Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041

2 Forts. Att ta ansvar i osäkra tider kräver långsiktighet Majoriteten delar SLK:s bedömningar om ekonomiska läget Från majoritetens sida delar vi Stadsledningskontorets allmänna bedömningar om det ekonomiska läget i världen, Sverige och för landets kommuner – inkl Nacka. Det råder stor osäkerhet om vilka skatteinkomster kommunsektorn kommer att ha till sitt förfogande för den aktuella budgetperioden 2010-2012. Utvecklingen kan bli både bättre och sämre än vad nuvarande prognoser pekar på. Nästa nationella skatteutfallsprognos erhålls först i augusti. Utgångsläget gott Nacka har på många sätt skapat sig ett gott utgångsläge inför att möta ekonomiska kriser i samhällsekonomin. Vi har en god sammanhållning och samhällsanda i kommunen. Här finns medborgare, företag och föreningar som förtroendefullt och konstruktivt vill bidra till en positiv utveckling för hela samhället. Vi har inom kommunen en effektivt driven verksamhet med mycket goda kvaliteter, duktiga medarbetare och chefer, bra styrmekanismer, goda uppföljningssystem och utnyttjar valfrihet och konkurrens brett och genomtänkt. Skatten är låg och avgifterna rimliga. Skattebetalarnas pengar går i ovanligt hög grad direkt till den konkreta verksamhet, som konkret når medborgarna. Det s.k. balanskravsresultatet för de senaste boksluten har varit klart positiva (2006: 134 mkr, 2007: 118 mkr, 2008: 62 mkr) och det egna kapitalet har under dessa tre år ökat med 464 mkr. För 2009 bedöms balanskravsresultatet bli ca -29 mkr medan egna kapitalet bedöms öka med 31 mkr. Försiktigt ökade ersättningar för verksamheterna (checknivåer) måste rymmas Med hänsyn till den stora osäkerhet som råder om inkomstnivån och kostnadsläget 2010 måste beslutet vad gäller budgetramar vara försiktigt. För att planeringen ändå ska kunna ske med inriktningen att uppnådda kvaliteter ska kunna upprätthållas så föreslår vi att checknivåerna för förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg höjs med 1,0 %. I arbetet med Mål- & budget under hösten får sedan färskare underlag visa vilka nivåer som kan uppnås i Mål- & budget för 2010 – 2012 när kommunfullmäktige ska ta ställning i november.

3

4 Sammanfattning Det ekonomiska läget är mycket svårbedömt vilket gör att de ekonomiska ramarna för perioden 2010-2012 är mycket osäkra både vad gäller skatteintäkter och befolkningsökning. För att klara balanskravet och samtidigt bibehålla en hög investeringsnivå krävs åtgärder för att dämpa kostnaderna. Balanskravsresultatet för 2010 redovisas till 26 mkr efter justering med -24 mkr av kommunstyrelsen i jämförelse med stadsledningskontorets förslag som skulle ha gett ett balanskravsresultat på 50 mkr. Förslaget innehåller tillskjutande statsbidrag för 2010, 45 mkr samt 32 mkr per år för 2011 och 2012. Resultatet innehåller en reserv för negativa slutavräkningar med 25 mkr per år. Prognosen för 2011 och 2012 ger i nuläget ett positivt balanskravsresultat. I förslaget förväntas skattesatsen ligga oförändrad under perioden. Med anledning av osäkerheten bör försiktighet vidtas vid alla typer av investeringar. Hans NyströmHåkan Brekell EkonomidirektörBudgetchef

5

6 Befolkningsprognos

7

8

9 Skatteunderlagsbedömningar (%) SKL, ESV räknar med pensionsbroms 2010 (cirka 0,3) 20082009201020112012 2008– 2012 SKL, apr 20095,00,81,12,53,713,6 VP09, apr 20095,20,6 2,03,112,2 KI, mars 20095,11,40,8 ESV, mars 20095,00,90,42,12,611,5 SKL, feb 20095,02,31,63,76,020,0

10 Skattenetto

11

12 Resultaträkning

13 Nyckeltal

14

15 Förändring av verksamhetens nettokostnader 2010 jämfört med 2009

16 Driftredovisning 2008 - 2012

17 Bilaga 1) Ekonomiska ramar avseende driftbudgeten per nämnd 2010

18 Bilaga 2) Ekonomiska ramar avseende driftbudgeten per nämnd 2011 och 2012

19 Bilaga 3) Befolkningsprognos 2009 – 2012 År / ålder20082009201020112012 01 2871 3031 3151 3451 398 1-33 9924 0924 1814 2774 416 4-52 6152 7022 7412 8112 928 61 2991 3061 3451 3901 405 7-93 3203 5623 7543 9734 085 10-156 7356 6346 6276 6456 946 16-183 6003 6263 5783 5583 474 19-6451 20552 10452 65853 82555 562 65-693 8164 1664 6034 9465 077 70-742 5642 7522 8202 9403 210 75-792 0222 0472 0872 1332 190 80-841 5651 5721 5841 6101 676 85-891 0991 0761 0641 0491 054 90+542577616655660 Totalt85 66187 52188 97191 15894 081 Förändring 2008-2012 Förändring20082009201020112012AbsolutRelativt 0161130531119% 1-3100899613942411% 4-587387011731312% 673945151068% 7-924219222011176523% 10-15-101-7183012113% 16-1826-48-20-84-126-3% 19-648995531 1671 7374 3579% 65-693504373431311 26133% 70-741886712027064625% 75-79254047571688% 80-8471226661117% 85-89-23-12-155-45-4% 90+ 3539 511822% Totalt1 8601 4502 1872 9238 42010%

20 Bilaga 4) Tidplan BudgetprocessDatum Skatteunderlagsprognos19-feb Konferens med KS17-18 mar Väsentlighets- och riskanalys (inkl. internkontrollplan): Respektive nämnd/styrelse genomför och beslutar 18 mar-29 apr Vårpropositionen15-apr Befolkningsprognos22-apr Skatteunderlagsprognos23-apr Ramar 2010-2012: Resp. nämnds controller träffar Håkan för att beräkna volymförändringar. 22-24 apr Ramar 2010-2012: Resp. nämnds ordf. möte Kommundir, Ekonomidir, Budgetchef, huvudprocessägare samt controller 5 -7 maj SKL:s Ekonomirapport13-maj Ramar 2010-2012: Gemensamt möte med samtliga nämndordf.18-maj Ramärende utskick SLK26-maj Ramärende Kommunstyrelsen01-jun Skatteunderlagsprognos13-aug Befolkningsprognos31-aug Mål & Budget 2010-2012: Nämnders/styrelsers behandling1-25 sep Budgetpropositionen21-sep Mål &Budget 2010-2012 SLK bearbetar26 sep -9 okt Skatteunderlagsprognos01-okt SLK-förslag möte med nämndordf, Kommundir, Ekonomidir, Budgetchef, huvudprocessägare 05-okt Mål & Budget 2010-2012 SLKs förslag i KSAU20-okt Mål & Budget 2010-2012 Öppet skede 15 okt- 2 nov Mål & Budget 2010-2012 Kommunstyrelsen02-nov Mål & Budget 2010-2012 Kommunfullmäktige23-nov

21 Bilaga 5) RAMÄRENDE 2010 – MAJORITET 1%- CHECK (UN OCH SÄN)


Ladda ner ppt "Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041."

Liknande presentationer


Google-annonser