dagsläget är det kanske föreningslivet. Om några år kanske det är andra verksamheter som är prio. Det beror alltså på verksamhetsinriktningen Jag önskar att Badminton Sweden äntligen vågar göra stora förändringar och vågar tänka långsiktigt med stor ödmjukhet. I stort sett alla enkäterna innehåller formuleringar som: Grunden är föreningarna och att föreningarna är välmående. Här bör man lägga in stora resurser både ekonomiskt och kompetensmässigt. …..satsa på föreningarna och stötta föreningarna… Små vacklande föreningar behöver motiveras Stötta bredden och den geografiska spridningen av badmintonsporten. Stötta alla klubbar …bättre tränare/träningar. Känner man stort stöd från förbundet så kanske man som förening vågar ta mer initiativ till flera tävlingar, fler serielag och göra mer reklam för sporten badminton på just sin ort.

35 Från ”enkäten”: Föreningsutveckling Dessutom föreslås uppsökande verksamhet … Besök föreningar och lyssna på hur deras verklighet är. Därefter tror jag ni vet vilka insatser som behöver göras. Föreningsbesök, Uppsökande verksamhet, Uppsökande verksamhet med resande tränare Stötta klubbarna genom personlig kontakt om möjligt. Mer personlig kontakt med klubbarna ute i landet …och inrättande av traditionella föreningskonsulenter. Förslag att projektanställa totalt en heltid fördelat 3-4 personer för att stötta och utveckla verksamheten i föreningarna. Ut med kompetens och stöd till föreningarna!

36 Proposition 3:..Idrottslyftsmedel..önskemål om stöttning ute i föreningarna (och distrikten. Många efterlyser dåtidens föreningsutvecklare. Föreningarna ute i landet skulle behöver ett nära stöd för tankar och utvecklingsarbete. Förslag Styrelsen föreslår att förbundet under perioden 2013-07-01 -- 2014-12-31 nyttjar samtliga medel i föreningspotten till regionala föreningsutvecklare. Via föreningspotten skall det till föreningarna (för föreningarnas nyttjande) rekryteras minst fyra personer som i sina respektive regioner på nära håll stöttar föreningsmänniskorna i utvecklingen av föreningarnas verksamhet.

37 Proposition 3:..Idrottslyftsmedel De regionala utvecklarna ska arbeta med: 1.Kartläggning av föreningarna i regionen - Dokumentera önskemål/planer 2.Utbildning av föreningarna om det nya föreningsbidraget 3.Stötta med utb., bygga ”paket” såsom t ex utb-program, familjemedl. etc. 4.Introduktion av barn/nybörjarkoncept 5.Rekryteringsstöd/kampanjer av fler aktiva och ledare 6.Utveckling av tränare, tips och råd i olika ålderskategorier 7.Bidra vid implementering av TUP, kontroll av efterlevnad 8.Fånga upp ”flaskhalsar” i utvecklingsplaner, bidra för att lösa dessa 9.Knyta Självklart – ungdomar i regionen till verksamheten/utv-projektet 10.Föreningsutvecklarna skall introducera SISU. Det gör att alla föreningar får förståelse för vad SISU gör och hur föreningarna i framtiden med automatik kan nyttja SISU och SISU:s portaler i sin dagliga verksamhet. Sisu har i framtiden en nyckelroll för föreningsbidragets utveckling.

38 Proposition 3:..Idrottslyftsmedel Önskvärda effekter av ovanstående: Tydlig stöttning av föreningarna och efterfrågad utveckling av deras situation idag Stöttning av alla ideella och anställda ledare i deras vardag Likriktad användning av idrottslyftsmedel för att få maximal effekt Komplett kartläggning av situationen i Badmintonsverige idag.

39 Idrottslyftet 2013 1 år 1 januari 2013 – 31 december 2013 Tilldelat 2 031 000 SEK Prioriterade områden: Behålla, Rekrytera aktiva + ledare 12-25, Idrotten Vill, Föreningsutveckling Föreningsutvecklare, inkl 1 person from våren 2013 1 200 000 SEK (inkl aktivitetspengar) 800 000 föreningspotten för ansökningar från föreningarna Då kan vi ej subventionera -Utbildningshelgen -Utbildningar -Girls of Badminton -Självklart -Skolpaket -Mötesplatser

40 Idrottslyftet 2014 1 januari 2014 – 31 december 2014 Tilldelat Ca 2 000 000 SEK Prioriterade områden Föreningsutvecklare 4 st för 2014 2 000 000SEK (inkl aktivitetspengar) Föreningspotten 0 kr

41 Andra ansökningsformer Föreningar kan fortsätta få stöd från Lokala idrottsförbund SISU lokalt

42 Utvärdering Utvärdering efter 1/12 2014 Antal medlemmar Antal föreningar Antal föreningsbesök Antal aktiviteter

43 Hur ska förbundets anställda/Ideella informera/kommunicera med föreningar/distrikt?

44 WORKSHOP - Kommunikation A. Hur vill föreningarna/distrikten ha kontakt/kommunicera samt erhålla information från förbundets centrala organisation? (tel, mail, mötesplatser, annat) 10 min. Ta ut ett svar som är extra viktigt som ni kommer redovisa. Bilagor: Organisationsskisser

45 Information – SF stödet

46 SF-STÖDET Vad är det? Statens stöd till idrotten Total bidragssumma 2012 = 280 MSEK

47 Information – SF stödet  SF–stödet fördelas till 69 specialförbund (SF)  Stödet är baserat på inlämnade uppgifter till Riksidrottsförbundet (RF)

48 Information – SF stödet  Tidigare redovisade varje SF manuellt till RF  Nya modellen innebär att all redovisning av t.ex. medlemmar måste ske via IdrottOnline

49 Information – SF stödet. Vad är IdrottOnline?  Webbplattform utvecklad av RF  Varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar ska registreras

50 Principer för nya bidragsmodellen (maj 2011)  Av totala bidragssumman avsätts 10% till stimulansbidrag  Återstående 90% benämns FÖRDELNINGSSUMMA vilken är påverkbar  Fördelningssumman beräknas enligt en ny modell som har en övergångstid på tre år 2012-2014. 2012: Bidrag utgick enligt 2/3 av gamla och 1/3 av nya bidragsmodellen 2013: Bidrag utgår enligt 1/3 av gamla och 2/3 av nya bidragsmodellen

51 Bidragsmodell Fördelningssumman fördelas genom nedanstående beräkningsmodell Fördelningssumma: 90% av totalt SF-stöd

52 Basbidrag  15 procent av fördelningssumman  2/3 av basbidraget fördelas lika mellan alla specialförbund (SF)  1/3 av basbidraget fördelas lika bland SF med >25 medlemsföreningar (badminton 234 st)  Går ej att påverka då vi får maximalt

53 Storleksbidrag - påverkbart  15 procent av fördelningssumman  Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år.  Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter.

54 Verksamhetsbidrag - påverkbart  70% av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar 1.LOK-stödsdel - procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år 2.Utbildningsdel a)SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar bl. SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning) b)Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline 3. Elitdel - procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

55 Stimulansbidrag -  10 procent av totala bidragssumma  Syfte att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill”  kvalitetssäkring av bidragsmodellen

56 Information – SF stödet Badminton förlorare i nya bidragsmodellen !! Tappat i redovisning mellan manuell och Online registrering Internationella framgångar Färre utbildningar samt utebliven registrering genomförda utbildningar

57 Information – SF stödet Varför vill vi att ni föreningar skall använda använda IdrottOnline i större Utsträckning?

58 Information – SF stödet Vi vill att badminton skall växa som idrott! Syns vi - finns vi! Ju större – mer statliga bidrag Centralt mer service till Er i föreningarna Mer och fler utbildningar

59 SISU kontaktpersoner

60 UTBILDNINGSMODULEN - Enkel att använda -Tydliga instruktioner -Finns i IdrottOnline klubb -SISU hjälper gärna till

61 Distriktsbidrag blir föreningsbidrag

62 Bakgrund RF stödet och de förändringarna som genomförs kommer väsentligt förändra Badminton Swedens möjligheter till ekonomiska medel. För att maximera medel från RF måste de viktigaste resurserna för att skapa medel vara delaktiga och bidra till utvecklingen. De viktigaste resurserna är Föreningarna!

63 Föreningarnas aktivitet påverkar… RF stödet till förbundet (3,0) … som i sin tur påverkar -Idrottslyftets föreningspott (2,0) -Idrottslyftets förbundspott (1,3) => Totalt ca 6,3 mkr av en total intäkt 10 mkr i samlad ekonomi för Badminton Sweden 63 % !!

64 Valet

65 Förslaget Tidigare fast Distriktsbidrag ersätts med ett framtida rörligt föreningsbidrag. Föreningsbidragets storlek kommer påverkas av föreningarnas aktivitet att skaffa medlemmar, rapportera LoK aktiviteter och hålla och registrera utbildningar (de kriterier som påverkar RF bidrag). Nolläget är 2013 års bidrag om 1,8 mkr (61% av erhållet RF bidrag). Ökning eller minskning från 1,8 mkr delas 50/50 mellan förbund och föreningar.

66 Övergångsregel för distrikten Fram till 2016 Föreningarna erlägger ett bidrag till distriktet för genomförande av distriktets verksamhet. Beloppet erläggs utifrån aktivitet i föreningarna, dvs erhållet LOK – stöd. Distrikten erhåller ett genomsnitt av sin intäkt under 2010-2012

67 Effekter av förslaget Mer medel till verksamheten när alla jobbar för samma utveckling Föreningar som jobbar bra och aktivt kommer ta ”större del av kakan” Föreningarna kommer ställa högre krav på distriktens verksamhet (för att betala)

68 Frågor? Att notera till sist Förändringen gäller från 1/1 2013, distriktsbidrag hösten 2013 kommer inte. Intjäningsperiod är kalenderår och första utbetalning till föreningar (och deras utbetalning till distrikt) sker våren 2014.

69 Externa intäkter

70 Uppdrag Bredda kontaktytorna, öppna dörrar Fokus på nya intäkter, främst företag

71 Bemanning Försöka rekrytera stor grupp, idag: Christine Gandrup Patrik Söderström Curt Ingedahl Stefan Sjöö Med kontakter, tankar och idéer samt lite öppningar/kontakter mot näringslivet.

72 Produkter - idéer Supporterklubb/stödförening Rio 2016 Ungdoms/rekryterings/breddtävlingar Tjejsatsningar Lanslagssponsorer (dela landslag?) SM sponsor för alla SM tävlingar (garanti TV) Huvudsponsor Nya bidragsmöjligheter (eu mfl).

73 Ersättning På alla intäkter som dras in avsätter förbundet 1/3 – del (33 %) till den som dragit in medlen. Kan gå till privatpersoner men förhoppningsvis även så att föreningar bidrar och vill stärka sina intäkter genom detta. Belopp under 2000 kr undantagna från ovan.

74 Uppstartat

75 Centraliserad träning

76 Underlaget Enkätundersökning med Landslagsspelare vid NBC – NBC-gruppen: 12/13 Landslagsspelare utanför NBC – Landslagsruppen: 5/5 Landslagsspelarnas klubbtränare – Tränarna: 4/5 Diskussionsmöte (7/12) om centraliserad träning: Elitserieklubbar, FK och centertränaren, Riksidrottsgymnasierna i Malmö och Täby, Representanter från styrelsen och VoIB Inbjudan till via hemsidan: Skrivelser från åtta medlemmar/föreningar/distrikt

77 Resultat: Enkäterna NBC-gruppen: Alla har gått RIG/REG Alla utom två har gått RIG i Malmö Sju av 12 spelare representerar Malmö BK: varav en har MBK som moderklubb Landslagsgruppen: Tre av fem spelare har gått RIG/REG Två spelare har gått annan gymnasieform Två av fem spelare representerar sin moderklubb Resultat: Spelarenkäterna, 1

78 Resultat: Spelarenkäterna, 2

79 Resultat: Spelarenkäterna, 3

80 Resultat: Tränarenkäten, 1

81 Resultat: Tränarenkäten, 2

82 Resultat: Hemsidan Åtta personer/klubbar/distrikt tog chansen att sända in synpunkter i frågan. Tre av bidragen var negativa eller mera avvaktande till centraliserad träning eller egentligen mera specifikt till centerträning av den modell vi i dag ser i Sverige. Övriga fem var positiva till center och de flesta av dem ansåg också att det skall vara ett center och att det ska ligga i Malmö. Resultat: Hemsidan, 1

83 Resultat: Hemsidan Mot centraliserad träning Ekonomi/försörjning Hur ska talanger kunna utvecklas om de hela tiden måste tänka på sin försörjning, mat, logi mm långt borta från sin naturliga hemmamiljö. BS kan inte lösa detta. En alltför stor satsning görs på centerspelarna missgynnar övriga spelare Samträning på några orter..billigare och gynnar fler spelare om förbundskaptenen/tränarna reser runt till klubbarna. Bygg på den lokal samträning – besök av förbundstränare. Stöd av tränare och funktionärer. Förbundets funktionärer ska verksamma ute i verksamheten. Resultat: Hemsidan, 2

84 Resultat: Hemsidan Mot centraliserad träning Individuell anpassning Förbundet måste utgå från de enskilda individerna och deras tränare. Vi kan inte kopiera andra med mindre resurser. Talangerna ska utvecklas där kompetensen finns Avskaffa centret: Avskaffa det nuvarande centret och ersätt det med uppsökande verksamhet i klubbar och distrikt. Resultat: Hemsidan, 3

85 Resultat: Hemsidan För centraliserad träning Generella argument för (ett) center Alla bra länder, de som ligger före oss på världsrankingen, har träningscenter. I dag har vi bara spelarunderlag för ett center. Samla god spelar- och tränarkvalité. Sparring och stimulans från andra satsande spelare Argument för Malmö: ligger bäst geografiskt Närhet till stor flygplats Kastrup Närheten till Europas bästa sparring i Danmark Gör att spelarna lättare kan spela i danska eller tyska ligan. Resultat: Hemsidan, 4

86 Resultat: Hemsidan För centraliserad träning Argument för Malmö: de samlade resurserna Spelarna förbereds för centerträning redan på RIG. Närheten till Sveriges bästa badmintongymnasium. Det finns i Malmö ett inarbetat koncept sedan många år. Alla anläggningar: närhet till fysträning, boende etc. Samarbete med Malmö Idrottsakademi Argument för Malmö: centret är etablerat Med tanke på de resurser som investerats och att centret Spelarna på centret har rotat sig i Malmö: jobb, boende, relationer etc. Resultaten visar att spelarna har utvecklats, inte bara Henri och Emma/Emelie. Alla bra länder, de som ligger före oss på världsrankingen, har träningscenter. Resultat: Hemsidan, 5

87 Övriga synpunkter och kommentarer? Detta är de synpunkter och kommentarer vi fått in Badminton Sweden ska inom en snar framtid fatta beslut om hur en framtida centraliserad träningsverksamhet ska se ut. Är det något mera som styrelsen ska ta med sig i det kommande arbetet: synpunkter och erfarenheter om den idag existerande centraliserade träningen förslag och tankar kring denna verksamhet i framtiden.

88 Inför förbundsmötet Föredragningslista Extra förbundsmöte 20 januari 2013 §1Mötets öppnande §2Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, §3Fastställande av föredragningslistan för mötet, §4Fråga om mötets behöriga utlysande, §5Val av ordförande för mötet, §6Val av sekreterare för mötet, §7Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare, §8Fastställande styrelsens förslag till handlingsplan, §9Fastställande av övergripande mål för Badminton Sweden och därtill reviderad och prioriterad verksamhetsinriktning, §10Propositioner, §11Val av ordförande för tiden till och med nästa förbundsmöte, §12Val av 6 övriga styrelseledamöter för tiden till och med nästa förbundsmöte, §13Mötets avslutande,

89 Praktiskt Middag kl. 20:30 på Clarion Hotell Förbundsmöte 09:00 – 13:00 Lunch i Eriksdalshallen SIS finaler kl. 13:00-17:00


Ladda ner ppt "Badminton Sweden Välkomna till Inspirationsdagen!."

Liknande presentationer


Google-annonser