Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekommendationer från workshop 2004

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekommendationer från workshop 2004"— Presentationens avskrift:

1 Rekommendationer från workshop 2004
Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner Rekommendationer från workshop 2004

2 Inledning Herpes simplexvirus 1 och 2 (HSV-1 och HSV-2) och varicella zostervirus (VZV) tillhör herpesvirusfamiljen Etablerar livslång infektion i sensoriska nervceller Kan därifrån reaktiveras och ge kliniska symtom Herpes simplexvirus 1 och 2 (HSV-1 och HSV-2) och varicella-zostervirus (VZV) tillhör herpesvirusfamiljen. Alla tre virus etablerar livslång persisterande infektion i sensoriska nervceller, varifrån virus kan reaktiveras och ge kliniska symtom. HSV/VZV - workshop 2004

3 Virologi Höljeförsedda DNA-virus med likartad morfologi
Tymidinkinas och DNA-polymeras utgör angreppspunkter för antivirala läkemedel Nukleinsyran ger möjlighet till DNA-diagnostik Glykoproteiner på virusytan används vid serologisk diagnostik Dessa herpesvirus är höljeförsedda DNA-virus med likartad morfologi. Virusgenomet kodar för över 80 proteiner varav flera är enzymer. Bland enzymerna utnyttjas tymidinkinas och DNA-polymeras som angreppspunkter för dagens antivirala läkemedel. Nukleinsyran ger möjlighet till specifik och känslig DNA-diagnostik. Vissa glykoproteiner på virusytan är starkt antigena och används i den serologiska diagnostiken. HSV/VZV - workshop 2004

4 Antivirala läkemedel Viral DNA-syntes hämmas specifikt
Nukleosidanaloger: aciklovir, valaciklovir, famciklovir och penciklovir Känslighet: HSV > VZV  högre doser vid vattkoppor och bältros än vid herpes simplexinfektion Alternativ vid resistens: foskarnet (pyrofosfatanalog), cidofovir (nukleotidanalog) Antivirala läkemedel Den antivirala behandlingen av HSV och VZV sker främst med nukleosidanalogerna aciklovir, valaciklovir, famciklovir och penciklovir. Alla dessa medel fosforyleras av viralt tymidinkinas och hämmar specifikt den virala DNA-syntesen. Känsligheten för dessa medel är lägre för VZV än för HSV, varför högre doser krävs för behandling av vattkoppor och bältros än för herpes simplex-infektioner. Vid resistensutveckling mot nukleosidanalogerna kan pyrofosfatanalogen foskarnet och nukleotidanalogen cidofovir övervägas. Aciklovir introducerades först och var länge standardläkemedlet, men har nackdelen att absorberas dåligt från mag-tarmkanalen. Valaciklovir är en prodrug, som spjälkas till aciklovir och valin i tarmslemhinnan, vilket ger en högre biotillgänglighet av aciklovir vid peroral behandling. Valaciklovir kan därför doseras med längre intervall. Penciklovir finns endast i topikal beredning då medlet inte absorberas i mag-tarmkanalen, medan dess prodrug famciklovir har god oral biotillgänglighet. Ganciklovir är inte godkänt för behandling av HSV-1, HSV-2 eller VZV, men bl. a. vid behandling av cytomegalovirus-infektioner kan det vara viktigt att känna till, att läkemedlet även har aktivitet mot dessa virus. HSV/VZV - workshop 2004

5 Antivirala läkemedel (forts.)
Viktigt vid behandling med Aciklovir Koncentrationsbestämning av aciklovir och metaboliten 9-karboximetoximetylguanin (CMMG) rekommenderas vid misstänkt neurotoxicitet Adekvat hydrering och kontroll av njurfunktion Dosanpassning vid nedsatt njurfunktion Koncentrationsbestämning av aciklovir Det är ovanligt med biverkningar vid behandling med aciklovir och dess prodrug valaciklovir, men allvarliga neurotoxiska symtom kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion. Vid misstänkt neurotoxicitet rekommenderas koncentrationsbestämning av aciklovir och dess metabolit 9-karboximetoximetylguanin (CMMG). I Sverige utförs denna analys på avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Ytterligare information finns att hämta i bakgrundsdokumentationen. HSV/VZV - workshop 2004

6 Antivirala läkemedel (forts.)
Tabell: Substanser aktiva vid HSV och VZV och deras beredningar Aktiv substans Beredningsform Aciklovir Intravenös, peroral, topikal Valaciklovir Peroral Penciklovir Topikal Famciklovir Foskarnet Intravenös Docusanol HSV/VZV - workshop 2004

7 Antivirala läkemedel (forts.)
Resistens Kan vara problem hos immunsupprimerade Mekanism: viruset saknar funktionellt tymidinkinas har mutationer i DNA-polymeras Selektion av resistens kan ske vid behandling Selekterad resistent stam ofta lågvirulent Spridning av resistenta HSV-stammar inget stort problem Resistens mycket ovanlig hos VZV Resistens Resistensutveckling vid HSV-infektion är ovanligt hos immunkompetenta patienter men kan vara ett problem hos immunsupprimerade patienter. Den vanligaste formen av resistens förorsakas av virusmutanter som saknar funktionellt tymidinkinas, men mutationer i DNA-polymeras kan även förekomma. Hos en infekterad patient kan en resistent stam selekteras fram under antiviral behandling. Denna är dock vanligen lågvirulent och föga smittsam. Vid recidiv efter avslutad behandling återkommer vanligen patientens ursprungliga, känsliga virus. Av detta skäl har spridning av resistenta HSV-stammar inte blivit ett problem såsom spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Resistensutveckling hos VZV är mycket ovanlig. HSV/VZV - workshop 2004

8 Vacciner Två godkända VZV-vacciner (levande försvagat virus), indikationerna diskuteras Inget HSV-vaccin ännu godkänt Vacciner Det finns två godkända vacciner med levande försvagade virus mot VZV vilka har dokumenterad skyddseffekt. Däremot saknas godkända vacciner mot HSV. Indikationerna för VZV-vaccination diskuteras för närvarande. I denna publikation tas endast upp etablerade vaccinationsrekommendationer för vissa speciella riskgrupper. HSV/VZV - workshop 2004

9 Infektion med HSV Epidemiologi
Kontaktsmitta vid såväl symtomatisk som asymtomatisk infektion De flesta seropositiva individer har aldrig märkt några kliniska symtom Serokonvertering mot HSV-1: 15 åringar ca 30–40 %, vuxna 70–80 % HSV-1 har blivit vanligare som orsak till genital herpes HSV-2-seroprevalensen mycket låg före sexuell debut 15–20 % av gravida kvinnor seropositiva, färre män Infektion med herpes simplex-virus (HSV) Infektioner som orsakas av såväl HSV-1 som HSV-2 är ofta asymtomatiska. HSV-1 och HSV-2 infektioner kan vid primär och återkommande infektion ge olika typer av kliniska manifestationer, framförallt i hud och slemhinnor. Allvarlig HSV-infektion kan drabba ett flertal organsystem och bör alltid handläggas i samråd med läkare med specialkompetens på området. Det är viktigt att vara uppmärksam på att HSV-infektion kan drabba ögon, nervsystemet och inre organ utan att det finns herpesblåsor på hud eller slemhinnor. Epidemiologi Både HSV-1 och HSV-2 smittar vid såväl symtomatisk som asymtomatisk infektion, mest som kontaktsmitta. De flesta seropositiva individer har aldrig märkt några kliniska symtom. Vid 15 års ålder har cirka 30–40 % av befolkningen serokonverterat mot HSV-1 och i vuxen ålder 70–80 %. HSV-2-seroprevalensen är mycket låg före sexuell debut. I Sverige är 15–20 % av gravida kvinnor seropositiva. Frekvensen hos män är något lägre. Spektrum vid förstagångsinfektion har dock ändrats och HSV-1 har blivit vanligare som orsak till genital herpes HSV/VZV - workshop 2004

10 Infektion med HSV (forts.) Patogenes
Infekterade celler lyseras - blåsbildning och inflammation Virus etablerar sig i neuronernas cellkärnor Kan reaktiveras och förorsaka lytiska infektioner (immunsuppression, stress, menstruation, infektioner och solljus) Viremi kan förekomma HSV-1: övre kroppsregionerna HSV-2: genitalområdet Infekterade celler lyseras och det uppstår en blåsbildning och inflammation. Virus etablerar sig i persisterande tillstånd i neuronernas cellkärnor efter att ha transporterats dit i det sensoriska axonet. Härifrån kan virus reaktiveras och förorsaka lytiska infektioner. Aktivering kan bl.a. framkallas av immunsuppression, stress, menstruation, infektioner och solljus. Mekanismen är ej klarlagd. Vid både primär och återkommande infektion kan viremi förekomma. HSV-1 etableras övervägande i de övre kroppsregionerna och HSV-2 mest i genitalområdet. Dock ses HSV-1 infektion hos en ökande andel av patienter med genital herpes. HSV/VZV - workshop 2004

11 Infektion med HSV (forts.) Laboratoriediagnostik
Specifikt påvisande av HSV-DNA med PCR eller annan metod – känsligast, kan användas på blåssekret, likvor, och andra kroppsvätskor Virusisolering – bl.a. vid resistensfrågeställningar Antigendetektion – kan ha plats i akutdiagnostiken Serologi – STI- och graviditetsrådgivning Specifikt påvisande av HSV-DNA med PCR eller annan metod för att påvisa nukleinsyra är den känsligaste metoden och kan användas på samtliga förekommande provmaterial, såsom blåssekret, likvor, och andra kroppsvätskor. Svar kan fås inom ett dygn. Kvantitativa DNA-påvisningsmetoder används på vissa laboratorier. Värdet av kvantifiering utvärderas för närvarande. Virusisolering har alltmer ersatts av DNA-påvisning, men har fortfarande en roll bland annat vid resistensfrågeställningar. Antigendetektion kan fortfarande ha sin plats i akutdiagnostiken men har på många laboratorier ersatts av den känsligare DNA-påvisningen. Serologi (antikroppsbestämning), används framför allt för att avgöra om individen är bärare av HSV eller har en primärinfektion. Typspecifik serologi används bland annat vid STI- och graviditetsrådgivning. Kunskap om testens prestanda är av vikt för tolkningen. IgM-diagnostik kan användas för att styrka primärinfektion. HSV/VZV - workshop 2004

12 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter
Orolabial herpes simplex – Primärinfektion Klinik: Vanligen asymtomatisk/lätta symtom. Svår gingivostomatit med allmänpåverkan drabbar främst barn – nutritionssvårigheter Diagnostik: Klinisk, kan verifieras med viruspåvisning Behandling: Lokalanestetikum/analgetikum i första hand. Antiviral behandling ev. vid uttalad gingivostomatit: Barn < 2 år: Aciklovir 100 mg × 5 p.o. Vuxna & barn > 2 år: 200 mg × 5 p.o. I.v. behandling vid nutritionssvårigheter. 5–10 dagar Orolabial herpes simplex Primärinfektion Klinik Primärinfektionen är ofta asymtomatisk eller ger lätta symtom. Den kan dock manifesteras som en svår gingivostomatit med sårbildning i munslemhinna och svalg samt allmänpåverkan och feber. Tillståndet är vanligast hos barn och kan medföra nutritionssvårigheter som kan föranleda sjukhusvård. Diagnostik Diagnosen är klinisk men kan verifieras med viruspåvisning från lesioner. Behandling Symtomlindrande behandling i form av lokalanestetikum eller analgetikum ges i första hand. Effekten av antiviral behandling är dåligt dokumenterad men kan eventuellt vara av värde vid uttalad gingivostomatit. Behandling: aciklovir 100 mg x 5 p.o. till barn under två år, 200 mg × 5 till barn över två år och vuxna i 5–10 dagar (Rekommendationsgrad C). Vid nutritionssvårigheter kan intravenös antiviral behandling ges. HSV/VZV - workshop 2004

13 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
Orolabial herpes simplex – Recidiverande infektion Klinik: Smärta och parestesier timmar–dag före utbrott. Grupperade blåsor/sår på rodnad botten på eller intill det läppröda. Behandling: Vuxna & barn > 12 år: Ev lokalbehandling med aciklovir, penciklovir eller docusanol. Påbörjas helst redan under prodromalfasen. - Mycket besvärande recidiv eller komplikationer: p.o. antiviral behandling. - Svåra och/eller mycket täta recidiv: kontinuerlig suppressionsbehandling p.o., behandlingen bör omprövas. Profylax: Solskyddsmedel kan förebygga recidiv utlöst av UV-ljus. Orolabial herpes simplex Recidiverande infektion Klinik Ofta uppträder prodromalsymtom i form av smärta och parestesier några timmar till någon dag före utbrott. Tillståndet karakteriseras i typiska fall av grupperade blåsor/sår på rodnad botten på eller intill det läppröda. Behandling Godkända läkemedel för lokal antiviral behandling av vuxna och barn över 12 år innefattar krämer innehållande aciklovir, penciklovir och docusanol. Effekten är marginell och behandling kan inte rekommenderas generellt. Om lokalbehandling prövas ska den påbörjas tidigast möjligt, helst under prodromalfasen. Vid mycket besvärande recidiv eller komplikationer kan peroral antiviral behandling vara indicerad. Kontinuerlig suppressionsbehandling peroralt kan ges till personer med svåra och/eller mycket täta recidiv. Behandlingen bör omprövas efter en period som får bedömas individuellt. Profylax Solskyddsmedel kan förebygga recidiv utlöst av UV-ljus. Smittrisk vid kontakt med spädbarn; vg se avsnitt om Orolabial herpes under graviditet. HSV/VZV - workshop 2004

14 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
Hudkomplikationer vid HSV-infektion Eczema herpeticum: Spridning i atopisk dermatit. Specialist (dermatolog/infektionsspecialist) bör kontaktas. Barn < 2 år: aciklovir 100 mg × 5 Vuxna & barn > 2 år: 200 mg × 5 Allvarligt utbrott hos barn: i.v. behandling med aciklovir Whitlow (HSV-infektion på fingret): Misstolkas ofta som bakteriell paronyki. Herpesdiagnosen bör verifieras. Vid behov kan peroral behandling ges med antiviralt läkemedel. Erythema multiforme: HSV-infektion vanlig orsak till recidiverande erythema multiforme. Ev. suppressionsbehandling. Patienten bör behandlas av specialist. 5–10 dagar Hudkomplikationer vid HSV-infektion Eczema herpeticum Vid atopisk dermatit kan en spridning av HSV ske med eczema herpeticum (Kaposis varicelliforma eruption) som följd. Den ses framför allt vid primärinfektioner hos barn men förekommer också hos vuxna. Tillståndet kan också ses vid recidiverande HSV-infektion. Specialist (dermatolog/infektionsspecialist) bör kontaktas. I regel ges antiviral behandling peroralt: aciklovir 100 mg × 5 till barn <2 år, 200 mg × 5 till barn >2 år och vuxna i 5–10 dagar. Vid allvarligt utbrott hos barn kan intravenös behandling med aciklovir övervägas: 5 mg/kg × 3 alternativt 250 mg/m2 × 3 i.v. i 5–10 dagar (Rekommendationsgrad D). Whitlow (HSV-infektion på fingret) Herpesinfektion på fingret misstolkas ofta som bakteriell paronyki. Herpesdiagnosen bör verifieras. Vid behov kan peroral behandling ges med antiviralt läkemedel enligt ovan. Erythema multiforme HSV-infektion är en vanlig orsak till recidiverande erythema multiforme. Suppressionsbehandling kan bli aktuellt. Patienten bör behandlas av specialist. HSV/VZV - workshop 2004

15 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
Genital herpes simplex – Primärinfektion Klinik: Oftast asymtomatisk, i vissa fall uttalad sjukdomsbild med allmänsymtom och lymfkörtelsvullnad. Lesioner kan, förutom på yttre genitalia, förekomma på cervix, i urinblåsan och analt. Miktionssvårigheter, blåspares förekommer liksom meningit, eventuellt komplicerad av myelit/radikulit. Díagnostik: Viruspåvisning rekommenderas. HSV-1 recidiverar i mindre utsträckning än HSV-2 Behandling: Så tidigt som möjligt, så länge nya lesioner uppstår. P.o. aciklovir 200 mg × 5, valaciklovir 500 mg × 2 eller famciklovir 250 mg × 3 i 5–10 dagar. Genital herpes simplex Primärinfektion Klinik Primärinfektionen är oftast asymtomatisk men kan i vissa fall ge upphov till en uttalad sjukdomsbild med allmänsymtom och lymfkörtelsvullnad. Lesionerna är oftast bilaterala, utbredda och smärtsamma. Förutom på yttre genitalia kan lesioner förekomma på cervix, i urinblåsan och analt. Miktionssvårigheter är vanligt förekommande och blåspares kan ses även utan synliga yttre lesioner. Systempåverkan med meningit eventuellt komplicerad av myelit/radikulit förekommer också. Diagnostik Viruspåvisning rekommenderas för att säkra diagnosen och kunna ge adekvat information avseende prognos. HSV-1 recidiverar i mindre utsträckning än HSV-2. Behandling Antiviral behandling bör sättas in så tidigt som möjligt och är indicerat så länge nya lesioner uppstår. Peroralt aciklovir 200 mg × 5, valaciklovir 500 mg × 2 och famciklovir 250 mg × 3 har likvärdig effekt (Evidensgrad 1). Preparatvalet styrs av dosering och kostnad. Behandlingstiden är 5–10 dagar för samtliga medel. HSV/VZV - workshop 2004

16 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
Genital herpes simplex – Recidiverande infektion Klinik: En eller flera grupper med blåsor och/eller sår. Díagnostik: Bör vid något tillfälle bekräftas med viruspåvisning. Liberal inställning till provtagning vid okarakteristiska lesioner. Typspecifik serologi av värde då synliga lesioner saknas. Behandling: Få och korta utbrott: antiviral beh. ej indicerad. Kraftigt utbrott: P.o. aciklovir 200 mg × 5, valaciklovir 500 mg × 2 eller famciklovir 250 mg × 2 i 5 dagar. Påbörjas helst i prodromalfasen. Suppressionsbehandling (ex. frekventa recidiv, svåra skov): p.o. aciklovir 400 mg × 2 eller valaciklovir 500 mg × 1 alt. 250 mg × 2 (valaciklovir × 2 bättre än × 1 vid >10 skov/år) Genital herpes simplex - Recidiverande infektion Klinik I typiska fall ses en eller flera grupper med blåsor och/eller sår. Bilden kan vara okarakteristisk och feldiagnostiseras som svampinfektion, balanit, urinvägsinfektion, uretrit mm. Diagnostik Diagnosen bör vid något tillfälle bekräftas med viruspåvisning, särskilt inför ställningstagande till suppressionsbehandling. Den kliniska bilden kan vara oklar och motiverar liberal inställning till provtagning vid okarakteristiska lesioner. Om synliga lesioner saknas kan typspecifik serologi vara av värde. Behandling Behandlingen planeras i samråd med patienten. Vid få och korta utbrott är antiviral behandling sällan indicerad. Vid kraftigt utbrott kan oral behandling i fem dagar med aciklovir 200 mg × 5, valaciklovir 500 mg × 2 eller famciklovir 250 mg × 2 användas (Rekommendationsgrad A). Behandlingen påbörjas tidigast möjligt, helst i prodromalskedet, och patienten förses med recept på läkemedel att användas vid tecken på recidiv. Studier talar för att tre dagars behandling kan vara tillräcklig (Evidensgrad 3). Suppressionsbehandling kan bli aktuellt vid frekventa recidiv (6/år), svåra skov med komplicerat förlopp eller vid recidiverande herpes hos individer som är i en livsfas då ett herpesutbrott är särskilt belastande. Godkänd behandling är peroralt aciklovir 400 mg × 2 och valaciklovir 500 mg × 1 eller 250 mg × 2. Vid >10 skov/år har dosering 2 ggr dagligen av valaciklovir visat sig bättre än dosering en gång dagligen. Behandlingen bör omprövas efter ett halvt till ett år. HSV/VZV - workshop 2004

17 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
Genital herpes simplex – Recidiv (forts.) Profylax: Rådgivning och information. Kondom rekommenderas vid sexuell kontakt med tillfällig partner. Om gravid kvinnas partner har herpes genitalis kan typspecifik serologi på kvinnan vara av värde för rådgivning om smittförebyggande åtgärder Suppressionsbehandling minskar smittrisken, men behandling enbart för att förhindra smitta till partner är inte indicerad Genital herpes simplex - Recidiverande infektion (forts.) Profylax Rådgivning och information till patienten är viktigt. Kondom minskar risken för smitta och rekommenderas vid sexuell kontakt med tillfällig partner. Om en gravid kvinnas partner har känd herpes genitalis kan typspecifik serologi på kvinnan vara av värde för rådgivning om smittförebyggande åtgärder. Suppressionsbehandling minskar smittrisken (Evidensgrad 4) men behandling enbart för att förhindra smitta till partner är inte indicerad (Evidensgrad 4). HSV/VZV - workshop 2004

18 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i ögat HSV-infektion viktig differentialdiagnos vid ensidig ögonrodnad, särskilt vid anamnes på orolabial herpes Neonatal konjunktivit Klinik: Konjunktivit, ev. blåsor t.ex. runt ögat. Kornea kan vara angripen. Diagnostik: Prov från konjunktiva för påvisning av HSV. Behandling: Vid klinisk misstanke eller positiv HSV-diagnostik från konjunktiva bör barnläkare kontaktas för vidare utredning och behandling med intravenöst antiviralt medel. HSV-infektioner i ögat OBS! att HSV-infektion är en viktig differentialdiagnos vid ensidig ögonrodnad, särskilt när det finns anamnes på orolabial herpes. Neonatal konjunktivit Ögat är angripet i cirka vart femte fall av HSV-infektion i nyföddhetsperioden. Klinisk bild Konjunktivit, eventuellt med blåsor runt ögat eller på andra ställen på kroppen. Även kornea kan vara angripen. Diagnostik Prov från konjunktiva för påvisning av HSV. Behandling Vid klinisk misstanke eller positiv HSV-diagnostik från konjunktiva bör barnläkare kontaktas för vidare utredning och behandling med intravenöst antiviralt medel. HSV/VZV - workshop 2004

19 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i ögat Primär okulär herpes simplex Klinik: Ensidig konjunktivit, små blåsor på ögonlocket, ömmande lymfkörtlar preaurikulärt. Undantagsvis bilateralt engagemang. Prover för virusdiagnostik vid oklar diagnos. Behandling: Konjunktivit: aciklovir ögonsalva × 5 i ≥ 5 dygn. Förbättring bör ha inträtt inom 2–3 dygn. P.o. aciklovir kan övervägas vid kraftigt utbrott. - misstanke om keratit - utdragen/uttalad inflammation - terapisvikt Primär okulär herpes simplex Klinik Primär okulär HSV-infektion uppträder vanligtvis som ensidig konjunktivit med små blåsor på ögonlocket och ömmande lymfkörtlar preaurikulärt. Mer omfattande sjukdomsbild med bilateralt engagemang förekommer undantagsvis. Keratit kan uppträda men ses sällan vid samtidigt hudengagemang. Vid oklar diagnos bör prover tas för virusdiagnostik. Incidensen för herpesorsakad ögonsjukdom oavsett om det är förstagångsinfektion eller recidiv är cirka 20 på 100 000 individer och år. Behandling Aciklovir ögonsalva × 5 i minst fem dygn vid konjunktivit (Rekommendationsgrad D). Kontroll efter två till tre dygn, då det bör ha skett en förbättring. Peroralt aciklovir kan övervägas vid kraftigt utbrott. Ögonläkare måste kontaktas vid misstanke om keratit dvs. vid ciliär (perikorneal) injektion samt vid utdragen eller uttalad inflammation och vid terapisvikt. Kontakta ögonläkare HSV/VZV - workshop 2004

20 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i ögat Herpes simplexkeratit Klinik: Vanligen reaktiverad infektion. Grenformat infiltrat (keratitis dendritika). Ögat ljuskänsligt, synnedsättning kan förekomma. Smärtan avtar för varje recidiv pga. minskad korneasensibilitet. Diagnostik: Klinisk, viruspåvisning via kornealskrap bör övervägas vid hög recidivbenägenhet. Behandling: Aciklovir ögonsalva × 5 i 10–12 dagar. Uppföljning av ögonläkare. Tårsubstitut vid kvarstående sårbildning. Lokala steroider vid bestående inflammation (samråd m. ögonläkare) Suppressionsbehandling (ex. täta recidiv, hotad syn): p.o. aciklovir 400 mg × 2. Herpes simplexkeratit Klinik Herpes simplexkeratit är i regel en reaktiverad infektion. Den klassiska keratiten uppträder som ett grenformat infiltrat (keratitis dendritika) som ses bäst i förstoring efter färgning med fluorescein. Den ciliära injektionen kan vara svag. Ögat är ljuskänsligt och synnedsättning kan förekomma. Smärtan behöver inte vara uttalad och avtar för varje recidiv pga. minskande korneasensibilitet. Diagnostik Diagnosen är klinisk men viruspåvisning via kornealskrap bör ändå övervägas vid hög recidivbenägenhet, eftersom sjukdomen kan övergå i mer svårtolkade tillstånd. Behandling Aciklovir ögonsalva × 5 insättes och ges i 10–12 dagar (Rekommendationsgrad B). Ögonläkare kopplas in för uppföljning. Kvarstående sårbildning efter behandlingsperioden beror normalt på lokal nekros och/eller nedsatt känsel och behandlas med tårersättningsmedel. Bestående inflammation kan behöva behandlas med lokala steroider i samråd med ögonläkare (Rekommendationsgrad D). Supprimerande behandling med aciklovir peroralt 400 mg × 2 bör övervägas vid täta recidiv, synhotande sjukdom (särskilt hos barn) och för patienter som hornhinnetransplanterats pga. skada efter HSV-infektion (Rekommendationsgrad A). HSV/VZV - workshop 2004

21 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i ögat Andra kliniska bilder Stromakeratit eller diskiform keratit (profylax): Lokala steroider i minsta möjliga underhållsdos + lokalt aciklovir 1 gång dagligen Uveit: Keratouveit behandlas som djupare keratit. Isolerad uveit med sektoratrofi av iris: lokala steroider och tillägg med peroralt aciklovir 400 mg × 5 ≥ 1 månad. Vid oklar herpesanamnes kan PCR-prov från tårvätska eller kammarvatten styrka diagnosen. Andra kliniska bilder Djupare keratit utan epitelsår, s.k stromakeratit eller diskiform keratit är ovanliga former. Synnedsättning är huvudsymtom. Lokala steroider med nedtrappning till minsta möjliga underhållsdos med daglig engångsdos av lokalt aciklovir som profylax mot epitelial keratit är behandlingspraxis (Rekommendationsgrad D). Djupare inflammation i ögat, uveit, orsakar värk och kan också ge synnedsättning. Keratouveit behandlas på samma sätt som djupare keratit (Evidensgrad 3–4), medan isolerad uveit med sektoratrofi av iris bör behandlas med lokala steroider och tillägg med peroralt aciklovir 400 mg × 5 i minst en månad (Rekommendationsgrad C). Vid oklar herpesanamnes kan PCR-prov från tårvätska eller kammarvatten styrka diagnosen. HSV/VZV - workshop 2004

22 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i CNS Herpes simplexmeningit Klinik: Orsakas av HSV-2. Både med och utan samtidiga hud- och slemhinnelesioner. Associerade myelit-/radikulitsymtom vanliga, särskilt blåspares. Vanligaste orsaken till recidiverande meningit. Diagnostik: Detektion av HSV-2 DNA i likvor med PCR. Anamnes på tidigare genital herpes eller tidigare serös meningit, och påvisning av HSV-2 antikroppar i serum är stöd för diagnos vid recidiv. Behandling: Primärinfektion: p.o. valaciklovir 1 g × 3 i 7 dagar, i.v. aciklovir vid t.ex. kräkningar. Recidiv behandlas vanligen ej. Suppressionsbehandling: Frekventa recidiv. Omprövas årligen. HSV-infektioner i CNS Herpes simplexmeningit Klinik HSV-2 är en viktig orsak till serös meningit och den vanligaste orsaken till recidiverande serös meningit. Meningit förekommer både med och utan samtidiga hud- och slemhinnelesioner. Associerade myelit-/radikulitsymtom är vanliga, särskilt blåspares. Diagnostik Diagnosen verifieras med detektion av HSV-2 DNA i likvor med PCR, som har mycket hög sensitivitet vid primärinfektion men lägre vid recidivmeningit. I det senare fallet har man hjälp av anamnes på tidigare genital herpes eller tidigare serös meningit och stöd av påvisning av HSV-2 antikroppar i serum, som tecken på tidigare genomgången HSV-2 infektion. Behandling Kontrollerade studier saknas men med tanke på den långa symtomdurationen vid primärinfektion rekommenderas valaciklovir 1 g × 3 i 7 dagar (Rekommendationsgrad D). Intravenös tillförsel av aciklovir kan bli aktuell om det föreligger svårigheter med försörjning peroralt eller vid kräkningar. Förloppet vid recidiv är oftast lindrigare, varför behandling inte alltid är aktuell. Vid frekventa recidiv kan suppressionsbehandling övervägas. Behandlingen bör då omprövas årligen. HSV/VZV - workshop 2004

23 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i CNS Herpes simplexencefalit Klinik: Orsakas vanligen av HSV-1. Huvudvärk, feber, förvirring, personlighetsförändring. Mortalitet 70 % (obehandlad inf.). Dödsfall och svåra sequelae förekommer även efter adekvat behandling. Inte associerad med aktuell labial herpes. Diagnostik: Detektion av HSV-DNA i likvor med PCR i akutskedet. Nytt likvorprov vid negativt utfall initialt. HSV-specifik intratekal antikroppsproduktion för diagnos i senare skede. HSV-infektioner i CNS Herpes simplexencefalit Klinik Herpes simplexencefalit är sällsynt (2–4 fall/miljon och år). Tillståndet är allvarligt med huvudvärk, feber, förvirring, personlighetsförändring och ibland fokalneurologiska symtom. Encefalit orsakas i huvuddelen av fallen av HSV-1. Mortalitet vid obehandlad infektion är 70 %. Dödsfall och svåra sequelae förekommer även efter adekvat behandling. Encefalit är inte associerad med aktuell labial herpes. Diagnostik Diagnosen verifieras i akutskedet med detektion av HSV DNA i likvor med PCR. Vid negativt utfall i initialskedet tas nytt likvorprov för PCR under fortsatt antiviral behandling. Diagnosen kan bekräftas i senare skede genom påvisning av HSV-specifik intratekal antikroppsproduktion. HSV/VZV - workshop 2004

24 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i CNS Herpes simplexencefalit (forts.) Behandling: Omedelbart på klinisk misstanke: i.v. aciklovir Barn 1–12 år: 500 mg/m2 × 3, Vuxna & barn > 12 år: 10–15 mg/kg × 3 Glukokortikoider vid kliniska tecken på hjärnödem 14–21 dagar HSV-infektioner i CNS Behandling Antiviral behandling bör insättas omedelbart på klinisk misstanke utan att invänta PCR-resultatet. Barn 1–12 år behandlas med aciklovir 500mg/m2 x 3 i.v. Barn över 12 år och vuxna behandlas med mg/kg x 3 i.v. under 14–21 dagar (Rekommendationsgrad A). Studier av förlängd behandling med valaciklovir pågår. OBS! adekvat hydrering är viktig liksom kontroll av njurfunktionen. Dosen bör anpassas vid nedsatt njurfunktion! Glukokortikoider ges vid kliniska tecken på hjärnödem (Rekommendationsgrad D). HSV/VZV - workshop 2004

25 Kliniska manifestationer av HSV Immunkompetenta patienter (forts.)
HSV-infektioner i CNS Bells pares (Akut idiopatisk perifer facialispares) Kan orsakas av HSV-infektion Läker i flertalet fall ut under loppet av veckor/månader, kontraktur och dyskinesier kvarstår i 6–16 %. Värdet av glukokortikoider och/eller antiviral behandling är oklart. HSV-infektioner i CNS Bells pares Bells pares kan orsakas av HSV-infektion. Några säkra slutsatser om värdet av glukokortikoider och/eller antiviral behandling har inte kunnat dras från hittills utförda studier. En svensk-finsk behandlingsstudie pågår fn. Klinik (fr. Bakgrundsmaterialet): Akut idiopatisk perifer facialispares. Nervinflammation till följd av reaktivering av HSV eller VZV utan blåsor Paresen läker i flertalet fall ut under loppet av veckor/månader Kontraktur och dyskinesier kvar i 6–16 % Inga säkra slutsatser om värdet av steroider och/eller antiviral behandling f.n. HSV/VZV - workshop 2004

26 Infektion med VZV Inledning
Primärinfektion med VZV kan vara subklinisk hos barn Symtomatisk primärinfektion: vanligen vattkoppor/vattenkoppor (varicella) Reaktivering: bältros (herpes zoster), främst vid högre ålder eller vid immunsuppression Allvarlig VZV-infektion bör handläggas i samråd med specialist. Kan drabba öga, inre organ och nervsystemet utan tecken på blåsor på hud eller slemhinnor. Infektion med varicella-/herpes zoster-virus (VZV) Primärinfektion med VZV kan ibland vara subklinisk hos barn. Vid symtomatisk primärinfektion uppträder vanligen vattkoppor/vattenkoppor (varicella). Reaktivering i ett senare skede kan leda till bältros (herpes zoster) och sker främst vid högre ålder eller vid immunsuppression. Bältros är vanligen begränsat till ett dermatom. Allvarlig VZV-infektion kan drabba ett flertal organsystem och bör alltid handläggas i samråd med läkare med specialkompetens på området. Man bör vara uppmärksam på att VZV kan drabba öga, inre organ och nervsystemet utan tecken på blåsor på hud eller slemhinnor. HSV/VZV - workshop 2004

27 Infektion med VZV (forts.) Epidemiologi
Luftburen droppsmitta, ytterst smittsamt. Ca 97 % av Sveriges befolkning infekteras före 12 års ålder Primärinfektionen har förskjutits mot yngre åldersgrupper Seroprevalensen lägre hos invandrare från länder utanför västvärlden. Att beakta vid smittrisksituationer exempelvis i samband med graviditet. Infektion med varicella-/herpes zoster-virus (VZV) Epidemiologi Varicellavirus sprids huvudsakligen som luftburen droppsmitta och är ytterst smittsamt. Under årliga epidemier infekteras cirka 97 % av Sveriges befolkning redan före 12 års ålder. Primärinfektionen har under de senare decennierna förskjutits mot de yngre åldersgrupperna. Detta gäller dock inte invandrare från många länder utanför västvärlden där seroprevalensen är lägre, vilket bör beaktas vid smittrisksituationer exempelvis i samband med graviditet. HSV/VZV - workshop 2004

28 Infektion med VZV (forts.) Epidemiologi (forts.)
Bältros uppkommer endast hos tidigare primärinfekterade med VZV. Incidenser: < 20 år: 0,4–1,6 per 1000 individer > 80 år: 4,5–11 per 1000 individer Högre incidens hos immunsupprimerade. Även immunkompetenta kan få bältros mer än en gång i livet. Infektion med varicella-/herpes zoster-virus (VZV) Epidemiologi Bältros drabbar enbart personer som tidigare haft primärinfektion med VZV. Incidensen ökar från 0,4–1,6 per 1000 individer i åldrarna under 20 år till 4,5–11 per 1000 individer över 80 år. Incidensen är högre hos immunsupprimerade individer t.ex. hiv-infekterade och personer med hematologisk malignitet. Även immunkompetenta individer kan få bältros mer än en gång i livet. HSV/VZV - workshop 2004

29 Infektion med VZV (forts.) Patogenes
Virus infekterar övre luftvägarnas slemhinnor där den första virusreplikationen sker och leder till primär viremi. Replikation i retikuloendoteliala systemet följt av sekundär viremi med spridning till hud och slemhinnor. Virus transporteras via nervbanorna på samma sätt som HSV och etablerar persistens/latens. Infektion med varicella-/herpes zoster-virus (VZV) Patogenes Virus infekterar övre luftvägarnas slemhinnor där den första virusreplikationen sker och leder till en primär viremi. Därefter sker replikation i det retikuloendoteliala systemet följt av en sekundär viremi med spridning till hud och slemhinnor där det uppkommer blåsor. Virus transporteras via nervbanorna på samma sätt som HSV och etablerar persistens/latens. HSV/VZV - workshop 2004

30 Infektion med VZV (forts.) Laboratoriediagnostik
Specifikt påvisande av VZV-DNA med PCR eller annan metod – känsligast, kan användas på blåssekret, likvor, och andra kroppsvätskor Virusisolering och antigendetektion – ersätts alltmer av DNA-påvisning Serologi – för att avgöra om individen är immun mot eller har en aktuell infektion med VZV Laboratoriediagnostik av VZV Specifikt påvisande av VZV-DNA med PCR eller annan metod för att påvisa nukleinsyra är den mest känsliga metoden och kan användas på samtliga förekommande provmaterial, såsom blåssekret, likvor, och andra kroppsvätskor. Svar kan fås inom ett dygn. Kvantitativa DNA-påvisningsmetoder används på vissa laboratorier. Nyttan av kvantifiering utvärderas för närvarande. Virusisolering och antigendetektion har alltmer ersatts av DNA-påvisning. Serologi (antikroppsbestämning) används framför allt för att avgöra om individen är immun mot eller har en aktuell infektion med VZV. Om laboratorieverifikation av reaktivering av VZV är indicerad kan detta ske genom påvisning av signifikant titerstegring mellan serumprover tagna akut och under konvalescens. IgM-diagnostik är värdefullt vid primärinfektion och ibland även vid reaktivering. HSV/VZV - workshop 2004

31 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter
Vattkoppor Klinik: Primärinfektion vattkoppssjukdom, även subklinisk infektion. Allvarligt och komplicerat förlopp förekommer främst hos immunsupprimerade patienter och vid insjuknande efter puberteten. Behandling: Antiviral behandling till alla > 18 år inom 24 timmar från blåsdebut. Också efter 24 timmar vid allvarlig sjukdom med progress. Personer < 18 år vid allvarlig sjukdom, immunsuppressiva tillstånd, kronisk lungsjukdom, rökare. Kliniska manifestationer av VZV hos immunkompetenta patienter Vattkoppor Klinik Varicellavirus orsakar primärinfektion med ofta mer eller mindre svår vattkoppssjukdom, men kan också ge en subklinisk infektion. Risk för allvarligt och komplicerat förlopp föreligger främst hos immunsupprimerade patienter och vid insjuknande efter puberteten. Behandling av immunkompetenta patienter med vattkoppor Alla personer över 18 år som söker med vattkoppssjukdom inom 24 timmar från blåsdebut bör erbjudas antiviral behandling (Rekommendationsgrad A). Personer yngre än 18 år bör erbjudas behandling om allvarlig vattkoppssjukdom föreligger (se faktaruta 1) (Rekommendationsgrad D). Detta gäller även patienter med ökad risk för komplicerat sjukdomsförlopp såsom patienter med underliggande sjukdomar t.ex. immunosuppressiva tillstånd, kronisk lungsjukdom och rökare (Rekommendationsgrad D). Nyttan av antiviral behandling till i övrigt friska barn och ungdomar med lindrig/måttlig vattkoppssjukdom är marginell (Evidensgrad 1). Vid tecken på virusorsakad sjukdomsprogress vid allvarlig vattkoppssjukdom kan behandling påbörjas även efter 24 timmar (Rekommendationsgrad D). HSV/VZV - workshop 2004

32 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Vattkoppor (forts.) – Tecken på allvarlig vattkoppssjukdom Svår allmänpåverkan Tät utsådd av blåsor (>500) och blåsor med hemorragiskt inslag Trombocytopeni Pneumonit Allvarliga CNS-symtom såsom encefalit och myelit Hepatit Symtom från inre organ Tecken på allvarlig vattkoppssjukdom Svår allmänpåverkan Tät utsådd av blåsor (>500) och blåsor med hemorragiskt inslag Trombocytopeni Pneumonit Allvarliga CNS symtom såsom encefalit och myelit Hepatit Symtom från inre organ HSV/VZV - workshop 2004

33 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Vattkoppor (forts.) – Dosering av aciklovir Effekt vid vattkoppor är endast dokumenterad för aciklovir. Studier saknas för famciklovir och valaciklovir. Vuxna: p.o. 800 mg × 5 i 7 dagar Barn 2–12 år: p.o. 20 mg/kg (max 800 mg) × 4 i 5 dagar Svåra fall: inledande i.v. vuxna 10 mg/kg × 3, barn 500 mg/m2 × 3 Aciklovirdosering Dokumentation om effekt vid behandling av vattkoppor föreligger endast för aciklovir. Kontrollerade studier saknas för famciklovir och valaciklovir. Vuxna 800 mg x 5 i 7 dagar peroralt Barn 2–12 år 20 mg/kg (dock ej överstigande 800 mg) x 4 i 5 dagar peroralt. I svåra fall bör behandlingen inledas intravenöst: vuxna 10 mg/kg x 3, barn 500 mg/m2 kroppsyta 3 gånger dagligen (Rekommendationsgrad A). Obs! dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se FASS och avsnittet ”Koncentrationsbestämning av aciklovir” i dessa behandlingsrekommendationer. HSV/VZV - workshop 2004

34 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
CNS-komplikationer vid VZV-infektion Akut cerebellär ataxi: Vanligast, drabbar främst barn. Klinik: Debuterar 1 (–3) veckor efter sjukdomsdebut, bredspårig gång, yrsel, feber och kräkningar. Förlopp: Spontan utläkning vanligen inom 2–4 veckor. CNS-komplikationer vid VZV-infektion – klinik, diagnostik och behandling Klinik Akut cerebellär ataxi är den vanligaste CNS-komplikationen till vattkoppor och drabbar framför allt barn. Tillståndet debuterar ofta inom 1 (–3) veckor efter sjukdomsdebut. Trots dramatiska symtom med bredspårig gång, yrsel, feber och kräkningar är prognosen god med spontan utläkning vanligen inom 2–4 veckor, i undantagsfall längre. VZV DNA har påvisats i likvor i en del fall. Meningit och meningoencefalit förekommer också. VZV är en sannolikt underdiagnostiserad orsak till serös meningit. Encefalit kan uppkomma i samband med vattkoppor eller vid reaktiverad infektion med eller utan förekomst av blåsor i huden. Encefalit och myelit är sällsynta tillstånd av varierande svårighetsgrad som kan orsaka dödsfall och ge bestående men. Infektionen är ofta en vaskulopati, där VZV kan påvisas i artärer i hjärnan. En annan fruktad komplikation är nekrotiserande vaskulit, som har dålig prognos. HSV/VZV - workshop 2004

35 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
CNS-komplikationer vid VZV-infektion (forts.) Meningit: Underdiagnostiserad orsak till serös meningit? Meningoencefalit Encefalit och myelit: Sällsynt, kan orsaka dödsfall och bestående men. Ofta vaskulopati. Encefalit i samband med vattkoppor eller reaktiverad infektion. Nekrotiserande vaskulit: Dålig prognos. CNS-komplikationer vid VZV-infektion – klinik, diagnostik och behandling Klinik Akut cerebellär ataxi är den vanligaste CNS-komplikationen till vattkoppor och drabbar framför allt barn. Tillståndet debuterar ofta inom 1 (–3) veckor efter sjukdomsdebut. Trots dramatiska symtom med bredspårig gång, yrsel, feber och kräkningar är prognosen god med spontan utläkning vanligen inom 2–4 veckor, i undantagsfall längre. VZV DNA har påvisats i likvor i en del fall. Meningit och meningoencefalit förekommer också. VZV är en sannolikt underdiagnostiserad orsak till serös meningit. Encefalit kan uppkomma i samband med vattkoppor eller vid reaktiverad infektion med eller utan förekomst av blåsor i huden. Encefalit och myelit är sällsynta tillstånd av varierande svårighetsgrad som kan orsaka dödsfall och ge bestående men. Infektionen är ofta en vaskulopati, där VZV kan påvisas i artärer i hjärnan. En annan fruktad komplikation är nekrotiserande vaskulit, som har dålig prognos. HSV/VZV - workshop 2004

36 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
CNS-komplikationer vid VZV-infektion (forts.) Diagnostik: Detektion av VZV-DNA med PCR i likvor i akutskedet och (vid encefalit) påvisning av intratekal antikroppsproduktion i likvor testat tillsammans med serumprov i senare skede. CNS-komplikationer vid VZV-infektion – klinik, diagnostik och behandling Diagnostik Detektion av VZV DNA med PCR i likvor i akutskedet och (vid encefalit) påvisning av intratekal antikroppsproduktion i likvor testat tillsammans med serumprov i senare skede. Behandling Kontrollerade behandlingsstudier saknas. Vid cerebellit kan antiviral behandling i form av aciklovir övervägas vid allvarliga symtom. Vid VZV-relaterad encefalit och myelit rekommenderas aciklovir i.v. 10–15 mg/kg x 3 till vuxna och 500 mg/m2 kroppsyta x 3 till barn, under 7-14 dagar jämte glukokortikoider under 3–5 dagar (Rekommendationsgrad D). HSV/VZV - workshop 2004

37 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
CNS-komplikationer vid VZV-infektion (forts.) Behandling: Cerebellit: vid allvarliga symtom kan aciklovir övervägas Encefalit och myelit: aciklovir i.v. i 7–14 dagar Vuxna: 10–15 mg/kg × 3 Barn: 500 mg/m2 × 3 Glukokortikoider i 3–5 dagar CNS-komplikationer vid VZV-infektion – klinik, diagnostik och behandling Diagnostik Detektion av VZV DNA med PCR i likvor i akutskedet och (vid encefalit) påvisning av intratekal antikroppsproduktion i likvor testat tillsammans med serumprov i senare skede. Behandling Kontrollerade behandlingsstudier saknas. Vid cerebellit kan antiviral behandling i form av aciklovir övervägas vid allvarliga symtom. Vid VZV-relaterad encefalit och myelit rekommenderas aciklovir i.v. 10–15 mg/kg x 3 till vuxna och 500 mg/m2 kroppsyta x 3 till barn, under 7-14 dagar jämte glukokortikoider under 3–5 dagar (Rekommendationsgrad D). HSV/VZV - workshop 2004

38 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Postexpositionsprofylax mot vattkoppor Varicella-zoster hyperimmunglobulin (VZIG) Nyfödda som smittats in utero av vattkoppssjuk moder, födda innan antikroppssvar hos modern utvecklats. Prematura barn. Profylax med aciklovir Gravid kvinna med negativt antikroppstest vid exposition efter den första trimestern Som eventuellt tillägg p.o. till VZIG Immunsupprimerade som saknar immunitet mot vattkoppor ges också postexpositionsprofylax Postexpositionsprofylax mot vattkoppor Postexpositionsprofylax är indicerat till nyfödda som smittats in utero av vattkoppssjuk moder och som fötts innan ett antikroppssvar hos modern hunnit utvecklats. Profylax efter exposition för varicella bör även ges till prematura barn. Till dessa exponerade barn ges alltid varicella-zoster hyperimmunglobulin (VZIG), eventuellt med tillägg av aciklovir per os. För gravid kvinna med negativt antikroppstest kan profylax med aciklovir ges vid exposition efter den första trimestern. För behandlingsrekommendationer v g se rubriken Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn. Postexpositionsprofylax bör även ges till immunsupprimerade individer som saknar immunitet mot vattkoppor. För behandlingsrekommendationer v g se rubriken HSV- och VZV-infektioner hos immunsupprimerade patienter. HSV/VZV - workshop 2004

39 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Bältros – okomplicerad Klinik: Ofta prodromala symtom (smärta, parestesier, subfebrilitet). Grupperade blåsor på rodnad hud, lokal smärta, parestesi inom ett (eller flera) dermatom med skarp medellinjeavgränsning. Behandling: Alla > 50 år bör erbjudas antiviral behandling så tidigt som möjligt, senast inom 72 timmar efter debut av utslag. Osäkert om incidensen av postherpetisk neuralgi reduceras. Bältros Klinik vid okomplicerad bältros på hals, bål och extremiteter Bältros debuterar ofta med prodromala symtom (smärta, parestesier, subfebrilitet). Därefter uppkommer grupperade blåsor på rodnad hud med lokal smärta och eventuellt parestesi inom ett (eller flera) dermatom med skarp medellinjeavgränsning. Behandlingsindikation För individer under 50 år med okomplicerad bältros rekommenderas inte antiviral behandling på grund av marginell klinisk nytta (Evidensgrad 1). Alla patienter över 50 år bör erbjudas antiviral behandling (Rekommendationsgrad D). Tidig behandling kan reducera den akuta smärtan och ge två till tre dagars snabbare utläkning (Evidensgrad 1). Det är ej övertygande dokumenterat att antiviral terapi reducerar incidensen av postherpetisk neuralgi, definierad som neuralgisk smärta mer än tre månader efter sjukdomsdebut (Evidensgrad 1). Antiviral behandling bör påbörjas snarast, och senast inom 72 timmar från debuten av hudutslagen (Rekommendationsgrad A). HSV/VZV - workshop 2004

40 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Bältros – komplicerad Klinik: Påtagliga prodromalsymtom, akut svår smärta, allmänpåverkan, > 10 blåsor utanför det primära dermatomet, kranialnervsengagemang – speciellt ophthalmicus och oticus, neurologisk påverkan – speciellt motorisk neuropati, radikulit, meningo-encefalit, myelit, opticusneurit eller retinopati. Bältros Klinik vid komplicerad bältros hos immunkompetenta patienter Påtagliga prodromalsymtom (smärta, parestesier, feber) Akut svår smärta Allmänpåverkan Fler än tio blåsor utanför det primärt afficierade dermatomet Bältros med kranialnervsengagemang, speciellt ophthalmicus och oticus Neurologisk påverkan, speciellt motorisk neuropati, radikulit, meningoencefalit, myelit, opticusneurit eller retinopati Antiviral behandling Alla personer med komplicerad bältros bör erbjudas antiviral behandling. Vid komplicerad bältros med fortsatt blåsbildning kan behandling övervägas även efter 72 timmar. Vid neurologiskt engagemang kan tillägg av steroidbehandling övervägas (Rekommendationsgrad D). Rekommenderad behandling är peroralt givet famciklovir 500 mg x 3 i 7 dagar, valaciklovir 1000 mg x 3 eller aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar. Data i en kontrollerad studie har visat likartad effekt med famciklovir i doseringen 750 mg x 1 peroralt i 7 dagar. Om peroral behandling ej är möjlig rekommenderas aciklovir intravenöst 10 mg/kg x 3. Obs dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se FASS och avsnittet ”Koncentrationsbestämning av aciklovir” i dessa behandlingsrekommendationer. HSV/VZV - workshop 2004

41 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Bältros – komplicerad (forts.) Behandling: Ev. även om > 72 timmar P.o. famciklovir 500 mg × 3, valaciklovir 1000 mg × 3 eller aciklovir 800 mg × 5 i 7 dagar. Om p.o. beh. ej möjligt ges aciklovir i.v. 10 mg/kg × 3. Ev. steroidbehandling vid neurologiskt engagemang. Bältros Klinik vid komplicerad bältros hos immunkompetenta patienter Påtagliga prodromalsymtom (smärta, parestesier, feber) Akut svår smärta Allmänpåverkan Fler än tio blåsor utanför det primärt afficierade dermatomet Bältros med kranialnervsengagemang, speciellt ophthalmicus och oticus Neurologisk påverkan, speciellt motorisk neuropati, radikulit, meningoencefalit, myelit, opticusneurit eller retinopati Antiviral behandling Alla personer med komplicerad bältros bör erbjudas antiviral behandling. Vid komplicerad bältros med fortsatt blåsbildning kan behandling övervägas även efter 72 timmar. Vid neurologiskt engagemang kan tillägg av steroidbehandling övervägas (Rekommendationsgrad D). Rekommenderad behandling är peroralt givet famciklovir 500 mg x 3 i 7 dagar, valaciklovir 1000 mg x 3 eller aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar. Data i en kontrollerad studie har visat likartad effekt med famciklovir i doseringen 750 mg x 1 peroralt i 7 dagar. Om peroral behandling ej är möjlig rekommenderas aciklovir intravenöst 10 mg/kg x 3. Obs dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se FASS och avsnittet ”Koncentrationsbestämning av aciklovir” i dessa behandlingsrekommendationer. HSV/VZV - workshop 2004

42 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
VZV-infektioner i ögat Zoster ophthalmicus Klinik: Rodnad och blåsor i hela eller delar av dermatomet. Blåsor på näsryggen  hög risk för att ögat drabbas. Konjunktivit, keratit, iridocyklit med tryckstegring, opticusneurit och ögonmuskelpares kan uppträda dagar till månader efter debuten av hudutslaget. Diagnostik: Klinisk. Atypiskt förlopp: viruspåvisning från blåsor eller PCR-prov på tår- eller kammarvätska (vid keratit respektive inre ögoninflammation) VZV-infektioner i ögat Zoster ophthalmicus Cirka 60 % av patienter med herpes zoster ophthalmicus får ögonkomplikationer. Klinik Rodnad och blåsor uppstår i hela dermatomet eller i delar av det. Om blåsorna sitter på näsryggen är risken särskilt hög för att ögat kommer att drabbas. Konjunktivit, keratit, iridocyklit med tryckstegring, opticusneurit och ögonmuskelpares kan uppträda dagar till månader efter debuten av hudutslaget. Diagnostik Diagnosen är klinisk men vid atypiska förlopp rekommenderas viruspåvisning från blåsor eller PCR-prov på tår- eller kammarvätska, det senare vid keratit respektive inre ögoninflammation. Behandling Aciklovir 800 mg x 5, famciklovir 500 mg x 3 eller valaciklovir mg x 3 i 7 dagar insatt inom 72 timmar efter blåsdebuten resulterar i symtomlindring och minskad risk för keratit och uveit med synnedsättning (Evidensgrad 1). Aciklovir ögonsalva som alternativ till den perorala behandlingen rekommenderas inte (Evidensgrad 2). Aciklovir ögonsalva som tillägg till den perorala terapin är inte utvärderad men torde ha begränsat värde. Patienten följs upp med två till tre dagars intervall. Ögonläkare kontaktas. Det saknas underbyggda behandlingsrekommendationer för patienter som söker sjukvård först fyra dygn efter blåsdebuten och som har ögonfynd. Förmodligen är antiviral terapi i detta skede av litet värde. Stromal keratit och uveit bör dock behandlas med lokala glukokortikoiddroppar HSV/VZV - workshop 2004

43 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
VZV-infektioner i ögat (forts.) Zoster ophthalmicus (forts.) Behandling: P.o. aciklovir 800 mg × 5, famciklovir 500 mg × 3 eller valaciklovir mg × 3 i 7 dagar, inom 72 timmar efter blåsdebuten. Aciklovir ögonsalva som alternativ rekommenderas ej Uppföljning med 2–3 dagars intervall. Ögonläkare kontaktas. Stromal keratit och uveit bör behandlas med lokala glukokortikoiddroppar VZV-infektioner i ögat Zoster ophthalmicus Cirka 60 % av patienter med herpes zoster ophthalmicus får ögonkomplikationer. Klinik Rodnad och blåsor uppstår i hela dermatomet eller i delar av det. Om blåsorna sitter på näsryggen är risken särskilt hög för att ögat kommer att drabbas. Konjunktivit, keratit, iridocyklit med tryckstegring, opticusneurit och ögonmuskelpares kan uppträda dagar till månader efter debuten av hudutslaget. Diagnostik Diagnosen är klinisk men vid atypiska förlopp rekommenderas viruspåvisning från blåsor eller PCR-prov på tår- eller kammarvätska, det senare vid keratit respektive inre ögoninflammation. Behandling Aciklovir 800 mg x 5, famciklovir 500 mg x 3 eller valaciklovir mg x 3 i 7 dagar insatt inom 72 timmar efter blåsdebuten resulterar i symtomlindring och minskad risk för keratit och uveit med synnedsättning (Evidensgrad 1). Aciklovir ögonsalva som alternativ till den perorala behandlingen rekommenderas inte (Evidensgrad 2). Aciklovir ögonsalva som tillägg till den perorala terapin är inte utvärderad men torde ha begränsat värde. Patienten följs upp med två till tre dagars intervall. Ögonläkare kontaktas. Det saknas underbyggda behandlingsrekommendationer för patienter som söker sjukvård först fyra dygn efter blåsdebuten och som har ögonfynd. Förmodligen är antiviral terapi i detta skede av litet värde. Stromal keratit och uveit bör dock behandlas med lokala glukokortikoiddroppar HSV/VZV - workshop 2004

44 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
VZV-infektioner i ögat (forts.) Zoster ophthalmicus (forts.) Akut retinal nekros Klinik: Sällsynt, synhotande. Reaktivering av VZV, även HSV typ 1- och 2- och cytomegalo-virusinfektioner. Diagnostik: PCR-diagnostik (glaskropps-, kammarvattenaspirat) VZV-infektioner i ögat Zoster ophthalmicus Ovanliga former Akut retinal nekros är ett synhotande, ytterst allvarligt tillstånd. Den uppstår vid reaktivering av VZV, men HSV typ 1- och 2- och cytomegalvirus-infektioner är också möjliga orsaker. PCR-diagnostik på glaskropps- eller kammarvattenaspirat är därför av värde. Den behandling som prövats vid misstänkt VZV- och HSV-infektion är intravenöst aciklovir 10 mg/kg x 3 och/eller intravenöst foskarnet 60 mg/kg x 3 i 5–10 dagar med tillägg av intravitreala injektioner av ganciklovir 2000 mikrogram eller foskarnet 1200 mikrogram (Evidensgrad 4). Den intravenösa behandlingsfasen har följts av peroral behandling med aciklovir 800 mg x 5 eller valaciklovir 1000 mg x 3 i 6–10 veckor (Rekommendationgrad D). Dosen bör anpassas vid nedsatt njurfunktion. Perorala glukokortikoider anses vara av värde när sjukdomsprocessen bringats under kontroll dvs. efter 4–5 dagars intravenös behandling (Evidensgrad 4). HSV/VZV - workshop 2004

45 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
VZV-infektioner i ögat (forts.) Zoster ophthalmicus (forts.) Akut retinal nekros Behandling: Aciklovir i.v. 10 mg/kg × 3 och/eller i.v. foskarnet 60 mg/kg × 3 i 5–10 dagar + intravitreala inj. av ganciklovir 2000 μg eller foskarnet 1200 μg. Därefter p.o. aciklovir 800 mg × 5 eller valaciklovir 1000 mg × 3 i 6–10 veckor. Ev. p.o. tillägg av glukokortikoider efter 4–5 dagars i.v. behandling. VZV-infektioner i ögat Zoster ophthalmicus Ovanliga former Akut retinal nekros är ett synhotande, ytterst allvarligt tillstånd. Den uppstår vid reaktivering av VZV, men HSV typ 1- och 2- och cytomegalvirus-infektioner är också möjliga orsaker. PCR-diagnostik på glaskropps- eller kammarvattenaspirat är därför av värde. Den behandling som prövats vid misstänkt VZV- och HSV-infektion är intravenöst aciklovir 10 mg/kg x 3 och/eller intravenöst foskarnet 60 mg/kg x 3 i 5–10 dagar med tillägg av intravitreala injektioner av ganciklovir 2000 mikrogram eller foskarnet 1200 mikrogram (Evidensgrad 4). Den intravenösa behandlingsfasen har följts av peroral behandling med aciklovir 800 mg x 5 eller valaciklovir 1000 mg x 3 i 6–10 veckor (Rekommendationgrad D). Dosen bör anpassas vid nedsatt njurfunktion. Perorala glukokortikoider anses vara av värde när sjukdomsprocessen bringats under kontroll dvs. efter 4–5 dagars intravenös behandling (Evidensgrad 4). HSV/VZV - workshop 2004

46 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Smärtproblematik vid bältros Akut och subakut herpetisk neuralgi Klinik: Debut 2–4 dagar innan blåsorna uppkommit. 60–90 % av immunkompetenta personer drabbas, speciellt äldre. Smärta i regel i det afficierade dermatomet. Behandling: Paracetamol, ev. tillägg av kodein. Ev. lokalanestetikum för topikalt bruk, t.ex. lidocainkräm. Svårare smärta: Ev. tillägg av opioider. Smärtproblematik vid bältros Smärtproblematiken vid bältros kan indelas i tre faser: en akut herpetisk neuralgi som åtföljer utslaget och varar i ungefär 30 dygn; en subakut herpetisk neuralgi som varar mellan en till tre månader och en postherpetisk neuralgi kvarstående över tre månader efter sjukdomsdebut. Akut och subakut herpetisk neuralgi Klinik Den akuta smärtan debuterar oftast två till fyra dagar innan blåsorna uppkommit . Den uppträder hos 60–90 % av immunkompetenta personer, dock i mycket lägre frekvens hos personer under 20 års ålder. Den akuta smärtan är i regel lokaliserad till det afficierade dermatomet. Det är viktigt att behandla den akuta smärtan, då detta minskar den totala smärtbördan under hela bältrossjukdomen (Rekommendationsgrad D). Behandling Antiviral behandling enligt ovan under Bältros. Som smärtstillande behandling ges i första hand paracetamol som kan kombineras med kodein. Lokalbehandling med lokalanestetikum för topikalt bruk, t.ex. lidocainkräm, kan prövas (Rekommendationsgrad B). Bäst effekt fås vid beröringssmärta. Vid svårare smärta kan opioider t.ex. morfin peroralt som tilläggsterapi övervägas (Rekommendationsgrad B). Vid nedsatt njurfunktion väljs ketobemidon. Det är sällan indicerat att ge opioider parenteralt. Det finns inga kontrollerade studier som stödjer användning av NSAID (icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel) preparat vid postherpetisk smärta. HSV/VZV - workshop 2004

47 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Smärtproblematik vid bältros (forts.) Postherpetisk neuralgi (> 90 dygn) Patogenetiskt skild från akut bältrossmärta, risk att drabbas 1–15 %, ökande med stigande ålder. Klinik: Brännande, molande, intermittenta smärthugg. Dysestesi och klåda, beröringssmärta. Varaktighet månader–år. Varierande intensitet. Behandling: Individualiserad behandling. Remiss till smärtspecialist tidigt vid svåra smärtor. Konventionella analgetika ofta verkningslösa. Smärtproblematik vid bältros Postherpetisk neuralgi (smärta längre än 90 dagar efter debuten av blåsor) Postherpetisk neuralgi är en neurogen smärta som skiljer sig patogenetiskt från den akuta bältrossmärtan. Risken för utveckling av postherpetisk neuralgi efter en episod med bältros är 1–15 % och ökar starkt med stigande ålder, speciellt efter 60 års ålder. Klinik Smärtan är brännande och molande med intermittenta smärthugg. Ofta förekommer sensoriska symtom som dysestesi och klåda. Beröringssmärta är vanlig. Smärtan kan vara från månader till år. Intensiteten varierar från mild till mycket svår. Behandling Behandlingen måste alltid individualiseras (Evidensgrad 1). Vid svår postherpetisk neuralgi bör remiss till smärtspecialist övervägas tidigt. Tabellen nedan sammanfattar behandlingsalternativ som i kontrollerade studier visat effekt. Konventionella analgetika som ASA, NSAID, paracetamol, dextropropoxifen och kodein har vanligen ingen effekt. HSV/VZV - workshop 2004

48 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Tabell: Behandlingsalternativ vid postherpetisk neuralgi Läkemedel Initialdos Maxdos/Kommentar Biverkningar Tricykliska antidepressiva Amitriptylin 10–25 mg Nortriptylin 10–25 mg Totaldos 75–150 mg/d Tolerabilitetsproblem hos äldre. Trötthet, konfusion, antikolinerg effekt Hjärtpåverkan Gabapentin 300 mg p.o. Dostitrering till max 3600 mg/d. Försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Trötthet, yrsel, ataxi, nystagmus Karbamazepin 100–200 mg × 2 p.o. Dostitrering till max 500 mg × 2 Trötthet, huvudvärk, illamående, leukopeni Kapsaicin Topikal applikation × 3–4 Endast på läkt hud Hudirritation, brännande sensation Lidocain Topikal applikation × 2 Hudirritation, bedövningskänsla Opioider Oxikodon 5 mg p.o. × 4 Totaldos 80 mg/d Kombineras med laxantia Trötthet, illamående, förstoppning, yrsel, beroendeframkallande Smärtproblematik vid bältros Postherpetisk neuralgi (smärta längre än 90 dagar efter debuten av blåsor) Postherpetisk neuralgi är en neurogen smärta som skiljer sig patogenetiskt från den akuta bältrossmärtan. Risken för utveckling av postherpetisk neuralgi efter en episod med bältros är 1–15 % och ökar starkt med stigande ålder, speciellt efter 60 års ålder. Klinik Smärtan är brännande och molande med intermittenta smärthugg. Ofta förekommer sensoriska symtom som dysestesi och klåda. Beröringssmärta är vanlig. Smärtan kan vara från månader till år. Intensiteten varierar från mild till mycket svår. Behandling Behandlingen måste alltid individualiseras (Evidensgrad 1). Vid svår postherpetisk neuralgi bör remiss till smärtspecialist övervägas tidigt. Tabellen nedan sammanfattar behandlingsalternativ som i kontrollerade studier visat effekt. Konventionella analgetika som ASA, NSAID, paracetamol, dextropropoxifen och kodein har vanligen ingen effekt. HSV/VZV - workshop 2004

49 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Vaccin mot vattkoppor F.n. 2 vattkoppsvacciner – levande försvagat virus Barn ≤ 12 år: 1 dos, ≥ 13 år 2 doser 4–8 v. intervall Etablerar latens som vildtypsvirus – kan ge bältros Aktiv immunisering mot VZV-infektion av icke-immuna barn från 9–12 månaders ålder, ungdomar och vuxna Primärprevention mot svår sjukdom hos speciella riskgrupper inkl. anhöriga samt icke-immuna friska vuxna Kontraindicerat till gravida och gravt immunsupprimerade Vaccin mot vattkoppor Två vacciner (Varivax och Varilrix) mot vattkoppor, med levande försvagat virus, finns för närvarande på marknaden. Båda vaccinerna ger ett relativt gott skydd och har få biverkningar. Barn till och med 12 års ålder ges en vaccindos och vuxna och ungdomar från 13 års ålder två doser med 4–8 veckors mellanrum. Vaccinvirusstammen etablerar latens på samma sätt som vildtypsvirus, vilket kan leda till bältros senare i livet. Hittills tyder data på att vaccination ger en lägre frekvens av bältros än infektion med vildtypsvirus. Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet i bl.a. USA, Japan, Syd-Korea och Tyskland. Det är endast i USA som vaccinet använts i stor omfattning och utvärdering av effekten skett systematiskt sedan införandet Data talar för att massimmunitet mot vattkoppor kan uppnås. Det är för tidigt att uttala sig om den långsiktiga effekten mot bältros. I Skandinavien är vaccinerna godkända för aktiv immunisering mot VZV-infektion av icke-immuna barn från 9–12 månaders ålder, ungdomar och vuxna. Varicellavaccin rekommenderas i Sverige som primärprevention mot svår sjukdom hos speciella riskgrupper och deras anhöriga samt till icke-immuna friska vuxna (Evidensgrad 1). Vaccination av riskgruppspatienter ges efter samråd med specialist med kompetens inom området. Viktiga grupper i detta sammanhang är även vissa kategorier av sjukvårdspersonal. Vaccinet är kontraindicerat till gravida och gravt immunsupprimerade personer. Expertmötet har inte sett det som sin uppgift att värdera existerande barnvaccinations-program. HSV/VZV - workshop 2004

50 Kliniska manifestationer av VZV Immunkompetenta patienter (forts.)
Postexpositionsprofylax med vaccin mot vattkoppor Inom 3 dagar från exposition, protektionseffekt på 70–100 % Givet 4–5 dygn efter exposition kan det påverka sjukdomsförloppet Levande vaccin bör inte kombineras med antiviral terapi, utebliven vaccineffekt kan då bli följden Postexpositionsprofylax med vaccin mot vattkoppor Skyddande postexpositionseffekt har visats i begränsade studier där vaccinet har givits inom 3 dagar från exposition (Evidensgrad 3). En protektionseffekt på 70–100 % har rapporterats med olika vaccinformuleringar administrerade inom den givna tidsramen. Dessutom finns begränsad dokumentation som tyder på att vaccination givet 4–5 dygn efter exposition kan påverka sjukdomsförloppet (Evidensgrad 3). Denna postexpositionsprofylax kan vara av värde hos immunkompetenta individer. Tillgängliga, levande vaccin bör inte kombineras med antiviral terapi som postexpositionsprofylax mot VZV, eftersom de antivirala läkemedlen kan ha effekt mot vaccinvirus med utebliven vaccineffekt som följd. HSV/VZV - workshop 2004

51 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter
Definition av "immunsupprimerad" Benmärgstransplanterad Organtransplanterad Cytostatika- och högdossteroidbehandlad Patient med hematologisk malignitet Patient med HIV-infektion med kraftigt nedsatt immunförsvar Patient med kongenitala immundefekter Patient behandlad med TNF-alfa antagonister Definition av "immunsupprimerade" Begreppet immunsupprimerad avser främst följande patientkategorier, framför allt de med cellulära immundefekter: Benmärgstransplanterade Organtransplanterade Cytostatika- och högdossteroidbehandlade Patienter med hematologisk malignitet Patienter med HIV-infektion med kraftigt nedsatt immunförsvar Patienter med kongenitala immundefekter Patienter behandlade med TNF-alfa antagonister HSV/VZV - workshop 2004

52 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
HSV-infektioner Vanligen lokala. Orofacialt, dermalt eller genitalt Risk för att utveckla allvarliga tillstånd, t.ex. Utbredda djupa, ofta okarakteristiska slemhinnelesioner Djupa, långvariga, utbredda, nekrotiska, smärtsamma sår i och nära kroppsöppningar Pneumonit med fokala/diffusa bilaterala interstitiella infiltrat Lokala sår i esofagus och ventrikel Hepatit Enterit HSV-infektioner hos immunsupprimerade HSV-infektionerna är vanligen lokala och manifesteras orofacialt, dermalt eller genitalt. Obehandlade kan de utvecklas till allvarliga tillstånd. Risken för detta är högre hos dessa patienter än hos immunkompetenta. Exempel på sådana allvarliga tillstånd är: Utbredda djupa, ofta okarakteristiska slemhinnelesioner Djupa, långvariga, utbredda, nekrotiska, smärtsamma sår i och nära kroppsöppningar Pneumonit med antingen fokala eller diffusa bilaterala interstitiella infiltrat Lokala sår i esofagus och ventrikel Hepatit Enterit HSV/VZV - workshop 2004

53 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
HSV-infektioner (forts.) Behandling: Om möjligt förbättra immunologisk status. P.o. aciklovir 200 mg × 5 eller famciklovir 500 mg × 2, individuell behandlingstid. Allvarlig herpes simplex-infektion bör initialt behandlas i.v., följt av p.o. behandling. Vid behandlingssvikt (resistens?) byte till foskarnet. Behandling Inför behandling bör man överväga och om möjligt vidta åtgärder som förbättrar patientens immunologiska status. De flesta patienterna bör erhålla specifik antiviral terapi baserad på graden av immunsuppression, infektionens utbredning och lokalisation. Rekommenderad peroral dosering för HSV-infektioner hos immunsupprimerade patienter är aciklovir 200 mg x 5 och famciklovir 500 mg x 2. Behandlingstidens längd bör individualiseras (Rekommendationsgrad D). Mukokutant lokaliserad infektion kan i allmänhet behandlas peroralt (Rekommendationsgrad A). Allvarlig herpes simplex-infektion hos immunsupprimerade patienter bör initialt behandlas intravenöst (Rekommendationsgrad B), vilket kan följas av peroral behandling då infektionen är under kontroll. Vid behandlingssvikt kan resistens föreligga varvid byte till foskarnet rekommenderas (Rekommendationsgrad D). Profylax Patienter med hög risk för svåra och återkommande HSV-infektioner bör erbjudas förebyggande antiviral behandling (Rekommendationsgrad A). Exempel på sådana patientgrupper är HSV-seropositiva patienter som genomgått stamcellstransplantation eller skall genomgå högdosbehandling för leukemi. Immunsupprimerade patienter som tidigare fått allvarliga och/eller frekvent recidiverande HSV-infektioner bör också erbjudas förebyggande behandling (Rekommendationsgrad C). HSV/VZV - workshop 2004

54 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
HSV-infektioner (forts.) Profylax: Bör erbjudas t.ex.: HSV-seropositiva patienter som genomgått stamcellstransplantation eller skall genomgå högdosbehandling för leukemi, immunsupprimerade patienter som tidigare fått allvarliga och/eller frekvent recidiverande HSV-infektioner. Behandling Inför behandling bör man överväga och om möjligt vidta åtgärder som förbättrar patientens immunologiska status. De flesta patienterna bör erhålla specifik antiviral terapi baserad på graden av immunsuppression, infektionens utbredning och lokalisation. Rekommenderad peroral dosering för HSV-infektioner hos immunsupprimerade patienter är aciklovir 200 mg x 5 och famciklovir 500 mg x 2. Behandlingstidens längd bör individualiseras (Rekommendationsgrad D). Mukokutant lokaliserad infektion kan i allmänhet behandlas peroralt (Rekommendationsgrad A). Allvarlig herpes simplex-infektion hos immunsupprimerade patienter bör initialt behandlas intravenöst (Rekommendationsgrad B), vilket kan följas av peroral behandling då infektionen är under kontroll. Vid behandlingssvikt kan resistens föreligga varvid byte till foskarnet rekommenderas (Rekommendationsgrad D). Profylax Patienter med hög risk för svåra och återkommande HSV-infektioner bör erbjudas förebyggande antiviral behandling (Rekommendationsgrad A). Exempel på sådana patientgrupper är HSV-seropositiva patienter som genomgått stamcellstransplantation eller skall genomgå högdosbehandling för leukemi. Immunsupprimerade patienter som tidigare fått allvarliga och/eller frekvent recidiverande HSV-infektioner bör också erbjudas förebyggande behandling (Rekommendationsgrad C). HSV/VZV - workshop 2004

55 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
HSV-infektioner (forts.) Preparatval och dosering Läkemedel Behandling Profylax Aciklovir 200 mg × –400 mg × 4 Famciklovir 500 mg × 2 Inga data publ. Behandlingstiden bör individualiseras HSV/VZV - workshop 2004

56 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
Vattkoppor Potentiellt livshotande. Spridning till inre organ, DIC, cerebralt engagemang vanliga komplikationer. Behandling skall inledas redan vid klinisk misstanke. Behandling: Initialt i.v. aciklovir: vuxna & barn > 12 år 10 mg/kg × 3; barn < 12 år 500 mg/m2 × 3. P.o. behandling efter förbättrat allmäntillstånd. VZV-infektioner hos immunsupprimerade Vattkoppor Vattkoppor är en potentiellt livshotande sjukdom hos immunsupprimerade patienter. Spridning till inre organ, såsom lunga och lever, disseminerad intravasal koagulation samt cerebralt engagemang är vanliga komplikationer. Infektionen kan debutera som affektion av inre organ. Behandling skall inledas redan vid klinisk misstanke i avvaktan på specifik diagnos. Behandling av immunsupprimerade med vattkoppor Alla immunsupprimerade patienter med vattkoppor skall ges antiviral terapi. Initial behandling ges med intravenöst aciklovir, 10 mg/kg x 3 till vuxna och barn >12 år, 500 mg/m2 x 3 till barn <12 år (Rekommendationsgrad A). Övergång till oral behandling kan ske efter förbättring av allmäntillståndet. Profylax mot primär infektion med VZV Vaccination är indicerad hos seronegativa patienter med leukemi i remission och seronegativa patienter som skall genomgå organtransplantation (Rekommendationsgrad B). Postexpositionsprofylax med varicella-zoster hyperimmunglobulin (VZIG) (Rekommendationsgrad C) givet inom 96 timmar efter exposition är bäst dokumenterad. Praktisk erfarenhet talar för att postexpositionsprofylax med ett antiviralt läkemedel är ett likvärdigt alternativ (barn <10 år: aciklovir 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4, äldre barn och vuxna: valaciklovir 500–1000mg x 3, peroralt) ges (Rekommendationsgrad D). Den antivirala läkemedelsbehandlingen påbörjas snarast efter expositionen och bör pågå i två veckor. HSV/VZV - workshop 2004

57 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
VZV-infektioner (forts.) Vattkoppor (forts.) Profylax: Vaccination av seronegativa patienter med leukemi i remission och seronegativa patienter som skall genomgå organtransplantation. Postexpositionsprofylax VZIG inom 96 timmar alt. antiviralt läkemedel; barn < 10 år aciklovir 20 mg/kg × 4, max 800 mg × 4, vuxna & barn > 10 år p.o. valaciklovir 500–1000 mg × 3 i 2 veckor. VZV-infektioner hos immunsupprimerade Vattkoppor Profylax mot primär infektion med VZV Vaccination är indicerad hos seronegativa patienter med leukemi i remission och seronegativa patienter som skall genomgå organtransplantation (Rekommendationsgrad B). Postexpositionsprofylax med varicella-zoster hyperimmunglobulin (VZIG) (Rekommendationsgrad C) givet inom 96 timmar efter exposition är bäst dokumenterad. Praktisk erfarenhet talar för att postexpositionsprofylax med ett antiviralt läkemedel är ett likvärdigt alternativ (barn <10 år: aciklovir 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4, äldre barn och vuxna: valaciklovir 500–1000mg x 3, peroralt) ges (Rekommendationsgrad D). Den antivirala läkemedelsbehandlingen påbörjas snarast efter expositionen och bör pågå i två veckor. HSV/VZV - workshop 2004

58 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
VZV-infektioner (forts.) Herpes zoster Dissemination sker i 15–30 % av fallen, ger ofta komplikationer: Ett/flera dermatom med spridda vesikler Ett/flera dermatom med spridning till inre organ Varicellaliknande bild eventuellt med spridning till inre organ Infektion i inre organ (hepatit, pneumonit, ”akut buk” ) utan exantem (zoster sine herpetica) Cerebralt engagemang utan exantem Herpes zoster Utbredning i ett dermatom är vanligast men flera dermatom kan engageras. Dissemination sker i 15–30 % av fallen och ger ofta komplikationer: Ett/flera dermatom med spridda vesikler Ett/flera dermatom med spridning till inre organ Varicellaliknande bild eventuellt med spridning till inre organ Infektion i inre organ (hepatit, pneumonit, ”akut buk” ) utan exantem (zoster sine herpetica) Cerebralt engagemang utan exantem Behandling Alla patienter bör behandlas snarast möjligt. Vid CNS-engagemang rekommenderas alltid i.v. behandling med aciklovir, v g se avsnitt ovan gällande detta. Vid andra allvarliga former av zoster ges initialt aciklovir i.v. 10 mg/kg x 3 som kan följas upp med peroral antiviral behandling (Rekommendationsgrad B). Vid begränsad dermatomal utbredning kan oral behandling ges initialt efter individuell bedömning. Perorala alternativ är aciklovir 800 mg x 5, dess prodrug valaciklovir 1 g x 3 eller famciklovir 500 mg x 3 (Rekommendationsgrad D). Profylax Antiviral profylax i form av aciklovir 800 mg x 2 alt. valaciklovir 500 mg x 2 mot herpes zoster är endast indicerad hos patienter med mycket hög risk, t.ex. allogent stamcellstransplanterade patienter med GVH (Rekommendationsgrad B). Denna profylax bör ges under lång tid. HSV/VZV - workshop 2004

59 HSV- och VZV-infektioner Immunsupprimerade patienter (forts.)
VZV-infektioner (forts.) Herpes zoster (forts.) Behandling: CNS-engagemang: i.v. aciklovir (tidigare bild). Andra allvarliga former: i.v. aciklovir 10 mg/kg × 3, följs ev. upp p.o. Begränsad dermatomal utbredning: p.o. behandling initialt efter individuell bedömning. Aciklovir 800 mg × 5, valaciklovir 1 g × 3 eller famciklovir 500 mg × 3. Profylax: Endast pat. med mycket hög risk. P.o. aciklovir 800 mg × 2 eller valaciklovir 500 mg × 2, under lång tid. Herpes zoster Behandling Alla patienter bör behandlas snarast möjligt. Vid CNS-engagemang rekommenderas alltid i.v. behandling med aciklovir, v g se avsnitt ovan gällande detta. Vid andra allvarliga former av zoster ges initialt aciklovir i.v. 10 mg/kg x 3 som kan följas upp med peroral antiviral behandling (Rekommendationsgrad B). Vid begränsad dermatomal utbredning kan oral behandling ges initialt efter individuell bedömning. Perorala alternativ är aciklovir 800 mg x 5, dess prodrug valaciklovir 1 g x 3 eller famciklovir 500 mg x 3 (Rekommendationsgrad D). Profylax Antiviral profylax i form av aciklovir 800 mg x 2 alt. valaciklovir 500 mg x 2 mot herpes zoster är endast indicerad hos patienter med mycket hög risk, t.ex. allogent stamcellstransplanterade patienter med GVH (Rekommendationsgrad B). Denna profylax bör ges under lång tid. HSV/VZV - workshop 2004

60 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn
Orolabial herpes – graviditet och kontakt med nyfödda Kan överföras vid direktkontakt Recidiv av oral herpes inget större hot om god handhygien iakttas och oral kontakt med barnet undviks. Risk för sjukdom vid avsaknad av maternella antikroppar Maternell primärinfektion 3 v. före och ≤ 2 v. efter partus indikation för behandling av modern: P.o. aciklovir, 200 mg × 5 i 5–10 dagar. Orolabial herpes under graviditet och vid kontakt med nyfödda Orolabial herpes kan överföras till det nyfödda barnet via direktkontakt. Risk för sjukdom hos barnet föreligger om det ej har skyddande maternella antikroppar, dvs. om modern inte haft HSV-infektion tidigare. Vid maternell primärinfektion med orolabial HSV under slutet av graviditeten (3 veckor före beräknad partus) och tiden närmast efter förlossningen (upp till 2 veckor) föreligger därför indikation för behandling av modern med aciklovir peroralt, 200 mg x 5 i 5–10 dagar. Se f ö under "Barn som exponerats för herpes via modern". Recidiv av oral herpes hos modern utgör inte något större hot mot barnet. God handhygien och undvikande av oral kontakt med barnet rekommenderas. Detta gäller även andra personer med pågående oral herpes. HSV/VZV - workshop 2004

61 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Genital herpes simplex hos gravida Vanligaste orsaken till neonatal herpesinfektion är asymtomatisk/atypisk infektion, dvs. begränsad möjlighet att förebygga smitta till barnet Primärinfektion  stor smittrisk (30–50 %) Recidiv  låg smittrisk (<1–4 %). Pga. att det är vanligare är det dock lika stor orsak till smitta som primärinfektion. Genital herpes simplex hos gravida De flesta fall av neonatal herpesinfektion orsakas av en atypisk eller asymtomatisk HSV-infektion i förlossningskanalen. Smittöverföring från mor till barn kan därför vara svår att uppmärksamma och möjligheten att förebygga smitta till barnet är således begränsad. Primär herpesinfektion hos modern vid förlossningen medför stor smittrisk (30–50 %) för barnet på grund av hög virusmängd och avsaknad av skyddande maternella antikroppar. Vid pågående recidiv av herpes genitalis hos modern är smittrisken för barnet väsentligt mindre (<1–4 %). På grund av att det senare tillståndet är mycket vanligare smittas lika många barn efter recidiv av herpes som efter primärinfektion. HSV/VZV - workshop 2004

62 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Genital herpes simplex hos gravida (forts.) Epidemiologi: Gravida seropositiva mot HSV-1 i 60–70 %, HSV-2 i 15–20 %. Liten risk för neonatal infektion. Klinisk bild: Mild/asymtomatisk infektion. Allvarliga symtom uppträder sällan. Diagnostik: Anamnes på genital herpes hos kvinnan/ partnern noteras i mödravårdsjournalen. Kliniska symtom för första gången: Prover för PCR/odling av HSV och typspecifik serologisk undersökning (för att skilja mellan primär och recidiverande herpes genitalis). Genital herpes simplex hos gravida Epidemiologi Det är vanligt att gravida kvinnor i Sverige är seropositiva mot HSV-1 (60–70 %) och HSV-2 (15–20 %). Trots detta är risken för barnet att insjukna i neonatal herpesinfektion liten – t.ex. beräknas den vara 1:6 000 om modern är HSV-2 seropositiv. Klinisk bild I regel är infektionen hos den gravida kvinnan mild eller asymtomatisk. Allvarliga symtom, såsom nekrotiserande vulvit och cervicit, hepatit eller disseminerad infektion, uppträder sällan. Diagnostik Anamnes på genital herpes hos den gravida kvinnan och/eller hennes partner bör noteras i mödravårdsjournalen även om anamnesen har mycket låg diagnostisk sensitivitet. Om den gravida kvinnan har klinisk herpes genitalis för första gången bör prover tas för PCR/odling av HSV och för typspecifik serologisk undersökning. Befarad primär herpes genitalis kan visa sig vara ett recidiv. Typspecifik serologisk undersökning kan således vara nödvändig för att skilja mellan primär och recidiverande herpes genitalis. Om antikroppar kan påvisas mot den isolerade HSV-typen är det ett recidiv, medan om sådan antikroppsaktivitet saknas är det en primärinfektion, som kan innebära hög risk för smitta till barnet. Om den gravida kvinnans partner har känd herpes genitalis kan typspecifik serologi vara av värde för rådgivning om smittförebyggande åtgärder. Serologisk screening av alla gravida kvinnor är dock alltför resurskrävande i förhållande till den låga frekvensen av neonatal herpes och nyttan är inte tillräckligt dokumenterad. HSV/VZV - workshop 2004

63 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Genital herpes simplex hos gravida (forts.) 1. Primär herpes genitalis före 35:e graviditetsveckan Specialistmödravård Behandling med aciklovir enligt rek. för icke-gravida Profylax p.o. aciklovir 400 mg × 3 från 14 dagar före beräknad partus fram till och med förlossningen. Inga tecken på herpesskov  vaginal förlossning Prov för PCR/virusodling från vulva och cervix, barnläkare informeras Påvisas HSV  barnet kontrolleras och genomgår provtagning Genital herpes simplex hos gravida Behandling 1. Primär herpes genitalis före 35:e graviditetsveckan Handläggning av primär herpes genitalis under graviditet bör ske i samarbete med specialistmödravård. Den gravida kvinnan bör behandlas för sin herpes genitalis infektion enligt behandlingsrekommendationer för icke-gravida, och då med aciklovir. Risken för skador på fostret av aciklovir bedöms vara ringa (Evidensgrad 2). Utöver eventuell behandling ges aciklovirprofylax 400 mg x 3 peroralt från 14 dagar före beräknad partus fram till och med förlossningen (Evidensgrad 4). Om det inte finns tecken till herpesskov vid partus kan kvinnan förlösas vaginalt (Evidensgrad 4). Invasiva åtgärder på barnet, såsom blodprovstagning under förlossningen, bör om möjligt undvikas. Prov för PCR/virusodling tas från kvinnans vulva och cervix och barnläkare informeras. Om HSV påvisas hos modern skall barnet kontrolleras och genomgå provtagning (Se f.ö. under "Barn som exponerats för herpes via modern"). HSV/VZV - workshop 2004

64 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Genital herpes simplex hos gravida (forts.) 2. Primär herpes genitalis fr.o.m. 35:e graviditetsveckan P.o. aciklovir 400 mg × 4 i 1 vecka, sedan 400 mg × 3 till och med förlossningen. Förlossning bör ske med planerat kejsarsnitt Prover tas från modern (cervix och utbrottsstället) i anslutning till partus, barnläkare informeras. Uppföljning och provtagning på barnet, se bild 69 & 70 Genital herpes simplex hos gravida Behandling 2. Primär herpes genitalis från och med 35:e graviditetsveckan Aciklovirbehandling bör ges peroralt fram till och med förlossning, 400 mg x 4 i en vecka, därefter 400 mg x 3 (Rekommendationsgrad D). Förlossningen bör ske med planerat kejsarsnitt (Rekommendationsgrad D). Prover tas från modern (cervix och utbrottsstället) i anslutning till partus, och barnläkare informeras. Uppföljning och provtagning på barnet: se under ”Barn som exponerats för herpes via modern” HSV/VZV - workshop 2004

65 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Genital herpes simplex hos gravida (forts.) 3. Recidiverande herpes genitalis hos modern Prov för PCR/virusodling under graviditet tas om diagnosen inte tidigare fastställts Profylax p.o. aciklovir 400 mg × 3 från 14 dagar före beräknad partus fram till och med förlossningen bör erbjudas/övervägas då kvinnan tidigare fått barn med neonatal herpes om kvinnan haft flera utbrott under senare delen av graviditeten vid befarad komplicerad vaginal förlossning Genital herpes simplex hos gravida Behandling 3. Recidiverande herpes genitalis hos modern Prov för PCR/virusodling avseende herpesvirus under graviditet tas såvida inte diagnosen redan tidigare fastställts. Profylaktisk oral aciklovirbehandling i dosen 400 mg x 3 från 14 dagar före beräknad partus till och med förlossning bör erbjudas/övervägas till gravida kvinnor med (Evidensgrad 4): tidigare barn med neonatal herpes flera utbrott under senare delen av graviditeten vid befarad komplicerad vaginal förlossning Hos kvinnor som har haft herpes genitalis undersöks förlossningskanalen inför förlossningen. Om inga förändringar iakttas kan förlossning ske vaginalt. Sår och sprickbildningar i vulva kan förorsakas av herpesvirus. Vid osäkerhet tas prov för PCR/odling, och förlossning kan ske vaginalt. Övervakning med skalpelektrod och blodprovstagning på barnet under förlossningen bör om möjligt undvikas. Säkerställt herpesutbrott i förlossningskanalen är indikation för kejsarsnitt även vid recidiverande herpes genitalis (Evidensgrad 3). Behandling med intravenöst aciklovir och vaginal förlossning har diskuterats, men dokumenterad effekt av sådan strategi saknas. HSV/VZV - workshop 2004

66 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Genital herpes simplex hos gravida (forts.) 3. Recidiverande herpes genitalis hos modern (forts.) Förlossningskanalen undersöks. Om inga förändringar kan förlossning ske vaginalt Sår och sprickbildningar i vulva kan förorsakas av herpesvirus, vid osäkerhet tas prov för PCR/odling Övervakning med skalpelektrod och blodprovstagning på barnet under förlossningen bör om möjligt undvikas Säkerställt herpesutbrott i förlossningskanalen är indikation för kejsarsnitt även vid recidiverande herpes genitalis Genital herpes simplex hos gravida Behandling 3. Recidiverande herpes genitalis hos modern Prov för PCR/virusodling avseende herpesvirus under graviditet tas såvida inte diagnosen redan tidigare fastställts. Profylaktisk oral aciklovirbehandling i dosen 400 mg x 3 från 14 dagar före beräknad partus till och med förlossning bör erbjudas/övervägas till gravida kvinnor med (Evidensgrad 4): tidigare barn med neonatal herpes flera utbrott under senare delen av graviditeten vid befarad komplicerad vaginal förlossning Hos kvinnor som har haft herpes genitalis undersöks förlossningskanalen inför förlossningen. Om inga förändringar iakttas kan förlossning ske vaginalt. Sår och sprickbildningar i vulva kan förorsakas av herpesvirus. Vid osäkerhet tas prov för PCR/odling, och förlossning kan ske vaginalt. Övervakning med skalpelektrod och blodprovstagning på barnet under förlossningen bör om möjligt undvikas. Säkerställt herpesutbrott i förlossningskanalen är indikation för kejsarsnitt även vid recidiverande herpes genitalis (Evidensgrad 3). Behandling med intravenöst aciklovir och vaginal förlossning har diskuterats, men dokumenterad effekt av sådan strategi saknas. HSV/VZV - workshop 2004

67 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Neonatal herpes Risk för nyfödd att insjukna beräknas till 1/10 000–1/ Kan leda till svåra, omfattande skador. Tidig behandling med aciklovir förbättrar prognosen avsevärt. Barn som exponerats för herpes Prov för PCR/odling från nasofarynx, svalg och ögon efter 1 (helst 2) och 10–14 dagar. Klinisk misstanke upp till 6 veckors ålder: förnya provtagning och överväg behandling Primär oral herpes hos modern vid tiden runt förlossningen –svalgprov från barnet för PCR/odling efter 3–4 dygn. Om nyfött barn utsatts för orolabial herpes undersöks moderns antikroppsstatus. Saknas antikroppar mot HSV tas prov på barnet. Neonatal herpes Risken för ett barn som föds i Sverige att insjukna i neonatal herpesinfektion beräknas vara 1/10 000–1/ Herpesinfektion hos nyfödda kan leda till omfattande och svåra skador, och obehandlad har sjukdomen hög mortalitet. Tidigt insatt behandling med aciklovir förbättrar prognosen avsevärt (Evidensgrad 1). Barn som exponerats för herpes via modern På barn som exponerats för genital HSV under födelsen tas prov för PCR/odling från nasofarynx, svalg och ögon efter en (eller helst 2) och 10–14 dagar (Evidensgrad 4). Om HSV påvisas ges behandling enligt ovan (Evidensgrad 1). Även vid minsta kliniska misstanke om symtom på herpessjukdom upp till sex veckors ålder förnyas provtagningen och behandling övervägs. Vid primär oral herpes hos modern vid tiden runt förlossningen (se sid 24) tas svalgprov från barnet för HSV-PCR/odling efter tre till fyra dygn. Vid påvisad HSV hos barnet ges behandling med aciklovir enligt ovan (Evidensgrad 1). I fall där nyfött barn accidentellt utsatts för direktkontakt med orolabial herpes undersöks moderns antikroppsstatus. Om modern saknar antikroppar mot HSV tas prov på barnet och handläggning sker enligt ovan. HSV/VZV - workshop 2004

68 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Neonatal herpes (forts.) Barn som exponerats för herpes (forts.) Klinik: Infektion i hud, mun, ögon (blåsor, konjunktivit), speciellt i märken efter skalpelektroder och sugklocka. Encefalit (subfebrilitet, kramper vid 2–6 veckors ålder), ej alltid blåsor Sepsisliknande bild under första levnadsveckan Oftast är infektionen asymtomatisk och herpesanamnes saknas Neonatal herpes Klinik Herpesinfektion bör misstänkas vid följande tillstånd: Infektion i hud, mun, ögon (blåsor, konjunktivit). Obs! speciellt i märken efter skalpelektroder och sugklocka. Encefalit (subfebrilitet, kramper vid 2–6 veckors ålder). Endast hälften av barn med neonatal herpesencefalit har synliga blåsor. Sepsisliknande bild under första levnadsveckan. Anamnes på genital herpes hos föräldrarna efterfrågas, men oftast är infektionen asymtomatisk och herpesanamnes saknas. HSV/VZV - workshop 2004

69 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Neonatal herpes (forts.) Diagnostik: Ta prov från oklara blåsor även på opåverkat barn. Om herpes påvisas tas likvor och blod för undersökning inklusive HSV-DNA-analys. Om barnet är sjukt: prov från ev. blåsor samt ögon, nasofarynx, svalg. Likvor och serum/blod undersöks för HSV-DNA. Serum mor och barn analyseras map antikroppar. Stark misstanke på herpesencefalit indikation för förnyad undersökning av likvor (även vid negativt resultat av analys av herpes-DNA i likvor och blod första provtagningen). Neonatal herpes Diagnostik Innan behandlingen påbörjas tas prov för att säkerställa herpesdiagnos med snabbdiagnostik och PCR/odling. Ta prov på vida indikationer från oklara blåsor även på opåverkat barn. Om herpes påvisas tas likvor och blod för undersökning inklusive HSV-DNA-analys. Om barnet är sjukt: ta prov från eventuella blåsor samt från ögon, nasofarynx och svalg. Likvor och serum/blod undersöks för HSV-DNA. Serum på mor och barn analyseras för förekomst av HSV-antikroppar. Förnyad undersökning av likvor kan vara indicerad vid stark misstanke på herpesencefalit även om resultat av analys av herpes-DNA i likvor och blod är negativt vid första provtagningen. HSV/VZV - workshop 2004

70 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Neonatal herpes (forts.) Behandling: Klinisk misstanke och/eller positiv PCR/odling: i.v. aciklovir 20 mg/kg × 3. Verifierad infektion behandlas 21 dagar. Kontroll av njurfunktion och koncentrationsbestämning av aciklovir – ssk uppmärksamhet vid prematuritet. Hud-ögon manifestation utan CNS-affektion: p.o. behandling sista veckan Encefalit: ev. p.o. suppressionsbehandling under längre tid (månader). Specialistkontakt rekommenderas. Neonatal herpes Behandling Vid klinisk misstanke på neonatal herpes och/eller vid positiv PCR/odling ges behandling med aciklovir 20 mg/kg x 3 i.v. Behandlingen ges i 21 dagar vid verifierad infektion. Data har visat att denna högre dos och längre behandlingstid än den tidigare använda ger ett bättre behandlingsutfall (Evidensgrad 1). Njurfunktionen kontrolleras och koncentrationsbestämning av aciklovir rekommenderas, och särskild uppmärksamhet iakttas vid prematuritet. Vid hud-ögon manifestation utan CNS-affektion kan peroral behandling ges sista behandlingsveckan (Evidensgrad 4). Peroral suppressionsbehandling under längre tid (månader) efter encefalit kan övervägas (Evidensgrad 4). Diskussion med specialist inom området rekommenderas. HSV/VZV - workshop 2004

71 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn Gravid kvinna med vattkoppor Handläggs i samråd med specialist Allvarlig sjukdom: inläggning på infektionsklinik, behandling med i.v. aciklovir 10 mg/kg × 3 i 7 dagar Lindrigare sjukdom (≥ vecka 35): omgående p.o. aciklovir 800 mg × 5 i 7 dagar (minimera risk för allvarlig sjukdom hos barnet) Insjuknande < vecka 35: ev. behandling (dokumentation av klinisk effekt o. inverkan på fostret begränsad) Kvinna med vattkoppor kan föda vaginalt och får amma. Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn Gravid kvinna med vattkoppor Vattkoppor hos gravid kvinna bör handläggas i samråd med infektionsspecialist eller annan läkare med specialkompetens. Vid allvarlig sjukdom (t.ex. nedsatt allmäntillstånd, hög feber, pneumoni, encefalit), oberoende av graviditetslängd, bör den gravida kvinnan läggas in på infektionsklinik och ges behandling med aciklovir i.v. i dosen 10 mg/kg x 3 i 7 dagar (Evidensgrad 1). Vid lindrigare vattkoppssjukdom i graviditetsvecka 35 eller senare rekommenderas omgående peroral aciklovirbehandling (800 mg x 5 i 7 dagar) också för att försöka minska risken för allvarlig sjukdom hos det nyfödda barnet (Evidensgrad 4). Sker insjuknandet före graviditetsvecka 35 kan kvinnan erbjudas behandling för sin egen skull (aciklovir 800 mg x 5 i 5-7 dagar) i likhet med rekommendationen för icke-gravida (Evidensgrad 4). Dock är klinisk erfarenhet av behandling av gravida kvinnor med denna dosering och dokumentation om inverkan på foster begränsad. En kvinna som har vattkoppor kan föda vaginalt och får amma. HSV/VZV - workshop 2004

72 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.) Gravid kvinna som exponeras för vattkoppor eller bältros Vid osäker vattkoppsanamnes tas blodprov för immunitetsbedömning Negativt test och exponering 1:a trimestern: ingen åtgärd, mycket liten risk för fosterskada 11:e–18:e veckan erbjudes profylax med aciklovir ≥ vecka 33 omgående p.o. acklovir 800 mg × 4 i 14 dagar. Samråd med infektionsläkare och rapportering till INFPREG rekommenderas. Ny immunitetsbedömning görs efter 4–6 veckor, vid seronegativitet erbjudes vaccination efter partus. Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn Gravid kvinna som exponeras* för vattkoppor (*Med exposition avses direkt kontakt med verifierad vattkoppssjukdom eller synlig bältros) Om kvinnan tidigare har haft vattkoppor är hon och barnet skyddade. Om kvinnans vattkoppsanamnes är osäker tas blodprov för immunitetsbedömning. Vid negativt antikroppstest under första trimestern vidtas inga särskilda åtgärder, då risken för fosterskada är mycket liten. Kvinna med negativt antikroppstest, som exponeras under 11:e–18:e graviditetsveckan kan erbjudas profylax med aciklovir (Rekommendationsgrad D), då risken för fosterskador är något större (1–2 %). Dokumentation om behandlingseffekt på eventuell fosterinfektion saknas dock. Vid exposition i graviditetsvecka 33 eller senare kan omgående peroral profylax ges med aciklovir, 800 mg x 4 i 14 dagar (Rekommendationsgrad D). Samråd med infektionsläkare och rapportering till INFPREG rekommenderas. Blodprov för förnyad immunitetsbedömning tas efter förebyggande behandling (efter minst 4–6 veckor). Om kvinnan då är seronegativ bör vaccination erbjudas efter partus. Vaccination av syskon till det väntade barnet bör erbjudas snarast efter exposition eller om risk för sådan förutses. HSV/VZV - workshop 2004

73 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.) Risk för fostret före 20:e graviditetsveckan Ingen ökad risk för spontanabort vid vattkoppor under graviditeten Risk för embryopati cirka 1–2 % vid vattkoppor under graviditetsvecka 13–20 Fostervattenprov kan påvisa infektion, men inte skada Ingen indikation för inducerad abort Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn Risk för fostret före 20:e graviditetsveckan Vid vattkoppor under graviditeten är det ingen ökad risk för spontanabort. Det föreligger en risk för embryopati på cirka 1–2 % vid vattkoppor under graviditetsvecka 13–20. Fostervattenprov kan bara påvisa om fostret är infekterat, men inte om det är skadat. Det föreligger inte indikation för inducerad abort. HSV/VZV - workshop 2004

74 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.) Risk för fostret från 20:e graviditetsveckan Smittrisk mor–barn ökar successivt till 50–60 % (sista mån) Risk för allvarlig disseminerad vattkoppssjukdom om modern insjuknar under perioden veckan före tom. veckan efter förlossningen Störst risk fem dagar före till två dagar efter barnets födelse Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn Risk för fostret från 20:e graviditetsveckan Smittrisken till barnet vid vattkoppor hos kvinnan ökar successivt för att under sista graviditetsmånaden vara 50–60 %. Vattkoppor kan få ett särskilt allvarligt förlopp hos barnet om modern insjuknar under perioden veckan före till och med veckan efter förlossningen. Det föreligger då risk för utveckling av allvarlig disseminerad vattkoppssjukdom hos barnet. Störst risk föreligger fem dagar före till två dagar efter barnets födelse. HSV/VZV - workshop 2004

75 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.) Profylax till nyfödda barn Om modern insjuknat inom veckan före tom. veckan efter partus ges omedelbart VZIG i engångsdos 100 IU i.m. Om VZIG fördröjt: P.o. aciklovir 10 mg/kg × 4 i 14 dagar. Barn fött före v. 30 (alt. < 1000 g) ges alltid profylax med VZIG och p.o. aciklovir enl. nedan. Behandling av nyfödda barn Lindrig infektion: p.o. aciklovir 20 mg/kg × 4 i 5 dagar Allvarlig infektion: i.v. aciklovir 20 mg/kg × 3 Vattkoppor hos gravida kvinnor och nyfödda barn Profylax till och behandling av nyfödda barn Ett nyfött barn, vars moder har insjuknat i vattkoppor inom en vecka före till en vecka efter förlossningen skall omgående ges varicella-zoster-immunglobulin (VZIG) i engångsdos om 100 IU intramuskulärt (Rekommendationsgrad B). Om VZIG blir fördröjt kan aciklovirprofylax dessutom ges i dosen 10 mg/kg x 4 per os i 14 dagar (Rekommendationsgrad D). Om barnet får vattkoppor trots att profylax givits, skall det bedömas i samråd med infektionsläkare. Majoriteten av de barn som insjuknar får lindrig sjukdom. Mor och barn isoleras tillsammans om sjukhusvård är indicerad. Amning kan ske. Vid lindrig infektion kan aciklovir per os ges i dosen 20 mg/kg x 4 i 5 dagar och vid allvarlig infektion ges aciklovir i.v. i dosen 20 mg mg/kg x 3 (Rekommendationsgrad D) (se vidare bakgrundsdokumentationen). Person som exponerats för eller har vattkoppor skall inte besöka en nyförlöst mamma och hennes barn. Vid accidentell exposition och osäker immunitet hos modern görs immunitetsundersökning. Om modern är antikroppsnegativ bör hon vaccineras mot vattkoppor. Profylax med VZIG eller aciklovir ges till barn enligt ovan vid exposition före en veckas ålder. HSV/VZV - workshop 2004

76 HSV- och VZV-infektioner Gravida kvinnor och nyfödda barn (forts.)
Vattkoppsvaccination av seronegativa kvinnor Anamnestagning och immunitetsbedömning av flickor och kvinnor i fertil ålder bör uppmuntras Seronegativa kvinnor bör erbjudas vattkoppsvaccination Herpes zoster hos gravida kvinnor Ingen fara för fostersmitta Inte heller om modern blir sjuk efter förlossningen Bör dock isoleras från andra gravida och nyförlösta kvinnor och andra nyfödda barn. Vattkoppsvaccination av seronegativa kvinnor Anamnestagning och immunitetsbedömning av flickor och kvinnor i fertil ålder bör i alla tillämpliga sammanhang uppmuntras, och seronegativa kvinnor bör erbjudas vaccination mot vattkoppsvirus. Herpes zoster hos gravida kvinnor Vid bältros hos gravida kvinnor är det ingen fara för fostersmitta. Det är heller ingen fara för barnet om modern blir sjuk efter förlossningen. Hon bör emellertid isoleras från andra gravida kvinnor, från kvinnor som nyss har fött barn och från andra nyfödda barn. HSV/VZV - workshop 2004


Ladda ner ppt "Rekommendationer från workshop 2004"

Liknande presentationer


Google-annonser