Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt utvecklingsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt utvecklingsprogram"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt utvecklingsprogram

2 Regionutvecklingsnämnden (RUN) - övergripande
Regionutvecklingsnämnden har ansvar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling, kulturverksamhet, kompetensförsörjning och ökad sysselsättning i regionen. Nämnden ska arbeta för att förbättra regionens attraktivitet. Regionutvecklingsnämnden ska utgöra styrelse för Lunnevads folkhögskola och skolstyrelse för Naturbruksgymnasiet.

3 RUNs uppgifter 1(2) Kompetensförsörjning - arbetar för att förbättra kompetensförsörjningen i Östergötland och ansvara för det statliga uppdraget kring kompetensplattformar. Företagsutveckling och tillväxt - bereder och beslutar om frågor som rör näringsliv och innovation samt utvecklar besöksnäringen. - Fördelar statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel (tex inom ramen för EU:s strukturfondsprogram). Kultur och kreativitet - arbetar för ett rikt och aktivt kultur-, natur- och friluftsliv i Östergötland och ansvara för det statliga uppdraget gällande kultursamverkansmodellen. - Samordnar och driver utvecklingsinsatser inom kultur- och naturområdet - Fördelar bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar.

4 RUNs uppgifter 2(2) Folkhälsa - ansvar för att driva, utveckla och samordna regionens folkhälsoarbete. Internationellt arbete - ansvar för de internationella frågor som rör nämndens sakområde. Analys och kunskapsstöd – tillhandahåller underlag för strategiska beslut inom ansvarsområdet. Samverkan och saksamråd – ansvar för att samverka och vid behov genomföra samråd med andra aktörer inom de sakområden som ligger inom nämndens uppdrag. - Regionutvecklingsnämnden har ett särskilt ansvar för att saksamråd vid behov hålls med kommunerna inom nämndens ansvarsområde.

5 RUN sammansättning Nämnden består av 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Till nämnden ska regionfullmäktige välja en ordförande och två vice ordförande, varav oppositionen innehar andra vice ordförandeposten. Regionutvecklingsdirektören är ansvarig tjänsteman för ärendenas föredragning i regionutvecklingsnämnden.

6 Regionutvecklingsnämnden
Regional tillväxt Attraktivitet Saksamverkan & Samråd Lunnevads folkhögskola & Naturbruksgymnasiet Näringslivsutveckling Besöksnäring Kultur Kompetensförsörjning Internationell samverkan Folkhälsa Saksamråd och samverkan Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet

7 Kompetensförsörjning och företagande
Malin Thunborg

8 Kompetensförsörjning och företagande
Kompetensplattform; matchning Entreprenörskap i skolan Arbetsmarknadskunskap (SYV) East Sweden Business Region Visit Östergötland Smart Specialisering Investeringsfrämjande

9 Kompetensförsörjning/ matchning

10 Smart specialisering strategi
Näringslivsutveckling Innovationer Projektutveckling Prioritering Proaktivitet Internationalisering/EU2020

11 Regional marknadsföring

12 Kultur Anne Hederén

13 Kultur och kreativitet
Kultursamverkan inkl kulturplan Scenkonst inkl Dans i Öst Bild, form och kulturarv Platsutveckling Ungas kultur Kultur för äldre Natur- och friluftsliv Regionbibliotek

14 Uppdrag: kulturplan Samverkan med kommunerna
Samråd med civilsamhälle och kultur- skapare - ökat regionalt inflytande - kulturutveckling - samverkan mellan resurser lokalt, regionalt och nationellt - mer kultur till medborgarna

15 Regionala uppdragstagare
Film i Öst Hemslöjden i Östergötland Regionbibliotek Östergötland Riksteatern Östergötland Symfoniorkestern i Norrköping Östergötlands arkivförbund Östergötlands museum Östgötamusiken Östgötateatern Verksamheterna har treåriga regionala uppdrag inom kulturplanens åtta områden, och får därmed del av Region Östergötlands regionala och statliga bidrag

16 Kulturplanens områden Andel resurser 2014
Litteratur och läsfrämjande (nytt område från 2015)

17 Kultursamverkan - en årlig process
Uppföljning Utvärdering Samverkan Samråd Politiska beslut om uppdrag och finansiering Politiska beslut om budget och inriktning

18 Kultur för alla – vems kultur?

19 Barn och ungas rätt till kultur

20 Gränsöverskridande Digital delaktighet Läsa för livet Kultur och hälsa
Kreativa näringar


Ladda ner ppt "Regionalt utvecklingsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser