Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdirektiv samt ramar för Kommunstyrelsens beslut DNR KFKS 2009/

2 Forts. Att ta ansvar i osäkra tider kräver långsiktighet Majoriteten delar SLK:s bedömningar om ekonomiska läget Från majoritetens sida delar vi Stadsledningskontorets allmänna bedömningar om det ekonomiska läget i världen, Sverige och för landets kommuner – inkl Nacka. Det råder stor osäkerhet om vilka skatteinkomster kommunsektorn kommer att ha till sitt förfogande för den aktuella budgetperioden Utvecklingen kan bli både bättre och sämre än vad nuvarande prognoser pekar på. Nästa nationella skatteutfallsprognos erhålls först i augusti. Utgångsläget gott Nacka har på många sätt skapat sig ett gott utgångsläge inför att möta ekonomiska kriser i samhällsekonomin. Vi har en god sammanhållning och samhällsanda i kommunen. Här finns medborgare, företag och föreningar som förtroendefullt och konstruktivt vill bidra till en positiv utveckling för hela samhället. Vi har inom kommunen en effektivt driven verksamhet med mycket goda kvaliteter, duktiga medarbetare och chefer, bra styrmekanismer, goda uppföljningssystem och utnyttjar valfrihet och konkurrens brett och genomtänkt. Skatten är låg och avgifterna rimliga. Skattebetalarnas pengar går i ovanligt hög grad direkt till den konkreta verksamhet, som konkret når medborgarna. Det s.k. balanskravsresultatet för de senaste boksluten har varit klart positiva (2006: 134 mkr, 2007: 118 mkr, 2008: 62 mkr) och det egna kapitalet har under dessa tre år ökat med 464 mkr. För 2009 bedöms balanskravsresultatet bli ca -29 mkr medan egna kapitalet bedöms öka med 31 mkr. Försiktigt ökade ersättningar för verksamheterna (checknivåer) måste rymmas Med hänsyn till den stora osäkerhet som råder om inkomstnivån och kostnadsläget 2010 måste beslutet vad gäller budgetramar vara försiktigt. För att planeringen ändå ska kunna ske med inriktningen att uppnådda kvaliteter ska kunna upprätthållas så föreslår vi att checknivåerna för förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg höjs med 1,0 %. I arbetet med Mål- & budget under hösten får sedan färskare underlag visa vilka nivåer som kan uppnås i Mål- & budget för 2010 – 2012 när kommunfullmäktige ska ta ställning i november.

3

4 Sammanfattning Det ekonomiska läget är mycket svårbedömt vilket gör att de ekonomiska ramarna för perioden är mycket osäkra både vad gäller skatteintäkter och befolkningsökning. För att klara balanskravet och samtidigt bibehålla en hög investeringsnivå krävs åtgärder för att dämpa kostnaderna. Balanskravsresultatet för 2010 redovisas till 26 mkr efter justering med -24 mkr av kommunstyrelsen i jämförelse med stadsledningskontorets förslag som skulle ha gett ett balanskravsresultat på 50 mkr. Förslaget innehåller tillskjutande statsbidrag för 2010, 45 mkr samt 32 mkr per år för 2011 och Resultatet innehåller en reserv för negativa slutavräkningar med 25 mkr per år. Prognosen för 2011 och 2012 ger i nuläget ett positivt balanskravsresultat. I förslaget förväntas skattesatsen ligga oförändrad under perioden. Med anledning av osäkerheten bör försiktighet vidtas vid alla typer av investeringar. Hans NyströmHåkan Brekell EkonomidirektörBudgetchef

5

6 Befolkningsprognos

7

8

9 Skatteunderlagsbedömningar (%) SKL, ESV räknar med pensionsbroms 2010 (cirka 0,3) – 2012 SKL, apr 20095,00,81,12,53,713,6 VP09, apr 20095,20,6 2,03,112,2 KI, mars 20095,11,40,8 ESV, mars 20095,00,90,42,12,611,5 SKL, feb 20095,02,31,63,76,020,0

10 Skattenetto

11

12 Resultaträkning

13 Nyckeltal

14

15 Förändring av verksamhetens nettokostnader 2010 jämfört med 2009

16 Driftredovisning

17 Bilaga 1) Ekonomiska ramar avseende driftbudgeten per nämnd 2010

18 Bilaga 2) Ekonomiska ramar avseende driftbudgeten per nämnd 2011 och 2012

19 Bilaga 3) Befolkningsprognos 2009 – 2012 År / ålder Totalt Förändring Förändring AbsolutRelativt % % % % % % % % % % % % % % Totalt %

20 Bilaga 4) Tidplan BudgetprocessDatum Skatteunderlagsprognos19-feb Konferens med KS17-18 mar Väsentlighets- och riskanalys (inkl. internkontrollplan): Respektive nämnd/styrelse genomför och beslutar 18 mar-29 apr Vårpropositionen15-apr Befolkningsprognos22-apr Skatteunderlagsprognos23-apr Ramar : Resp. nämnds controller träffar Håkan för att beräkna volymförändringar apr Ramar : Resp. nämnds ordf. möte Kommundir, Ekonomidir, Budgetchef, huvudprocessägare samt controller 5 -7 maj SKL:s Ekonomirapport13-maj Ramar : Gemensamt möte med samtliga nämndordf.18-maj Ramärende utskick SLK26-maj Ramärende Kommunstyrelsen01-jun Skatteunderlagsprognos13-aug Befolkningsprognos31-aug Mål & Budget : Nämnders/styrelsers behandling1-25 sep Budgetpropositionen21-sep Mål &Budget SLK bearbetar26 sep -9 okt Skatteunderlagsprognos01-okt SLK-förslag möte med nämndordf, Kommundir, Ekonomidir, Budgetchef, huvudprocessägare 05-okt Mål & Budget SLKs förslag i KSAU20-okt Mål & Budget Öppet skede 15 okt- 2 nov Mål & Budget Kommunstyrelsen02-nov Mål & Budget Kommunfullmäktige23-nov

21 Bilaga 5) RAMÄRENDE 2010 – MAJORITET 1%- CHECK (UN OCH SÄN)


Ladda ner ppt "Budgetdirektiv samt ramar för 2010 - 2012 Kommunstyrelsens beslut 2009-06-01 DNR KFKS 2009/234-041."

Liknande presentationer


Google-annonser