Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige,"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, centrala samverkansgruppen och stadsdirektörens ledningsgrupp Tid Måndag 18 februari kl Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner

2 Inledning, Lennart Holmlund Näringslivsutveckling, Roland Carlsson Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund Frågestund för politiker och tjänstemän Program

3 Utmaningar för fortsatt tillväxt i Umeå

4 tillväxt och utveckling i näringslivet ökat nyföretagande att företag väljer att etablera sig i Umeå bästa möjliga utvecklingsbetingelser att attraktiviteten stärks och att Umeå blir mer känt Visionen om invånare år 2050 förutsätter:

5 Utgångspunkter för fortsatt tillväxt Samspel näringslivstillväxt och befolkningstillväxt Stora pensionsavgångar och minskande ungdomskullar Ökad konkurrens om arbetskraften och kompetensen Umeå + Örnsköldsvik

6 Fler måste starta eget – E&E Glasses Fler inkubatorer – Uminova eXpression, BIC Factory Fler avknoppningsföretag – Algoryx, Ledarskapscentrum Fler växande företag – Vitec, Oryx Fler företag satsar internationellt – Rapunzel, Coldwood Utmaningar

7 Fler utvecklingsmiljöer – Uminova Science Park, Konstnärligt campus Fler företagsinvesteringar – IKEA, Cinnober, ATEA Mer samarbete universitet – näringsliv Fler besöksanledningar – Umeå 2014, Gitarrmuseum, SM- veckan Fler kvalificerade och attraktiva jobb Varumärket Umeå Effektiv och samordnad företagsservice Utmaningar

8 Besöksnäringen IT-sektorn Handeln Tjänstesektorn Branscher med tillväxtpotential

9

10 Demografi och bostadsförsörjning Aktuella siffror, befolkning och byggande Prognoser för Unga, Vuxna

11 Tillväxt under fyra decennier

12 Stämmer prognosen? ÅlderPrognos 2012Utfall 2012 (P)Differens Utfall prognos Differens procent % ,2 % ,1 % ,5 % ,7 % ,2 % ,0 % ,0 % 80-w ,5 % Totalt ,2 %

13 Positiv trend i förlust

14 Var kommer tillväxten ifrån? + 820

15 Från 460 till 40 inresande studenter från länder utanför EU

16 Antalet födda barn per kvinna Umeå1,76 Riket1,90

17 Barn föds inte i en mjuk vågrörelse…..

18 Antal avdelningar vid 15 (17) grupper exkl. barn i familjedaghem Stora variationer i behovet av förskoleplatser

19 Umebor - Vilka är vi?

20 Hur många blir vi?

21 Aktuellt om bostadsbyggandet

22 Byggandet över åren

23 Byggandet under fem decennier

24 Det byggs för lite!

25 ….men vi är inte sämst i klassen

26 Ungdomsgruppens förändring

27 Socialtjänst och flyktingmottagning BOSTÄDER FÖR SÄRSKILDA GRUPPER Totalt gruppbostäder Bostäder för hemlösa Jour, stöd övergångsbost 100 Bostäder för flyktingar 60 Summa behov

28 Bostadsbyggandet ökar! Inflyttningsfärdiga bostäder därav uppskattade smålägenheter ca ca ca God framförhållning i Bostadsstrategin redovisat3 400 bedömt behov redovisat3 180bedömt behov 2000 Cirka bostäder varav på kommunal mark

29 Prognoser för Unga och Vuxna i Umeå kommun

30 Grundskola Förskola Unga

31 Förändring Unga

32 65-79 år Vuxna

33 Förändring Vuxna

34 Tillväxt- och välfärdsområde Unga

35 Utmaningar för- och grundskolan

36 Utmaningar gymnasieskolan Krav på fortsatta omställningsåtgärder för anpassa organisation och lokaler En fristående gymnasieskola lägger ner verksamheten i Umeå ht 2013 Det kommunala ansvaret för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning

37 UPPDRAGSPLAN ”Förebyggande arbete och tidiga insatser inom individ-och familjeomsorg, ska utvecklas vidare Stödformer som inte efterfrågas ska avvecklas och nya insatser och nya former av stöd ska utvecklas. För Barn/unga ska kostnadskontroll av den ekonomiska utvecklingen åstadkommas. Stödet till familjehem i kommunal regi ska vidareutvecklas i syfte att höja kvalitén och dämpa köpet från dyrare heldygnsomsorg. Ambitionen ska vara att undvika att dyra stödinsatser överförs till Vuxna efter den unges 20 års ålder. ” Utmaningar IFO unga

38 Utmaningar IFO unga Avvikelse standardkostnad i %

39 Tillväxt- och välfärdsområde Vuxna

40 Volymutveckling Miljoner kronor i ökade behov

41 Hemsjukvård

42 Bostäder

43 Inledning, Lennart Holmlund Näringslivsutveckling, Roland Carlsson Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund Frågestund för politiker och tjänstemän Program

44 Internationell BNP-tillväxt och svensk export Procentuell förändring

45 Arbetade timmar, säsongrensade Miljoner timmar resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt

46 Resultaträkning, mnkr

47 Nämndernas resultat 2012

48 Nämndernas ackumulerade resultat

49 Kommunövergripande projekt

50 Sammanställning - Totalt

51 Fritidsverksamhet i % jmf med alla kommuner %

52 Kulturverksamhet i % jmf med alla kommuner %

53 Definition standardkostnad Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten vid en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen

54 Förskola skolbarnomsorg standardkostnad % avvikelse %

55 Grundskola standardkostnad % avvikelse %

56 Gymnasieskolan standardkostnad % avvikelse %

57 Individ och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse %

58 LSS standardkostnad % avvikelse %

59 Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse %

60 Totalt standardkostnad % avvikelse %

61 Skattesats 2011 Kr

62 Till dessa ändamål används pengarna

63 Skatteunderlagsprognoser. Procentuell förändring VP, april ,43,8 4,3 4,9 4,7 Reg, sept ,14,1 4,2 4,8 4,5 SKL, okt ,93,2 3,7 4,4 4,6 SKL, dec ,93,1 3,2 4,3 4,8

64 Förändring skatteintäkter prognos –Mkr Skatteintäkter juni Skatteintäkter dec Exkl skatteväxling Differens Skatteintäkter dec-12* Inkl skatteväxling Differens *) SKL’s skatteunderlagsprognos dec 2012 Förändrad befolkningsprognos till 800 nya invånare 2012 och 1000 övriga år Siffran den 1/ är inv.

65 . Mkr Skatteintäkter SKL's progn dec Höjd fastighetsskatt kraftanl-30 Minskade kraftintäkter-9 Förändring utjämningssystemet-60 TOTALT Gymnasiet ej kompens för ramminskn11 Förändringar intäkter

66 . Förändringar i kostnader och eget kapital Mkr Central lönepott Lärarlöner Hemsjukvård Förskoleutbyggnad-17 Nämndernas inteckn i eget kap RESULTAT Sociala investeringar Förskoleutbyggnad-4,5-13 Ungdomsjobben-26 KHS Eftersatt underhåll Lärarlöner-13 Förbättra arbetsförhållanden inom äldreomsorgen Snöskottning tak-13 RESULTAT 2 KAN ÅBEROPAS I BALANSKRAVSUTREDN TOTALT RESULTAT OBS! Hänsyn ej tagen till ökade volymer

67 . Driftkostnader Kulturväven dyrare hyra ca 30 mkr Driftkostnader Badhuset ca 10 mkr Långsiktigt fastighets- och infrastrukturunderhåll från år 2016 Löneökningar framåt Osäkerheter i framtidsprognosen

68 . Förändringar av kommunens resultat Mkr Budgeterat resultat Förändring intäkter Förändring kostnader utanför balanskravsutr NYTT RESULTAT Förändring kostnader i balanskravsutredningen NYTT RESULTAT

69 Umeå kommuns finansiella utveckling, mkr * Prognosen bygger på en total skuldökning på 500 mkr, 2013

70 Resultat buffertar Mkr

71 Budget och resultat för krafthandeln

72 Sammanfattning och slutsatser Beslutade uppdragsplaner är utgångspunkten för den fortsatta planeringsprocessen Den ekonomiska utmaningen 2013 och kommande år är mycket stor! De ekonomiska styrprinciperna gäller: –Nämnderna håller budget –Alla beslut ska vara finansierade Ökade volymer och ökade kostnader måste i första hand lösas inom befintliga ramar God tillgång på bostäder är en viktig konkurrensfördel och måste prioriteras Det är en utmaning att hålla uppe tillväxten efter 2014!

73 Inledning, Lennart Holmlund Näringslivsutveckling, Roland Carlsson Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund Frågestund för politiker och tjänstemän Program


Ladda ner ppt "Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar. InbjudnaFörtroendevalda i fullmäktige,"

Liknande presentationer


Google-annonser