Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HP-programmet SP-programmet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HP-programmet SP-programmet"— Presentationens avskrift:

1 HP-programmet SP-programmet
Välkomna till HP-programmet SP-programmet

2 Språk, Samhälle & Ekonomi
Monica Ernbo, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Johan Lundström, bitr rektor Karin Burstedt, studievägledare

3 Aktuellt på Nacka gymnasium
Information ikväll Aktuellt på Nacka gymnasium Utbildningen Individuellt val Betyg Studieuppföljning

4 Aktuellt på Nacka gymnasium
Nacka kommuns kvalitetspris (“Kvalitets- hatten”) för stimulerande lärande och maximal utveckling 50-årsjubileum med jubileumsskrift, skulptur-utställning mm Gymnasiemässan nov 2009 Öppet hus jan 2010 Satsning på att förbättra skolmaten

5 Aktuellt på Nacka gymnasium

6 Föräldrainformation på Nacka gymnasium
Ht år 1, introduktion om skolan och gymnasiestudierna Vt år 1, gymnasiekunskap, betyg, studieuppföljning och individuellt val Vt år 2, gymnasiekunskap (fördjupning) Vt år 3, studentutsläpp, högskole-information

7 Föräldrainformation (forts)
Allmän information Frånvarorapporter och studierapporter (omyndiga elever) Sjukanmälan Tel 0515 – före den första lektionen och senast kl 12 varje dag eleven är sjuk. (Det går också att använda Skola24 för föräldrar som har konto där.)

8 Utbildningen Utbildningen omfattar 2 500 p
Kurserna omfattar vanligen 50 eller 100 p Projektarbetet år 3 omfattar 100 p Eleverna har valt inriktning redan inför år 1 Fler valmöjligheter inför år 2 och 3 Individuell studieplan för varje elev

9 Elevens olika val Program  Inriktning 
Individuellt val omfattar totalt 300 p Språkval görs även inför år 2 för SP Projektarbete - väljs våren år 2

10 Individuellt val SP väljer minst 100 p inför år 2, kvar max 200 p (undantag SI väljer 200 p, kvar 100 p) HP väljer 150 p inför år 2, kvar max 100 p Kursinformation tisdag 9 februari kl 11-13 Ansökningstid till tisdag 23 februari kl 24.00 Att tänka på: - ökad behörighet - meritpoäng - eget intresse

11 Individuellt val Utbudet presenteras i katalog och på Varje elev har fått inriktningsinformation, valkatalog och individuell studieplan till sin elevpärm Eleverna kan söka kurser på olika block Kursinnehållet presenteras i pärmar och på webbplatsen Ansökan görs via webben, pn och ivval2010 Vissa kurser har antagningsregler Kontrollera att kursen inte ingår i programmet

12 Betyg Slutbetyg - 2 500 poäng - alla kärnämneskurser - projektarbete
Samlat betygsdokument - ofullständigt

13 Utökat program (Extra kurser)
Inte förrän år 3 Rektor fattar beslut mot bakgrund av elevens studiesituation Särskild hänsyn tas till kurser som ger meritpoäng och behörighet

14 Reducerat program (Färre kurser)
Påtagliga studiesvårigheter Max 10 % av programmet Ansökan innan 1/2 av kursen lästs Rektor fattar beslut efter samråd med mentor och elevvårdsteamet Ger inte högskolebehörighet i framtiden

15 Betyg Betygen är målrelaterade och sätts på varje avslutad kurs
För varje kurs finns mål som eleven ska uppnå och betygskriterier för G, VG och MVG. Vilket betyg eleven får avgörs av hur väl betygskriterierna är uppfyllda. För mer information om betyg, se

16 Vanliga frågor om betyg (1)
Hur mycket påverkar närvaro betygen? Svar: Närvaro är inte betygsunderlag. Däremot kan man se ett starkt samband mellan närvaro och betyg, eftersom varje lektion är ett inlärningstillfälle och ett tillfälle för eleven att redovisa sina kunskaper.

17 Vanliga frågor om betyg (2)
Hur mycket ska proven betyda för betyget? Svar: Bedömningen av en elevs kunskaper ska vara allsidig. Läraren ska beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskap. Att bara utgå från skriftliga prov stämmer inte överens med kravet på en allsidig bedömning.

18 Vanliga frågor om betyg (3)
Vilken betydelse har de nationella proven för betyget? Svar: Avsikten är att NP-proven ska bidra till enhetliga bedömningsgrunder över landet. Ett NP-prov kan inte pröva elevens kunskaper mot alla mål. Ett NP-prov kan alltså inte ses som ett examensprov. Att det ändå väger relativt tungt beror på att det ligger i slutet av kursen och är mer omfattande än andra prov.

19 Vanliga frågor om betyg (4)
Hur gör den elev som är missnöjd med ett betyg? Svar: Läraren är skyldig att fortlöpande ge eleverna information om utvecklingsbehov och framgångar i studierna. Läraren är också skyldig att redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker. Betygen ska alltså inte komma som en överraskning. När betyget väl är satt finns det ingen möjlighet att överklaga det. Däremot har en elev som fått IG rätt att pröva medan han ännu är elev i gymnasieskolan. Om en elev har fått ett godkänt betyg har han rätt att pröva när han slutat i gymnasieskolan.

20 Studieuppföljning Läsåret 2009/10

21 Studierapport Publiceras på Skola24 fyra gånger per år
Vårterminen 2010: 27 mars 11 juni Betygsbedömning mitt i en kurs Annars endast IG/S-varning Vad händer vid IG? Frånvaroinformation Skola24

22 Individuell utvecklingsplan
Studieplanen (förteckning över de kurser som ingår i elevens utbildning) och Studierapporten och Utvecklingssamtalet ligger till grund för Utvecklingsplanen som upprättas för varje elev

23 Problem eller frågor? Kontakta i första hand elevens mentor (t ex om eleven har behov av stöd) Telefonnummer och e-postadress till ledningen och elevvårdsteamet finns på vår hemsida

24 Tack för i kväll!


Ladda ner ppt "HP-programmet SP-programmet"

Liknande presentationer


Google-annonser