Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige,"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, centrala samverkansgruppen och stadsdirektörens ledningsgrupp Tid Måndag 18 februari kl 13.00-16.30 Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner

2 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän Program

3 Utmaningar för fortsatt tillväxt i Umeå

4 tillväxt och utveckling i näringslivet ökat nyföretagande att företag väljer att etablera sig i Umeå bästa möjliga utvecklingsbetingelser att attraktiviteten stärks och att Umeå blir mer känt Visionen om 200 000 invånare år 2050 förutsätter:

5 Utgångspunkter för fortsatt tillväxt Samspel näringslivstillväxt och befolkningstillväxt Stora pensionsavgångar och minskande ungdomskullar Ökad konkurrens om arbetskraften och kompetensen Umeå + Örnsköldsvik

6 Fler måste starta eget – E&E Glasses Fler inkubatorer – Uminova eXpression, BIC Factory Fler avknoppningsföretag – Algoryx, Ledarskapscentrum Fler växande företag – Vitec, Oryx Fler företag satsar internationellt – Rapunzel, Coldwood Utmaningar

7 Fler utvecklingsmiljöer – Uminova Science Park, Konstnärligt campus Fler företagsinvesteringar – IKEA, Cinnober, ATEA Mer samarbete universitet – näringsliv Fler besöksanledningar – Umeå 2014, Gitarrmuseum, SM- veckan Fler kvalificerade och attraktiva jobb Varumärket Umeå Effektiv och samordnad företagsservice Utmaningar

8 Besöksnäringen IT-sektorn Handeln Tjänstesektorn Branscher med tillväxtpotential

9

10 Demografi och bostadsförsörjning Aktuella siffror, befolkning och byggande Prognoser för Unga, Vuxna

11 Tillväxt under fyra decennier

12 Stämmer prognosen? ÅlderPrognos 2012Utfall 2012 (P)Differens Utfall prognos Differens procent 0 1 490 1 458 + 32 2 % 1-5 7 153 7 167 - 14 0,2 % 6-15 11 605 11 620 - 15 0,1 % 16-18 3 939 3 919 + 20 0,5 % 19-24 14 603 14 498 + 105 0,7 % 25-44 34 130 34 054 + 76 0,2 % 45-64 26 698 26 702 - 4 0,0 % 65-79 13 371 13 372 - 1 0,0 % 80-w 4 511 4 487 + 24 0,5 % Totalt117 502 117 295 + 207 0,2 %

13 +362 +129 -255 Positiv trend i förlust

14 Var kommer tillväxten ifrån? + 820

15 Från 460 till 40 inresande studenter från länder utanför EU

16 Antalet födda barn per kvinna Umeå1,76 Riket1,90

17 Barn föds inte i en mjuk vågrörelse…..

18 Antal avdelningar vid 15 (17) grupper exkl. barn i familjedaghem Stora variationer i behovet av förskoleplatser

19 117 295 Umebor - Vilka är vi?

20 Hur många blir vi?

21 Aktuellt om bostadsbyggandet

22 Byggandet över åren

23 Byggandet under fem decennier

24 Det byggs för lite!

25 ….men vi är inte sämst i klassen

26 Ungdomsgruppens förändring

27 Socialtjänst och flyktingmottagning BOSTÄDER FÖR SÄRSKILDA GRUPPER 2013 20142015201620172018201920202021 Totalt gruppbostäder 2674 1466686 6 Bostäder för hemlösa 44 4 4 4 Jour, stöd övergångsbost 100 Bostäder för flyktingar 60 Summa behov 190238234178226232166232166

28 Bostadsbyggandet ökar! Inflyttningsfärdiga bostäder därav uppskattade smålägenheter 2012 37690 2013 ca 42070 2014 ca 500140 2015 ca 500200 God framförhållning i Bostadsstrategin 2013-2016 redovisat3 400 bedömt behov 2000 2017-2020 redovisat3 180bedömt behov 2000 Cirka 6 600 bostäder varav 4 300 på kommunal mark

29 Prognoser för Unga och Vuxna i Umeå kommun

30 Grundskola Förskola Unga

31 Förändring Unga

32 65-79 år Vuxna

33 Förändring Vuxna

34 Tillväxt- och välfärdsområde Unga

35 Utmaningar för- och grundskolan

36 Utmaningar gymnasieskolan Krav på fortsatta omställningsåtgärder för anpassa organisation och lokaler En fristående gymnasieskola lägger ner verksamheten i Umeå ht 2013 Det kommunala ansvaret för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning

37 UPPDRAGSPLAN 2013 - 2015 ”Förebyggande arbete och tidiga insatser inom individ-och familjeomsorg, ska utvecklas vidare Stödformer som inte efterfrågas ska avvecklas och nya insatser och nya former av stöd ska utvecklas. För Barn/unga ska kostnadskontroll av den ekonomiska utvecklingen åstadkommas. Stödet till familjehem i kommunal regi ska vidareutvecklas i syfte att höja kvalitén och dämpa köpet från dyrare heldygnsomsorg. Ambitionen ska vara att undvika att dyra stödinsatser överförs till Vuxna efter den unges 20 års ålder. ” Utmaningar IFO unga

38 Utmaningar IFO unga Avvikelse standardkostnad i %

39 Tillväxt- och välfärdsområde Vuxna

40 Volymutveckling Miljoner kronor i ökade behov

41 Hemsjukvård

42 Bostäder

43 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän Program

44 Internationell BNP-tillväxt och svensk export Procentuell förändring

45 Arbetade timmar, säsongrensade Miljoner timmar resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt

46 Resultaträkning, mnkr

47 Nämndernas resultat 2012

48 Nämndernas ackumulerade resultat

49 Kommunövergripande projekt

50 Sammanställning - Totalt

51 Fritidsverksamhet i % jmf med alla kommuner %

52 Kulturverksamhet i % jmf med alla kommuner %

53 Definition standardkostnad Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten vid en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen

54 Förskola skolbarnomsorg standardkostnad % avvikelse %

55 Grundskola standardkostnad % avvikelse %

56 Gymnasieskolan standardkostnad % avvikelse %

57 Individ och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse %

58 LSS standardkostnad % avvikelse %

59 Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse %

60 Totalt standardkostnad % avvikelse %

61 Skattesats 2011 Kr

62 Till dessa ändamål används pengarna

63 Skatteunderlagsprognoser. Procentuell förändring 2012 2013201420152016 VP, april 2012 3,43,8 4,3 4,9 4,7 Reg, sept 2012 4,14,1 4,2 4,8 4,5 SKL, okt 2012 3,93,2 3,7 4,4 4,6 SKL, dec 2012 3,93,1 3,2 4,3 4,8

64 Förändring skatteintäkter prognos –Mkr 201320142015 Skatteintäkter juni-12 5 5955 8406 111 Skatteintäkter dec-125 5645 7395 958 Exkl skatteväxling Differens -31 -101 -153 Skatteintäkter dec-12* 5 6235 7856 006 Inkl skatteväxling Differens 28 -55 -105 *) SKL’s skatteunderlagsprognos dec 2012 Förändrad befolkningsprognos till 800 nya invånare 2012 och 1000 övriga år Siffran den 1/11 2012 är 117 176 inv.

65 . Mkr201320142015 Skatteintäkter SKL's progn dec28-55-105 Höjd fastighetsskatt kraftanl-30 Minskade kraftintäkter-9 Förändring utjämningssystemet-60 TOTALT-11-154-204 Gymnasiet ej kompens för ramminskn11 Förändringar intäkter

66 . Förändringar i kostnader och eget kapital Mkr201320142015 Central lönepott-72-147 Lärarlöner0-13-14 Hemsjukvård-52 -53 Förskoleutbyggnad-17 Nämndernas inteckn i eget kap-25-50 RESULTAT 1-77-187-230 Sociala investeringar-47-42 - Förskoleutbyggnad-4,5-13 Ungdomsjobben-26 KHS2014-28-37-3 Eftersatt underhåll-15-20-15 Lärarlöner-13 Förbättra arbetsförhållanden inom äldreomsorgen-13-12 Snöskottning tak-13 RESULTAT 2 KAN ÅBEROPAS I BALANSKRAVSUTREDN.-159-149-18 TOTALT RESULTAT-236-336-248 OBS! Hänsyn ej tagen till ökade volymer 2014-2015

67 . Driftkostnader Kulturväven dyrare hyra ca 30 mkr Driftkostnader Badhuset ca 10 mkr Långsiktigt fastighets- och infrastrukturunderhåll från år 2016 Löneökningar framåt Osäkerheter i framtidsprognosen

68 . Förändringar av kommunens resultat Mkr201320142015 Budgeterat resultat0110255 Förändring intäkter-11-154-204 Förändring kostnader utanför balanskravsutr-77-187-230 NYTT RESULTAT-88-231-179 Förändring kostnader i balanskravsutredningen-159-149-18 NYTT RESULTAT-247-380-197

69 Umeå kommuns finansiella utveckling, mkr * Prognosen bygger på en total skuldökning på 500 mkr, 2013

70 Resultat buffertar Mkr

71 Budget och resultat för krafthandeln

72 Sammanfattning och slutsatser Beslutade uppdragsplaner är utgångspunkten för den fortsatta planeringsprocessen Den ekonomiska utmaningen 2013 och kommande år är mycket stor! De ekonomiska styrprinciperna gäller: –Nämnderna håller budget –Alla beslut ska vara finansierade Ökade volymer och ökade kostnader måste i första hand lösas inom befintliga ramar God tillgång på bostäder är en viktig konkurrensfördel och måste prioriteras Det är en utmaning att hålla uppe tillväxten efter 2014!

73 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän Program


Ladda ner ppt "Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige,"

Liknande presentationer


Google-annonser