Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektarbete (PA1201) 100 poäng.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektarbete (PA1201) 100 poäng."— Presentationens avskrift:

1 Projektarbete (PA1201) 100 poäng

2 Vad är projektarbete? Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten.

3 Vad kan man göra för projektarbete?
Projektarbetet sker enskilt eller i grupp inom ramen för ett program eller inom ramen för individens studieinriktning. Idrottsprogrammet programmål och inriktningarnas mål finns på Edwise.

4 Vilka delmoment skall kursen innehålla?
Projektidé Projektplan Delmål Slutprodukt Projekt- redovisning KLART! + Handledarträffar + Loggbok

5 Projektidé Vilken inriktning man tänker sig.
Inlämnad blankett till mentor senast 14/9. (vecka 37)

6 Projektplan kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem kunna planera för genomförande, beräkna kostnaderna samt hitta finansiering för dessa kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna Karta och kompass. Det finns alltid en projektplan… Inlämnad senast 9/10

7 Forts. Projektplan en bakgrund, ett tydligt syfte frågeställningar
kopplingar till programmålen, där aktuella programmål finns citerade och kopplingen är motiverad. ett metodkapitel där val av metoder och material för att uppnå syftet diskuteras och fastslås. ett antal (minst tre) delmål, med tydlig avgränsning och tydlig mätbarhet för att se om målet uppnåtts. en tidsplan för när delmål, slutprodukt och projektredovisning ska vara klara, samt en motivering av valet av denna tidsåtgång.

8 Delmål Projektarbetet skall planeras så att det kan slutföras inom den tid som står till förfogande. Projektarbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. Minst tre delmål

9 Slutprodukt Eleven skall kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet. Slutprodukten kan vara en rapport eller uppsats, men den kan också innebära en föreställning, en film, en bok, en utställning eller liknande. Slutprodukt och projektredovisning skall vara slutgiltigt inlämnade senast den 7/5.

10 Projektredovisning Eleven skall kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt Eleven skall kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat. Hur man har gjort. Rapportmall enligt momentet Vetenskaplig metod i ettan.

11 Handledarträffar Eleven skall kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren. Första kontakten tas av handledaren och skriftlig info. om PA förmedlas. Tillfälle för dialog Ta hjälp – Visa självständighet? Ställ krav på din handledare!

12 Loggbok Eleven skall kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen. ”En bra handledare sätter inte betyg på det eleven kan…” Edwise

13 Betygssättning Alla delmoment skall finnas med i underlaget.
Alla delmoment i projektarbetet har sin egna betygskriterier. Missat inlämningsdatum eller uteblivet delmoment leder till IG-varning. Angående betygssättning av slutprodukten: MVG: Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten. Detta innebär bland annat, förutom praktisk skicklighet, att på ett väldokumenterat sätt hänvisa till beprövad erfarenhet och/eller relevanta vetenskapliga teorier och metoder.


Ladda ner ppt "Projektarbete (PA1201) 100 poäng."

Liknande presentationer


Google-annonser