Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Auditeringsmodellen för 2011-2017 Ole Karlsson 24.9.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Auditeringsmodellen för 2011-2017 Ole Karlsson 24.9.2012."— Presentationens avskrift:

1 Auditeringsmodellen för 2011-2017 Ole Karlsson 24.9.2012

2 Innehåll  Vad är en auditering?  Auditeringsmodellen förändras  Auditeringsobjekten 2011-2017  Material för auditeringen  Självvärderingsrapporten  Examensinriktad granskning  Arbetet vid ÅA

3 Vad är en auditering?  Universitetslagen förutsätter att varje universitet uppvisar en hög, internationell kvalitet på sin verksamhet – Trovärdigheten bygger på bevis (systematik, dokumentation och effekt)  Vart sjätte år genomförs en extern revision – Universitetet lämnar in material om sitt kvalitetssystem – En expertgrupp besöker universitetet (intervjuer med anställda, studerande och utomstående intressenter under 3- 5 dagar) – Resultatet, inkluderande utvecklingsförslag, offentliggörs i en rapport

4 Vad är en auditering? (forts)  I auditeringen kontrolleras olika delar av verksamheten (auditeringsobjekt)  Varje objekt nivåbedöms utgående från givna kriterier  Det finns fyra utvecklingsfaser – Bristfällig, inledande, under utveckling eller inarbetad  En godkänd högskola får Rådets för utvärdering av högskolans kvalitetscertifikat och antas till det nationella auditeringsregistret för sex år framåt  Åbo Akademi auditerades och godkändes hösten 2009

5 Auditeringsmodellen förändras  Den första auditeringsomgången genomfördes under åren 2005-2011 – Riktade in sig på universitet som helheten – Kontroll av dokumentation och ansvarsfördelning  Den andra omgången ändrar inriktningen – Kvalitetshantering istället för kvalitetssäkring – Starkare koppling till universitetets strategiska arbete – Betoning på examensinriktad utbildning – Från dokumentbevis till självvärderingsrapport – Analysen går mer på djupet

6 Auditeringsobjekten 2011-2017 1.Högskolans kvalitetspolitik 2.Strategisk ledning och verksamhetsstyrning 3.Utvecklandet av kvalitetssystemet 4.Kvalitetshanteringen av högskolans grundläggande uppgifter a)Examensinriktad utbildning (däribland utbildningen inom första, andra och tredje cykeln) b)Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt konstnärlig verksamhet c)Samhällelig influens och regionutvecklingsarbete (däribland samhällsansvar, påbyggnadsutbildning, undervisning inom det öppna universitetet samt avgiftsbelagd utbildning) d)Valfritt auditeringsobjekt 5.Bevisen i den examensinriktade utbildningen: utbildningsprogram eller motsvarande examensinriktade studiehelheter 6.Kvalitetssystemet som helhet

7 Material för auditeringen  Basmaterial – Beskrivning av universitetet – Strategi och strategiprocess (presentera de tre viktigaste strategiska valen) – Beskrivning av kvalitetssystemet och dess utvecklingsplan – Statistik  Självvärderingsrapport

8 Självvärderingsrapporten  Rapporten ska omfatta alla auditeringsobjekt – Beskrivning av processen – Utvärdering av nuläget och utvecklingsprocessen – Bedömning av styrkor och utvecklingsbehov  Betoning på reflektion – Rapporten ska omfatta 50-70 sidor  I samband med auditeringsbesöket kan panelen begära in bevis för det som påstås i rapporten

9 Examensinriktad granskning  Universitetet ska välja ut två studiehelheter – Den första ska leda till både kandidat- och magisterexamen – Den andra ska leda till doktorsexamen – Auditeringspanelen väljer ut en tredje studiehelhet  För studiehelheterna ska universitetet beskriva hur kvaliteten säkerställs i tre stadier – Planeringen av utbildningen – Genomförandet av utbildningen – Kvalitetsarbetets effekter (utvärderingsmetoder, indikatorer för uppföljning)

10 Arbetet vid ÅA  ÅA har fått en ny helhetsstrategi (2011-2019) och en utvecklingsplan för kvalitetshanteringen (2011-2014)  Strukturella förändringar – Kvalitetshanteringen flyttat till Lärcentret (Forskning och utbildning) – Ny organisation för utvecklingen av kvalitetssystemet, ledningsgruppen för kvalitetshantering och lärcentret  Ledningsgruppen ska ta fram förslag för arbetsfördelning och dokumenteringsprocessen – Flera nya chefer inom förvaltningen, nya nämnder  processen söker ännu sin form  ÅA:s styrelse fattar beslut om uppdatering av kvalitetssystemet, rektor om arbetsfördelningen

11 Mer information  Auditeringshandboken http://www.kka.fi/?437_m=1013&l=sv&s=8  Kvalitetshanteringen vid Åbo Akademi https://www.abo.fi/personal/kvalitet


Ladda ner ppt "Auditeringsmodellen för 2011-2017 Ole Karlsson 24.9.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser