Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi stärka det lokala och regionala inflytandet över sammanhållningspolitikens utformning och genomförande i Sverige efter 2013?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi stärka det lokala och regionala inflytandet över sammanhållningspolitikens utformning och genomförande i Sverige efter 2013?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi stärka det lokala och regionala inflytandet över sammanhållningspolitikens utformning och genomförande i Sverige efter 2013? fredrik.gunnarsson@skl.se Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

2 Generella synpunkter Rapporten tydliggör vikten av en fortsatt stark sammanhållningspolitik - Måste bli mer flexibel och kunna anpassas till ex kommande konjunkturförändringar Välkomnar den nya strategiska ansats som föreslås -För att genomförandet av EU2020 ska bli en framgång är sammanhållningspolitiken en förutsättning -Förutsätter att samtliga regioner deltar Territoriella dimensionen – viktig utgångspunkt för sammanhållningspolitiken -Regional potential -Sektorssamordning -Flernivåstyrning Strukturen med 3 mål föreslås bibehållas - Tveksamma till mellankategori

3 Generella synpunkter Partnerskapsavtal som regleras via nationella reformprogrammet förutsätter att utformningen av programmet sker i nära samarbete med lokal och regional nivå - Analys av politikens effekter regionalt Välkomnar en ökad fokusering av insatser på färre antal prioriteringar – skiftande regionala förutsättningar ligga till grund Samordningen mellan sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationspolitiken måste stärkas

4 Vad behöver förändras? 1.Ett förstärkt deltagande av kommuner och regioner i genomförandet av Europa 2020 2. En mer resultatorienterad sammanhållningspolitik - regionala indikatorer - regional analys av utgångsläget - särskilt stöd för genomförande av projektresultat - den lokala och regionala dimensionen av ESF - ett mer systematiserat lärande

5 Vad behöver förändras? 3.Regelverket måste förenklas - harmoniseras - en gemensam förvaltande myndighet - axel 3 en del av sammanhållningspolitiken - ett nationellt program för ERUF, ESF samt landsbygdsutveckling - samordning med sektorsprogram - utlysningstillfällen samordnas 4. Ökad flexibilitet

6 Territoriell dimension och makrostrategier Stadsagenda -städer som tillväxtmotorer/noder för utveckling, inte enbart sociala aspekter -Bör inte avgränsa städer rent administrativt – interagerar med omkringliggande region Glest befolkade regioner kompenseras Strategisk samhällsplanering Ett program kopplas särskilt till genomförandet av Östersjöstrategin De program som omfattar hela EU måste inriktas mer på investeringar Utöka möjligheten att arbeta gränsöverskridande inom Mål 2

7 Konditionalitet/villkor - Den regionala nivån ska inte ”straffas” för att MS inte fullföljer åtaganden vad gäller den ekonomiska politiken Resultatreserv -Projekt som levererar resultat på kort sikt -Eventuellt på programnivå

8 Svenska regioners konsultationssvar Strategiska ansatser Tex: EU2020-målens implementering; helhetstänkande/ integrering; jämställdhet; utvecklingskapande och sektorsövergripande Flernivåstyrning/partnerskap Tex: ökat regionalt/lokalt inflytande; ägande på alla nivåer; stärkt vertikal o horisontell styrning; myndighet/partnerskap/ök – bra! Investeringsavtal Tex: utvecklingsavtal måste innehålla mer än SHP; trepartsavtal på ett tidigt stadium; viktigt att inte tappa andra angelägna dimensioner

9 Svenska regioners konsultationssvar Resultat/effekter Tex: värdera resultat/effekter högre än kontroll o administration; mätbara mål o indikatorer; komplettera BNP; processinriktat lärande Uppföljning Tex: transparenta krav; regional medverkan; kompletterande mått – jämställdhet/hälsa/integration/miljö Lärande/spridning Tex: lärdom av följeforskning; adjungera andra MS för lärande o bedömning; parters kapacitet Administration/revision Tex: slopa trippelkontroll; tillitsprincip; förenkla ist.f. förändra; förenkling regionalt; proportionalitet i admin.krav; belöna duktiga med förenklade regler; öppna för finansiella instrument

10 Nationellt forum 15 mars - Näringsdepartementet återkommande möten med regionala förtroendevalda, första mötet för 2011 - Agenda: EU2020 och sammanhållningspolitiken post 2013 - Birgitta Olsson EU-minister och Anna Odhner eu2020-ansvarig tjänsteman statsrådsberedningen medverkade Vad kom fram?: - Svenska regeringen koncentrerar sig just nu på budgetförhandlingarna (budgetrestriktivitet) - Det finns idag ingen masterplan för hur EU2020 målen ska implementeras i Sverige (nationella reformprogrammet tonas ned) - Nationella reformprogrammet är en sammanställning av regeringens insatser/åtgärder inom EU2020:s målområden(?) - Svenska tillväxtmålen behöver konkretiseras (gemensam regional och nationell synpunkt) - Regeringen positiv till territoriella program och makroregioner

11 SKL: utmaningar – frågor att lösa Flernivåstyrningen – ökat regionalt och lokalt inflytande i utformningen: - Processer för EU2020-målen införande på nationell, regional och lokal nivå ? - Vilka ramverk/strukturer kommer att ”bära” sammanhållningspolitiken på nationell nivå? – (nationella reformprogrammet, nationella strategin, partnerskapsavtal?) - Samlande dialog med regionala och lokala företrädare (gemensam fokus på vad man lokalt och regionalt vill uppnå) Kommande programstruktur - ökat regionalt och lokalt inflytande i genomförandet: - Hur kan vi stärka SHP:s utformning så att den i än högre grad koncentreras till politikens samhällseffekter? - stärka förutsättningarna att arbeta med den territoriella dimensionen och makroregionala strategier - dra slutsatser från följeforskning och lärandeuppdraget -

12 Ett nationellt program Gemensamt strategiskt ramverk på europeisk nivå Nationellt reformprogram Partnerskapsavtal Regionala prioriteringar Regionala uppföljn.indikatorer Nationellt program för ERUF, ESF samt landsbygdsutveckling En förvaltande myndighet för ERUF, ESF samt landsbygdsutveckling Regionalt ramprogram Regional utvecklingsstrategi

13

14 20102011201220132014 Kunskapsuppbyggnad/ Utv positioner Genomförande Förhandlingar Organisation /Program Dialog och förankring


Ladda ner ppt "Hur kan vi stärka det lokala och regionala inflytandet över sammanhållningspolitikens utformning och genomförande i Sverige efter 2013?"

Liknande presentationer


Google-annonser